Strona główna
Logo unii europejskiej

Zewnętrzny system wystawienniczy do Muzeum Twierdzy Toruń

Data publikacji: 20.03.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-03-2020

Numer ogłoszenia

1239680

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem oferty drogą elektroniczną na adres: muzeum@muzeum.torun.pl, przy czym wymagany jest skan oferty oznakowany adnotacją „Za zgodność z oryginałem” i podpisem Wykonawcy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

muzeum@muzeum.torun.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Tybus-Bugajska, wicedyrektor ds. organizacyjno-administracyjnych

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

56 660 56 12 / 509 799 001

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem całego zamówienia jest dostawa zewnętrznego systemu wystawienniczego do Muzeum Twierdzy Toruń składającego się z 20 ścianek ekspozycyjnych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Toruń Miejscowość: Toruń

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy dostawy zewnętrznego systemu wystawienniczego do Muzeum Twierdzy Toruń składającego się z 20 ścianek ekspozycyjnych.

Przedmiot zamówienia

Dostawa zewnętrznego systemu wystawienniczego do oddziału Muzeum Okręgowego w Toruniu - Muzeum Twierdzy Toruń składającego się z 20 ścianek ekspozycyjnych:
1) wymiary pojedynczej ścianki:
a) szerokość: od 100 cm do 150 cm,
b) długość: od 200 cm do 250 cm;
2) możliwość łączenia ścianek pod różnymi kątami (minimum 6 rowków w profilu),
3) możliwość tworzenia układów zamkniętych typu trójkąty, czworoboki, inne wieloboki,
4) ścianka musi składać się z ramy i podstawy ramy,
5) rama na profilu aluminiowym,
6) rama ze szczeliną do wsunięcia plansz – grubość planszy od 3 mm do 5 mm,
7) możliwość dowolnej regulacji w pionie, tak, aby można było zamontować planszę o dowolnym wymiarze długości,
8) możliwość obustronnego zamontowania planszy na pojedynczej ściance,
9) kolor ramy – odcienie szarości, stali, srebra,
10) podstawa ramy musi zabezpieczać ramę przed przewróceniem – materiał z którego musi być wykonana to beton, kamień, konglomerat, lub inny materiał zapewniający stabilność ramy,
11) zarówno rama, jak i podstawa ramy muszą być odporne na zmienne warunki atmosferyczne, wahania temperatury,
12) podstawa ramy może być ukryta/zamaskowana.

Kod CPV

39154000-6

Nazwa kodu CPV

Sprzęt wystawowy

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Za termin rozpoczęcia realizacji zamówienia przyjmuje się dzień podpisania umowy.
2. Ostateczny termin zakończenia realizacji zamówienia upływa 14 kwietnia 2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) oferta wraz z oświadczeniem, że Wykonawca nie jest powiązany osobowo i kapitałowo z Zamawiającym (skan oferty oznakowany adnotacją „Za zgodność z oryginałem” i podpisem Wykonawcy - Wykonawca, którego oferta została wybrana w dniu podpisania umowy zobowiązany będzie przedstawić oryginał złożonej przez siebie oferty),
2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestracyjnego wykonawcy, bądź też wykonawca jest osobą fizyczną.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena – 100 %
1) Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto spośród wszystkich ofert spełniających wymagania, otrzyma 100 pkt.
2) Pozostali Wykonawcy otrzymają punkty obliczone na podstawie poniższego wzoru:
Cena minimalna × 100 pkt ÷ cena badanej oferty
3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

1) W postępowaniu udział mogą wziąć wyłącznie Wykonawcy, którzy na dzień składania ofert nie podlegają wykluczeniu z postępowania:
a) nie są powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym - Wymagane jest złożenie stosownego oświadczenia potwierdzającego brak w/w powiązań – we wzorze oferty,
b) spełniają wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.
2) Wykonawca powinien złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestracyjnego wykonawcy, bądź też wykonawca jest osobą fizyczną.
3) Wykonawcy niespełniający powyższych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA MIASTA TORUŃ

Adres

Wały gen. Władysława Sikorskiego 8

87-100 Toruń

kujawsko-pomorskie , Toruń

Numer telefonu

56 622 25 55

Fax

56 655 58 11

NIP

8790001014

Tytuł projektu

Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja budynku Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne

Numer projektu

POIS.08.01.00-00-0156/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

SIGNUM Pracownia Reklamy s.c. Tomasz Michno, Sebastian Wacławek
ul. Przemysłowa 3, 35-105 Rzeszów
data wpłynięcia oferty: 30.03.2020 r.
kwota brutto za wykonanie zamówienia: 14.132,70 zł
Liczba wyświetleń: 206