Strona główna
Logo unii europejskiej

Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo

Data publikacji: 28.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-03-2020

Numer ogłoszenia

1235934

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie pisemnej: osobiście bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Zamawiającego podany w pkt. I Zapytania ofertowego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając skan podpisanych dokumentów na adres: inwestycje_ug@interia.pl Na potrzeby niniejszego postępowania oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, wywiera skutki takie jak oferta złożona z zachowaniem formy pisemnej.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

inwestycje_ug@interia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Zdzisłwa Bywalska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

516168024

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi organizacja spotkań, warsztatów oraz szkoleń w ramach projektu„Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo” w ramach Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zwarty w zapytaniu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia .

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: włocławski Miejscowość: Osiecz Mały 32/7

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Organizacja spotkań, warsztatów oraz szkoleń w ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo” w ramach Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi organizacja spotkań, warsztatów oraz szkoleń w ramach projektu„Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo” w ramach Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zwarty w zapytaniu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia .

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

85000000-9

Harmonogram realizacji zamówienia

od podpisania umowy do 31 lipca 2021 roku

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu . Zmawiając oceni spełnienie warunku na podstawie :

a) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2;
b) Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym – załącznik nr 3
Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu wg kryteriów: spełnia – nie spełnia.

Wiedza i doświadczenie

Zmawiając oceni spełnienie warunku na podstawie :

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2;

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu wg kryteriów: spełnia – nie spełnia.

Potencjał techniczny

Zmawiając oceni spełnienie warunku na podstawie :

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2;

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu wg kryteriów: spełnia – nie spełnia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiając oceni spełnienie warunku na podstawie : Wykonawca dysponuje co najmniej 1 osobą do realizacji tej części zamówienia, na którą składana jest oferta posiadającą kwalifikacje i doświadczenie określone w III. 2 Zapytania ofertowego;
W przypadku, gdy Wykonawca jest osobą fizyczną i sam zamierza wykonać przedmiot zamówienia, ww. warunek znajduje zastosowanie do jego osoby.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca wraz z ofertą przedstawi kopię dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie w stosunku do Wykonawcy lub osoby będącej w jego dyspozycji.

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu wg kryteriów: spełnia – nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zmawiając oceni spełnienie warunku na podstawie :

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2;

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu wg kryteriów: spełnia – nie spełnia.

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

1. Strony wprowadzą zmiany do umowy w przypadku zaistnienia jednej z okoliczności spośród wskazanych poniżej, w przypadku, gdy ta okoliczność ma wpływ na postanowienia Umowy:
1) zmian w podatku VAT – wynikających ze zmiany przepisów,
2) zmian wynikających z wydania indywidualnej interpretacji podatkowej wpływającej na wysokość stawki podatku VAT.
2. Zmiany nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa ani Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, zgodnie z załącznikiem do zapytania
2) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ,zgodnie z załącznikiem do zapytania
3) Oświadczenie o spełnieniu/niespełnieniu klauzul społecznych, zgodnie z załącznikiem do zapytania
4) Kopię dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie w stosunku do Wykonawcy lub osoby będącej w jego dyspozycji.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający oceni i porówna wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.


cena ofertowa brutto –90%
spełnienie wymagań w zakresie klauzuli społecznej –10%

W poszczególnych kryteriach punkty będą przyznawane według następującej zasady:
1) w kryterium „cena ofertowa brutto” punktacja będzie przyznana według następującego wzoru:

zaoferowana najniższa cena ofertowa brutto
(w ofertach podlegającychocenie)
x 90 pkt
cena ofertowa brutto ocenianej oferty

2) w kryterium „spełnienie wymagań w zakresie klauzuli społecznej” punktacja będzie przyznana w przypadku zadeklarowania zatrudnienia min. 1 osoby niepełnosprawnej/ bezrobotnej/ osoby z grupy defaworyzowanej na minimum ½etatu – zgodnie z treścią oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Wówczas Wykonawca otrzyma 10 punktów. Jeśli Wykonawca nie zadeklaruje zatrudnienia w. wym. osób przy realizacji zamówienia, wówczas otrzyma 0 punktów.

Wykluczenia

1. Z postępowania wyklucza się:
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) Wykonawcę powiązanego z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcya Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu wykazania niezachodzenia ww. przesłanki wykluczenia po stronie Wykonawcy, Wykonawca przedstawi Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA BONIEWO

Adres

Szkolna 28

87-851 Boniewo

kujawsko-pomorskie , włocławski

Numer telefonu

542840181

Fax

542840181

NIP

8882902541

Tytuł projektu

Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo

Numer projektu

RPKP.09.03.02-04-0030/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część I- Zajęcia „Robótki ręczne”
Agnieszka Przybysz Pracownia Rękodzieła Ludowego Sokołowo 27, 87-853 Kruszyn data złożenia oferty 12 marca 2020 roku cena oferty brutto 15.200 PLN


Część II- Zajęcia z NordicWalking
Dorota Chylińska Fabianki 82 D 87-811 Fabiankidata złożenia oferty 12 marca 2020 cena oferty brutto 2400 PLN

Część III- Zajęcia gimnastyczne
Zbigniew Łuczak ul. Szkolna 30/3, 87-851 Boniewo data złożenia oferty 11.03.2020rok cena oferty brutto 4560 PLN

Cześć – IV Zajęcia z dietetykiem
INNOVASPAL Przedsiębiorstwo Społeczne Ośrodek Profesjonalizacji Kadr Sp z o.o. Aleja Krakowska 137, 02-180 Warszawa data złożenia oferty 11.03. 2020rok cena oferty brutto 5244,00 PLN
Część V Zajęcia kulinarne
Jadwiga Kryszkowska Usługi Gastronomiczne Sarnowo9, 87-851 Boniewo data złożenia oferty 12.03. 2020 rok cena oferty brutto 4560 PLN

Część VI Zajęcia z fizjoterapeuta
INNOVASPAL Przedsiębiorstwo Społeczne Ośrodek Profesjonalizacji Kadr Sp z o.o. Aleja Krakowska 137, 02-180 Warszawa data złożenia oferty 11 marca 2020 cena oferty brutto 25536 PLN

Część VII Spotkania z psychologiem

Konrad Kuczyński , Kryńsk 30, 87-704 Bądkowo data złożenia oferty 11 marca 2020 cena oferty brutto 7600 PLN

Część VIII Spotkania z pielęgniarką
INNOVASPAL Przedsiębiorstwo Społeczne Ośrodek Profesjonalizacji Kadr Sp z o.o. Aleja Krakowska 137, 02-180 Warszawa data złożenia oferty 11 marca 2020 cena oferty brutto 6175 PLN

Część IX Zajęcia komputerowe
INNOVASPAL Przedsiębiorstwo Społeczne Ośrodek Profesjonalizacji Kadr Sp z o.o. Aleja Krakowska 137, 02-180 Warszawa data złożenia oferty 11.03. 2020rok cena oferty brutto 10.488,00 PLN
Liczba wyświetleń: 227