Strona główna
Logo unii europejskiej

Kompleksowa organizacja trzydniowej krajowej wizyty studyjnej, szlakiem przedsiębiorstw społecznych.

Data publikacji: 05.03.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-03-2020

Numer ogłoszenia

1237089

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego - Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My", adres: 90-558 Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73 w godz. 8.00-15.30 lub na adres poczty elektronicznej e-mail: oferty@wsparciespoleczne.pl. W treści maila należy zawszeć zapis "Oferta-Kompleksowa organizacja trzydniowej krajowej wizyty studyjnej, szlakiem przedsiębiorstw społecznych (ŁOWES)".

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

oferty@wsparciespoleczne.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Wlaźlak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

796 14 14 30

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją projektu „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na kompleksowe zorganizowanie trzydniowej krajowej wizyty studyjnej, szlakiem przedsiębiorstw społecznych.
Usługa zostanie zrealizowana nie później niż do końca lipca 2020 r, dla 14 osób (12 przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych wraz z 1 opiekunem grupy z ramienia OWES i 1 kierowcą), w dokładnym terminie wskazanym przez Zamawiającego, poza terenem województwa łódzkiego, w odległości nie większej niż 350 km od jego granic.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem wizyty studyjnej jest zapoznanie uczestników z funkcjonowaniem, strategiami, modelami biznesowymi oraz dobrymi praktykami przedsiębiorstw społecznych efektywnie działających na swoim terytorium

Przedmiot zamówienia

W związku z realizacją projektu „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na kompleksowe zorganizowanie trzydniowej krajowej wizyty studyjnej, szlakiem przedsiębiorstw społecznych.
Usługa zostanie zrealizowana nie później niż do końca lipca 2020 r, dla 14 osób (12 przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych wraz z 1 opiekunem grupy z ramienia OWES i 1 kierowcą), w dokładnym terminie wskazanym przez Zamawiającego, poza terenem województwa łódzkiego, w odległości nie większej niż 350 km od jego granic.
Wizyta studyjna dedykowana jest przedstawicielom przedsiębiorstw społecznych.

Kod CPV

79952000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizacji imprez

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy, nie później niż do końca lipca 2020 r, w terminie określonym przez Zamawiającego (z pomięciem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne dysponujące odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jest on zobowiązany dostarczyć przed podpisaniem umowy dokumenty potwierdzające posiadanie potencjału technicznego i kadrowego gwarantującego prawidłowe wykonanie zamówienia. Wykonawca musi wykazać doświadczenie w realizacji przynajmniej jednej wizyty studyjnej (w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert) lub dysponować przynajmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie zawodowe w organizacji przynajmniej jednej wizyty studyjnej w obszarze ekonomii społecznej (w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert), która będzie bezpośrednio zaangażowana w przygotowanie i realizację wizyty studyjnej, stanowiącej przedmiot zamówienia.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy uzyskali wpis w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 z późn. zm.).
2.Oferenci znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.
3.Oferenci nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (w rozumieniu cz. IV pkt 6 niniejszego zapytania ofertowego).
4.Oferenci dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.
5.Wszędzie tam gdzie zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełniania warunków udziału w postępowaniu ocena spełniania tego warunku dokonana będzie w oparciu o oświadczenie Wykonawcy, a w przypadku wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu pkt 1 na podstawie oświadczenia i wykazu doświadczenia oferenta lub osoby którą dysponuje, (załącznik nr 4).
6.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia w oparciu o informacje przedstawione w oświadczeniach i załącznikach do oferty.

Wiedza i doświadczenie

O realizację zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne dysponujące odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jest on zobowiązany dostarczyć przed podpisaniem umowy dokumenty potwierdzające posiadanie potencjału technicznego i kadrowego gwarantującego prawidłowe wykonanie zamówienia. Wykonawca musi wykazać doświadczenie w realizacji przynajmniej jednej wizyty studyjnej (w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert) lub dysponować przynajmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie zawodowe w organizacji przynajmniej jednej wizyty studyjnej w obszarze ekonomii społecznej (w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert), która będzie bezpośrednio zaangażowana w przygotowanie i realizację wizyty studyjnej, stanowiącej przedmiot zamówienia.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy uzyskali wpis w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 z późn. zm.).

Potencjał techniczny

Oferenci dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O realizację zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne dysponujące odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jest on zobowiązany dostarczyć przed podpisaniem umowy dokumenty potwierdzające posiadanie potencjału technicznego i kadrowego gwarantującego prawidłowe wykonanie zamówienia. Wykonawca musi wykazać doświadczenie w realizacji przynajmniej jednej wizyty studyjnej (w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert) lub dysponować przynajmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie zawodowe w organizacji przynajmniej jednej wizyty studyjnej w obszarze ekonomii społecznej (w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert), która będzie bezpośrednio zaangażowana w przygotowanie i realizację wizyty studyjnej, stanowiącej przedmiot zamówienia.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy uzyskali wpis w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 z późn. zm.).
Wszędzie tam gdzie zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełniania warunków udziału w postępowaniu ocena spełniania tego warunku dokonana będzie w oparciu o oświadczenie Wykonawcy, a w przypadku wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu pkt 1 na podstawie oświadczenia i wykazu doświadczenia oferenta lub osoby którą dysponuje, (załącznik nr 4).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferenci znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wymogów akredytacji OWES w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wymogów dotyczących dokumentowania świadczenia usługi.
3. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na prawidłowo wypełnioną ofertę składają się:
1.Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 3 Oświadczenie
3. Załącznik nr 4 Doświadczenie oferenta
4. Załącznik nr 5 Szczegółowy program wizyty studyjnej
5. Załącznik nr 6 Klauzula informacyjna

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień na usługi, polegające na powtórzeniu podobnych usług na tych samych warunkach.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oceniający przy ocenie ofert bierze pod uwagę 2 czynniki:

1. Cenę (kompleksowa realizacja usługi dla 14 osób), za którą można przyznać max. 60 punktów. Najwięcej punktów zostanie przyznane ofercie tego wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

W ramach oceny tego kryterium cena brutto Wykonawcy może otrzymać max. 60 pkt.

Zamawiający oceni oferty wg. następującego wzoru:
Najniższa oferowana cena brutto
-------------------------------------------------- x 60 = punktacja ceny oferty.
Cena badanej oferty brutto max.

Uwaga: Cena wskazana przez Wykonawcę zawiera wszelkie koszty wykonania usługi.


2.Program wizyty studyjnej, za który można przyznać max. 40 punktów.

W kryterium program wizyty studyjnej, punkty zostaną przyznane według poniższych zasad:
ilość odwiedzanych przedsiębiorstw społecznych (wpisanych do Bazy Przedsiębiorstw Społecznych DES – departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej) podczas wizyty studyjnej ponad 7 przedsiębiorstw społecznych - 10 pkt. za każde przedsiębiorstwo (max. 40pkt) (np. 8 przedsiębiorstw społecznych – 10 pkt, 9 przedsiębiorstw społecznych – 20 pkt, 10 przedsiębiorstw społecznych – 30 pkt, 11 przedsiębiorstw społecznych i powyżej – 40 pkt).

W ramach oceny tego kryterium Wykonawca może otrzymać max. 40 pkt.

Wybrana zostanie oferta tego wykonawcy, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów (suma punktów uzyskanych w kryterium nr 1 i 2 łącznie max.100 pkt).

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA INSTYTUT SPRAW OBYWATELSKICH

Adres

Pomorska 40

91-408 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

426301749

Fax

426301749

NIP

7251872505

Tytuł projektu

Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Numer projektu

RPLD.09.03.01-10-0003/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 213