Strona główna
Logo unii europejskiej

2/DP/2020

Data publikacji: 10.03.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-03-2020

Numer ogłoszenia

1238040

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty składane są w jednym egzemplarzu pod adresem: Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz, ul. Nowogrodzka 49 (II piętro), 00-695 Warszawa (siedziba Beneficjenta) na formularzu oferty stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Oferta na konkurs nr 2/DP/2020.

Ofertę należy pod rygorem nieważności złożyć w formie pisemnej.
Ofertę stanowi wypełniony druk „Oferta” (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)
Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego
Oferta musi być napisana w języku polskim pismem czytelnym
Oferta powinna być opatrzona podpisem wraz z pieczątką (lub podpisem czytelnym) osoby/osób uprawnionych do wystę-powania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy
Wraz z ofertą należy złożyć podpisany załącznik nr 2.
Wraz z ofertą należy złożyć podpisany załącznik nr 3 (nie dotyczy osób, które osobiście będą realizować zamówienie)

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami Beata Supeł: supel.beata@gmail.com

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 696091287

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia:
Usługa polegająca na przeprowadzeniu egzaminów zewnętrznych certyfikujących z zakresu:
1. języka angielskiego zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ)
2. kwalifikacji cyfrowych DIGCOMP
dla uczestników projektu "Dobra praktyka - zacznij już dziś używać języka angielskiego i TIK-a"
(kod CPV 80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Poznań

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonwacy/Wykonawców do przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych certyfikujących z zakresu:
1. języka angielskiego zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ)
2. kwalifikacji cyfrowych DIGCOMP
dla uczestników projektu "Dobra praktyka - zacznij już dziś używać języka angielskiego i TIK-a"

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa polegająca na przeprowadzeniu egzaminów zewnętrznych certyfikujących z zakresu języka angielskiego zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) i kwalifikacji cyfrowych DIGCOMP dla uczestników projektu pt. „Dobra praktyka – zacznij już dziś używać języka angielskiego i TIK-a” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (kod CPV 80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne)

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Część I: Egzaminy zewnętrze certyfikujące z zakresu jęyzka angielskiego
1. Wykonawca przeprowadzi egzaminy językowe zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) dla uczestników projektu pt. „Dobra praktyka - zacznij już od dziś używać języka angielskiego i TIK-a”.
Wykonawca ma prawo do wyboru oferowanego rodzaju egzaminu/certyfikacji zewnętrznej spośród ustandaryzowanym egzaminów języka angielskiego wg. ESOKJ.
Egzaminy odbędą się Poznaniu
Egzaminy przeprowadzone zostaną na poziomie A2 dla 120 osób oraz na poziomie B2 dla 24 osób.
W przypadku, gdy rzeczywiste zapotrzebowanie na liczbę egzaminów na poszczególne poziomy ulegnie zmianie Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany / zmniejszenia ilości egzaminów zgodnie z aktualnymi potrzebami.
4. Wykonawca zapewnia pokrycie w cenie egzaminu wszelkich kosztów związanych z przeprowadzeniem egzaminu w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę, np. dojazd egzaminatora na miejsce przeprowadzenia egzaminu, salę. W przypadku osób z niepełnosprawnościami, zleceniodawca będzie informował zleceniobiorcę o konieczności zapewnienia warunków lokalowych i sprzętowych dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności.
c.d. ... Więcej informacji w załączonym pliku: zapytanie ofertowe

Część II: Egzaminy zewnętrze certyfikujące z zakresu kwalifikacji cyfrowych
1. Wykonawca przeprowadzi egzaminy z zakresu kwalifikacji cyfrowych zg. z ramą DIGCOMP dla uczestników projektu pt. „Dobra praktyka - zacznij już od dziś używać języka angielskiego i TIK-a”.
Wykonawca ma prawo do wyboru oferowanego rodzaju egzaminu/certyfikacji zewnętrznej spośród ustandaryzowanym egzaminów kwalifikacji cyfrowych zg. z ramą DIGCOMP. Egzaminy muszą obejmować materiał wszystkich 5 obszarów i 21 kompetencji wskazanych w ramie DIGCOMP na poziomie A i B, tj. Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie Problemów. Egzaminy muszą być weryfikacją wiedzy i umiejętności po przeprowadzonych szkoleniach cyfrowych wg. programów zg. z ramą Digital Competence Framework obejmujących następujące moduły w wymiarze 16 godz. szkoleniowych każdy: Podstawy pracy z komputerem, podstawy pracy w sieci, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, IT security, rozwiązywanie problemów. Każdy moduł szkoleniowy musi obejmować certyfikację zewnętrzną.

2. Egzaminy przeprowadzone zostaną dla 180 osób.
W przypadku, gdy rzeczywiste zapotrzebowanie na liczbę egzaminów na poszczególne poziomy ulegnie zmianie Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany / zmniejszenia ilości egzaminów zgodnie z aktualnymi potrzebami.
3. Egzaminy odbędą się w Poznaniu.
4. Wykonawca zapewnia pokrycie w cenie egzaminu wszelkich kosztów związanych z przeprowadzeniem egzaminu w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę, np. dojazd egzaminatora na miejsce przeprowadzenia egzaminu, salę wraz z niezbędnym wyposażeniem. W przypadku osób z niepełnosprawnościami, zleceniodawca będzie informował zleceniobiorcę o konieczności zapewnienia warunków lokalowych i sprzętowych dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności.

c.d. ... Więcej informacji w załączonym pliku: zapytanie ofertowe

Kod CPV

80400000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin składania ofert: 18.03.2020
Przewidywany termin podpisania umowy z Wykonawcą/Wykonawcami: 20-31.03.2020
Okres realizacji zamówienia: kwiecień-listopad 2020.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające uprawnienia/akredytację do przeprowadzania oferowanego rodzaju egzaminów z zakresu języka angielskiego na poziomie A i B i/lub z zakresu kwalifikacji cyfrowych umożliwiających zdobycie certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego określony poziom biegłości językowej Uczestnika / Uczestniczki, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego i/lub osiągnięcia kwalifikacji w zakresie kwalifikacji cyfrowych zg. z ramą DIGCOMP.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym (odpowiedni sprzęt do przeprowadzenia egzaminów). Weryfikowane na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym do wykonania zamówienia: (tj. min. 2 egzaminatorami spełniającymi wymagania niniejszego zamówienia, o których mowa w pkt III w Szczegółowym opisie zamówienia). Weryfikowane na podstawie oświadczenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może zweryfikować dokumenty potwierdzające dysponowanie tymi osobami i ich kwalifikacji (umowa o pracę, zlecenie, pisemne zobowiązanie tych osób o pozostawaniu w dyspozycji Wykonawcy, dyplomy, itp.).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Weryfikowane na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

Dodatkowe warunki

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
Usługa może zostać zamówiona w niepełnym wymiarze (obejmującym tylko część przedmiotowego zamówienia)
W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta.
Zamawiający informuje, że zapłata za egzamin / egzaminy oraz certyfikaty będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy na podstawie rachunków/faktur obejmujących zapłatę za przeegzaminowane osoby, w terminie 21 dni od dnia otrzymania rachunku/faktury przez Zamawiającego. Wraz z fakturą Wykonawca przekazuje Zamawiającemu komplet dokumentów potwierdzających realizację zamówienia, którego faktura dotyczy.
W przypadku egzaminów j. angielskiego za nie zrealizowanie egzaminu w planowanym terminie lub jego odwołanie później niż 3 dni wcześniej Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 1% wartości umowy brutto . W przypadku deklaracji dyspozycyjności i elastyczności za nie zrealizowanie egzaminu w planowanym terminie lub jego odwołanie później niż 3 dni wcześniej w wysokości 2% wartości umowy brutto.
W przypadku egzaminów kwalifikacji cyfrowych za nie zrealizowanie egzaminu w planowanym terminie lub jego odwołanie później niż 3 dni wcześniej Zamawiający przewiduje karę umowną w 1% wartości umowy brutto. W przypadku deklaracji dyspozycyjności i elastyczności za nie zrealizowanie egzaminu w planowanym terminie lub jego odwołanie później niż 2 dni wcześniej w wysokości 2% wartości umowy brutto.

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składają dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz.U. Nr 226, poz. 1817
W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817) - kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą, pełnomocnictwa potwierdzającego ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia znajdą się zapisy przewidujące możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
a. Terminu realizacji umowy;
b. Ostatecznej liczby osób do przeegzaminowania w ramach umowy;

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Klauzula informacyjna RODO
2. Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
3. Aktualny wydruk z właściwego rejestru
4. Dokument potwierdzający uprawnienia / akredytację do przeprowadzenia oferowanych egzaminów certyfikujących zg. z ESOKJ dla egzaminów językowych i/lub zg. z ramą DIGCOMP dla egzaminów kwalifikacji cyfrowych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami w stosunku do każdej części zamówienia odrębnie:
cena – 70 pkt - maksymalną ilość pkt, jaką można uzyskać – uzyskuje oferta z najniższą ceną - sposób obliczenia punktów: całkowita cena: oferowana minimalna brutto/ całkowita cena brutto badanej oferty * 70 pkt,
deklaracja dot. dyspozycyjności i elastyczności dot. harmonogramu realizacji zajęć.
Pełna elastyczność przy opracowywaniu harmonogramu egzaminów w godz. 8.00-20.00 od poniedziałku do niedzieli.
TAK: 30 pkt
NIE: 0 pkt.


Ocena ofert w stosunku do każdej z części zamówienia wyrażona zostanie w punktach, które będą liczone wg następującego wzoru:

całkowita cena
oferowana minimalna brutto Liczba punktów przyznana w związku
c = --------------------- * 70 pkt + z deklaracją dyspozycyjności i elastyczności
całkowita cena brutto
badanej oferty

gdzie „c” oznacza punktację przyznaną badanej ofercie wg powyższych kryteriów.
Spośród złożonych ofert zostanie wybrana ta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym Zaproszeniu, oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za najniższą cenę i prezentuje najlepszą atrakcyjność – dyspozycyjność i elastyczność – i uzyskała najwyższą możliwą liczbę punktów wyliczoną według powyższego wzoru (maksymalna łączna ilość punktów wynosi 100).
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej punktacji, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych uprzednio Ofertach.
Zamawiający dopuszcza negocjacje w sprawie ceny.

Wykluczenia

Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi w jego Imieniu do zaciągania zobowiązań, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
a) uczestniczenie w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie, co najmniej 10% udziałów lub akcji o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Weryfikowane na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy w stosunku do których nie zachodzą okoliczności, które w przypadku gdyby postępowanie nn. prowadzone było w trybie ustawy prawo zamówień publicznych powodowałyby wykluczenie z postępowania - art. 24 pzp (tj.: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759),
Weryfikowane na podstawie oświadczenie Wykonawcy.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AKADEMIA SZYBKIEJ NAUKI TADEUSZ BUZAREWICZ

Adres

Kormoranów 10/nd.

11-600 Radzieje

warmińsko-mazurskie , węgorzewski

Numer telefonu

225228432

Fax

000000000

NIP

8451548448

Tytuł projektu

DOBRA PRAKTYKA - ZACZNIJ JUŻ DZIŚ UŻYWAĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO I TIK-a

Numer projektu

RPWP.08.02.00-30-0057/18-00
Liczba wyświetleń: 180