Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe - nabór trenerów na spotkanie wartościujące

Data publikacji: 06.03.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-03-2020

Numer ogłoszenia

1237234

Status ogłoszenia

Anulowane

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku z potencjalnym zagrożeniem koronawirusem oraz sygnałami płynącymi z izb rzemieślniczych o braku woli podróżowania na duże wydarzenia jesteśmy zmuszeni odwołać organizację spotkania wartościującego w warszawie, za co serdecznie przepraszamy.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę można złożyć:
• osobiście w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego; 00 249 Warszawa ul. Miodowa 14 (sekretariat) w terminie do 16.03. 2020 r. do godz. 16.00
• przesłać pocztą na podany wyżej adres – liczy się data stempla pocztowego w terminie do 16.03.2020 r. do godz.16.00
• lub emailem (skan) na adres stepnikowski@zrp.pl w terminie do dnia 16.03.2020 r. do godz. 23.59
• Wykonawca może, przed upływem terminu dostarczenia ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Opis sposobu przygotowania oferty

1. Złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę – na minimum jednego trenera dedykowanego do danego szkolenia.
3. Wykonawca poda stawkę wynagrodzenia za 1 godzinę szkolenia i całej usługi w zł brutto.
4. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
5. Do oferty należy dołączyć CV trenera/trenerów wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych z dopiskiem; na potrzeby projektu „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle”, referencje, oświadczenie oraz inne załączniki potwierdzające wymagane doświadczenie.
6. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego i zostać przygotowana w języku polskim.
7. Oferta oraz wszelkie załączniki powinny być podpisane przez Wykonawcę albo osobę umocowaną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
8. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę. Poprawki powinny być dokonane w sposób czytelny oraz opatrzone datą ich dokonania.
9. W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz.1503 z późn. zm.), Wykonawca powinien wyraźnie zastrzec to w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje.
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyników.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

stepnikowski@zrp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Stępnikowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

22 50 44 365

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie przeprowadzane jest w ramach zadania związanego z II etapem projektu, dotyczącego przeprowadzenia 1 spotkania wartościującego dla około 30 osób. Spotkanie jest prowadzone przez dwóch trenerów.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór trenera w celu poprowadzenia szkolenia wartościującego dla ok. 30 osób.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie 1 jednodniowego spotkania wartościującego wspólnie z innym trenerem w terminie 26.03.2020 r. w Warszawie. Spotkanie składać się będzie z następujących części: ogólnej (1,5 godziny zegarowej prowadzonej wspólnie przez dwóch trenerów), warsztatowej (4 godzin zegarowych dla dwóch podgrup jednocześnie) oraz 1,5 godziny konsultacji indywidualnych dla każdej grupy szkoleniowej z możliwością wprowadzenia nowoopracowanych zadań egzaminacyjnych na Platformę ewr.zrp.pl i przeprowadzeniem testu on-line. Spotkanie prowadzone będzie w wynajętym ośrodku/hotelu.

2. Opis zadania:
Spotkanie obejmuje 7 godzin zegarowych dla grupy około 30 osób. Zajęcia stacjonarne odbywać się będą w Sali komputerowej zawierającej min. 10 stanowisk komputerowych. Przewidujemy, że organizator zapewni w miejscu szkolenia dostęp do Internetu z prędkością przesyłu danych min. 30 Mbit/sek. na salę, z możliwością zalogowania do sieci min. 10 komputerów (średnio 1 komputer na dwóch lub trzech uczestników).
2. Organizacja spotkania wartościującego
2.1 Planowana liczba uczestników: 30 osób
2.2 Planowana liczba spotkań wartościujących: 1
2.3 Liczba prowadzących: po 2 trenerów na spotkanie wartościujące.

3. Tematyka szkolenia dla autorów i recenzentów zadań oraz ewaluatorów-metodyków
a) Rola zadań egzaminacyjnych w procesie walidacji kwalifikacji czeladnika i mistrza, w kontekście rozporządzenia MEN w sprawie egzaminów czeladniczych, mistrzowskich i sprawdzających;
b) standard wymagań egzaminacyjnych na tytuł czeladnika i mistrza w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła – jako źródło wymagań egzaminacyjnych
c) podstawa programowa kształcenia w zawodzie – jako źródło wymagań egzaminacyjnych – wyodrębnianie umiejętności sprawdzanych podczas egzaminu czeladniczego;
d) metodologia opracowywania zadań egzaminacyjnych;
e) rodzaje zadań i dokumentacji przygotowywanych do etapu pisemnego, ustnego i praktycznego egzaminu;
f) określanie zakresów etapów teoretycznego i praktycznego egzaminów- konstruowanie i zapisywanie treści zadań egzaminacyjnych;
g) opracowywanie kryteriów oceniania wykonania zadania;
h) próbne formułowanie pytań i zadań egzaminacyjnych;
i) ćwiczenia z wprowadzania nowych – wypracowanych na spotkaniu – zadań
j) (opcjonalnie) przeprowadzenie testu on-line na Platformie ewr.zrp.pl przy wsparciu specjalisty ds. Platformy EWR.
4. Forma prowadzenia zajęć:
Spotkanie wartościujące musi zawierać w sobie następujące elementy: wykład, warsztaty np.: w formie dyskusji, prac w grupach – tzw. peer-learning (czyli nauka przez wymianę wiedzy), praktycznych ćwiczeń i zadań, studiów przypadków. Zaproponowane formy prowadzenia szkolenia muszą charakteryzować się wysokim poziomem interaktywności, zaangażowania uczestników i kłaść nacisk na praktyczny aspekt zajęć. W trakcie prowadzenia spotkania niezbędne będzie korzystanie z zasobów Platformy Egzaminy w Rzemiośle (EWR).

5. Zadania trenera:
Trenerzy zaangażowani w realizację projektu jako wynik swojej pracy przedstawią konspekt szkolenia (lub spotkania) wraz z prezentacjami tematycznymi oraz materiałami pomocniczymi. Konspekt powinien przedstawiać strukturę i kluczowe zagadnienia – zwłaszcza w ujęciu branżowym. Pożądany będzie również opis przydatnych doświadczeń i dobrych praktyk do zastosowania w pracach Zespołów Autorskich lub komisji egzaminacyjnych – z uwzględnieniem Platformy EWR. Konspekt powinien mieć min. 2 strony formatu A4 (times new roman, czcionka 12, odstęp 1,5). Trenerzy będą odpowiedzialni za:...

W związku z ograniczoną ilością znaków, pełny opis "Przedmiotu zamówienia" znajduje się w załączniku.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

26.03.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocenie merytorycznej zostaną poddane jedynie oferty spełniające wszystkie wymogi formalne. Zamawiający dokona oceny oraz porównania ofert i dokona wyboru 2 wskazanych w ofertach trenerów - na podstawie następujących kryteriów:

a) cena brutto za realizację jednej usługi składającej się z następujących elementów:
- przygotowanie wspólnie z drugim trenerem konspektu szkolenia wraz z prezentacjami tematycznymi oraz materiałami pomocniczymi, opis przydatnych doświadczeń i dobrych praktyk do zastosowania w pracach komisji egzaminacyjnych oraz
- poprowadzenie wspólnie z innym trenerem spotkania: część ogólna (wprowadzenie), część warsztatowa i konsultacje indywidualne oraz asysta przy wprowadzaniu przykładowych nowych zadań (wypracowanych na tym spotkaniu) na Platformę EWR - 30%
W przypadku, w którym w ofercie Wykonawca zadeklaruje dysponowanie więcej niż jednym trenerem, Zamawiający wymaga podania w treści Formularza ofertowego cen za wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia przez każdego trenera osobno.
b) doświadczenie oferenta/trenera w tworzeniu zadań egzaminacyjnych do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich - 20%
c) znajomość metodologii tworzenia zadań egzaminacyjnych i zasad pomiaru dydaktycznego - 20%
d) potwierdzone referencjami doświadczenie trenerskie w zakresie przeprowadzania szkoleń metodologicznych i/lub spotkań wartościujących dla członków Zespołów Autorskich opracowujących zadania egzaminacyjne dla przyszłych czeladników i mistrzów - 30%

Waga w % jest równa liczbie punktów.

2. Ocena dokonana zostanie w oparciu o następujące wzory:

Liczba punktów za kryterium „a” (a.1. , a.2. , a.3.)* - „cena łączna brutto za realizację1 usługi szkoleniowej „maks. 30 %
Punkty przyznawane za kryterium „cena….” liczone będą wg następującego wzoru:
*) cena za: pierwszy, drugi lub trzeci termin

Cena: (Cmin/Cof) * x 100 x 30%
*) „Cmin” - to najniższa cena za wykonanie usługi spośród wszystkich ocenianych trenerów
„Cof” - to cena za usługę danego trenera

Liczba punktów za kryterium „b” – „doświadczenie w tworzeniu zadań egzaminacyjnych do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych”
Punkty za to kryterium przyznawane będą w skali: 0-20 pkt.:

• jeżeli oferent/trener wykaże się doświadczeniem w tworzeniu zadań egzaminacyjnych do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich na poziomie ogólnokrajowym = 20 pkt.
• jeżeli oferent/trener wykaże się doświadczeniem w tworzeniu zadań na egzaminy czeladnicze i mistrzowskie na poziomie regionalnym (izba) = 10 pkt.
• jeżeli oferent/trener nie ma podstaw do złożenia oświadczenia = 0 pkt.

Ocena oferty w ww. kryterium odbędzie się w oparciu o oświadczenie trenera złożone w formie Załącznika nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Liczba punktów za kryterium „c” - „znajomość metodologii tworzenia zadań egzaminacyjnych i zasad pomiaru dydaktycznego”
Punkty za to kryterium przyznawane będą w skali: 0 - 20 pkt.:

• jeżeli oferent/trener potwierdzi znajomość metodologii tworzenia zadań egzaminacyjnych i zasad pomiaru dydaktycznego - 20 pkt.
• jeżeli oferent/trener potwierdzi znajomość metodologii tworzenia zadań egzaminacyjnych - 10 pkt.
• jeżeli oferent/trener potwierdzi znajomość podstaw pomiaru dydaktycznego - 5 pkt.
• jeżeli oferent/trener nie ma podstaw do złożenia oświadczenia - 0 pkt.

Ocena oferty w ww. kryterium odbędzie się w oparciu o doświadczenie trenera w treści Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Liczba punktów za kryterium „d” - „doświadczenie trenera w przeprowadzaniu szkoleń metodologicznych i/lub spotkań wartościujących dla członków Zespołów Autorskich (ZA) opracowujących zadania egzaminacyjne dla przyszłych czeladników i mistrzów”.
Punkty za to kryterium przyznawane będą w skali: 0-30 pkt.:
• jeżeli oferent/trener przedstawi referencje dotyczące przeprowadzenia szkoleń metodologicznych i/lub spotkań wartościujących dla członków Zespołów Autorskich zrealizowanych w liczbie min. 3 na poziomie ogólnopolskim w okresie od 01.04.2016 – 28.02.2020 - 30 pkt.
• jeżeli oferent/trener przedstawi referencje dotyczące przeprowadzenia min. 1 szkolenia metodologicznego i/lub spotkania wartościującego dla członków ZA zrealizowanych na poziomie ogólnopolskim, w okresie od 01.04.2016 – 28.02.2020 - 10 pkt.
• jeżeli oferent przedstawi referencje dotyczące min. 1 szkolenia metodologicznego i/lub spotkania wartościującego dla członków ZA zrealizowanych na poziomie regionalnym (izby), w okresie od 01.04.2016 – 28.02.2020 - 5 pkt.
• jeżeli oferent nie spełnia żadnego z powyższych warunków - 0 pkt.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcom/Trenerom na dane spotkanie wartościujące o największej liczbie punktów.
4. Po dokonaniu wyboru Zamawiający przyporządkowuje wybranych trenerów do grupy, niezwłocznie przekazując dane teleadresowe drugiemu z trenerów.
5. W przypadku nie wybrania co najmniej jednego z trenerów/a Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.
6. Zamawiający niezwłocznie po wybraniu oferty, albo zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru, powiadamia Oferentów e-mailem o jego wyniku, albo zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru. Wyniki postępowania zostaną także umieszczone na stronie www.zrp.pl , platformie: www.ewr.zrp.pl (system: WCAG 2.0) oraz stronie Bazy Konkurencyjności.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednokrotnego wezwania wykonawcy do uzupełnienia brakujących dokumentów, które należało złożyć wraz z ofertą. Zamawiający nie dopuszcza zmiany treści oferty po upływie terminu składania ofert.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO

Adres

Miodowa 14

00-246 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

228316161

Fax

228319610

NIP

5260251368

Tytuł projektu

Nowa jakość zawodowych egzaminów w rzemiośle - etap II

Numer projektu

POWR.02.15.00-00-0004/17-00
Liczba wyświetleń: 134