Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa agregatu wysokosprawnej kogeneracji w kotłowni w Kluczach

Data publikacji: 03.03.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-03-2020

Numer ogłoszenia

1236300

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

16 03.2020r.
Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania Oferentów oraz wprowadził zmiany do SWZ w pliku stanowiącym załącznik nr 1 do części III SWZ - PFU Kogeneracja Klucze. W związku z powyższym do niniejszego ogłoszenia załączony został plik ZIP o nazwie "Wyjaśnienia nr 1" zawierający:
1. plik pn. "4_Wyjaśnienia_nr 1_16.03.2020" - pytania i odpowiedzi
2. załącznik nr 1 do wyjaśnień nr 1 - mapa zasadnicza
3. załącznik nr 2 do wyjaśnień nr 1 - plik pn "Wer 1_PFU Kogeneracja Klucze 16.03.2020"
Plik ZIP pn. "Wyjaśnienia nr 1" został również załączony do ogłoszenia na stronie:
https://veoliaterm.pl/2020/03/03/budowa-agregatu-wysokosprawnej-kogeneracji-w-kotlowni-w-kluczach/

W imieniu Zamawiającego informujemy , że został zmieniony termin złożenia oferty wstępnej. Aktualny termin to 26.03.2020r. do godziny 12.00.

11 03.2020r.
W imieniu Zamawiającego informujemy, że zostanie zorganizowana dodatkowa wizja lokalna w dniu 13.03.2020r. Szczegóły dotyczące wizji zawiera załączony plik pn: "Klucze-Wizja lokalna nr 2"

04 03.2020r.
Zamawiający uzupełnił Specyfikacje Warunków Zamówienia w części technicznej (Część III) o dwa załączniki do PFU (załącznik nr 1 do Części III) :
1) Załącznik nr 3 do PFU - zapotrzebowanie na CO i CWU
2) Załącznik nr 4 do PFU - arkusz obliczeniowy

Miejsce i sposób składania ofert

Veolia Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.; 92-550 Łódź, ul. J. Andrzejewskiej 5, Budynek E, parter - recepcja; (nie dopuszcza się składania ofert w innym miejscu); recepcja pracuje w godz. 08:15 do 15:45
Szczegóły dotyczące formy złożenia oferty zostały określone w Części I Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w Rozdziale VIII (FORMA OFERTY WSTĘPNEJ I OFERTY), w Rozdziale IX (SKŁADANIE OFERT WSTĘPNYCH) oraz w Rozdziale XII (SKŁADANIE OFERT)

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Ścibior

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48422315564

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na zabudowie agregatu kogeneracyjnego w kotłowni przy ul. Sosnowej w Kluczach, której właścicielem jest Veolia Południe Sp. z o.o.
Inwestycja obejmuje w swoim zakresie:
● budowę układu kogeneracji wraz z wymaganą infrastrukturą;
● adaptację, dostosowanie budynku kotłowni do zabudowy układu kogeneracyjnego oraz urządzeń towarzyszących (szafy sterownicze, wymienniki ciepła, pompy, rozdzielnie potrzeb własnych, zbiorniki na olej itp.).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Części III SWZ oraz w załączniku nr 1 do Części III SWZ - PFU Kogeneracja Klucze.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: olkuski Miejscowość: Klucze

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem inwestycji jest zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na zabudowie agregatu kogeneracyjnego w kotłowni przy ul. Sosnowej w Kluczach.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot Zamówienia obejmuje:
1. Wykonanie projektu wysokosprawnej kogeneracji wraz z układem wyprowadzenia mocy do sieci elektroenergetycznej, zgodnie z załącznikiem nr 1 (PFU Kogeneracja Klucze).
2. Dostawę materiałów.
3. Zabudowę kompletnej instalacji wysokosprawnej kogeneracji wraz z układem wyprowadzenia mocy do sieci elektroenergetycznej, zgodnie z załącznikiem nr 1 (PFU Kogeneracja Klucze).
4. Wykonanie niezbędnych połączeń celem uruchomienia nowopowstałej instalacji.
5. Wszelkie roboty budowlane związane z wykonaniem zlecenia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Części III SWZ oraz w załączniku nr 1 do Części III SWZ - PFU Kogeneracja Klucze

Kod CPV

31121200-2

Nazwa kodu CPV

Zestawy prądnicowe z silnikiem spalinowym o zapłonie iskrowym

Dodatkowe przedmioty zamówienia

44110000-4 MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE
44140000-3 PRODUKTY ZWIĄZANE Z MATERIAŁAMI BUDOWLANYMI
44160000-9 RUROCIĄGI, INSTALACJE RUROWE, RURY, OKŁADZINY RUROWE, RURY I PODOBNE ELEMENTY
45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
45111100-9 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA
45251250-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE LOKALNYCH ZAKŁADÓW GRZEWCZYCH
45262300-4 BETONOWANIE
45262520-2 ROBOTY MUROWE
45262620-3 ŚCIANY NOŚNE
45262800-9 ROZBUDOWA BUDYNKÓW
45311000-0 ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE
45322000-3 ROBOTY INSTALACYJNE WODNE I KANALIZACYJNE
45333000-0 ROBOTY INSTALACYJNE GAZOWE
71000000-8 USŁUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INŻYNIERYJNE I KONTROLNE
71200000-0 USŁUGI ARCHITEKTONICZNE I PODOBNE
71300000-1 USŁUGI INŻYNIERYJNE
71310000-4 DORADCZE USŁUGI INŻYNIERYJNE I BUDOWLANE

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych do 30.09.2020 r.
2. Dostawa materiałów i urządzeń do 30.12.2020 r.
3. Montaż urządzeń wraz z dostosowaniem budynku do 30.03.2021 r.
4. Rozruch instalacji wraz z pomiarami do 30.05.2021 r.
5. Odbiór końcowy wraz z dokumentacją powykonawczą do 30.06.2021 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wstępnych (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), zrealizował co najmniej trzy inwestycje obejmujące wykonanie kogeneracji gazowej do 1 MW o wartości nie mniejszej niż 1 000 kPLN każda

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Kierownik budowy:
Posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych .
Kierownik budowy powinien posiadać aktualne szkolenie BHP dla osób kierujących pracownikami. Kierownik budowy oprócz uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie winien posiadać również świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym w grupie 2 pkt 2 i 10 zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 poz. 828 i nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. nr 141 poz.1189)
Kierownik robót w branży budowlanej:
Posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Pracownicy kierowani do realizacji prac:
Wszyscy Pracownicy uczestniczący w wykonywaniu zadania mają obowiązek posiadać uprawnienia adekwatne do rodzaju wykonywanych prac oraz do miejsca prowadzenia prac zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28.08.2019r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych oraz Ustawą z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne. Posiadanie adekwatnych uprawnień gwarantuje Wykonawca prowadzący roboty.
Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 t.j.) lub odpowiadające im ważne, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały uznane zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 t.j), w tym wydane obywatelom innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz lub Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1 WARUNEK FINANSOWY: Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną co najmniej 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100)
2 WARUNEK FINANSOWY: Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do bieżącego finansowania realizacji robót budowlanych w wysokości co najmniej 800 000,00.zł (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100);

Dodatkowe warunki

1) WADIUM
1. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wstępnej wadium. Wadium musi zabezpieczać wyłącznie ofertę.
2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 30 000 PLN
3. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zostały określone w części I SWZ w Rozdziale XV
2) ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, wybranego w wyniku postępowania, z którym zawiera umowę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości. Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu podpisania umowy.
2. Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w ofercie.
3. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.
4. Szczegółowe wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone w części I SWZ w Rozdziale XVI.
3) PODWYKONAWSTWO PRAC
Wykonawca zobowiązany jest zadeklarować, w ofercie wstępnej / ofercie zamiar zatrudnienia podwykonawców w trakcie wykonywania prac, a także wyszczególnić zakres prac realizowanych przez podwykonawców
4) POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Zamawiający podpisał umowę o dofinansowanie z NFOŚiGW POIS.01.06.01-00-0002/19-00
2. Numer wewnętrzny postępowania nadany przez Zamawiającego PŚ/VPOL/VTERM/04/2020
3. Określenie trybu zamówienia: Procedura negocjacyjna wg Instrukcji. Zamawiający dopuszcza do udziału w II etapie postępowania Wykonawców, którzy złożyli oferty wstępne i wykazali spełnienie warunków dopuszczenia do udziału w postępowaniu. Zamawiający prowadzi negocjacje techniczne i negocjacje warunków umowy z wszystkimi wykonawcami dopuszczonymi do II etapu. Po zakończeniu negocjacji Zamawiający może dokonać zmiany wymagań dotyczących zakresu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia (Warunki realizacji robót) oraz doprecyzować lub uzupełnić SWZ. Zamawiający zaprasza Wykonawców, z którymi prowadził negocjacje do składania ofert. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przekazuje ostateczną SWZ, wzór umowy oraz informację o miejscu i terminie składania ofert oraz informację o terminie związania ofertą.
4. Zamawiający przewidział możliwość unieważnienia postępowania zgodnie z opisem w części I SWZ Rozdział XX pkt 2 i 3
5. Informacja o zmianie ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert wstępnych, jeżeli wyjaśnienia Zamawiającego mają wpływ na treść upublicznionego ogłoszenia. Zamawiający w opublikowanym ogłoszeniu uwzględnia informację o zmianie i dokonuje opisu zmiany.

Warunki zmiany umowy

1. Zmiana na wniosek Zamawiającego
2. Zmiana proponowana przez Wykonawcę
3. Zmiana Prawa
Szczegółowe zasady opisujące warunki zmiany zostały określone w części II SWZ w Artykule XIII

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wypełniony formularz Oferta wstępna oraz formularz cenowy "Wycena ofertowa z podziałem na elementy kosztowe".
2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert wstępnych.
4. Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert wstępnych.
5. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
6. Inne dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że:
a) wobec Wykonawcy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert wstępnych
b) Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert wstępnych.
7. Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wstępnych (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
8. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
9. Polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę określoną w części I SWZ Rozdziale VI pkt 1.7.2
10. Informacja z banku, w którym Wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych i/lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę określoną w części I SWZ Rozdziale VI pkt 1.7.1.
11. Wykaz uwag i propozycji zmian Wykonawcy do SWZ (w tym do wzoru umowy)
12. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)
13. Oświadczenie dotyczące umowy konsorcjum (jeśli dotyczy)
14. Zobowiązanie podmiotów trzecich (jeśli dotyczy)
Wykaz dokumentów do złożenia w ofercie wstępnej został szczegółowo określony w Części I SWZ Rozdział VIII pkt. 2

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocenie będą podlegały tylko oferty zgodne z SWZ. Oferta niezgodna z SWZ będzie podlegała odrzuceniu.
2. Zamawiający wybierze ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert. Ocena ofert przeprowadzona zostanie przez przyznanie ofertom punktów, w ramach każdego z kryteriów:
a) Kryterium - Cena brutto – K1
(1) maksymalna ilość punktów do zdobycia – 100 punktów
(2) waga kryterium (w1) – 75 %
b) Kryterium – Okres gwarancji na silnik kogeneracyjny – K2
(1) Maksymalna ilość punktów do zdobycia – 100 punktów
1 - 24 miesiące - 0 pkt
2 - 30 miesięcy - 50 pkt
3 - >=36 miesięcy - 100 pkt
Oferty, w których gwarancje będą krótsze niż 24 miesiące będą odrzucone.
(4) waga kryterium (w2) – 15 %
c) Kryterium - Czas reakcji na zgłoszoną usterkę (serwis) rozumiany jako przyjazd na miejsce, diagnozę awarii, propozycję naprawy oraz ewentualną wymianą podstawowych części eksploatacyjnych - K3
(1) Maksymalna ilość punktów do zdobycia – 100 punktów
1 - powyżej 24 h - 0 pkt
2 - 12 - 24 h - 50 pkt
3 - <= 12 h - 100 pkt
(2) waga kryterium (w3) – 10 %
3. Ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób:
a) Ocena ostateczna K zostanie wyznaczona przez pomnożenie punktów według każdego z przyjętych kryteriów przez jego wagę: K=K1*w1+K2*w2+K3*w3
b) Kryterium 1 (K1) – Cena
K=(Najniższa cena brutto oferowana [zł] / Cena brutto oferty ocenianej [zł] x 100 pkt)
c) Kryterium 2 (K2) – Okres gwarancji na silnik kogeneracyjny
(1) 24 miesiące - 0 pkt
(2) 30 miesięcy - 50 pkt
(3) 36 miesięcy - 100 pkt
W przypadku wskazania okresów gwarancji spomiędzy wskazanych powyżej Zamawiający wyłącznie w celu dokonania oceny spełniania kryterium zaokrągli okres gwarancji do danego progu w dół.
d) Kryterium - Czas reakcji na zgłoszoną usterkę (serwis) rozumiany jako przyjazd na miejsce, diagnozę awarii oraz propozycję naprawy wraz z częściami eksploatacyjnymi - K3
(1) powyżej 24 h - 0 pkt
(2) 12 - 24 h - 50 pkt
(3) <= 12 h - 100 pkt
W przypadku wskazania niepełnych godzin Zamawiający wyłącznie w celu dokonania oceny spełniania kryterium zaokrągli czas reakcji na zgłoszoną usterkę (serwis) do pełnych godzin w dół.

Wykluczenia

WARUNKI BRAKU WYKLUCZENIA
1.1 Wobec Wykonawcy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
1.2 Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, z wyjątkiem przypadku, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
1.3 Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, z wyjątkiem przypadku, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
1.4. Wykonawca nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

VEOLIA POŁUDNIE

Adres

Zagórska 173

42-600 Tarnowskie Góry

śląskie , tarnogórski

Numer telefonu

322859282

NIP

6282074566

Tytuł projektu

Budowa agregatu wysokosprawnej kogeneracji o mocy 358 kWt oraz 245 kWe w ramach kotłowni w Kluczach.

Numer projektu

POIS.01.06.01-00-0002/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne
Liczba wyświetleń: 897