Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup materiałów laboratoryjnych 25 02 2020 B

Data publikacji: 25.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-03-2020

Numer ogłoszenia

1235103

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tenders@ryvu.com, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

tenders@ryvu.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Urszula Zawadzka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

0048 12 297 46 90

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Materiały laboratoryjne

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup odczynników chemicznych służących do realizacji badań w projekcie pt. "Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Leków Selvita S.A."

Przedmiot zamówienia

I. Pipetor o poniższej minimalnej specyfikacji lub równoważny:
1. Obsługa elektroniczna;
2. Rodzaj pipetowania: poduszka powietrzna;
3. Do użytku z pipetami o pojemności min. 0,1 – 100 mL;
4. Seryjne dozowanie porcji różnych objętości;
5. Pobieranie warstwy komórek;
6. Regulacja prędkości obsługiwana czubkami palców;
7. Diodowy wskaźnik informujący o stanie naładowania akumulatora;
8. Możliwość pracy w trakcie ładowania;
9. Autoklawowalny adapter do pipety do zastosowań wymagających sterylności;
10. W zestawie min: zasilacz, uchwyt na ścianę, statyw oraz 2 filtry membranowe 0,45 μm;
11. Gwarancja min. 12 miesięcy; 2 szt.
II. Pipeta o poniższej minimalnej specyfikacji lub równoważna:
1. Jednokanałowa, zmienna, 0,5-5ml;
2. Nastawna wyposażona w 4-ro cyfrowy wskaźnik nastawionej objętości;
3. Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek;
4. Blokada uniemożliwiającą przypadkowe rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych;
5. Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety ;
6. Możliwość wyłączenia sprężynowania stożka poprzez instalację pierścienia blokującego;
7. Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki;
8. Autoklawowalna w całości;
9. Indywidualny protokół kalibracji pipety;
10. Możliwość rekalibracji;
11. Certyfikat CE ;
12. Wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów lub dokument równoważny;
13. Gwarancja min. 36 miesięcy; 3 szt.

Kod CPV

38437000-7

Nazwa kodu CPV

Pipety i akcesoria laboratoryjne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 21 dni od momentu złożenia zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Nie dotyczy

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

1. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym*.

Warunki zmiany umowy

Nie dotyczy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:
• złożenie oferty w terminie;
• przygotowanie oferty zgodnie z wymogami określonymi w części IV;
• zakres funkcjonalności oferowanego produktu musi być zgodny z wymogami określonymi w części II.
2. Kryterium oceny ofert:
• Cena 100%
3. Sposób dokonywania oceny:
• Zamawiający dokona wyboru oferty o najniższej cenie spośród ofert zgodnych z wymogami zapytania.

W przypadku przedstawienia takiej samej ceny, przez co najmniej dwóch dostawców, Zamawiający powoła się na dodatkowe parametry – w pierwszej kolejności termin realizacji, a w przypadku braku rozstrzygnięcia Dostawcy zostaną wezwani do ponownego przedstawienia cen.

Wykluczenia

Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

RYVU THERAPEUTICS S.A.

Adres

Profesora Michała Bobrzyńskiego 14

30-348 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

12 297 46 90

Fax

(12) 2974701

NIP

6792942955

Tytuł projektu

Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Leków Selvita S.A

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0292/16-01

Inne źródła finansowania

-

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Eppendorf Poland Sp. z o.o. z siedzibą Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa
poz. 1 -3318,40 netto PLN
poz. 2 -2487,51 netto PLN
Liczba wyświetleń: 190