Strona główna
Logo unii europejskiej

zakup i dostawa interfejsów sieciowych dla potrzeb projektu wraz z osprzętem

Data publikacji: 25.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-03-2020

Numer ogłoszenia

1235301

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Data opublikowania zapytania ofertowego: 25 lutego 2020.

Oferty można składać do dnia 26 marca 2020 do godziny 23:59.

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę jej wpływu na adres e-mail Zamawiającego.

Oferta może być złożona elektronicznie na adres:

tomasz.mazur@aptiv.com

Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres e-mail tomasz.mazur@aptiv.com lub pod numerem +48 12 226 61 72 do dnia 20 marca 2020 do godziny 16:00. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Tomasz Mazur.
Ofertę (wraz z załącznikami) należy sporządzić w języku polskim lub w języku angielskim.
Do Oferty należy dołączyć Ogólne warunki realizacji zamówienia zaproponowane przez Oferenta.
Okres związania ofertą wynosi co najmniej 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
Nr postępowania, który należy wskazać w ofercie/korespondencji dot. niniejszego postępowania to: POIR_2.1_2019_30/31_9
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Do Oferty należy dołączyć Ogólne warunki realizacji zamówienia zaproponowane przez Oferenta.

Dokumentacja związana z niniejszym zapytaniem ofertowym (wraz z załącznikami) sporządzona jest w języku polskim i angielskim. W przypadku powstania rozbieżności w treści wskazanej dokumentacji, wiążąca będzie wersja dokumentacji sporządzona w jęz. angielskim.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

tomasz.mazur@aptiv.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Mazur

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 12 2266172

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

zakup i dostawa interfejsów sieciowych dla potrzeb projektu wraz z osprzętem

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie jest na rzecz realizowanego projektu „Rozwój Centrum Badawczo–Rozwojowego dedykowanego opracowaniu specjalizowanych, wysokowydajnych i bezpiecznych modułów komunikacyjnych dla architektury elektrycznej/elektronicznej następnej generacji pojazdów hybrydowych i elektrycznych”, ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet II, Działanie 2.1 i jest podyktowane obowiązkiem dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie interfejsów sieciowych wraz z akcesoriami

ZE WZGLĘDU NA OGRANICZENIE ILOŚCI ZNAKÓW MOŻLIWYCH DO WPROWADZENIA W TEJ SEKCJI, PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZOSTAŁ OPISANY W CAŁOŚCI W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO OGŁOSZENIA – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z TYM ZAŁĄCZNIKIEM PRZED ZŁOŻENIEM OFERT

Kod CPV

38970000-5

Nazwa kodu CPV

Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa interfejsów sieciowych wraz z akcesoriami zostanie zrealizowana przez wykonawcę w terminie do 6 tygodni od daty podpisania umowy na wykonanie zamówienia.

Termin płatności faktur będzie wynosił 90 dni.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania postępowania w dowolnym terminie bez podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania Oferentów.

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone według przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – warunek potwierdzany oświadczeniem,
b. prowadzą działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia – warunek potwierdzany oświadczeniem

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy:

1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – warunek potwierdzany oświadczeniem,
2. nie są w stanie likwidacji ani też nie ogłosili upadłości - warunek potwierdzony oświadczeniem,
3.. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – warunek potwierdzany oświadczeniem,
4. nie są w stanie likwidacji ani też nie ogłosili upadłości - warunek potwierdzony oświadczeniem,
5. nie zalegają z uiszczeniem opłat publicznoprawnych, podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – Oferent przedłoży oświadczenie/ zaświadczenie, że nie posiada zaległości z tytułu ww. należności (opłaty publiczno-prawne, podatki, składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne),
6. nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych - dotyczy wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej, komplementariusza spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członka organu zarządzającego osoby prawnej,

Warunki zmiany umowy

Zmiana postanowień niniejszych umów może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie w drodze aneksu do niniejszej umowy, nie naruszając zasad przejrzystości prowadzenia postępowania zgodnie z pkt. 6.5.2 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany.

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
b) obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Oferenta,
c) okoliczności siły wyższej,
d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zostać sporządzona na formularzu oferenta (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia) oraz musi zawierać następujące elementy:

- Dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG)
- Datę przygotowania oferty
- Termin ważności oferty (min. 30 dni od ostatniego dnia składania ofert w konkursie)
- Cena brutto/netto (brutto oraz netto)
- Termin realizacji (w tygodniach)
- Opis przedmiotu oferty
- Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
- Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.

Wykonawca wypełni i podpisze także niżej wymienione załączniki:

Załącznik nr 3 – Oświadczenie oferenta
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty w przypadku, kiedy na wezwanie zamawiającego oferent nie uzupełni brakujących elementów.

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza podpisze z Zamawiającym Umowę, której szablon jest załącznikiem nr 5 do ogłoszenia.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z wykonawcą.

Zamawiający zastrzega sobie prawa do udzielenia Wykonawcy usług dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania wynikających m.in.:

- z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów,
- wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą przedstawione niżej kryteria:
A. Oferowana cena netto: 80 pkt
B. Termin dostawy: 20 pkt

Zgodnie z przedstawionym wyżej zbiorem kryteriów zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:
Won = An x 0,8 + Bn X 0,2
Won - wskaźnik oceny oferty

A. Oferowana cena (koszt)

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
An = Cmin/Cn x 100

An - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A
n - numer oferty
Cmin - cena minimalna wśród złożonych ofert
Cn - cena zaproponowana przez oferenta n
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie wartości minimalnej wśród złożonych ofert przez wartość ocenianej oferty
i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 oraz przez wagę kryterium.

Cena powinna zostać podana w walucie EUR.
Określenie ceny w innej walucie skutkować będzie przeliczeniem ceny przez Zamawiającego do waluty EUR przy zastosowaniu tabel kursowych (tabela A - Kursy średnie walut obcych) Narodowego Banku Polskiego z dnia upłynięcia terminu składania ofert (26.03.2020).

B. Oferowany termin dostawy – określony w tygodniach


W przypadku kryterium "Termin dostawy " oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Bn = (Tmin / Tn) x 100

gdzie:

Bn - ilość punktów jakie otrzyma oferta „n” za kryterium "Termin dostawy ";
Tmin - Najkrótszy termin realizacji spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Tn - Termin realizacji z oferty "n";

Maksymalny termin dostawy to okres 6 tygodni liczony od momentu podpisania umowy.

Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Oferentem, polegające w szczególności na:

- Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

APTIV SERVICES POLAND S.A.

Adres

Podgórki Tynieckie 2

30-399 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

+48 12 621 356

Fax

n/d

NIP

6840001364

Tytuł projektu

Rozwój Centrum Badawczo - Rozwojowego dedykowanego opracowaniu specjalizowanych, wysokowydajnych i bezpiecznych modułów komunikacyjnych dla architektury elektrycznej/elektronicznej następnej generacji pojazdów hybrydowych i elektrycznych.

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0094/19-00
Liczba wyświetleń: 213