Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/POIR/1.1.1/ASKLA/2020 na dostawę magazynków (załadunkowy i rozładunkowy)

Data publikacji: 10.03.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-04-2020

Numer ogłoszenia

1237912

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1) Oferty należy składać w terminie do dnia 10.04.2020r. elektronicznie na adres: j.rudek@askla.pl w postaci skanów podpisanych dokumentów lub w wersji papierowej osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty na adres wymieniony w pkt 1. Datą wpływu Oferty jest dzień dostarczenia jej do Zamawiającego.
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3) Na każdym etapie Zamawiający może żądać od Oferentów szczegółowych informacji i wyjaśnień dotyczących treści złożonych Ofert.
4) Oferty bez wypełnionych załączników numer 1 oraz 2 zostaną odrzucone.
5) Jednocześnie informujemy iż oferty, w których którykolwiek z parametrów technicznych nie będzie spełniony zostaną odrzucone.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

j.rudek@askla.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Justyna Rudek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

693 323 919

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa magazynków (załadunkowy i rozładunkowy). Elementy są niezbędne do budowy maszyny produkcyjnej. Zamawiający oczekuje dostaw fabrycznie nowych elementów wykazanych w tabeli o parametrach nie gorszych niż wskazane w pkt. 2 zapytania ofertowego (ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/POIR/1.1.1/ASKLA/2020 na dostawę magazynków (załadunkowy i rozładunkowy).

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: lubliniecki Miejscowość: Ciasna

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa magazynków (załadunkowy i rozładunkowy). Elementy są niezbędne do budowy maszyny produkcyjnej. Zamawiający oczekuje dostaw fabrycznie nowych elementów wykazanych w tabeli o parametrach nie gorszych niż wskazane w pkt. 2 zapytania ofertowego (ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/POIR/1.1.1/ASKLA/2020 na dostawę magazynków (załadunkowy i rozładunkowy).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa magazynków (załadunkowy i rozładunkowy). Elementy są niezbędne do budowy maszyny produkcyjnej. Zamawiający oczekuje dostaw fabrycznie nowych elementów wykazanych w tabeli o parametrach nie gorszych niż wskazane w pkt. 2 zapytania ofertowego (ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/POIR/1.1.1/ASKLA/2020 na dostawę magazynków (załadunkowy i rozładunkowy).

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
42000000-6 Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

1) Kompletna dostawa przedmiotu zamówienia opisanego w pkt. 2 na adres w podany w pkt 1 Zapytania, wraz z dokumentami odbiorowymi musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie: 30 dni roboczych od podpisania umowy.
2) Koszty transportu pokrywa Dostawca.
3) Jeżeli Dostawca nie wywiąże się z wyznaczonego terminu kompletnej dostawy, Zamawiający uprawniony jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, jak również skutkować będzie naliczeniem kar umownych założonych w Umowie z dostawcą.
4) Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia następujących zmian w zakresie terminu realizacji umowy:
1) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku kiedy opóźnienie to zostało spowodowane przez Zamawiającego na skutek:
a) wstrzymania prac przez Zamawiającego
b) konieczności wprowadzenia zmian w opracowywanej dokumentacji w trakcie realizacji umowy
c) konieczność zmiany pierwotnego terminu realizacji umowy wynika z napotkania przez Wykonawcę okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od niego, np. wystąpienie zjawisk związanych z działaniem siły wyższej.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

1) Oferty należy składać w języku polskim.
2) Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia podpisanego oświadczenia o braku powiązań stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
3) Dopuszcza się możliwość składania ofert obejmujących część zakresu zamówienia.
4) Zamawiające zastrzega sobie prawo w szczególności do:
- odwołania zamówienia, unieważnienia go w całości lub części w każdym czasie i bez podania przyczyny,
- zmiany treści zaproszenia do składania ofert.
5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania i wprowadzania zmian w postępowaniu.
6) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiającego może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
7) Wymagane podpisanie umowy na dostawę– zmiana postanowień umowy jedynie w formie aneksu za zgodą obu stron.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy (w części lub całości) w przypadku niezachowania przez Dostawcę ostatecznego terminu realizacji zamówienia. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w Umowie Zamówienia finansowych kar umownych za każdy dzień opóźnienia w realizacji zamówienia w stosunku do terminu określonego przez wybranego Oferenta w ofercie.
9) W przypadku, gdy cena ofert przekroczy wartość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie projektu, wybór ofert może zostać unieważniony lub mogą zostać przeprowadzone dodatkowe negocjacje cenowe.
10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Oferenta z wnioskiem o wyjaśnienie, jeśli uzna, iż wycena zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30 % od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Wyjaśnienia winny być przedstawione w określonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Oferent nie złoży w wyznaczonym terminie wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzającymi wykaże, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
11) W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych lub pochodzenia Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne- co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w przedmiocie zamówienia.
12) W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
13) Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
14) Oferent zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji udostępnionych lub uzyskanych w związku z wykonaniem zlecenia. Dotyczy to wszelkich nieujawnionych do publicznej wiadomości informacji technicznych, technologicznych, handlowych oraz organizacyjnych Zamawiającego.
15) Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
- jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
- jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach, brak kompletnych danych w załącznikach).

Warunki zmiany umowy

1) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty (w części dotyczącej: terminów, danych teleadresowych, zmiany przepisów prawa, wynagrodzenia i terminu płatności) na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.
2) Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzone z powodu:
a) zajdzie konieczność zmiany terminu dostawy przedmiotu zamówienia na skutek:
 konieczność wstrzymania lub opóźnienia dostawy do siedziby Zmawiającego wynikających z potrzeby aktualizacji harmonogramu prac prowadzonych przez Zamawiającego;
 przestojów i opóźnień nie zawinionych przez Wykonawcę, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o okres przestojów i opóźnień;
 konieczności zmian w dokumentacji projektowej;
 utraty przez Zamawiającego źródła finansowania inwestycji w całości lub w części;
 zmiany mogą dotyczyć sposobu wykonania usługi lub ich zakresu, jeżeli w trakcie realizacji pojawią się okoliczności uzasadniające powyższe, a wynikające z uzyskanych uzgodnień i opinii, uwarunkowań technicznych lub dokumentacyjnych;
 gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności Instytucją Zarządzającą lub Pośredniczącą, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia;
 wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej. Za działania siły wyższej uznaje się np. klęski żywiołowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki generalne lub lokalne i inne, mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o czas odpowiadający okresowi ich występowania.
b) zmiana wysokości wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub też naliczeniem dodatkowych rabatów w trakcie składania zamówienia (a nie uwzględnionych w momencie składania oferty).
c) zmiany adresu, osób reprezentujących Strony Umowy, lub oznaczenia Stron Umowy - wynikających ze zmiany stanu faktycznego lub prawnego.
d) zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany lub wprowadzenia nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do wynagrodzenia;
e) Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w pkt. 2 powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian w treści umowy, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
f) Zmiana umowy powinna nastąpić z uwzględnieniem wpływu, jaki wywiera wystąpienie okoliczności uzasadniającej modyfikację na dotychczasowy kształt zobowiązania umownego.
g) Powyższe odnosi się do każdej z części przedmiotu zamówienia.
3) Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.
 wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
4) Zamawiający dopuszcza możliwość, a dostawca akceptuje możliwość zamówień uzupełniających jeśli w trakcie realizacji projektu zajadzie taka konieczność- więcej informacji w pkt.10.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2) Należy również dostarczyć załącznik nr 2 stanowiący oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.
3) Określać cenę netto przedmiotu w odniesieniu do 1 szt. z danej grupy na którą oferent składa ofertę, podaną w PLN, w wysokości netto.
4) Cena oferty ma być podana w kwocie netto (bez podatku VAT) za 1 szt. dla danej grupy. Można składać oferty na wybrane grupy.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert wypełnionych nieprawidłowo lub zawierających niekompletne informacje. Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, podpisana przez upoważnioną osobę po stronie Oferenta.
6) Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki RACHUNKOWE, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dodatkowych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7) Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert - tj. min. 10.05.2020.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wyboru Oferty bez podawania przyczyn, niezależnie od ilości i treści złożonych Ofert.

Zamówienia uzupełniające

1. Zamawiający może udzielić Dostawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności zamówień na dodatkowe dostawy, polegających na częściowej wymianie dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększeniu bieżących dostaw lub rozbudowie istniejących instalacji, a zmiana wykonawcy prowadziłaby do nabycia materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji. Czas trwania umowy w sprawie zamówienia na dostawy dodatkowe nie może przekraczać 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego,
2. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
i. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
ii. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
iii. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami określonymi poniżej:
a) Cena netto w odniesieniu do 1 szt. z danej grupy – 100 pkt;
(W przypadku podania ceny netto w innej walucie niż PLN wartość do PLN będzie przeliczana wg średniego kursu NBP podanego na dzień oceny ofert).
ad. a) Liczba punktów w kryterium „cena” przyznawana będzie wg poniższego wzoru:
Pa= Cmin/ Ca x 100 pkt, gdzie:
Pa- liczba punktów dla oferty nr „a” w kryterium „cena”,
Cmin- najmniejsza cena za 1szt. danej grupy ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów,
Ca- cena za 1 szt. za daną grupę oferty „a”.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów.
W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia podpisanego oświadczenia o braku powiązań stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

1.JÓZEF KLABIS ASKLA AUTOMATYKA SERWIS 2. ROBOTECH

Adres

Lubliniecka 50

46-380 Dobrodzień

opolskie , oleski

Numer telefonu

512011753

NIP

5751069325

Tytuł projektu

Prace B+R w firmie ASKLA dotyczące innowacyjnej wiertarki przelotowej

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0236/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 252