Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/02/2020

Data publikacji: 25.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-03-2020

Numer ogłoszenia

1235208

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający informuje, iż do Zapytania ofertowego nr 2/02/2020 wpłynęły pytania, których treść wraz z odpowiedziami publikuje się w części "Pytania i wyjaśnienia".

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na podstawie ww. pytań treść dokumentów do postępowania nie uległa zmianie. Zamawiający nie wydłużył również terminu na składanie ofert.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem do siedziby Zamawiającego InterLAN ul. Kłosowa 6, 61-625 Poznań, albo przesłać na adres e-mail: patryk.grzelak@interlan.pl

Termin dostarczania ofert upływa w dniu 26.03.2020 r.

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Patryk Grzelak, tel. +48 604 287 980, email: patryk.grzelak@interlan.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

patryk.grzelak@interlan.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Patryk Grzelak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

604 287 980

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Wybór wykonawcy, który będzie świadczył usługi w ramach projektu: „Badania nad optymalizacją struktury danych i algorytmów planowania dostaw w ramach systemu InterLAN SPEED” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski",
RPWP.01.02.00-30-0054/17, tj.

Dla etapu PR3: Usługi świadczone w zakresie udziału w opracowaniu algorytmu optymalizującego trasę (pierwsze zadanie w ramach PR3)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Poznań

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest Wybór wykonawcy, który będzie świadczył usługi w ramach projektu: „Badania nad optymalizacją struktury danych i algorytmów planowania dostaw w ramach systemu InterLAN SPEED” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski", RPWP.01.02.00-30-0054/17, tj.

Dla etapu PR3: Usługi świadczone w zakresie udziału w opracowaniu algorytmu optymalizującego trasę (pierwsze zadanie w ramach PR3)

Przedmiot zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia:
Opracowanie, przy współpracy z zespołem Zamawiającego wydajnej metody liczenia trasy i macierzy odległości na danych mapowych, na które składać się będą następujące podetapy pracy, realizowane jako następujące po sobie iteracje prowadzące do opracowywania coraz bardziej zaawansowanego narzędzia:
a) opracowanie trzeciej generacji prototypu algorytmu, uwzględniającej korekty zdefiniowane w wyniku testowania drugiej generacji prototypu oraz wyposażonego w zdolność analizy pozostałych zmiennych, tj. uwzględniającego w prognozach dynamiczne modyfikacje do Contractional Hierarchies (np. wiele profili pojazdów, ograniczenia w ruchu ciężkim, prędkości zależne od czasu itp.), wraz z testami (w warunkach pod rzeczywistym docelowym obciążeniem danymi i analizą uzyskanych wyników,
b) Opracowanie czwartej (docelowej) generacji prototypu uwzględniającej wyniki uzyskane na etapie testowania trzeciej generacji prototypu, wraz z pełną dokumentacją dla narzędzia.
Przewidywany termin realizacji zamówienia 01.07.2020 r. – 31.12.2020 r.

Kod CPV

72300000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie danych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

73000000-2 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
72212000-4 - Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego
72210000-0 - Usługi programowania pakietów oprogramowania
73100000-3 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Przewidywany termin realizacji zamówienia 01.07.2020 r. – 31.12.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegóły postępowania wskazano w formularzu Zapytania Ofertowego nr 2/02/2020

Wiedza i doświadczenie

Szczegóły postępowania wskazano w formularzu Zapytania Ofertowego nr 2/02/2020

Potencjał techniczny

Szczegóły postępowania wskazano w formularzu Zapytania Ofertowego nr 2/02/2020

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegóły postępowania wskazano w formularzu Zapytania Ofertowego nr 2/02/2020

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegóły postępowania wskazano w formularzu Zapytania Ofertowego nr 2/02/2020

Dodatkowe warunki

Szczegóły postępowania wskazano w formularzu Zapytania Ofertowego nr 2/02/2020

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia Zapytania Ofertowego, w następujących przypadkach:
a) wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w umowie;
b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
c) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony, przy jednoczesnym braku zmiany charakteru umowy;
d) zmiana nie będzie prowadzić do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 214 000 euro – w przypadku zamówień na dostawy i usługi i zarazem jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy.
2. Wszelkie zmiany w Umowie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
3. Ponadto Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach i zakresie:
a) sposobu wykonania przedmiotu umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których Zamawiający i Wykonawca nie byli w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
b) wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów podatkowych w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług;
c) zmiany zakresu oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy;
d) zmiany zasad płatności wynagrodzenia Wykonawcy, gdy konieczność wprowadzania zmian będzie następstwem postanowień innych umów mających związek z umową dotyczącą niniejszego postępowania a konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
e) zmiany zakresu oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
f) zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od stron, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu zamówienia w umówionym terminie,
g) zmiany okresu realizacji przedmiotu umowy, zmiany wymiaru godzin zaangażowania Wykonawcy w ramach całego (wymiar zaangażowania może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu) projektu wynikającej z potrzeb Zamawiającego w przypadku zaakceptowania przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ zmian we Wniosku o dofinansowanie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
2) Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
3) Załącznik nr 3 – Oświadczenie potwierdzające spełnienie minimalnych warunków udziału w postępowaniu
4) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

Zamówienia uzupełniające

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu podobnych usług.
2. Zamawiający określa, iż zamówienia uzupełniające:
a) nie mogą przekroczyć więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego;
b) ich przedmiotem będą usługi polegające na powtórzeniu usług zamówienia podstawowego;
c) zostaną udzielone na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

Cena brutto w PLN/walucie obcej

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
C min
A n = ----------------- x 100 x 100%
C r

C min – cena minimalna w zbiorze
C r – cena oferty rozpatrywanej
A n – ilość punktów przyznana ofercie

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usługi. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Oferenta w kryterium cena brutto w PLN/walucie obcej wynosi 100. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Punkty z oceny kryterium „Cena brutto w PLN/walucie obcej” zostaną zsumowane i decydowała będzie ocena łączna (suma zdobytych punktów). Oferta na realizację zamówienia może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

W przypadku oferty podanej w walucie obcej do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs NBP z dnia poprzedzającego sporządzenie protokołu wyboru ofert przez Zamawiającego.

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

INTERLAN ANDRZEJ KUŁAKOWSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA

Adres

61-625 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

61 827 39 00

Fax

61 828 96 41

NIP

7830037013

Tytuł projektu

Badania nad optymalizacją struktury bazy danych i algorytmów planowania dostaw w ramach systemu InterLAN SPEED

Numer projektu

RPWP.01.02.00-30-0054/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Politechnika Poznańska Pl. Marii Skłodowskiej – Curie 5, skrytka pocztowa 85, 60-965 Poznań
Data wpłynięcia Oferty 12.03.2020 r.
Cena 191 200,00 PLN netto, 235 176,00 PLN brutto
Liczba wyświetleń: 221