Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa sprzetu AGD/RTV w projekcie Hausing first

Data publikacji: 11.03.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-03-2020

Numer ogłoszenia

1238094

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać elektronicznie w formie skanu podpisanych własnoręcznie dokumentów na następujący adres e-mail: anna.adamczyk@ab.org.pl (z dopiskiem „10/TPBA/NM/2020”).
2. Termin składania ofert upływa dnia 19.03.2020 r, o godz. 24.00.
3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Sposób przygotowania:
1. Oferta powinna zostać sporządzona na Formularzu ofertowym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
2. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi w rozdziale IV.
3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej lub przez osobę umocowaną do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych załączonych dokumentów.
4. W przypadku braku pieczęci imiennej osoby podpisującej ofertę podpis musi być czytelny.
5. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię lub odpis dokumentu, powinny one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
6. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty.
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz tryb udzielania wyjaśnień na temat dokumentów ofertowych
1. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważniona jest Anna Adamczyk, tel. (58) 343 28 37, adres e-mail: anna.adamczyk@ab.org.pl
2. Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego Zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w punkcie poprzednim, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w punkcie 2.
5. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść Zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę Zapytania ofertowego Zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie, na której jest zamieszczone Zapytanie ofertowe.
6. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania i otwarcia ofert i zamieści informację na stronie, na której jest zamieszczone Zapytanie ofertowe.
7. Wszelkie zawiadomienia, wnioski, oświadczenia i informacje oraz wyjaśnienia, odpowiedzi na pytania zamieszczane będą na stronie www.bratalbert.pl oraz powszechnie dostępnej stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

anna.adamczyk@ab.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Adamczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58 3432837

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na terenie Wrocławia sprzętu AGD/RTV. Zamówienie nie zostało podzielone ma części.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w OPZ (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa na terenie Wrocławia sprzętu AGD/RTV (w tym transport, wniesienie do pomieszczeń, rozpakowania sprzętu, montaż, wyniesienia opakowań, ubezpieczenie na czas transportu).

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na terenie Wrocławia sprzętu AGD/RTV. Zamówienie nie zostało podzielone ma części.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w OPZ (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania.
3. Postępowanie jest prowadzone w ramach projektu „Housing first-najpierw mieszkanie” realizowanego przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Główny w partnerstwie z Urzędem Miejskim w Gdańsku, Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa, Urzędem Miejskim Wrocławia, Ogólnopolską Federacją na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności oraz Associao para o Estudo e Integrao Psicossocial, współfinansowanego:
a) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020;
b) z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.
4. Dostarczany towar winien posiadać gwarancję, być fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych, i prawnych oraz dobrej jakości.
5. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 roku.

Kod CPV

39710000-2

Nazwa kodu CPV

Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

39711100-0 Chłodziarki i zamrażarki
39713210-8 Pralki i suszarki
315310000-7 Żarówki
39713430-6 Odkurzacze
32324600-6 Telewizory cyfrowe
32552110-1 Telefony bezprzewodowe
39713530-1 Żelazka parowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący doświadczenia, tj. wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy sprzętu RTV/AGD o wartości brutto każdej z nich nie mniejszej niż 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
UWAGA! Pod pojęciem dwóch dostaw należy rozumieć dostawy realizowane na podstawie odrębnych umów.
2. Ocena spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 1, nastąpi na podstawie złożonego przez Wykonawcę wykazu dostaw zgodnie z postanowieniem rozdz. IV pkt 2.

Dodatkowe warunki

1. Oferta wykonawcy zostanie odrzucona, jeżeli:
a) będzie niezgodna z przepisami prawa;
b) jej treść nie będzie odpowiadać treści niniejszego zapytania;
c) jej złożenie stanowiło będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
d) zostanie złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
e) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych;
g) została złożona po wyznaczonym terminie.
2. Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;
c) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.

Warunki zmiany umowy

1. Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania w terminie określonym przez Zamawiającego, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
3. Wszelkie rozliczenia finansowe związane z zamówieniem będą przeprowadzane w złotych polskich.
4. W trakcie realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z zasadą konkurencyjności, możliwe jest zwiększenie wartości tego zamówienia do wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie z Wykonawcą.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wykonawca złoży ofertę poprzez wypełniony Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
2. Do oferty należy dołączyć wykaz dostaw (na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w rozdz. X pkt 1 Zapytania) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (wg wzoru wskazanego w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego) oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są:
a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były lub są wykonywane,
b) oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w ppkt a). Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.

3. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie złoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia, lub wymaganych pełnomocnictw, oświadczenia lub dokumenty będą niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Poprawki lub wyjaśnienia nie mogą powodować istotnych zmian w treści oferty.
4. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez niniejsze zapytanie powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę według warunków i postanowień zawartych w zapytaniu.
5. W przypadku, jeśli Wykonawca nie złoży wyżej wymienionych dokumentów lub złożone dokumenty będą niezgodne z wymogami zapytania, wówczas oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena przedmiotu zamówienia musi obejmować wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją niniejszego zamówienia.
2. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Ceny nie można zmienić po upływie terminu składania ofert.
3. Cenę oferty Wykonawca zobowiązany jest podać w sposób określony w Formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
4. Cena jest ceną brutto tj. musi zawierać wszelkie obciążenia publicznoprawne wymagane przepisami prawa.
5. Wszystkie wartości cenowe będą określone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
6. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy.

Kryteria wyboru oferty
1. Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
Kryterium Waga %
Oferowana cena brutto „C” 70 %
Okres gwarancji „Og” 30%
Przy czym 1% = 1 pkt.
2. Sposób oceny ofert
a) dla kryterium Oferowana cena brutto „C” – waga 70 % (maksymalnie 70 punktów).
Sposób obliczenia:
C = [CN / CR] x 70%
C – ilość punktów dla kryterium Oferowana cena brutto „C”
CN – najniższa oferowana cena
CR – cena oferty rozpatrywanej
b) dla kryterium Okres gwarancji „Og” – waga 30 % (maksymalnie 30 punktów).
24 miesiące– 0 pkt.
okres gwarancji dłuższy niż 24 miesiące lecz krótszy lub równy 36 miesiącom – 10 pkt.
okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy lecz krótszy lub równy 48 miesiącom – 20 pkt.
okres gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy – 30 pkt.
Zamawiający wymaga zaoferowania minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji. Oferowany okres gwarancji podaje wykonawca w formularzu ofertowym. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu odbioru przez Zamawiającego przedmiotu niniejszego zamówienia bez zastrzeżeń.
W przypadku braku wskazania w formularzu ofertowym okresu gwarancji przez Wykonawcę, przyjmuje się, że zaoferowano minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancyjny tzn. 24 miesiące.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 24 miesiące, lecz krótszego lub równego 36 miesiącom Wykonawca otrzyma 10 pkt w tym kryterium. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 36 miesięcy lecz krótszego lub równego 48 miesiącom, Wykonawca otrzyma 20 pkt w tym kryterium. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 48 miesięcy, Wykonawca otrzyma 20 pkt w tym kryterium.
W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

Sposób obliczania całkowitej liczby punktów:
Punktowa ocena oferty „O” będzie obliczana według wzoru:

O = C + Og
O – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie
C – liczba punktów przyznanych badanej ofercie za kryterium Oferowana cena brutto „C
Og– liczba punktów przyznanych badanej ofercie za kryterium Okres gwarancji „Og”
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
5. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
6. Oferta musi zawierać cenę łączną, maksymalną i ostateczną, obejmującą wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
7. Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia jednorazowych negocjacji ceny poprzez skierowanie do wszystkich wykonawców drogą elektroniczną wezwania do złożenia ofert dodatkowych jedynie co do ceny w terminie wskazanym w wezwaniu. W takim przypadku do oceny zostanie przyjęta wartość brutto przedstawiona w ofercie albo w ofercie dodatkowej, jeśli ta zostanie złożona w terminie wskazanym w wezwaniu.
9. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert takiej samej ilości punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
10. W sytuacji, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą ilość punktów, przy jednoczesnej tej samej wartości cenowej oferty, Zamawiający podejmie dodatkowe negocjacje w kwestii ceny, z wszystkim Wykonawcami, których oferty otrzymały najwyższą ilość punktów.

Wykluczenia

1. Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
2. Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy, w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub których upadłość ogłoszono.
3. Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4. Ocena braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, wskazanych w punkcie 2 i 3, nastąpi na podstawie oświadczenia wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA ZARZĄD GŁÓWNY

Adres

Hugona Kołłątaja 26a

50-007 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

713443735

Fax

713443735

NIP

8961001631

Tytuł projektu

Housing first- najpierw mieszkanie

Numer projektu

POWR.04.03.00-00-0071/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

WiMaKs Skwara Sławomir ul Wyszyńskiego 2a Opoczno, 14.03.2020, 11 773,56 zł
Liczba wyświetleń: 156