Strona główna
Logo unii europejskiej

Organizacja trzydniowych biwaków wraz z wyżywieniem dla świetlic podwórkowych w ramach projektu Zachodniopomorskie Podwórka

Data publikacji: 13.03.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-03-2020

Numer ogłoszenia

1238692

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (na parterze w sekretariacie) lub wysłać na adres: Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 15, 71-431 Szczecin.

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie oznaczonej w następujący sposób:
„Organizacja trzydniowych biwaków wraz z wyżywieniem dla świetlic podwórkowych w ramach projektu Zachodniopomorskie Podwórka znak sprawy ZHP.ZO.10.2020, nie otwierać przed 23.03.2020 r. godz. 10:15” .

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

podworka@zachpom.zhp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Orzłowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 609 776 178

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie bazy noclegowej wraz ze sprzedażą i dostawą produktów spożywczych na trzydniowe biwaki dla świetlic podwórkowych w ramach projektu „Zachodniopomorskie Podwórka”,

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zapewnienie noclegu oraz wyżywienia dla uczestników trzydniowych biwaków wraz zapewnieniem wyżywienia dla 16 osób - 15 uczestników oraz jednego opiekuna podczas każdego z biwaków.

Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie bazy noclegowej wraz sprzedaż i dostawa produktów spożywczych na trzydniowe biwaki dla świetlic podwórkowych w ramach projektu „Zachodniopomorskie Podwórka”,
2) Szczegółowe określenie miejsca, terminów oraz wymogów w zakresie wyżywienia została określona w załączniku nr 1.
3) Maksymalna liczba uczestników to 87 placówek x 15 uczestników + 1 opiekun na grupę tj. 1392 osoby.
4) Ostateczna liczba uczestników może ulec zmianie – zostanie ona ostatecznie potwierdzona najpóźniej 3 dni przed planowanym przyjazdem.
5) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić:
a) bazę namiotowa z węzłem sanitarnym
b) bazę noclegowa musi posiadać świetlicę, która może pomieścić przewidywaną liczbę uczestników
c) lodówkę, do której dostęp będą mieli uczestnicy, w której będą mogli przechować pakiety żywnościowe na śniadania i kolacje.
6) Produkty spożywcze zapewnione przez Wykonawcę winny być w terminie przydatności do spożycia, świeże.
7) Zamawiający będzie dokonywał zapłaty wynagrodzenia należnego za każde zamówienie jednostkowe w terminie 21 dni od dnia zakończenia zamówienia jednostkowego, przelewem na rachunek bankowy wykonawcy. Rozliczenie następować będzie na podstawie cen jednostkowych materiałów zaoferowanych przez wykonawcę w szczegółowym cenniku. Zamawiający nie przewiduje płatności zaliczek.

Kod CPV

63500000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej

Harmonogram realizacji zamówienia

Harmonogram określono w załączniku nr 1, jednak nie później niż do 30 września 2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Zorganizowanie podobnych usług w okresie ostatnich 5 lat .
Doświadczenie Wykonawcy – waga 20/100 pkt.
Ilość zaświadczeń, referencji, protokołów zdawczo-odbiorczych:
3-4 dokumenty potwierdzających doświadczenie Wykonawcy – 20 pkt
1-2 dokumenty potwierdzających doświadczenie Wykonawcy – 10 pkt
Brak dokumentów potwierdzających doświadczenie Wykonawcy doświadczenia – 0 pkt

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena ryczałtowa 80%

Doświadczenie 20%

Jako kryterium oceny oferty Zamawiający przyjmuje w niniejszym zapytaniu ofertowym najkorzystniejszy bilans ceny. Oferty oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Oferentów w zakresie kryterium.
a) Cena – waga 80/100 pkt.
Wzór do klasyfikacji ofert w kryterium „Cena”
Ilość punktów = (Cena najniższa oferowana brutto/Cena badanej oferty brutto) x 80 punktów

b) Doświadczenie Wykonawcy – waga 20/100 pkt.
Ilość zaświadczeń, referencji, protokołów zdawczo-odbiorczych:
3-4 dokumenty potwierdzających doświadczenie Wykonawcy – 20 pkt
1-2 dokumenty potwierdzających doświadczenie Wykonawcy – 10 pkt
Brak dokumentów potwierdzających doświadczenie Wykonawcy doświadczenia – 0 pkt

Wykluczenia

Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym – Wykonawca przedłoży oświadczenie według wzoru (załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego).
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CHORĄGIEW ZACHODNIOPOMORSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

Adres

Michała Kleofasa Ogińskiego 15

71-431 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

609776178

Fax

914224471

NIP

8513010025

Tytuł projektu

Zachodniopomorskie Podwórka

Numer projektu

RPZP.07.06.00-32-K007/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Kryterium oceny ofert była cena oraz doświadczenie. Zamawiający przeznaczył na realizacje zamówienia kwotę 88.740 zł brutto. Złożone oferty znacznie przekraczają tę kwotę wobec czego Zamawiający unieważnił postępowanie oraz nie dokonywał badania i oceny oferty.
Liczba wyświetleń: 129