Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie i wydruk dwóch różnych biuletynów informacyjnych w roku 2020

Data publikacji: 02.03.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-03-2020

Numer ogłoszenia

1236199

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki , ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń; Biuro czynne; poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.30-15.30, środy od 7.30- 17.00, piątek od 7.30-14.00
Ofertę należy złożyć:
Drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia.zglowiaczka@gmail.com (temat maila: Oferta Opracowanie i wydruk dwóch różnych biuletynów informacyjnych w roku 2020) lub osobiście bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w formie dokumentu podpisanego przez Wykonawcę. W przypadku ofert przesłanych pocztą lub kurierem decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki. Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie: "Oferta na opracowanie i wydruk dwóch różnych biuletynów informacyjnych w roku 2020”. Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zamowienia.zglowiaczka@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Renata Łukasiak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

542846669

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na opracowaniu i wydruku dwóch
różnych biuletynów informacyjnych w roku 2020, biuletyn nr 1 - 1500 sztuk, biuletyn nr 2 –
1500 sztuk(w tym projekt graficzny, skład i druk z usługą introligatorską, dostarczenie na adres
Zamawiającego).
2.2. Zakres usługi :

2.2.1. Biuletyn informacyjny nr1:
• nakład 1500 sztuk,
• Format A4,
• Materiał: papier środek: kreda błysk 135g, papier okładki kreda błysk 135g,
• Kolorystyka druku: 4x4 CMYK
• ilość stron nie mniej niż 16 + 4 okładka, w tym: 4 strony okładka z nazwą, zdjęciem i logotypami: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki, Funduszy Europejskich, Flagi Polski, Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Unii Europejskiej, informacje o Stowarzyszeniu; 16 stron będą zawierały informacje oraz zdjęcia o planowanych do realizacji działaniach i przedsięwzięciach ( informacje o planowanych konkursach, złożonych wnioskach w ramach ogłoszonych konkursów, prezentacja zrealizowanych operacji w ramach złożonych odpowiedz, zrealizowane przedsięwzięcia w ramach kosztów bieżących i animacji nt. warsztatów spotkań itd.) podstawowe informacje definiujące założenia LSR. Materiały oraz zdjęcia przekazuje zamawiający.
• zszyty dwoma zszywkami po dłuższym boku.
Projekt graficzny biuletynu musi uzyskać akceptację Zamawiającego.
2.2.2. Biuletyn informacyjny nr 2:
• nakład 1500 sztuk,
• Format A4,
• Materiał: papier środek: kreda błysk 135g, papier okładki kreda błysk 135g,
• Kolorystyka druku: 4x4 CMYK
• ilość stron nie mniej niż 16 + 4 okładka, w tym: 4 strony okładka z nazwą, zdjęciem i logotypami: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki, Funduszy Europejskich, Flagi Polski, Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Unii Europejskiej, informacje o Stowarzyszeniu; 16 stron będą zawierały informacje oraz zdjęcia o planowanych do realizacji działaniach i przedsięwzięciach ( informacje o planowanych konkursach, złożonych wnioskach w ramach ogłoszonych konkursów, prezentacja zrealizowanych operacji w ramach złożonych odpowiedz, zrealizowane przedsięwzięcia w ramach kosztów bieżących i animacji nt. warsztatów spotkań itd.) podstawowe informacje definiujące założenia LSR. Materiały oraz zdjęcia przekazuje zamawiający.
• zszyty dwoma zszywkami po dłuższym boku.
Projekt graficzny biuletynu musi uzyskać akceptację Zamawiającego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi drukarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: włocławski Miejscowość: Choceń

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest skuteczna realizacja założeń projektu „ Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –Pomorskiego na lata 2014-2020, za pośrednictwem opracowania i wydruku dwóch różnych biuletynów informacyjnych w roku 2020

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na opracowaniu i wydruku dwóch różnych biuletynów informacyjnych w roku 2020, biuletyn nr 1 - 1500 sztuk, biuletyn nr 2 – 1500 sztuk(w tym projekt graficzny, skład i druk z usługą introligatorską, dostarczenie na adres Zamawiającego).

Kod CPV

79800000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi drukowania i powiązane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin złożenia ofert: do 10.03.2020 r.
Termin wyboru oferty: 11.03.2020 - 18.03.2020r.
Termin podpisania umowy: 19.03.2020-27.03.2020r.
Termin realizacji umowy: I wydanie 01.06.2020r. – 30.06.2020r., II wydanie 28.10.2020r. - 30.11.2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiadanie uprawnień do Wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wiedza i doświadczenie

Posiadanie wiedzy i doświadczenia. W celu spełnienia warunku Wykonawca oświadcza, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem ogłoszenia zapytania ofertowego, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; zrealizował usługę lub usługi polegające na wykonaniu biuletynu informacyjnego.

Potencjał techniczny

Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca wskaże osobę, która będzie z jego ramienia, w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego, koordynowała realizację usługi.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia. Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

1. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem oferty.
2. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) Wykonania usługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
b) Kontaktów zdalnych z Zamawiającym dotyczącym zamówienia.
3. Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Cenę brutto oferty należy podać w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Cena brutto oferty należy skalkulować w taki sposób, żeby obejmowała wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów (np. podatek VAT) . Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów, a podana przez oferenta cena będzie stała i obowiązywała przez czas realizacji.
7. Oferta musi być sporządzona zgodnie z treścią zapytania ofertowego, w szczególności zawierać wszystkie wymagane informacje i załączniki, o których w nim mowa. Oferty nie złożone na załączonym do zapytania formularzu oferty lub niekompletne nie będą podlegały ocenie i zostaną odrzucone.
8. Dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie oświadczeń powinny być zgodne z tymi wzorami.
9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę. Parafa winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką).
10. Koszty związane z przygotowaniem oferty i uczestnictwem w postępowaniu ponosi Oferent.
11. Terminem złożenia oferty jest moment jej wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
12. Przed upływem terminu składania ofert Oferent może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenie o zmianie albo o wycofaniu oferty winno być doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert. Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
13. W przypadku, gdy wszystkie złożone w postępowaniu i niepodlegające odrzuceniu oferty zawierają cenę przewyższającą kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert, których wartość przekroczy kwotę możliwą do zakontraktowania określoną we wniosku o dofinansowanie projektu (kwota wartości zamówienia).
14. Cena podana w ofercie nie podlega zmianom przez cały okres trwania umowy.
15. Cenę należy wyrazić w PLN w kwocie brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
16. Zamawiający przewiduje współpracę z wyłonionym Wykonawcą na podstawie umowy cywilnoprawnej.
17. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
19. Rozliczenie finansowe z Wykonawcą odbędzie się po wykonaniu usługi
20. Wykonawca posiada odpowiedni potencjał techniczny do wykonania przedmiotu zamówienia . W celu udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego, o ile te zmiany zostaną zaakceptowane przez obie strony umowy.
2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej.
3. Zakazuje się istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
4. Zmiany umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:
a) Zaistnienia omyłki pisarskiej
b) Zmiany danych teleadresowych
c) Zaistnienia siły wyższej (np. powódź, pożar, zamieszki, ataki terrorystyczne) mającej wpływ na realizację umowy.
5. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania o każdej zmianie danych w dokumentach rejestracyjnych oraz innych danych wymienionych w umowie
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie , bez podawania przyczyny.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 Oferta
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 6/03/2020 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 6/03/2020 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 6/03/2020 - zaakceptowany i podpisany projekt umowy

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny oferty – cena
cena najniższej oferty
Cena brutto – 100% liczba punktów = x 100
Cena oferty badanej


Kryterium weryfikowalne będzie na podstawie ceny brutto podanej w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zgodnie z powyższym kryterium uzyska najwyższą liczbę punktów. Oferta może uzyskać 100 punktów

Wykluczenia

1. ZAKRES WYKLUCZENIA : W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego , prokurenta, pełnomocnika
d) Pozostawieniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
2. W przypadku złożenia oferty przez osobę/podmiot spełniający przesłanki określone pkt a-d, zostanie on wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
3. W razie wątpliwości co do informacji zawartych w ofercie, Zamawiający wystąpi z żądaniem ich wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia nie mogą powodować zmiany złożonej oferty.
4. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu poprzez niezłożenie dokumentów potwierdzających ich spełnienie lub z przedłożonych dokumentów wynika fakt istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DORZECZA ZGŁOWIĄCZKI

Adres

Sikorskiego 12

87-850 Choceń

kujawsko-pomorskie , włocławski

Numer telefonu

542846669

NIP

8882967227

Tytuł projektu

WSPARCIE NA RZECZ KOSZTÓW BIEŻĄCYCH I ANIMACJI

Numer projektu

RPKP.11.01.00-04-0010/19-00

Inne źródła finansowania

-

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

MULTIGRAF DRUKARNIA spółka z o.o. ul. Bielicka 76 C85-135 Bydgoszcz, data wpłynięcia: 06.03.2020, kwota 3 985,20zł brutto.
Liczba wyświetleń: 363