Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie ilustracji do haseł wirtualnej encyklopedii w Muzeum Twierdzy Toruń

Data publikacji: 13.03.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-03-2020

Numer ogłoszenia

1238634

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zapytanie ofertowe dla zadania: Wykonanie ilustracji do haseł wirtualnej encyklopedii w Muzeum Twierdzy Toruń
INFORMACJA O ZMIANACH W ZAPYTANIU OFERTOWYM dla zadania: Wykonanie ilustracji do haseł wirtualnej encyklopedii w Muzeum Twierdzy Toruń
Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje o następujących zmianach w zapytaniu ofertowym dla zadania Wykonanie ilustracji do haseł wirtualnej encyklopedii w Muzeum Twierdzy Toruń:
1. W pkt 6.1. wymagania i zalecenia ogólne ppkt. 4) i 8) otrzymują następujące brzmienie:
4) Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres muzeum@muzeum.torun.pl. W tytule wiadomości należy wpisać: „Wykonanie ilustracji do haseł wirtualnej encyklopedii w Muzeum Twierdzy Toruń”.
8) Zaleca się, aby strony były ponumerowane.
2. Pkt 6.2. Zmiany i wycofanie oferty ppkt 2) otrzymuje następujące brzmienie:
2) Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, oznaczone i wysłane w ten sam sposób co oferta. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być oznaczone i wysłane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo w tytule wiadomości, za pośrednictwem której zostanie przesłana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu powinno być napisane ZMIANA lub WYCOFANIE.
3. Pkt 7.1. otrzymuje następujące brzmienie:
Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem oferty drogą elektroniczną na adres: muzeum@muzeum.torun.pl, przy czym wymagany jest skan oferty oznakowany adnotacją „Za zgodność z oryginałem” i podpisem Wykonawcy.
4. W oparciu o powyższe zmiany ulega przedłużeniu termin składania ofert i jednocześnie zmianie ulegają pkt 7.3.zdanie pierwsze i pkt 7.4. ppkt 1):
7.3. Termin złożenia oferty
Termin składania ofert upływa dnia 25 marca 2020 r. o godz. 12:00.
7.4. Informacja o otrwarciu ofert
1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 marca 2020 r. o godz. 12:05 w siedzibie Zamawiającego.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem oferty drogą elektroniczną na adres: muzeum@muzeum.torun.pl, przy czym wymagany jest skan oferty oznakowany adnotacją „Za zgodność z oryginałem” i podpisem Wykonawcy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

muzeum@muzeum.torun.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Tybus-Bugajska, wicedyrektor ds. organizacyjno-administracyjnych

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

56 660 56 12 / 509 799 001

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem całego zamówienia jest wykonanie ilustracji w formie schematów, rysunków oraz przekrojów graficznych (wizualizacji) 121 haseł wirtualnej encyklopedii w Muzeum Twierdzy Toruń, których wykaz znajduje się w załączeniu .

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi drukarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Toruń Miejscowość: Toruń

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi wykonania ilustracji w formie schematów, rysunków oraz przekrojów graficznych (wizualizacji) 121 haseł wirtualnej encyklopedii w Muzeum Twierdzy Toruń.

Przedmiot zamówienia

Usługa polegająca na wykonaniu dzieła w postaci ilustracji do 121 haseł wirtualnej encyklopedii w Muzeum Twierdzy Toruń w oparciu o opisy z publikacji Janusza Bogdanowskiego Architektura obronna w krajobrazie Polski. Od Biskupina do Westerplatte, wydawnictwo PWN, Warszawa – Kraków:
1) hasła dotyczą historii fortyfikacji od średniowiecza po XX wiek,
2) forma ilustracji: schematy, rysunki, przekroje graficzne (wizualizacje),
3) za schemat uważa się rysunek techniczny,
4) każde ze 121 haseł musi posiadać co najmniej jeden rysunek wraz z przekrojem graficznym,
5) jeżeli pojedyncze hasło dotyczy przedmiotu, który zmieniał się na przestrzeni lat z uwagi na zmianę techniki wytwarzania bądź ulepszeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym, to Wykonawca musi stworzyć rysunki odzwierciedlające najważniejsze zmiany,
6) jeżeli pojedyncze hasło wymaga schematu, to może być on wykonany w kilku różnych ujęciach (rzutach),
7) opracowanie ilustracji do haseł musi zostać zapisane i dostarczone w plikach formatu z rozszerzeniem .tiff

Kod CPV

79822500-7

Nazwa kodu CPV

Usługi projektów graficznych

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Za termin rozpoczęcia realizacji zamówienia przyjmuje się dzień podpisania umowy.
2. Ostateczny termin zakończenia realizacji zamówienia upływa 30 kwietnia 2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca powinien wykazać, że wykonał co najmniej 2 zamówienia w zakresie zbliżonym do przedmiotu niniejszego zamówienia – rysunki do wydawnictwa (papierowego lub prezentowanego w Internecie), na wystawę stałą lub czasową prezentowaną w instytucji kultury.
W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca powinien złożyć wykaz wykonanych zamówień, ich przedmiotu oraz informacji o podmiotach, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z poświadczeniami o prawidłowo wykonanym zamówieniu:
w przypadku wydawnictw podanie tytułu, autora, roku, nazwy wydawcy, miejsca publikowania (wydawnictwo publikowane w Internecie)
- w przypadku wystaw i rysunków potwierdzenie prawidłowego wykonania przez inwestora lub referencje zawierające datę i miejsce wystawy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powinien złożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Na formularzu ofertowym Wykonawca powinien wskazać cenę za wykonanie wszystkich haseł.
2) Cena obejmująca wykonanie zamówienia powinna uwzględnić wszystkie opłaty i koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
3) Przyjmuje się, że cena podana przez Wykonawcę jest ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną.
4) Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto i brutto wraz z uwzględnieniem kwoty podatku VAT.
5) Kryterium oceny ofert:
Cena – 100 %
6) Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto spośród wszystkich ofert spełniających wymagania, otrzyma 100 pkt.
7) Pozostali Wykonawcy otrzymają punkty obliczone na podstawie poniższego wzoru:
Cena minimalna × 100 pkt ÷ cena badanej oferty
8) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

W postępowaniu udział mogą wziąć wyłącznie Wykonawcy, którzy na dzień składania ofert nie podlegają wykluczeniu z postępowania:
1) nie są powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym – wymagane jest złożenie stosownego oświadczenia potwierdzającego brak w/w powiązań – we wzorze oferty,
2) spełniają wszystkie warunek określony w polu wiedza i doświadczenie,
3) złożą pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestracyjnego Wykonawcy, bądź też Wykonawca jest osobą fizyczną.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA MIASTA TORUŃ

Adres

Wały gen. Władysława Sikorskiego 8

87-100 Toruń

kujawsko-pomorskie , Toruń

Numer telefonu

56 622 25 55

Fax

56 655 58 11

NIP

8790001014

Tytuł projektu

Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja budynku Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne

Numer projektu

POIS.08.01.00-00-0156/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Robert M. Jurga prowadzący działalność gospodarczą Robert Jurga Pracownia RM Jurga
ul. Zawadzkiego „Zośki” 25/10, 65-530 Zielona Góra
data wpłynięcia oferty: 23.03.2020 r.
kwota brutto za wykonanie zamówienia: 20.836,20 zł
Liczba wyświetleń: 260