Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa cateringu podczas spotkań ekspertów/praktyków Housing first

Data publikacji: 04.03.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-03-2020

Numer ogłoszenia

1236683

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy przesłać w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres e-mail: anna.adamczyk@ab.org.pl.
2. Termin składania ofert mija z upływem dnia 12.03 2020.
3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta powinna zostać sporządzona na Formularzu ofertowym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
2. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi w rozdziale IV.
3. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wszystkie załączniki do oferty powinny być sporządzone w języku polskim.
4. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej lub przez osobę umocowaną do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych załączonych dokumentów.
5. W przypadku braku pieczęci imiennej osoby podpisującej ofertę podpis musi być czytelny.
6. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię lub odpis dokumentu, powinny one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
7. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
8. Wykonawca, składający ofertę w formie elektronicznej, winien przesłać ją w jednym pliku z opisem: Nazwa_wykonawcy_oferta_09/TPBA/HF/2020.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty.
10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
11. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

anna.adamczyk@ab.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Adamczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58 3432837

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi cateringowe (obiad, przerwa kawowa) w trakcie spotkań ekspertów i praktyków, dla grupy średnio 10 uczestników, które będą miały miejsce w Gdańsku -ul. Srebrniki 9 (Gdańsk Wrzeszcz).
Planowane terminy:
27 marca 2020
22 czerwca 2020
20 listopada 2020

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia są usługi cateringowe (obiad, przerwa kawowa) w trakcie spotkań ekspertów i praktyków w Gdańsku.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi cateringowe (obiad, przerwa kawowa) w trakcie trzech spotkań ekspertów i praktyków średnio 10 uczestników (3 spotkania x 10 osób=30 porcji) w Gdańsku.
Spotkania odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 18.00 lub innych, uzgodnionych uprzednio z uczestnikami projektu.

Warunki realizacji zamówienia:
1) Świadczenie usługi cateringowej polegać ma na przygotowaniu, dostarczeniu i podaniu posiłków (rozłożenie na stołach) do wskazanej sali szkoleniowej dla uczestników spotkania, z zachowaniem jakości i warunków usługi, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2) Oferent, podczas każdego spotkania, zapewnia pełnowartościowy posiłek w formie przynajmniej drugiego dania obiadowego (w przypadku zapotrzebowania tj. dieta, wegetarianizm itp. - dania będą indywidualnie odpowiadać potrzebom zgłaszanym przez uczestników).
Drugie danie powinno uwzględniać następującą gramaturę:
a) mięso/ryba/danie wegetariańskie – minimum 130g;
b) warzywa/surówka 140g;
c) dodatki skrobiowe 130g.
3) Obiad podany między godz. 13:00 a 14:00 w obiekcie, w którym będzie realizowane spotkanie.
4) Oferent, podczas każdego spotkania, zapewnia ciągły serwis kawowy (w godz. trwania spotkania albo zgodnie z ustalonym harmonogramem) obejmujący: kawę, herbatę, cukier, mleko, woda, ciastka (lub ciastka zamiennie z owocami).
5) Składniki, wchodzące w skład przerwy kawowej, powinny być dostępne w godz. 9:00 – 18:00.
6) Oferent zapewnia dowóz cateringu o ustalonej godzinie na miejsce realizacji spotkań wskazane przez Zamawiającego. Koszt dowozu musi zostać uwzględniony w cenie oferty.
7) Oferent zapewnienia własne naczynia (termosy/podgrzewacze, filiżanki, talerzyki, szklanki/kubeczki, łyżeczki, cukiernice, talerze itp.) zgodnie z wymaganiami menu. Zamawiający dopuszcza możliwość użycia naczyń i sztućców plastikowych, odpowiednich do serwowanych dań/napojów.
8) Usługa cateringowa musi odbywać się z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Ponadto składając ofertę Wykonawca zobowiązuje się do:
1) świadczenia usługi cateringowej z wykorzystaniem świeżych produktów żywnościowych;
2) przygotowywania posiłków na bazie produktów wysokiej jakości; ryby podawane
w zestawach powinny być świeże i pozbawione ości - filetowane, owoce powinny być czyste
i dojrzałe;
3) przygotowywania potraw z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych. Posiłki nie mogą być wykonywane z produktów typu instant;
4) ustalania z Zamawiającym menu na poszczególne dni szkoleniowe w terminie min. 2 dni przed planowanym szkoleniem;
5) uwzględniania w ramach menu posiłku specjalnego np. bezglutenowego/wegetariańskiego
w sytuacji udziału w spotkaniu osób o szczególnych potrzebach; Zamawiający poinformuje Wykonawcę o takiej sytuacji w terminie min. 2 dni przed planowanym spotkaniem;
6) zapewnienia obsługi kelnerskiej, rozumianej jako działanie osoby lub osób, odpowiedzialnych za rozmieszczenie potraw oraz sprzątanie w trakcie i po zakończeniu zajęć.
7) dostarczania posiłków na miejsce wskazane przez Zamawiającego o godzinie ustalonej
z Zamawiającym;
8) zapewnienia odpowiednich urządzeń grzewczych w tym przedłużaczy, kabli niezbędnych do ich podłączenia i do wykonania usługi.

Kod CPV

55300000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie realizowane w okresie od 27 marca do 30 listopada 2020 w Gdańsku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności określonej w przedmiocie zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący doświadczenia, tj. wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonali co najmniej trzy usługi o rodzaju zbieżnym z wymogami niniejszego zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia;
d) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia;
e) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
2. Wykonawca załącza dokumenty wystawione przez odbiorcę usług potwierdzające należyte wykonanie lub wykonywanie usług, o których mowa w pkt. 1, np. referencje.

Warunki zmiany umowy

1. Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do zawarcia umowy w terminie określonym przez Zamawiającego, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
2. Warunki, na których będzie zawarta umowa określa załączniki nr 3 do Zapytania ofertowego („Wzór umowy”).
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Jeżeli zaoferowana cena najkorzystniejszej oferty przekracza środki przewidziane i dostępne na niniejsze zamówienie, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy z Wykonawcą.
5. Wszelkie rozliczenia finansowe związane z zamówieniem będą przeprowadzane w złotych polskich.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wykonawca składa ofertę poprzez wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
2. Wykonawca musi załączyć do oferty następujące dokumenty:
a. Dokumenty potwierdzające wykonanie min. 3 zamówień na świadczenie usług cateringowych każdorazowo dla min. 10 osób w ciągu ostatnich 3 lat (np. rekomendacje, rachunki, faktury).

3. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie złoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia lub wymaganych pełnomocnictw, oświadczenia lub dokumenty będą niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Poprawki lub wyjaśnienia nie mogą powodować istotnych zmian w treści oferty.
4. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez niniejsze zapytanie powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę według warunków i postanowień zawartych w zapytaniu.
5. W przypadku, jeśli Wykonawca nie złoży wyżej wymienionych dokumentów lub złożone dokumenty będą niezgodne z wymogami zapytania, wówczas oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
Kryterium Waga %
Oferowana cena brutto „C” 80 %
Aspekty społeczne „A” 20 %
Przy czym 1% = 1 pkt.
2. Sposób oceny ofert
a) dla kryterium Oferowana cena brutto „C” – waga 80 % (maksymalnie 80 punktów).
Sposób obliczenia:
C = [CN / CR] x 80
C – ilość punktów dla kryterium Oferowana cena brutto „C”
CN – najniższa oferowana cena
CR – cena oferty rozpatrywanej
b) dla kryterium Aspekty społeczne „A” – waga 20 % (maksymalnie 20 punktów).
Zamawiający przyzna punkty, jeśli Wykonawca zatrudni do realizacji zamówienia (na podstawie umowy o pracę min. na ½ etatu lub umowę cywilno-prawną o równoważnym wymiarze) w ramach prowadzonej działalności osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Za osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uznaje się:
a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie
z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące
się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną
z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o zatrudnieniu socjalnym;
c) osoby przebywające z pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654, z późń. zm.);
e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późń. zm.);
f) osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełno sprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020 lub uczniowie/dzieci z niepełno sprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze Edukacji na lata 2014 – 2020;
g) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą
z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;
h) osoby niesamodzielne;
i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań, w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020;
j) osoby odbywające kary pozbawienia wolności;
k) osoby korzystające z PO PŻ.

Uwaga: W okresie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia w każdym czasie dokumentacji niezbędnej do weryfikacji spełniania kryterium (dokumentów poświadczających zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę oraz poświadczających status osoby zatrudnionej).
Punkty zostaną przyznany w oparciu o oświadczenie Wykonawcy zawarte w Formularzu ofertowym. Sposób przyznania punktów:
 Wykonawca nie zobowiąże się zatrudnić przy realizacji zamówienia w zakresie usług cateringowych osoby z powyższych grup – 0 pkt,
 Wykonawca zobowiąże się zatrudnić przy realizacji zamówienia w zakresie usług cateringowych jedną osobę z jednej z powyższych grup – 10 pkt,
 Wykonawca zobowiąże się zatrudnić przy realizacji zamówienia w zakresie usług cateringowych minimum dwie osoby z powyższych grup – 20 pkt.
3. Sposób obliczania całkowitej liczby punktów:
Punktowa ocena oferty „O” będzie obliczana według wzoru:
O = C + A
O – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie
C – liczba punktów przyznanych badanej ofercie za kryterium Oferowana cena brutto „C
A – liczba punktów przyznanych badanej ofercie za kryterium Aspekty społeczne „A”
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
5. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
6. Oferta musi zawierać cenę łączną, maksymalną i ostateczną, obejmującą wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
7. Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Wykluczenia

1. Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
2. Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy, w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub których upadłość ogłoszono.
3. Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4. Ocena braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, wskazanych w punkcie 3, nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu ofertowym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA ZARZĄD GŁÓWNY

Adres

Hugona Kołłątaja 26a

50-007 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

713443735

Fax

713443735

NIP

8961001631

Tytuł projektu

Housing first- najpierw mieszkanie

Numer projektu

POWR.04.03.00-00-0071/18-00

Inne źródła finansowania

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe zamówienie będzie współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, projekt pt. „Housing first- najpierw mieszkanie”.
Liczba wyświetleń: 127