Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ROZBUDOWĘ BUDYNKU USŁUGOWO BIUROWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI W MIEJSCOWOŚCI JASIONKA K. RZESZOWA OZNACZENIE SPRAWY 1/2020/MegaMold

Data publikacji: 25.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-03-2020

Numer ogłoszenia

1235266

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

1) Zamawiający w dniu 04.03.2020 r. opublikował w sekcji pytania i wyjaśnienia, pytania wraz z odpowiedziami, które wpłynęły do Zamawiającego.
Z uwagi na niewielki, jedynie doprecyzowujący zakres wyjaśnień - termin składania ofert pozostaje bez zmian.

2) Zamawiający w dniu 05.03.2020 r. opublikował w sekcji pytania i wyjaśnienia, kolejne pytania wraz z odpowiedziami, które wpłynęły do Zamawiającego.
Z uwagi na dużą ilość zapytań od oferentów - termin składania ofert wydłużono do 16.03.2020 r.
Ponadto w dniu 05.03.2020 r. dokonano zmiany w treści zapytania ofertowego dot. terminu składania ofert tj. zaktualizowano termin składania ofert oraz uzupełniono punkt F i pole ogłoszenia "Miejsce i sposób składani ofert" o następujące zapisy:
- Oferent ma możliwość składania zapytań do niniejszego zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem, iż termin na zadawanie pytań nie może być dłuższy niż do 09.03.2020 r.
- Zamawiający udziela odpowiedzi ws treści zapytania ofertowego, jeśli prośba o udzielenie wyjaśnień wpłynie nie później niż do okresu wskazanego powyżej tj: 09.03.2020 r. Jeżeli prośba taka wpłynie w terminie późniejszym albo prośba ta dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
- Treść zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiający przekazuje do wiadomości wszystkich oferentów na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, bez wskazywania autora pytania.
W pozostałym zakresie treść zapytania ofertowego pozostała bez zmian.

3) Zamawiający w dniu 06.03.2020 r. opublikował w sekcji pytania i wyjaśnienia, kolejne pytania wraz z odpowiedziami, które wpłynęły do Zamawiającego.
Z uwagi na niewielki, jedynie doprecyzowujący zakres wyjaśnień - termin składania ofert pozostaje bez zmian.
Treść zapytania ofertowego pozostała bez zmian.

4) Zamawiający w dniu 10.03.2020 r. opublikował w sekcji pytania i wyjaśnienia, kolejne pytania wraz z odpowiedziami, które wpłynęły do Zamawiającego.
Z uwagi na niewielki, jedynie doprecyzowujący zakres wyjaśnień - termin składania ofert pozostaje bez zmian.
Treść zapytania ofertowego pozostała bez zmian.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres: Mega Mold Spółka z o.o. 36-002 Jasionka 252E.
2. Zamawiający nie dopuszcza przesłania oferty w formie elektronicznej.
3. Zamawiający przewiduje publiczne otwarcie ofert. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 17.03.2020 roku o godz. 9:00.
4. Oferenci mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen i terminu wykonania zamówienia.
6. Oferent ma możliwość składania zapytań do niniejszego zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem, iż termin na zadawanie pytań nie może być dłuższy niż do 09.03.2020 r.
7. Zamawiający udziela odpowiedzi ws treści zapytania ofertowego, jeśli prośba o udzielenie wyjaśnień wpłynie nie później niż do okresu wskazanego powyżej tj: 09.03.2020 r. Jeżeli prośba taka wpłynie w terminie późniejszym albo prośba ta dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
8. Treść zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiający przekazuje do wiadomości wszystkich oferentów na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, bez wskazywania autora pytania.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_1_2020_MegaMold"

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Do kontaktu w sprawach merytorycznych dotyczących niniejszego postępowania upoważniony jest Pan Jarosław Walentek, numer telefonu 607 259 412, email jwalentek@megamold.pl . Do kontaktu w sprawach formalnych dotyczących niniejszego postępowania upoważniona jest Pani Elżbieta Walentek, numer telefonu 603 482 221, email ewalentek@megamold.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

603 482 221

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest "Rozbudowa budynku usługowo biurowego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi", na działkach numer 3950, 1634/3, 3951, 3949, 1635/1, 1635/8, 1636/9, 1635/9, 1634/4, położonych w miejscowości Jasionka k. Rzeszowa, gmina Trzebownisko.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_1_2020_MegaMold"

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: rzeszowski Miejscowość: Jasionka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Głównym celem projektu jest realizacja inwestycji polegająca na wdrożeniu przez Wnioskodawcę technologii zliczania cykli pracy form wtryskowych wielkogabarytowych za pomocą autorskiego elektronicznego, bezprzewodowego licznika cykli

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_1_2020_MegaMold"

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest "Rozbudowa budynku usługowo biurowego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi", na działkach numer 3950, 1634/3, 3951, 3949, 1635/1, 1635/8, 1636/9, 1635/9, 1634/4, położonych w miejscowości Jasionka k. Rzeszowa, gmina Trzebownisko. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
1) Rozbudowy budynku usługowo-biurowego, polegającej na budowie hali z torowiskiem dla suwnicy 16T i suwnicą dwudźwigarową o nośności 16T oraz budowie części biurowej z windą osobową.
2) Zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingami i nawierzchniami utwardzonymi.
3) Przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
4) Podziemnego zbiornika na wody opadowe o pojemności 20 m3.
5) Przebudowy instalacji podziemnych kolidujących z inwestycją.
6) Zieleni i małej architektury.
Zamawiający wymaga aby suwnica dwudźwigarowa o nośności 16T spełniała następujące minimalne parametry techniczne:
- udźwig 16 ton,
- rozpiętość około 14 m,
- wysokość podnoszenia 5 – 5,5 m,
- ilość wciągników – 1,
- długość przejazdu około 29 m,
- sterowanie: kaseta sterownicza.
Zamawiający wymaga aby winda osobowa spełniała następujące minimalne parametry techniczne:
- rodzaj napędu: elektryczny,
- wymiary kabiny w mm: 1400 x 1100 x 2100,
- udźwig min. 630 kg,
- prędkość windy min. 1 m / s.
- ilość przystanków 3/3.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Projekcie wykonawczym oraz w Przedmiarze robót - stanowiących załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego, na podstawie których Wykonawca ma sporządzić ofertę cenową, zgodnie ze wzorem Formularza ofertowego.
Projekt wykonawczy ze względu na wielkość pliku jest do pobrania dla oferentów pod adresem: https://megamold.pl/download/Dokumentacja.7z w okresie od dnia ogłoszenia zapytania do dnia upływu terminu do składania ofert w ramach niniejszego postępowania.

Projekt wykonawczy stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego, w związku z czym jego udostępnienie jest uzależnione od zobowiązania się Oferenta do zachowania poufności. W celu uzyskania hasła do otwarcia dokumentacji Oferent powinien przesłać na adres: info@megamold.pl skan Oświadczenia stanowiącego załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Hasło do dokumentacji zostanie przesłane zwrotnie e-mailem.

Kody CPV:
• 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;
• 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków;
• 45214620-2 Roboty budowlane w zakresie ośrodków badawczych i testowych;
• 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych;
• 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach;
• 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_1_2020_MegaMold"

Kod CPV

45200000-9

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia rozpoczyna się z dniem podpisania umowy i trwa do dnia 30.06.2021 r.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_1_2020_MegaMold"

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

1. W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i zaplecze techniczne niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, wyrażają wolę zawarcia z Zamawiającym umowy, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów.

2. W zakresie posiadanego doświadczenia Wykonawca winien wykazać, iż do dnia ogłoszenia niniejszego postępowania w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej 3 inwestycje mające na celu budowę lub rozbudowę obiektu budowlanego z przeznaczeniem na budynek produkcyjny/usługowy/ przemysłowy z częścią biurowo-socjalną lub budynek użyteczności publicznej o charakterze robót ogólnobudowlanych (stan surowy budynku, roboty wykończeniowe, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne) o wartości inwestycyjnej (jedna umowa) na kwotę co najmniej 5.000.000,00 PLN netto, z czego przynajmniej 1 inwestycja obejmowała swym zakresem budowę hali produkcyjnej/usługowej/przemysłowej wraz z częścią biurowo-socjalną o łącznej powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1300 m2 i kubaturze 8500 m3. Za spełnienie warunku Zamawiający uzna wypełnienie przez Wykonawcę tabeli „Wykaz zrealizowanych lub realizowanych robót budowlanych” zawartej w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_1_2020_MegaMold"

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. Wykonawca winien zapewnić do nadzoru realizacji robót ujętych w Przedmiocie Zamówienia co najmniej jedną osobę do pełnienia funkcji Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – za spełnienie warunku Zamawiający uzna wypełnienie przez Wykonawcę tabeli „Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia” zawartej w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego wraz z dostarczeniem dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_1_2020_MegaMold"

Dodatkowe warunki

Wykonawcy muszą spełniać następujące warunki:
1. Zobowiązać się przez cały czas realizacji umowy posiadać (najpóźniej od chwili podpisania umowy) ważną polisę OC od prowadzonej działalności budowlanej na kwotę minimum 5.000.000 zł (słownie złotych: pięć milionów 00/100) - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenia umieszczone na Formularzu oferty – Załącznik nr 1. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu potwierdzenia zawarcia takiej polisy najpóźniej w chwili podpisania umowy z Zamawiającym.
2. Brak zaległości wobec US i ZUS. Wykonawca powinien przedłożyć zaświadczenie z ZUS albo inny dokument potwierdzający, że na dzień składania oferty nie posiada zaległości w opłaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Zaświadczenie z US albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca na dzień składania oferty nie posiada zaległości w opłaceniu podatków.
3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie zgodnego z prawdą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego, oraz prawidłowo wypełnianego i podpisanego formularza oferty stanowiącej załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, a także dokumentów wskazanych w pkt 3.
4. W zakresie wadium:
4.1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 100.000 PLN (słownie złotych: sto tysięcy 00/100) w formie pieniężnej, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089),
4.2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać na rachunek bankowy Zamawiającego nr 37 1910 1048 2791 4987 7701 0001. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy w oryginale dołączyć do oferty, nadto z treści gwarancji lub poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium.
4.3. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
4.4. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium po zawarciu z Zamawiającym umowy w sprawie zamówienia.
4.5. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza odmawia zawarcia z Zamawiającym umowy na warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na przedmiot zamówienia, w razie złożenia przez tego samego wykonawcę kolejnej oferty obejmującej ten sam zakres zamówienia, ofertę pierwotnie złożoną traktuje się jako wycofaną.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających.
9. Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
10. Wykonawca określi cenę oferty netto i brutto, którą stanowić będzie całkowite wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do jednego grosza (dwóch miejsc po przecinku).
11. Ofertę należy sporządzić ściśle według zawartych w Zapytaniu załączników, w języku polskim, w sposób trwały i gwarantujący odczytanie treści.
12. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Wykonawcy, w razie takiej potrzeby należy załączyć pełnomocnictwo zgodne z wymogami prawa, pod rygorem uznania, że oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
13. Wykonawca umieszcza ofertę w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta – zapytanie ofertowe nr 1/2020/MegaMold”.
14. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_1_2020_MegaMold"

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje, za zgodą Wykonawcy, możliwość zmiany postanowień zawartej z nim umowy w następującym zakresie: Przedmiotu Umowy, Wynagrodzenia, w tym terminów i zasad płatności, Terminu wykonania zamówienia, Obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, Zakresu odpowiedzialności, pod warunkiem zachowania pisemnej formy i gdy taka potrzeba wyniknie ze strony Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też Pośredniczącej, albo ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy, w szczególności gdy:
- zmniejszeniu lub zwiększeniu uległ zakres zadań niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy;
- zmianie uległ termin realizacji przedmiotu zamówienia;
- nastąpiła zmiana stawki podatku VAT;
- zmiana umowy jest następstwem wprowadzania zmian w przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
- konieczność zmiany umowy jest następstwem działania siły wyższej;
2. Zamawiający dodatkowo dopuszcza nieistotne zmiany umowy, które mogą mieć na celu w szczególności usunięcie oczywistych omyłek pisarskich, lub błędów redakcyjnych i są rozumiane jako zmiany, które w wypadku wprowadzenia na etapie postępowania ofertowego nie wpłynęłyby ani na wynik tego postępowania, ani na krąg podmiotów mogących złożyć ofertę.
3. Nadto zmiana umowy może nastąpić także, gdy ze strony Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też Pośredniczącej pojawi się potrzeba zmiany terminów lub zakresu realizowanego projektu i związana z tym konieczność zmiany sposobu, zakresu bądź terminów wykonania zamówienia przez Wykonawcę, lub taka potrzeba wyniknie za strony Zamawiającego, który uzyska na to zgodę Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też Pośredniczącej.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_1_2020_MegaMold"

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów:
1) Formularz ofertowy - Załącznik nr 1,
2) Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z powodu istnienia konfliktu interesów - Załącznik nr 2,
3) Kosztorys ofertowy uproszczony,
4) Dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia budowlane,
5) Dokumenty potwierdzające brak zaległości wobec US i ZUS,
6) Dowód uiszczenia wadium.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_1_2020_MegaMold"

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERT I INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH:
1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert nie podlegających wykluczeniu, oraz przypisze odpowiednie wartości punktowe według niżej wymienionego kryterium oceny ofert i zasad przyznawania punktów:
2. Kryterium finansowe (cena) – waga 90 punktów
3. Kryterium długości gwarancji – waga 10 punktów
4. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, to jest takiej, która otrzyma najwyższą wartość punktową.
5. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY
1. W kryterium finansowym, Zamawiający przyzna wartości punktowe dzieląc wartość oferty z najniższą ceną przez wartość badanej oferty, a następnie mnożąc uzyskaną wartość przez wagę, według formuły: WP= (WONC / WOB) x waga, gdzie WP – wartość punktowa w kryterium finansowym, WONC – wartość oferty z najniższą ceną brutto, WOB – wartość brutto oferty badanej.
2. W kryterium długości gwarancji Zamawiający przyzna wartości punktowe w sposób następujący:
• Oferowana długość gwarancji równa 36 miesięcy, liczonych od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych przez Zamawiającego: 0 punktów;
• Oferowana długość gwarancji równa lub dłuższa niż 48 miesięcy liczonych od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych przez Zamawiającego: 5 punktów;
• Oferowana długość gwarancji równa lub dłuższa niż 60 miesiące, liczonych od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych przez Zamawiającego: 10 punktów;

Długość gwarancji nie może być krótsza niż 36 miesięcy, pod rygorem uznania, że Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_1_2020_MegaMold"

Wykluczenia

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest do podpisania zgodnie z prawdą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
2. Wykluczeniu podlegają także Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, nie złożyli prawidłowo wypełnionej oferty obejmującej przedmiot zamówienia, lub też złożyli ofertę po terminie.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_1_2020_MegaMold"

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MEGA MOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

36-002 Jasionka

podkarpackie , rzeszowski

Numer telefonu

603482221

NIP

5170240409

Tytuł projektu

Wdrożenie do działalności firmy Mega Mold Sp. z o.o. produkcji form wtryskowych z autorskim elektronicznym licznikiem cykli

Numer projektu

POIR.03.02.02-00-1780/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W postępowaniu ofertowym realizowanym zgodnie z zasadą konkurencyjności wpłynęło 5 ofert.
Do realizacji przyjęto ofertę firmy:
AJ PROFIBUD Sp. z o.o. Sp.K.
Adres: Chmielnik 277b, 36-016 Chmielnik
Oferta wpłynęła dnia 16.03.2020 r.
Cena: 4 639 665,92 PLN netto, 5 706 789,08 brutto
Liczba wyświetleń: 804