Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej.

Data publikacji: 04.03.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-03-2020

Numer ogłoszenia

1236717

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana 2

W dniu 19.03.2020 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie związane z realizacja przedmiotowego zamówienia – w zakresie kryterium oceny oferty określonego w pkt. XII d.

Zamawiający zmienił treść zapytania ofertowego w zakresie: w pkt. XII zapytania ofertowego wykreślono kryterium oceny projektu d. Zastosowanie wzmocnienia narożników ramy modułu fotowoltaicznego – 10% oraz zmieniono wagę kryterium a) cena i b) termin realizacji zamówienia.
Termin realizacji zamówienia został wydłużony do 19.05.2020.

Zaktualizowane zapytanie ofertowe i treść formularza oferty załączono do zapytania.

Termin składania ofert wydłużono do 26 marca 2020Zmiana 1
W dniu 10.03.2020 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie związane z realizacja przedmiotowego zamówienia.

Zamawiający zmienił treść zapytania ofertowego w zakresie: dodano wymagania minimalne dla dwóch inwerterów o mocy min. 6 kW każdy – tj. minimalne parametry techniczne zostały określone w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

Zamawiający zmienił treść zapytania ofertowego w części dotyczącej mocy instalacji przy ul. Gałczyńskiego z 14,625 kW na 14,50 kW, poprawiono moc instalacji zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej.
Zaktualizowane zapytanie ofertowe i treść umowy załączono do zapytania.

Termin składania ofert wydłużono z 19 marca 2020 na 23 marca 2020.

Miejsce i sposób składania ofert

1) Oferty należy składać w terminie do dnia 23.03.2020 r. do godziny 15:00.

Chwilą złożenia oferty jest dzień faktycznego wpływu oferty do Zamawiającego (a nie jedynie jej nadania).
2) Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
• poczty, kuriera, dostarczona osobiście na adres Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, ul. Łuczańska 1, 11-500 Giżycko, w formie pisemnej, umieszczoną w zamkniętej kopercie opisanej: nazwa i adres Oferenta, napis: „Oferta dotycząca instalacji fotowoltaicznych”.

lub
• wysłana e-mailem na adres: m.burzych@jeziora.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.burzych@jeziora.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marzena Burzych - Pluta

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marzena Burzych-Pluta email: m.burzych@jeziora.com.pl, tel. 784 013 253 Paweł Grądzki, email: p.gradzki@jeziora.com.pl, tel. 660 499 264

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 39,44 KWp przy ul. Dworcowej 10 ( dz. ew. nr 108/3, 108/4 obręb 0001 Ruciane-Nida) i 14,50 KWp przy ul. Gałczyńskiego 15 (dz. ew. nr 395/3 obręb 0001 Ruciane-Nida). Instalacje fotowoltaiczne zamontowane będą na dachu budynków, na konstrukcji stalowo-aluminiowej. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do montażu instalacji z powiązaniem z instalacją elektryczną obiektu i jej uruchomienie.
Maksymalna liczba modułów monokrystalicznych wynosi 136 szt. o mocy min. 290Wp każdy – dla instalacji przy ul. Dworcowej, 50 szt. o mocy min. 290Wp każdy – dla instalacji przy ul. Gałczyńskiego. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania paneli o większej mocy, pod warunkiem, że całkowita moc instalacji nie przekroczy odpowiednio 0,4 MW i 0,015 MW i nie będzie mniejsza niż 39,44 kWp i 14,50 kWp.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) dostawę i montaż urządzeń i wyposażenia wchodzącego w skład dwóch instalacji fotowoltaicznych (paneli fotowoltaicznych, okablowania, falowników, zabezpieczeń DC/AC) wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
2) dostawę i montaż konstrukcji stalowo-aluminiowej,
3) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,
4) rozruch i konfigurację instalacji
5) wykonanie w imieniu Zamawiającego przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz z uzyskaniem niezbędnej dokumentacji. Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne pełnomocnictwa do działania w imieniu Zamawiającego,
6) podłączenie elektrowni do sieci komputerowej Internet i uruchomienie monitoringu on-line stanu pracy elektrowni fotowoltaicznej

Wymagania techniczne dla paneli PV:
- rodzaj paneli: monokrystaliczne
- moc pojedynczego panelu nie mniejsza niż 290 Wp,
- sprawność modułu: nie mniej niż 17,3%,
- okres gwarancji produktowej na moduły fotowoltaiczne min. 15 lat od dnia podpisania protokołu odbioru.
- gwarancja uzysku mocy z paneli: nie mniej niż 25 lat od dnia podpisania protokołu odbioru

Wymagania techniczne dla 2 szt. inwerterów o mocy min. 15 kW każdy i 2 szt. inwerterów o mocy min. 6 kW każdy - minimalne parametry techniczne zostały określone w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

Zamawiający informuje, że wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane roboty montażowe (budowlane) całej instalacji wynosi 24 miesiące.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i minimalne parametry techniczne zostały określone w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. Wymieniony w dokumentacji projektowej sprzęt musi być fabrycznie nowy i musi posiadać instrukcję obsługi w języku polskim, oraz certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające sprzęt do użytkowania.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: piski Miejscowość: Ruciane - Nida

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Budowa instalacji fotowoltaicznych w przedsiębiorstwie Delikatesy Centrum Rafał Nasiadka w Rucianem - Nidzie

Przedmiot zamówienia

Wspólny słownik zamówień;
Główny kod CPV
45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Kod CPV

45261215-4

Nazwa kodu CPV

Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Za termin wykonania zamówienia uznaje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego. Termin realizacji przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do 12.05.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1.Kryteria oceny ofert:
a. Cena – 60%
b. Termin realizacji zamówienia – 20 %
c. Okres gwarancji na falowniki – 10%
d. Zastosowanie wzmocnienia narożników ramy modułu fotowoltaicznego – 10%

Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco:
Cena: 60 % - Wartość punktowa kryterium „Cena” (max 60 pkt.) wyliczana wg wzoru:
X/Y x 60
gdzie: X-cena oferty z najniższą ceną, Y- cena oferty ocenianej.
Termin realizacji: 20% (max. 20 pkt.)
- Punkty przyznawane będą w następujący sposób:

LP Termin realizacji punkty
1 Do 14.04.2020 r. 20 pkt.
2 Od 15.04.2020 r. do 21.04.2020 r. 15 pkt.
3 Od 22.04.2020 r. do 28.04.2020 r. 10 pkt.
4 Od 29.04.2020 r. do 05.05.2020 r. 5 pkt.
5 Od 06.05.2020 r. do 12.05.2020 r. 0 pkt.
W przypadku braku wskazania terminu realizacji, Zamawiający przyzna 0 pkt.
Okres gwarancji na inwerter (min. 5 lat): 10% - Wartość zależna od okresu gwarancji na inwerter (max 10 pkt.), przyznawana wg zasady:
6 lat – 2 pkt., 7 lat – 4 pkt., 8 lat – 6 pkt., 9 lat – 8 pkt., 10 i więcej lat – 10 pkt.
Zastosowanie wzmocnienia narożników ramy modułu fotowoltaicznego (waga 10%) – punkty za kryterium zostaną przyznane za posiadanie przez moduł fotowoltaiczny wzmocnienia w narożnikach ram w postaci kątowników wewnętrznych lub zewnętrznych (max 10 pkt.).
Zamawiający może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów
2. Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach a, b, c oraz d. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

DELIKATESY "CENTRUM" RAFAŁ NASIADKA

Adres

Dworcowa 10

12-200 Ruciane-Nida

warmińsko-mazurskie , piski

Numer telefonu

48874240520

NIP

8491430204

Tytuł projektu

Budowa instalacji fotowoltaicznych w przedsiębiorstwie Delikatesy Centrum Rafał Nasiadka w Rucianem-Nidzie

Numer projektu

RPWM.04.01.00-28-0351/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

G2V Maciej Kędzierski ul. Kołobrzeska 38 10-434 Olsztyn – oferta wpłynęła dnia 26.03.2020
cena netto: 165 142,75 PLN
Liczba wyświetleń: 454