Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli i wyposażenia na potrzeby oddziału dziecięcego Żłobka Miejskiego Nr 3 w Toruniu, w ramach projektu pn. Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka „Liczy się czas”

Data publikacji: 19.03.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-03-2020

Numer ogłoszenia

1239491

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć do dnia 27 marca 2020 r. do godz. 9:00 osobiście w pomieszczeniu administracji w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą kurierską albo za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres Zamawiającego. Ponadto w celu zminimalizowania zagrożenia wynikającego z rozprzestrzeniania się na terenie kraju wirusa SARS-CoV-2, Zamawiający dopuszcza również możliwość przesyłania ofert drogą elektroniczną na adres e-mail: zlobeknr3@wp.pl w formie zeskanowanych dokumentów. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub przez osobę należycie umocowaną do reprezentowania Wykonawcy (w takim przypadku do oferty należy też dołączyć zeskanowany dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania Wykonawcy).
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną decyduje data i godzina otrzymania oferty drogą elektroniczną na serwer Zamawiającego.
3. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert zwrócone zostaną Wykonawcy.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zlobeknr3@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Izabela Lewandrowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

56/648-65-54

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli i wyposażenia na potrzeby oddziału dziecięcego Żłobka Miejskiego Nr 3 w Toruniu, w ramach projektu
pn. Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka „Liczy się czas”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.3. Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Meble

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Toruń Miejscowość: Toruń

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa i montaż mebli i wyposażenia na potrzeby oddziału dziecięcego Żłobka Miejskiego Nr 3 w Toruniu, w ramach projektu pn. Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka „Liczy się czas”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.3. Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli i wyposażenia na potrzeby oddziału dziecięcego Żłobka Miejskiego Nr 3 w Toruniu, w ramach projektu pn. Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka „Liczy się czas”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.3. Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT.
2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, poszczególne elementy przedmiotu zamówienia muszą spełniać następujące warunki:
o meble są dostosowane do wymagań ergonomii,
o wyposażenie posiada atesty lub certyfikaty;
o zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE.
3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. W szczególności przedmioty posiadające znak * przy nazwie komponentu, wymagają posiadania certyfikatów dopuszczalności do użytkowania przez dzieci do lat 3.
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).
5. Ponadto Zamawiający informuje, że:
1) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do pomieszczeń Zamawiającego, znajdujących się w Toruniu przy ul. Konstytucji 3 Maja 16 oraz zamontuje go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
2) Dostarczenie i montaż przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie nie później niż 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
3) Odbiór ilościowo - jakościowy nastąpi w chwili dostarczenia całości zamówienia do Zamawiającego oraz po otrzymaniu przez Zamawiającego podpisanych protokołów dostawy.
4) W dniu dostarczenia przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu szczegółowe informacje, dotyczące trybu zgłoszenia usterek (formularz zgłoszenia) oraz punktu serwisowego (adresy, numery telefonów i faksów) w okresie gwarancji.
W przypadku jakichkolwiek zmian danych o serwisie, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego.
5) Po dostarczeniu wszystkich elementów przedmiotu zamówienia, Zamawiający dokona odbioru ilościowo - jakościowego w celu potwierdzenia zgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia ze specyfikacją techniczną i ilościową.
6) Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia będzie protokół odbioru ilościowo - jakościowego, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach (1 egzemplarz dla Wykonawcy, 1 egzemplarz dla Zamawiającego).
7) Wykonawca przekaże Zamawiającemu zestawienie dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia.
8) Wykonawca zagwarantuje, że dostarczone meble i wyposażenie, stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia są pełnowartościowe, wolne od wad, wykonane zgodnie z normami branżowymi. Ponadto Zamawiający nie dopuszcza dostawy mebli powystawowych.
9) Przez wadę fizyczną, o której mowa w pkt. 8 rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność mebli i wyposażenia z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
10) Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru ilościowo - jakościowego.

Kod CPV

39000000-2

Nazwa kodu CPV

Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

Dodatkowe przedmioty zamówienia

39100000-3 Meble
39110000-6 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części
39121000-6 Biurka i stoły
39141300-5 Szafy
39141100-3 Regały
39150000-8 Różne meble i wyposażenie
39143116-2 Łóżeczka
39143112-4 Materace
39290000-1 Wyposażenie różne
39530000-6 Dywany, maty i dywaniki
31515000-9 Lampy ultrafioletowe
38651000-3 Aparaty fotograficzne
32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny
i podobny
39717100-2 Wentylatory
37500000-3 Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw
39700000-9 Sprzęt gospodarstwa domowego
42716120-5 Pralki
39713100-4 Zmywarki do naczyń
38311000-8 Wagi elektroniczne i akcesoria

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w terminie nie później niż 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Dopuszcza się zmianę postanowień umowy, z wyjątkiem podwyższenia wynagrodzenia, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, gdy zajdą okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. lub gdy są korzystne dla Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Do oferty sporządzonej z wykorzystaniem formularza ofertowego, którego wzór został określony w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, Wykonawca powinien załączyć oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (sporządzone
z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).
2. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o zamówienie - oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1), składa każdy z Wykonawców, wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) „Cena ofertowa brutto” – C;
2) „Termin gwarancji” – T.
2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
Kryterium Waga [%] Liczba punktów
Cena ofertowa brutto 70% 70
Termin gwarancji 30% 30
RAZEM 100% 100

Sposób oceny wg wzoru:
cena najtańszej oferty
C = ----------------------------------------- x 70 pkt
cena badanej oferty
okres gwarancji oferty badanej liczonej w pełnych miesiącach
T = ---------------------------------------------------------------- x 30 pkt
najdłuższy oferowany okres gwarancji liczonej w pełnych miesiącach

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L = C + T
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa brutto”,
T – punkty uzyskane w kryterium „Termin gwarancji”.
4. Ocena punktowa w kryterium „Cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru
opisanego w tabeli powyżej.
5. Ocena punktowa w kryterium „Termin gwarancji” dokonana zostanie na podstawie terminu gwarancji wskazanego przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.
6. W kryterium „Termin gwarancji” Zamawiający przyjmie do obliczeń termin wyrażony w pełnych miesiącach.
Wykonawca ma obowiązek udzielenia gwarancji na okres minimum 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu ilościowo - jakościowego. Maksymalny termin udzielenia gwarancji przez Wykonawcę nie może być dłuższy niż 60 miesięcy.
Uwaga
Oferta, która nie spełnia powyższych wymagań zostanie odrzucona, jako niezgodna z zapytaniem ofertowym. Odrzucone oferty nie będą oceniane.
7. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru oferty.
9. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
10. Zamawiający nie przewiduje po dokonaniu oceny ofert przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wykluczenia

Z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,
w szczególności poprzez:
1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA MIASTA TORUŃ

Adres

Wały gen. Władysława Sikorskiego 8

87-100 Toruń

kujawsko-pomorskie , Toruń

Numer telefonu

56 622 25 55

Fax

56 655 58 11

NIP

8790001014

Tytuł projektu

Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka „Liczy się czas”

Numer projektu

RPKP.08.04.03-04-0007/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Grupa Invest Sp. z o.o. ul. Giedlarowa 99a, 37-300 Leżajsk
data wpłynięcia: 26.03.2020 r.
cena: 55 239,80 zł brutto
Liczba wyświetleń: 172