Strona główna
Logo unii europejskiej

Sprzedaż, dostawa i montaż mebli szkolnych dla 2 pracowni informatycznych zlokalizowanych w 2 szkołach ponadpodstawowych w Kielcach

Data publikacji: 10.03.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-03-2020

Numer ogłoszenia

1237948

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana do SOPZ z dn. 12.03.2020r. do zapytania ofertowego pn. „Sprzedaż, dostawa i montaż mebli szkolnych dla 2 pracowni informatycznych zlokalizowanych w szkołach ponadpodstawowych na terenie Kielc w ramach projektu „Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT”

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w Rozdziale IV Informacje dodatkowe pkt. 2, otrzymuje nowe brzmienie:

2. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia będzie dokonana jednorazowo, po wykonaniu całości zamówienia, na podstawie prawidłowo wystawionych i przedłożonych Zamawiającemu dokumentów finansowych, tj. rachunku, faktury VAT lub rachunku do umowy zlecenie, nie później niż 21 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia rachunku. Podstawą wystawienia dokumentu finansowego będzie podpisany przez strony protokół zdawczo-odbiorczy bez zastrzeżeń dla każdej ze szkół.

Traci moc zapis do SOPZ umieszczonego w zapytaniu ofertowy w dn. 10.03.2020r., tj.:
2. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia będzie dokonywana w systemie ratalnym, na podstawie prawidłowo wystawionych i przedłożonych Zamawiającemu dokumentów finansowych, tj. rachunku, faktury VAT lub rachunku do umowy zlecenie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia rachunku.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 i złożona (wraz z Załącznikiem nr 2 oraz wizualizacją mebli) osobiście lub przesłana za pośrednictwem kuriera/poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miasta Kielce, Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce do dnia 18.03.2020 r. do godziny 15:30 (liczy się data wpływu) w odpowiednio zabezpieczonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem Oferenta, danymi kontaktowymi oraz dopiskiem „Oferta na sprzedaż, dostawę i montaż mebli szkolnych w ramach projektu Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT. Dopuszczalne jest również przesłanie oferty (w formie skanu wraz z wymaganymi podpisami) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: coi@um.kielce.pl. Oferty złożone w innej niż wskazanej powyżej formie i/lub złożone po wyżej wskazanym terminie zostaną odrzucone. Z oceny ofert sporządzony zostanie protokół. Do oferty należy dołączyć wizualizację (projekt, zdjęcie, katalog itp.) proponowanego wyposażenia.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

coi@um.kielce.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Głowienka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

41 3676 557

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Sprzedaż, dostawa i montaż mebli:
Biurko uczniowskie: typ: uczniowski stolik komputerowy jednoosobowy - sztuk 38
Biurko: typ: stół nauczycielski; sztuk 2
Krzesło biurowe obrotowe - sztuk 40
Regał zamykany na dokumenty – sztuk 4
Regał zamykany czterodrzwiowy – sztuk 2
Regał zamykany z witryną – sztuk 2
Charakterystyka: Materiał: płyta wiórowa laminowana18 mm; drzwi zawieszane na zawiasach, zamykane na zamki z kluczykiem; 5 przestrzeni na dokumenty; górna część oszklona; wymiary głębokość 40-60 cm, szerokość 80 cm, wysokość min. 180 cm
Tolerancja wymiarów +/-5%
Biurka i regały w tym samym odcieniu drewna; odcień jasny (np. klon, dąb, buk, jesion)

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Meble

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: Kielce Miejscowość: Kielce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż mebli szkolnych do 2 pracowni informatycznych w następujących placówkach oświatowych:
- Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce
- Technikum nr 7 w Zespole Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke Bosaka w Kielcach, ul. Warszawska 96, 25-401 Kielce

Przedmiot zamówienia

Biurko uczniowskie: typ: uczniowski stolik komputerowy jednoosobowy - sztuk 38
Charakterystyka biurka - stelaż wykonany z rury stalowej, malowany farbą proszkową; elementy drewniane wykonane z płyty wiórowej laminowanej 18 mm oklejone obrzeżem PCV 2 mm.; bez wysuwanej półki na klawiaturę, półka na monitor zamontowana na stałe; wymiary: głębokość 65 – 75 cm, szerokość 85 – 95 cm, wysokość stołu z półką min. 85cm; wysokość do blatu 75 cm
Biurko: typ: stół nauczycielski; sztuk 2
Charakterystyka biurka - stelaż wykonany z rury stalowej, malowany farbą proszkową; elementy drewniane wykonane z płyty wiórowej laminowanej 18 mm oklejone obrzeżem PCV 2 mm.; szufladka lub szafka podwieszana pod blatem; wymiary: głębokość 65 – 75 cm, szerokość min. 130 cm, wysokość 75cm.
Krzesło biurowe obrotowe - sztuk 40
Charakterystyka krzesła obrotowego: podstawa pięciopodporowa metalowa; kółka przystosowane do jeżdżenia po powierzchniach twardych; wymiary oparcia i siedziska zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów; oparcie z regulacją wysokości; regulacja wysokości siedziska; profilowane płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa; możliwość blokady oparcia w pionie lub odchyleniu; oparcie pokryte siatką; siedzisko pokryte tkaniną o odporności na ścieranie co najmniej 50 000 cykli Martindale’a; podłokietniki wykonane z tworzywa wysokiej jakości; krzesło spełniające normy w zakresie bezpieczeństwa, minimum 24 miesiące gwarancji; maksymalne obciążenie 130 kg; kolor czarny
Wymiary: Wysokość – min. 105 cm – min. 115 cm; Szerokość min. 55 cm
Szerokość siedziska - 48 cm Głębokość siedziska – min. 46 cm;
Podłokietniki na wysokości ok. 18 cm od siedziska
Regał zamykany na dokumenty – sztuk 4
Charakterystyka: Materiał: płyta wiórowa laminowana18 mm; we wnętrzu półki do przechowywania segregatorów na dokumenty; drzwi zawieszane na zawiasach, zamykane na zamki z kluczykiem; wymiary głębokość 40-60 cm, szerokość 80 cm, wysokość min. 180 cm
Regał zamykany czterodrzwiowy – sztuk 2
Charakterystyka: Materiał: płyta wiórowa laminowana18 mm; drzwi zawieszane na zawiasach, zamykane na zamki z kluczykiem; wymiary głębokość 40-60 cm, szerokość 80 cm, wysokość min. 180 cm
Regał zamykany z witryną – sztuk 2
Charakterystyka: Materiał: płyta wiórowa laminowana18 mm; drzwi zawieszane na zawiasach, zamykane na zamki z kluczykiem; 5 przestrzeni na dokumenty; górna część oszklona; wymiary głębokość 40-60 cm, szerokość 80 cm, wysokość min. 180 cm
Tolerancja wymiarów +/-5%
Biurka i regały w tym samym odcieniu drewna; odcień jasny (np. klon, dąb, buk, jesion)
Wykonawca dostarczy meble bezpośrednio do: Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce oraz Technikum nr 7 w Zespole Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke Bosaka w Kielcach, ul. Warszawska 96, 25-401 Kielce
Dostarczone meble oraz sprzęt zamontowany w meblach muszą być: fabrycznie nowe, kompletne, pozbawione wad konstrukcyjnych, wykonawczych czy wynikających z innych zaniedbań Wykonawcy lub producenta mebli, które mogłyby się ujawnić podczas ich użytkowania. Meble muszą być wykonane z bezpiecznych materiałów dopuszczonych do użytkowania.
Na etapie realizacji dostawy i montażu należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli
i w przypadku stwierdzenia niezgodności z ofertą, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na meble zgodne z ofertą na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.
Zaoferowany Przedmiot Zamówienia musi być "gotowy do pracy" bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Kod CPV

39100000-3

Nazwa kodu CPV

Meble

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do 03.04.2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy
Oświadczenie o braku powiązań
Wizualizacje proponowanego wyposażenia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

80% cena
20% gwarancja

Kryterium Cena (Pbad.C):
Cmin.
Pbad. C = ------------ × Waga (80)
Cbad.
gdzie:
Pbad. C - punkty przyznane badanej ofercie za kryterium „Cena”
Cmin. - najniższa cena spośród ocenianych ofert
Cbad. - cena oferty badanej
Waga (80) - maksymalna liczba punktów jaką można otrzymać w kryterium „Cena”

Kryterium Gwarancja (Pbad. G)
W powyższym kryterium oceniany będzie czas wydłużenia minimalnego okresu wymaganej gwarancji:
gwarancja minimalna, tj. 24 miesiące – 0 pkt.
wydłużenie gwarancji o 6 miesięcy – 5 pkt.
wydłużenie gwarancji o 12 miesięcy – 10 pkt.
Wydłużenie gwarancji powyżej 36 miesięcy – 20 pkt.
Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 20 punktów
Oferty z gwarancją krótszą od minimalnej zostaną odrzucone. W sytuacji gdy, wykonawca nie wskaże
w ofercie terminu gwarancji, oferta taka zostanie uznana za ofertę z minimalnym okresem gwarancji wymaganym przez Zamawiającego. Podanie w ofercie dłuższego od maksymalnego punktowanego okresu gwarancji spowoduje przyznanie wykonawcy maksymalnej liczby punktów w tym kryterium (ale do umowy zostanie wpisana gwarancja oferowana).

Łączna liczba punktów przyznana badanej ofercie zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w następujący sposób:
Pbad. = Pbad. C + Pbad. G
gdzie:
Pbad. - łączna liczba punktów przyznana badanej ofercie
Pbad. C - punkty przyznane badanej ofercie za kryterium „Cena”
Pbad. G - punkty przyznane badanej ofercie za kryterium „Gwarancja”

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA KIELCE

Adres

pl. Rynek 1

25-303 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

413676872

Fax

413442763

NIP

6572617325

Tytuł projektu

Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT

Numer projektu

RPSW.08.05.01-26-0018/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

SK-MEDICO Sebastian Ilczuk Miączyn 115B, 22-455 Miączyn
Data wpłynięcia 18.03.2020r.
Ocena punktowa 100
Liczba wyświetleń: 140