Strona główna
Logo unii europejskiej

Sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych (Zapytanie ofertowe nr 05/02/2020/CD20)

Data publikacji: 25.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-03-2020

Numer ogłoszenia

1235130

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście na adres Zamawiającego podany w pkt I Zapytania ofertowego albo wysłana na adres e-mail: przetargi@mabion.eu do dnia 26.03.2020 r.
O terminie złożenia oferty decyduje data doręczenia do Zamawiającego.
2. W przypadku składania oferty w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście oferta powinna być umieszczona w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie, na której umieścić należy dane adresowe Oferenta i jego nazwę oraz zwrot: „Oferta do zapytania ofertowego nr 05/02/2020/CD20 – nie otwierać przed dniem 27.03.2020 r. przed godz. 9:30.” W przypadku składania oferty poprzez e-mail wyżej wymieniony zwrot należy umieścić w tytule wiadomości.
3. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego dnia 27.03.2020 r. o godz. 9:30.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Zamawiający informuje, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Zamawiający na wniosek Oferenta, który złożył ofertę, ma obowiązek udostępnienia wnioskodawcy protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
6. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Oferenta złożone, w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznaczeniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych jawnych dokumentów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia składane w toku niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Zastrzeżenie poufności informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, będą traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem.
7. Oferent może przed terminem składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę. W przypadku zmiany, uzupełnienia lub wycofania oferty pkt 2 powyżej stosuje się odpowiednio, przy czym na kopercie należy dodatkowo umieścić adnotację, odpowiednio: ZMIANA/UZUPEŁNIENIE/WYCOFANIE OFERTY.
8. Rozstrzygnięcie porównania ofert ma charakter ostateczny, tzn. od wyników przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania ofertowego nie przysługuje droga odwoławcza.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

przetargi@mabion.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Łuszczyńska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

42 207 78 90 wew. 103

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: pabianicki Miejscowość: Konstantynów Łódzki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych.

Przedmiot zamówienia

a. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych. Szczegółowa lista materiałów zużywalnych została przestawiona w załączonym do przedmiotowego ogłoszenia Zapytania ofertowego nr 05/02/2020/CD20.
b. Dostarczenie materiałów przewiduje się w następstwie każdorazowo złożonego zamówienia przez Zamawiającego. Całkowita pula materiałów przedstawiona w tabeli zostanie rozłożona na regularne dostawy w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego, przy czym Zamawiający nie określa minimalnej ani maksymalnej ilości złożonych zamówień.
c. Materiały muszą być zabezpieczone przez opakowanie gwarantujące możliwość ich dostarczenia i przechowywania bez ryzyka uszkodzenia, lub naruszenia ich sterylności.
d. Składając ofertę w niniejszym postępowaniu Oferent oświadcza, iż jest w stanie zrealizować zamówienie w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych, od dnia złożenia zamówienia.
e. Koszty związane z dostarczeniem materiałów leżą po stronie Oferenta.

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin ważności oferty: 90 dni od upływu terminu wskazanego do składania ofert.
2. Termin zawarcia umowy - w okresie ważności oferty.
3. Termin realizacji umowy: od dnia jej zawarcia do 30.09.2020 roku.
4. Miejsce realizacji zamówienia: Konstantynów Łódzki.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Ofertę może złożyć każdy podmiot, który posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, umożliwiające realizację zamówienia
w najwyższym standardzie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Ofertę może złożyć każdy podmiot, który znajduje się w sytuacji ekonomicznej gwarantującej wykonanie całości zamówienia.

Dodatkowe warunki

1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferent składa ofertę z wykorzystaniem wzorca oferty stanowiącego załącznik nr 1, formularza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 2 oraz istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania Ofertowego. Do oferty należy załączyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych stanowiące załącznik nr 3 oraz oświadczenie o spełnianiu warunków formalnych udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia treści oferty albo oświadczeń.
3. Zamawiający wezwie Oferentów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub którzy złożyli w/w oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub niekompletne lub budzące wskazane przez Zamawiającego wątpliwości do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia w ciągu 3 dni roboczych w sposób wskazany w pkt VII. 1, lub do udzielania wyjaśnień, chyba, że mimo ich złożenia oferta podlegałaby odrzuceniu albo postępowanie podlegałoby unieważnieniu. W przypadku gdy Oferent nie złoży, nie uzupełni lub nie poprawi w/w oświadczeń lub dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jego oferta podlega odrzuceniu.
4. Oferta musi zawierać:
a. Pełną nazwę oferenta lub oferentów, jeżeli składają ofertę łącznie.
b. Adres lub siedzibę oferenta, numer NIP [lub równoważny].
c. Imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail osoby wyznaczonej do kontaktów w sprawie oferty.
d. Całkowitą cenę oferty jaką Oferent żąda za przedmiot zamówienia podaną w walucie PLN, wpisaną cyframi oraz słownie [cena powinna zostać podana z rozbiciem na cenę netto i brutto tj. wraz podatkiem od towarów i usług VAT chyba, że oferta zostanie złożona przez podmiot zagraniczny, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku od towarów usług VAT na terenie Polski. Oferty sporządzone przez takich Oferentów zawierają cenę bez podatku od towarów i usług VAT, co powinno być wyraźnie wskazane]. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną wpisaną za pomocą cyfr a ceną wpisaną słownie, Zamawiający uzna za właściwą cenę wpisaną słownie.
e. Ceny za poszczególne materiały podane w walucie PLN, wpisane cyframi [cena powinna zostać podana z rozbiciem na cenę netto i brutto tj. wraz podatkiem od towarów i usług VAT chyba, że oferta zostanie złożona przez podmiot zagraniczny, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku od towarów usług VAT na terenie Polski. Oferty sporządzone przez takich Oferentów zawierają cenę bez podatku od towarów i usług VAT, co powinno być wyraźnie wskazane].
f. Czas realizacji pojedynczego zamówienia – termin w jakim przedmiot zamówienia może zostać dostarczony Zamawiającemu - nie dłuższy niż 21 dni roboczych od momentu złożenia pojedynczego zamówienia przez Zamawiającego. Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
g. Oświadczenie Oferenta, iż akceptuje istotne postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
5. Do oferty należy załączyć folder lub broszurę lub karty katalogowe dla oferowanego materiału pozwalające na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
6. Oferta oraz wszystkie załączniki powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę.
7. Oferta wraz z dołączonymi do niej dokumentami powinna być sporządzona w języku polskim.
8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. dla pozycji. Nie dopuszcza się natomiast składania ofert na dostawę części odczynników oraz materiałów wskazanych w danej pozycji.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz wprowadzania wariantowości cen.
10. Oferta niespełniająca wymogów określonych w pkt 1, 9 powyżej podlega odrzuceniu, w pkt 2, 4-8 podlega możliwości wniesienia uzupełnień zgodnie z pkt 3.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy tj.:
a) terminów realizacji przedmiotu zamówienia oraz form i terminów płatności,
b) terminu obowiązywania Umowy wynikające m.in. z wydłużenia realizacji projektu,
c) zmiana terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od wybranego Oferenta;
d) wynagrodzenie określone w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT;
e) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
f) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
g) łączna wartość zmian jest mniejsza niż 214 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
h) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznikiem do zapytania ofertowego jest formularz oferty [załącznik nr 1], Formularz asortymentowo-cenowy [Załącznik nr 2] oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych [załącznik nr 3], oświadczenie o spełnianiu warunków formalnych udziału w postępowaniu [załącznik 4] oraz istotne postanowienia umowy [załącznik nr 5].

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:
Cena netto - waga kryterium - 100%

a) Cena netto („C”) – 100 %
Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę cenę netto za przedmiot zamówienia w danej pozycji w walucie PLN.

Sposób obliczenia liczby punktów:
Kryterium "C"= Najniższa cena oferty (cena netto za pozycję)/ Cena badanej oferty (cena netto za pozycję)*100 %

1. Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę zsumowanych punktów.
2. W przypadku takiej samej liczby punktów uzyskanych przez dwóch lub więcej Oferentów, którzy przedstawili najkorzystniejsze oferty, Zamawiający przewiduje możliwość złożenia ofert dodatkowych w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Oferentów dodatkowych informacji, które uzna za niezbędne do rzetelnej oceny złożonych ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia postępowania przez niedokonanie wyboru oferty.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia lub warunków zapytania ofertowego albo unieważnienia lub odwołania postępowania bez podania przyczyny.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez instytucję IZ PO,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MABION SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

gen. Mariana Langiewicza 60

95-050 Konstantynów Łódzki

łódzkie , pabianicki

Numer telefonu

+48422077890

NIP

7752561383

Tytuł projektu

Rozwój i skalowanie innowacyjnego procesu wytwarzania terapeutycznego, rekombinowanego przeciwciała monoklonalnego, w celu umożliwienia przemysłowego wdrożenia pierwszego polskiego leku biotechnologicznego do terapii onkologicznych oraz autoimmunologicznych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0653/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W ramach postępowania został wybrany jeden oferent, który złożył ofertę na wszystkie pozycje objęte przedmiotowym zamówieniem:
Nazwa (firma) Oferenta: Th. Geyer Polska Sp. z o.o.
Adres Oferenta: ul. Czeska 22A, 03-902 Warszawa
Data wpłynięcia oferty: 26.03.2020 r.

Pozycja 1: Kwota netto oferty: 2 200 zł

Pozycja 2: Kwota netto oferty: 1 810,00 zł

Pozycja 3: Kwota netto oferty: 1 950,00 zł

Pozycja 4: Kwota netto oferty: 1 490,00 zł

Pozycja 5: Kwota netto oferty: 2 400,00 zł

Pozycja 6: Kwota netto oferty: 18 032,00 zł

Pozycja 7: Kwota netto oferty: 4 794,00 zł

Pozycja 8: Kwota netto oferty: 4 794,00 zł

Pozycja 9: Kwota netto oferty: 4 794,00 zł
Liczba wyświetleń: 196