Strona główna
Logo unii europejskiej

Tokarka numeryczna CNC

Data publikacji: 25.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-03-2020

Numer ogłoszenia

1235271

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta wraz z załącznikiem powinna być przesłana/doręczona na adres korespondencyjny:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe
INTERRAM Romuald Kubiczek
42- 440 Ogrodzieniec
ul. Mickiewicza 26

lub na adres e-mail: biuro@interram.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@interram.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Kubiczek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

601 988 352

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę, montaż i uruchomienie tokarki numerycznej CNC.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: zawierciański Miejscowość: Ogrodzieniec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie dostawcy tokarki numerycznej CNC.

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia i minimalne wymagania (spełnienie wszystkich przez urządzenie jest wymagane)
Sterowanie typu Fanuc lub Simens
Maksymalna średnica toczenia nie mniej niż. 300 mm
Maksymalna długość toczenia nie mniej niż 600 mm
Przelotowe wrzeciono, średnica pręta we wrzecionie nie mniej niż 80 mm

Uchwyt wrzeciona nie mniej niż 200 mm
Moc silnika wrzeciona 17 kW
Maksymalny zakres obrotów wrzeciona nie mniej niż 3500 obr/min
Maksymalny moment obrotowy wrzeciona nie mniej niż 400 Nm

Głowica narzędziowa na nie mniej niż 12 narzędzi
Funkcja – napędzane narzędzia w głowicy narzędziowej nie mniej niż 12
Moc narzędzi napędzanych nie mniej niż 5 kW
Obroty narzędzi napędzanych nie mniej niż 4000 obr/min
Konik hydrauliczny sterowany
Pompa chłodziwa o ciśnieniu min. 7 bar

Dokładność maszyny Położenie oś X 0,01 mm
Dokładność maszyny oś Z 0,02 mm
Przesuw osi X/Z nie mniejszy niż 30/30 m/min

Sonda narzędziowa - automatyczna
Automatyczna łapa na detal
Zestaw oprawek narzędziowych: 2 napędzane proste; 2 napędzane kątowe;
Transporter wiórów taśmowy
Przygotowanie pod podajnik pręta
Podajnik prętów dla długości min 1,5m
Deklaracja CE
Dokumentacja w języku polskim
Gwarancja min 18 miesięcy
Dostępność serwisu 7/24h – czas reakcji serwisu do 24h.
Dostawa, montaż i uruchomienie maszyny w siedzibie zamawiającego.
Przeszkolenie z obsługi.

Dopuszcza się jedynie składanie ofert na nowe urządzenia i ich elementy (tzn. dotychczas nieużywane).
Jeżeli w powyższym opisie przyjęto konkretne rozwiązania, w tym konkretne materiały, Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania i materiały równoważne w zakresie parametrów, funkcjonalności i jakości.

Kod CPV:
42621100-6 Tokarki sterowane komputerowo
42632000-5 Obrabiarki sterowane komputerowo do metalu

Kod CPV

42621100-6

Nazwa kodu CPV

Tokarki sterowane komputerowo

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji umowy: do 31.12.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Złożona oferta powinna zawierać:

6. Referencje / protokoły dostawy dokumentujące instalację co najmniej 5 oferowanych maszyn w okresie ostatnich 3 lat,

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych – oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.

W przypadku braku spełnienia powyższych warunków – oferta nie będzie brana pod uwagę podczas wyboru dokonywanego przez Ogłaszającego.

Ogłaszający zapytanie ofertowe zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert według własnego uznania (jeśli zajdzie taka konieczność), do anulowania zapytania ofertowego oraz do unieważnienia postępowania ofertowego wraz z podaniem przyczyny.

Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania jakiejkolwiek oferty w szczególności w przypadku, gdy nie wpłynęła żadna oferta, wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu, albo wszyscy oferenci zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności (anulowanie, unieważnienie lub zamknięcie postępowania bez wyboru oferty) Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega, że złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy na realizację usługi. Oferent jest zobowiązany do podpisania umowy w wypadku wyboru jego oferty w wyniku postępowania wyboru ofert.

Umowa podpisana z wybranym Dostawcą będzie zawierała zapisy dotyczące kary umownej w wysokości 30% cenny netto oferty, która zostanie naliczona w przypadku niedotrzymania terminu montażu i uruchomienia maszyny w terminie uzgodnionym w umowie.

Termin składania ofert upływa w dniu 26 marca 2020 r.

Za termin doręczenia oferty uznaje się datę jej wpływu na ww. adres Zamawiającego lub jej otrzymania na powyżej wskazany adres e-mail. Zaznacza się, że oferty, które zostaną doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności w następującym zakresie i w następujących przypadkach:
- Zmiany terminu realizacji umowy, w tym harmonogramu realizacji umowy wynikające z postanowień umowy o dofinansowanie Zamawiającego ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości, w tym jeżeli umowa ta została zawarta lub zmieniona aneksem po udzieleniu zamówienia;
- W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy, zmniejszenie wartości zamówienia);
- Zmian nazwy, siedziby firmy, zmiany teleadresowe, ilości i numerów kont bankowych Wykonawcy lub Zamawiającego (zmiany podmiotowe);
- Zmiany osób reprezentujących w trakcie realizacji umowy interesy Stron;
- Zmian przepisów obowiązującego prawa dotyczącego umowy;
- Ograniczenia zakresu usługi wynikającego z braku środków finansowych Zamawiającego lub innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
- Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i nie ograniczają przedmiotu zamówienia zawartego w zapytaniu ofertowym;
-Zmiany sposobu realizacji dostawy oraz pozostałych zobowiązań Wykonawcy, w szczególności w następstwie siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia (niemożność zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom, na które Strona nie ma wpływu i której nie można przypisać drugiej Stronie), w tym m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne działanie, ustanowienie stanu klęski żywiołowej, epidemia, ograniczenia z powodu kwarantanny, strajk, zamieszki uliczne, pożar, eksplozja, wojna lub rewolucja, atak terrorystyczny, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne lub wewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy; jeżeli siła wyższa uniemożliwia lub przewiduje się, że uniemożliwi którejkolwiek ze Stron wykonanie dostawy bądź pozostałych zobowiązań wynikających z umowy, to Strona ta powiadomi drugą stronę o zaistniałym wydarzeniu lub okolicznościach i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie będzie uniemożliwione w ich wyniku; powiadomienie to zostanie przekazane niezwłocznie od momentu powzięcia wiedzy o wydarzeniach bądź okolicznościach;
-Zmiany terminu i zakresu realizacji dostawy w przypadku wystąpienia działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie dostawy, za które to działania nie ponosi winy którakolwiek ze Stron umowy;
-Zmiany podwykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego, pod warunkiem zgodności z postanowieniami zapytania ofertowego;
-Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
-Zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT lub podatku akcyzowego.
Zmiany wymagają formy pisemnej obejmującej zgodę obu Stron.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Złożona oferta powinna zawierać:
1. Nazwę i adres oferenta,
2. Wartość oferty– netto oraz wraz z VAT tj. ogółem, Jeśli oferent przedstawi cenę wyrażoną w innej walucie niż PLN, Zamawiający przeliczy podaną cenę po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez Narodowy Bank Polski z dnia opublikowania niniejszego zapytania ofertowego.
3. Termin ważności oferty,
4. Okres gwarancji w miesiącach (minimalny wymagany 18 miesiące, maksymalny oczekiwany 60 miesiące),
5. Informację, że oferowane urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone w punkcie I zapytania ofertowego.
6. Referencje / protokoły dostawy dokumentujące instalację co najmniej 5 oferowanych maszyn w okresie ostatnich 3 lat,
7. Informację o ilości dni kalendarzowych realizacji zamówienia od momentu podpisania umowy (nie później niż do 31.12.2020 r.),
8. Załącznik w postaci oświadczenia dotyczącego braku konfliktu interesów, którego wzór został udostępniony wraz z niniejszym zapytaniem ofertowym jako załącznik nr 1.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Cena: 80 %
Okres gwarancji 20%

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ustaloną punktację:

a) punkty za kryterium „Cena” zostaną przyznane za cenę netto określoną w ofercie, według
następującego wzoru:
(Cena oferty najniższej / Cena oferty badanej) x 100 x 80% = ilość punktów

b) punkty za kryterium „Okres gwarancji” zostaną przyznane według następującego wzoru:
(Okres gwarancji w ofercie badanej / Okres gwarancji w ofercie z najdłuższym okresem gwarancji) x 100 x 20% = ilość punktów

Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.

Wykluczenia

Informujemy, że zamówienie ma zostać udzielone w ramach projektu, w którym Zamawiający jest zobowiązany do stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w związku z czym Zamawiającego i Wykonawcę obowiązuje zakaz powiązań osobowych lub kapitałowych, o którym mowa w pkt 2 sekcji 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” ww. Wytycznych. W związku z powyższym informujemy, że w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie w szczególności nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z ogłaszającym zamówienie. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między ogłaszającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu ogłaszającego lub osobami wykonującymi w imieniu ogłaszającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ROMUALD KUBICZEK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "INTERRAM"

Adres

Mickiewicza 26

42-440 Ogrodzieniec

śląskie , zawierciański

Numer telefonu

32 672 40 30

Fax

32 673 22 27

NIP

6491053137

Tytuł projektu

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnej kotwy iniekcyjnej o wysokiej nośności

Numer projektu

RPSL.03.02.00-24-018B/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

DMG MORI Polska Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 7
63-300 Pleszew

cena netto: 479 000 zł

data wpływu oferty 26.03.2020 r.
Liczba wyświetleń: 258