Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługi doradztwa technicznego oraz nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji inwestycji pn: „Budowa źródła kogeneracyjnego KR-Zachód w Pile”.

Data publikacji: 05.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-06-2020

Numer ogłoszenia

1236192

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

10.06.2020 r. Zmiany:
1. Załączono pytania i wyjaśnienia do SIWZ oraz informacje o zmianach SIWZ w pliku pn. "Wyjaśnienia i zmiana SIWZ_2020-06-10";

27.05.2020 r. Zmiany:
1. Załączono pytania i wyjaśnienia do SIWZ oraz informacje o zmianach SIWZ w pliku pn. "Wyjaśnienia i zmiana SIWZ_2020-05-27";
2. Załączono edytowalną wersję załączników do SIWZ;
3. Zmieniono zapisy w zakresie litry B oraz litery C w części ogłoszenia: "Osoby zdolne do wykonania zamówienia".

18.05.2020 r. Zmiany:
1. Załączono pytanie i odpowiedź do SIWZ oraz informacje o zmianie treści SIWZ w pliku pn. "Wyjaśnienia i zmiana SIWZ_2020-05-18mm_FC";
2. Zmieniono termin składania ofert w częściach ogłoszenia: "Termin składania ofert" oraz "Miejsce i sposób składania ofert";
3. Wydłużono okres dotyczący wykazania wykonanych usług w części ogłoszenia: "Wiedza i doświadczenie".

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę wraz ze wszystkimi podpisanymi załącznikami, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o., ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła – Sekretariat w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2020 r. do godz. 11:00.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:
Oferta na: „Usługi doradztwa technicznego i nadzoru inwestorskiego”.
Nie otwierać przed dniem: 30.06.2020 r. do godz. 11:30
3. Jeżeli opakowanie oferty nie będzie oznaczone w sposób opisany w pkt. 2 powyżej, Zamawiający w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialny za nieodpowiednie jej przyjęcie lub przedwczesne otwarcie.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mirosław Elicki - Dyrektor ds. techniczno-eksploatacyjnych

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

67 215 16 00

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi doradztwa technicznego oraz nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. 2019 poz. 1186 z późniejszymi zmianami) w ramach realizacji inwestycji pn: „Budowa źródła kogeneracyjnego KR-Zachód w Pile”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: pilski Miejscowość: Piła

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który w ramach zamówienia będzie świadczył usługi doradztwa technicznego oraz nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. 2019 poz. 1186 z późniejszymi zmianami) w ramach realizacji inwestycji pn: „Budowa źródła kogeneracyjnego KR-Zachód w Pile”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi doradztwa technicznego i nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa źródła kogeneracyjnego KR-Zachód w Pile”.

ZAKRES RZECZOWY REALIZOWANEJ INWESTYCJI
Zakres inwestycji obejmuje zaprojektowanie, dostawy i budowę elektrociepłowni spełniającej wymogi wysokosprawnej kogeneracji. Realizacja projektu zlokalizowana będzie na działce nr 15/209 przy ulicy Krzywej w Pile.
„Budowa źródła kogeneracyjnego KR-Zachód w Pile” wraz z niezbędną infrastrukturą polega na budowie źródła kogeneracyjnego o mocy cieplnej około 8,3 MWt i mocy elektrycznej około 8,7 MWe (instalacja spalania gazu ziemnego GZ-50 o mocy cieplnej w paliwie poniżej 20 MW) oraz budowie kolektorów słonecznych o powierzchni 185 m² (moc cieplna poniżej 100kW).
W ramach Projektu „Budowa źródła kogeneracyjnego KR-Zachód w Pile” na działce nr 15/209 o powierzchni 0,4 ha zostanie zaprojektowany i wykonany budynek, w którym zainstalowane będą agregaty kogeneracyjne wraz z instalacjami oraz budynek sprężarek gazu ziemnego. Na nieruchomości zostanie zaprojektowana i wykonana instalacja kolektorów słonecznych o powierzchni 185 m².
Projekt będzie realizowany w formie zaprojektuj i wybuduj.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części 2 SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”.

Kod CPV

71247000-1

Nazwa kodu CPV

Nadzór nad robotami budowlanymi

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy do czasu podpisania Protokołu odbioru końcowego dla umowy z Generalnym Wykonawcą Inwestycji i przekazania Zamawiającemu raportu końcowego z realizacji niniejszego zamówienia z zastrzeżeniem postanowień § 8 ust. 3 Wzoru umowy zawartego w Części 3 SIWZ.
Termin zakończenia – 31 grudnia 2021 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich dziesięciu (10) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
• pełnienie funkcji Inżyniera Koordynatora przy realizacji przynajmniej 2 inwestycji (zakończonych lub w toku) polegających na budowie instalacji elektrociepłowni o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 1MWe.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o zakresie podanym powyżej z podaniem daty oraz miejsca ich wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia, załączając stosowne poświadczenia:

A. Koordynator czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego.
Niniejsza osoba powinna posiadać niezbędną wiedzę i co najmniej 5-cio letnie doświadczenie zawodowe wykazując wykonanie / wykonywanie:
a) obowiązków kierownika koordynatora kontraktu /budowy/ dotyczących minimum 2 układów kogeneracyjnych łącznej mocy (elektrycznej + cieplnej) nie mniejszej niż 2MW każdy.

B. Inspektor nadzoru branży instalacyjno-technologicznej.
Niniejsza osoba powinna posiadać łącznie:
a) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami instalacyjnymi, w tym w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami instalacyjnymi przy realizacji elektrociepłowni o całkowitej mocy termicznej minimum 2 MW,
b) uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie przepisów Prawa Budowlanego, a dla osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. wymagane są uprawnienia do nadzorowania, projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych.
c) posiadać świadectwo kwalifikacyjne do zajmowania się eksploatacją urządzeń energetycznych na stanowisku dozoru w zakresie urządzeń:
z Grupy 2
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:
1) kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
2) sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
4) przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
5) urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
6) pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;
7) sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
10) aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7;
z Grupy 3
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wymarzające, przemarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:
3) urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
4) sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
6) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
7) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
10) aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 3, 4, 6, 7.

C. Inspektor nadzoru branży elektrycznej.
Niniejsza osoba powinna posiadać łącznie:
a) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami elektrycznymi i elektroenergetycznymi przy budowie instalacji o całkowitej mocy elektrycznej minimum 1 MWe,
b) uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane na podstawie przepisów Prawa Budowlanego, a dla osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. wymagane są uprawnienia do nadzorowania, projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.
c) posiadać świadectwo kwalifikacyjne do zajmowania się eksploatacją urządzeń energetycznych na stanowisku dozoru w zakresie urządzeń z Grupy 1 Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przemarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:
1) urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
3) urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
4) zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
9) elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1, 2, 3, 4, 9.

D. Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno – budowlanej.
Niniejsza osoba powinna posiadać łącznie:
a) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności budowlano-konstrukcyjnej,
b) uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na podstawie przepisów Prawa Budowlanego, a dla osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. wymagane są uprawnienia do nadzorowania, projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 300.000PLN.
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć opłaconą polisę (polisy), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 300.000PLN , ważną(y) na dzień składania ofert.

W przypadku, gdy Wykonawca ma opłaconą polisę w innej walucie niż PLN, należy dokonać przeliczenia wg średniego kursu NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu. Wysokość ubezpieczenia liczona będzie jako łączna wartość polis ubezpieczeniowych Wykonawcy i Podwykonawców.

Dodatkowe warunki

Inne warunki dotyczące personelu wskazanego przez Wykonawcę.

Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiadające wymaganiom, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie uznaje się te dokumenty jako obowiązujące.
Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394).
Osoby wchodzące w skład personelu muszą biegle władać językiem polskim. W przypadku, gdy osoba wchodząca w skład personelu nie posiada umiejętności posługiwania się biegle językiem polskim, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, na własny koszt, tłumacza dla potrzeb i na okres realizacji umowy.

W celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania odpowiedniego potencjału Wykonawca zobowiązany jest wskazać osoby, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

Dopuszczalne jest łączenie funkcji: Koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego z funkcją Inspektora nadzoru branży elektrycznej lub funkcją Inspektora branży instalacyjno-technologicznej.

Niepodleganie wykluczeniu z postępowania.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony na podstawie oceny złożonych przez Wykonawcę dokumentów, dokonanej zgodnie z postanowieniami Załączników nr 6 i 7 do SIWZ.
W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
2) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 5 do SIWZ.
3) Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – Załącznik nr 7 do SIWZ.

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także oświadczenia podmiotu trzeciego o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 5 do SIWZ i o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - Załącznik nr 7 do SIWZ.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Ofertowym.
Zamawiający nie zastrzega żadnej części zamówienia, jako zakazanej do powierzenia podwykonawcom.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (konsorcjum) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków, zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9 SIWZ. Ponadto ww. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Pełnomocnictwo powinno:
a) Jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania,
b) Wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.
2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z Pełnomocnikiem ze skutkiem dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swojej treści następujące postanowienia:
a. sposób ich współdziałania,
b. zakres prac powierzonych do wykonania każdemu z nich,
c. solidarną odpowiedzialność Wykonawców za wykonanie umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 PLN zgodnie z warunkami określonymi w pkt. 11 Części 1 SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców.

Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

Warunki zmiany umowy

Każda zmiana i uzupełnienie Umowy, wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz Ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ,
b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.
c) Informację dotyczącą osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, sporządzoną na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.
d) Wykaz wykonanych usług sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie.
e) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.
f) Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.
g) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
h) Dowód wniesienia wadium.
i) Pozostałe dokumenty wymienione w pkt 9 SIWZ.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 10% wartości zamówienia podstawowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze i ocenie ofert uznanych za ważne Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium :

CENA - cena ofertowa brutto ( z VAT ) za pełny zakres usług objętych ofertą
100 pkt. - maksymalna wartość punktowa tego kryterium

Punkty za kryterium CENA zostaną przyznane zgodnie z poniższym wzorem :

P(cena) = (C min / C oferty ) x 100 pkt.

Gdzie : P(cena) - otrzymane punkty za kryterium CENA
C min - cena najniższa z pośród złożonych ważnych ofert
C oferty - cena badanej oferty

Wykluczenia

a) Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, który będzie związany z wykonawcą lub podwykonawcami budowy przedmiotowej instalacji (oferta taka będzie odrzucona, a Wykonawca wykluczony. W przypadku już podpisanej umowy będzie ona anulowana bez jakichkolwiek rekompensat ze strony Zamawiającego).
b) Wykonawca podlega wykluczeniu w przypadku, gdy wystąpią przesłanki określone w Załączniku nr 6 do SIWZ, a także w przypadku powiązań kapitałowych lub osobowych określonych w Załączniku nr 7 do SIWZ.
c) Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert oraz nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA PIŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Kaczorska 20

64-920 Piła

wielkopolskie , pilski

NIP

7640000751

Tytuł projektu

Budowa źródła kogeneracyjnego KR-Zachód w Pile

Numer projektu

POIS.01.06.01-00-0008/19-00
Liczba wyświetleń: 661