Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie posadowienia pod pięć czteropokojowych domków letniskowych z tarasem, dostawa i montaż domków. Projekt i wykonanie przyłączy oraz wewnętrznych instalacji energetycznych i sanitarnych wraz z osprzętem.

Data publikacji: 11.03.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-03-2020

Numer ogłoszenia

1238175

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1) Oferty należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2) Oferty należy złożyć w Biurze Komendy Hufca Szczecinek ZHP lub wysłać na adres: Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Hufiec Szczecinek ZHP,
ul. Wł. Bartoszewskiego 12, 78-400 Szczecinek.
3) Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Oferta w postępowaniu Modernizacja i rozwój Stanicy Harcerskiej im. hm. Marcina Wielochowskiego w Drężnie – domki” (znak sprawy ZHP.ZO.8.2020).
(Uwaga! Jeśli oferta wysyłana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej, to w kopertę kurierską należy dodatkowo ofertę zapakować w nieprzeźroczystą kopertę i ja opisać zgodnie z informację opisaną w punkcie 3.
4) Ofertę należy złożyć do dnia 25.03.2020 r. do godz. 16:00

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

phm. Arkadiusz Rosiński HR - Skarbnik Hufca Szczecinek ZHP

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48691037190

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

- wykonanie posadowienia pod pięć czteropokojowych domków letniskowych z tarasem wg wytycznych dostawcy domków,
- dostawa i montaż pięciu czteropokojowych domków letniskowych z tarasem,
- projekt przyłączy oraz wewnętrznych instalacji energetycznych i sanitarnych dla pięciu czteropokojowych domków letniskowych z tarasem,
- wykonanie przyłączy oraz wewnętrznych instalacji energetycznych i sanitarnych wraz z osprzętem dla pięciu czteropokojowych domków letniskowych z tarasem,

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: szczecinecki Miejscowość: Drężno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zwiększenie atrakcyjności regionu oraz stanicy w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozwój Stanicy Harcerskiej im. hm. Marcina Wielochowskiego w Drężnie.”zgodnie z umową nr: RPZP.09.03.00-32-0080/18-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, oś: IX Infrastruktura publiczna; działanie 9.3 - Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich

Przedmiot zamówienia

- wykonanie posadowienia pod pięć czteropokojowych domków letniskowych z tarasem wg wytycznych dostawcy domków,
- dostawa i montaż pięciu czteropokojowych domków letniskowych z tarasem,
- projekt przyłączy oraz wewnętrznych instalacji energetycznych i sanitarnych dla pięciu czteropokojowych domków letniskowych z tarasem,
- wykonanie przyłączy oraz wewnętrznych instalacji energetycznych i sanitarnych wraz z osprzętem dla pięciu czteropokojowych domków letniskowych z tarasem,
w ramach projektu "Modernizacja i rozwój Stanicy Harcerskiej im. hm. Marcina Wielochowskiego w Drężnie" zgodnie z umową nr RPZP.09.03.00-32-0080/18-00.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego. Wykonawca winien sporządzić własny przedmiar robót.

Kod CPV

45210000-2

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budynków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45 10 00 00-8 Przygotowanie terenu pod budowę
71 00 00 00-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
45 33 00 00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45 00 00 00-7 Roboty budowlane
45 31 12 00-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45 31 11 00-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45 31 53 00-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45 31 23 10-3 Ochrona odgromowa

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia to 30.06.2020 roku

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna warunek za spełniony w tym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie) wykonał należycie:
- co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie
o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto,
Wykonawca winien załączyć dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie,
w szczególności, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Potencjał techniczny

Zamawiający uzna warunek za spełniony w tym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, posiadającymi niezbędne kwalifikacje tj.:
a. Kierownikiem budowy (1 osoba) posiadającym co najmniej:
– uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno–budowlanej, oraz 3- letnie doświadczenie w zakresie kierowania budowami.
b. Kierownikiem robót branży sanitarnej (1 osoba) posiadająca co najmniej:
- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
c. Kierownikiem robót branży elektrycznej (1 osoba) posiadająca co najmniej:
- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
Zamawiający dopuszcza łączenie w/w specjalności, jeżeli którakolwiek z uprawnionych osób będzie posiadała łącznie wymagane przez Zamawiającego uprawnienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zostało to szczegółowo określone w zapytaniu ofertowym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej
200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych),
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych),
c) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
2.Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie przed zawarciem umowy (najpóźniej w dniu jej zawarcia).

Warunki zmiany umowy

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego. Przesłanki uzasadniające istotne zmiany warunków umowy określono we wzorze do umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszego Zapytania Ofertowego;
2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego;
3) dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt V lit. ppkt 3 SIWZ.

Zamówienia uzupełniające

-

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych składników:
1) Cena (C) – 60 %
2) Okres gwarancji (G) – 30%
3) Skrócenie terminu wykonania zamówienia (T) – 10%
3. Sposób przyznania punktów, rozpatrywanych ofert wg wag podanych w specyfikacji.
1) Najniższa cena:
Cena najniższa oferowana (brutto)
Cena = ------------------------------------------------ x 100 punktów x 60%
Cena badanej oferty (brutto)

Maksymalna ilość punktów za cenę – 60 pkt.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

2) Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji
- Termin gwarancji 60 miesięcy – 0 punktów,
- Termin gwarancji 66 miesiące – 10 punktów,
- Termin gwarancji 72 miesięcy – 20 punktów
- Termin gwarancji 78 miesiące – 30 punktów,

Minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy, licząc od daty ostatecznego (końcowego) odbioru wszystkich robót objętych umową.
Maksymalny okres gwarancji, za który Wykonawca otrzyma największą ilość punktów wynosi 78 miesięcy, licząc od daty ostatecznego (końcowego) odbioru wszystkich robót objętych umową.
Jeżeli Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, iż zaoferowany został minimalny okres 60 miesięczny okres gwarancji i przyzna w kryterium
0 punktów.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji powyżej 78 miesięcy oferta otrzyma liczbę punktów za maksymalnie 78 miesiące, tj. 30 punktów, natomiast zaoferowany przez Wykonawcę okres zostanie przyjęty jako obowiązujący go w ramach ewentualnie zawartej z nim przez Zamawiającego umowy.

Oferta z propozycją gwarancji poniżej 60 miesięcy zostanie odrzucona.
Maksymalna ilość punktów za przedłużenie minimalnego terminu gwarancji – 30 pkt.

3) Skrócenie terminu wykonania zamówienia
- za zaoferowanie skrócenia terminu wykonania zamówienia do 30 kwietnia 2020 roku, wykonawca otrzyma – 10 pkt.
- za zaoferowanie skrócenia terminu wykonania zamówienia do 31 maja 2020 roku wykonawca otrzyma – 5 pkt.

Wykonawca, który zaproponuje termin do 30 czerwca 2020 roku, otrzyma 0 punktów.
Maksymalna ilość punktów za skrócenie terminu wykonania zamówienia – 10 pkt.

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą łączną liczbę punktów
w poszczególnych kryteriach oceny ofert (C+G+T).
5. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu matematycznych reguł zaokrąglania liczb.
6. Oferowane wartości poszczególnych kryteriów oceny ofert należy wskazać w formularzu ofertowym.

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są
z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przygotowaniem przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo,
w szczególności poprzez:
1) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CHORĄGIEW ZACHODNIOPOMORSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

Adres

Michała Kleofasa Ogińskiego 15

71-431 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

609776178

Fax

914224471

NIP

8513010025

Tytuł projektu

Modernizacja i rozwój Stanicy Harcerskiej im. hm. Marcina Wielochowskiego w Drężnie.

Numer projektu

RPZP.09.03.00-32-0080/18-00

Inne źródła finansowania

środki własne

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 129