Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa wraz z montażem i niezbędnym wyposażeniem namiotu sferycznego w ramach projektu „Leśne przedszkole Mysikrólik w gminie Bobrowniki”

Data publikacji: 16.03.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-03-2020

Numer ogłoszenia

1236247

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do dnia 26.03.2019 r. włącznie, w jeden z wymienionych poniżej sposobów:
- drogą pocztową na adres korespondencyjny Zamawiającego: Fundacja Czas na Las, 40-358 Katowice, ul. Brynicy 5/2
- mailem - przesłanie skanu podpisanej oferty wraz z wymaganymi załącznikami na adres: fundacjaczasnalas@gmail.com
Za datę złożenia oferty uznana zostanie data wpływu oferty do Zamawiającego.

Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania za pośrednictwem portalu www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl zamawiającego w terminie 3 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

fundacjaczasnalas@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Leman - wiceprezes Fundacji Czas na Las

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

502172708

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wraz z montażem i niezbędnym wyposażeniem namiotu sferycznego w ramach projektu „Leśne przedszkole Mysikrólik w gminie Bobrowniki” numer umowy: UDA-RPSL.11.01.03-24-023D/18-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zgodnie ze szczegółową specyfikacją opisaną poniżej.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: będziński Miejscowość: Rogoźnik, baza terenowa leśnego przedszkola "Mysikrólik"

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i niezbędnym wyposażeniem namiotu sferycznego w ramach projektu „Leśne przedszkole Mysikrólik w gminie Bobrowniki” numer umowy: UDA-RPSL.11.01.03-24-023D/18-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zgodnie ze szczegółową specyfikacją opisaną poniżej.
Namiot sferyczny będzie wykorzystywany jako baza terenowa leśnego przedszkola "Mysikrólik".

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i niezbędnym wyposażeniem namiotu sferycznego w ramach projektu „Leśne przedszkole Mysikrólik w gminie Bobrowniki” numer umowy: UDA-RPSL.11.01.03-24-023D/18-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zgodnie ze szczegółową specyfikacją opisaną poniżej.

Szczegółowy przedmiot zamówienia:
Namiot sferyczny (wraz z podłogą i tarasem, drzwiami, izolacją, transportem i montażem) o następujących, lub równoważnych bądź wyższych, parametrach technicznych:
• Powierzchnia: minimum 50m2
• Średnica: minimum 8m
• Wysokość: minimum 4 m
• Konstrukcja ocynkowana i pomalowana proszkowo
• Wentylacja grawitacyjna
• System odprowadzania wilgoci
• Poszycie typu opaque z atestem na niepalność i odporność na grzyby i promieniowanie UV
• Gramatura membrany: min. 800 gr/m2
• Taras: minimum 30m2
• Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe ze szklanym wypełnieniem
• System grzewczy zainstalowany na stałe
• Izolacja – ognioodporna, wodoodporna: minimum 10 cm warstwa wełny mineralnej
• Zasłony umożliwiające zasłonięcie frontu
Wykonawca zobowiązany jest do przetransportowania i montażu przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez wykonawcę w cenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktarzu w zakresie korzystania z namiotu sferycznego dla dwóch pracowników zamawiającego. Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru zamówienia.

Kod CPV

39522530-1

Nazwa kodu CPV

Namioty

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy z dostawcą.
Termin zakończenia realizacji zamówienia (dostawa i montaż przedmiotu zamówienia): do 30.04.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać oferenci, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi poprzez złożenie przez oferenta oświadczeń dotyczących kryteriów udziału w postępowaniu stanowiących załącznik do zapytania ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi poprzez złożenie przez oferenta oświadczeń dotyczących kryteriów udziału w postępowaniu stanowiących załącznik do zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać oferenci, którzy dysponują potencjałem organizacyjno – technicznym gwarantującym wykonanie zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi poprzez złożenie przez oferenta oświadczeń dotyczących kryteriów udziału w postępowaniu stanowiących załącznik do zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi poprzez złożenie przez oferenta oświadczeń dotyczących kryteriów udziału w postępowaniu stanowiących załącznik do zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

1.Zamawiający przewiduje wizję lokalna dla potencjalnych wykonawców.
2.Urządzenia dostarczane w ramach niniejszego zamówienia musza być fabrycznie nowe, wcześniej nie używane.
3. W niniejszym zapytaniu nie dopuszcza się składanie ofert częściowych lub wariantowych.
4. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące zamówienia, a zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień wykonawcy. Zamawiający dopuszcza wszelkie formy składania zapytań, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Każda zmiana i uzupełnienie umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Poza innymi przypadkami określonymi w treści umowy, zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

▪ Aktualny odpis z właściwego rejestru działalności gospodarczej lub KRS, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
▪ Jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę.
▪ Oferta sporządzona na formularzu stanowiącym część A załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
▪ Oświadczenie Oferenta o spełnianiu kryteriów uczestnictwa w postępowaniu na formularzu stanowiącym część B załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
▪ Oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym na formularzu stanowiącym część C załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Końcowa ocena oferty zostanie złożona z następujących kryteriów:
W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.

Kryterium: Cena
Waga 100%
Opis kryterium i sposobu przyznawania punktów:
a) Cena to całkowita cena brutto (zawierająca wszystkie elementy składowe przedmiotu zapytania łącznie z montażem i transportem) za zamówienie.
b) Ocena kryterium zgodnie z wzorem: cena oferty najkorzystniejszej / cena oferowana x 100
c) Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 100 punktów.

Ocenie podlega całe zamówienie.

W wyniku powyższej oceny możliwe będzie uzyskanie maksymalnie 100 punktów w ramach zamówienia. Oferta, która zdobędzie największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Wykluczenia

Z udziału w niniejszym postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"CZAS NA LAS"

Adres

Modrzewiowa 1

42-582 Rogoźnik

śląskie , będziński

Numer telefonu

723915560

NIP

6263029412

Tytuł projektu

Leśne przedszkole Mysikrólik w gminie Bobrowniki

Numer projektu

RPSL.11.01.03-24-023D/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Dnia 29.03.2020 Fundacja "Czas na Las" przeprowadziła ocenę ofert z ogłoszenia numer 1236247 dot. dostawy wraz z montażem i niezbędnym wyposażeniem namiotu sferycznego w ramach projektu „Leśne przedszkole Mysikrólik w gminie Bobrowniki” numer umowy: UDA-RPSL.11.01.03-24-023D/18-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, z dnia 16.03.2020r.

Ofertą wybraną do realizacji zamówienia jest:
2KB Karolina Bertman i Krzysztof Bućko S.C., ul. Konopnickiej 14/8, 66-100 Sulechów
Data wpłynięcia oferty: 25.03.2020
Cena brutto: 105 903,00 zł
Liczba wyświetleń: 102