Strona główna
Logo unii europejskiej

Kompleksowa obsługa filmowa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP): 09/POIR/2020

Data publikacji: 25.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-03-2020

Numer ogłoszenia

1235087

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

2. Pytania i odpowiedzi w pliku pn. 25.03.2020 09POIR2020 Pytania i odpowiedzi.
1. Pytania i odpowiedzi w pliku pn. 13.03.20 09POIR2020 Pytania i odpowiedzi.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 26.03.2020r.
2. Oferta powinna mieć formę skanu.
3. Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zamowienia@fnp.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Czajka, pon. – pt. w godz. 7:00-15:00.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(+48) 22 311 84 48

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa filmowa, realizacja transmisji on-line oraz webinariów i szkoleń on-line dot. programów FNP finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) obejmująca w szczególności:
• realizację filmów, w których beneficjenci programów FNP realizowanych w ramach PO IR (z Polski i zagranicy) opowiadają o różnych aspektach pracy naukowej,
• obsługę filmową wydarzeń organizowanych przez FNP w ramach PO IR (w Polsce),
• transmisje on-line z wydarzeń organizowanych przez FNP w ramach PO IR (w Polsce),
• webinaria i szkolenia on-line organizowane przez FNP w ramach PO IR (w Polsce),
• montaż filmów na temat laureatów PO IR/programów FNP realizowanych w ramach PO IR z wykorzystaniem materiałów archiwalnych FNP (filmów, zdjęć itp.),
• nagrania wypowiedzi beneficjentów programów FNP realizowanych w ramach POIR (z Polski i zagranicy), pracowników FNP itp.,
• tworzenie animacji informacyjnych na temat programów FNP realizowanych w ramach PO IR,
• tworzenie audiodeskrypcji, napisów rozszerzonych i napisów „na żywo”,
• dostarczenie filmów drogą elektroniczną (np. mailową lub z użyciem narzędzi służących do przesyłania plików),
• kontakt z osobami uczestniczącymi w filmach i nagraniach w celu ustalenia kwestii organizacyjnych (data, miejsce i godzina nagrań),
• transport do miejsc realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewnia sobie we własnym zakresie,
• miejsca realizacji przedmiotu zamówienia: większość w Warszawie, niektóre realizacje w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku, niektóre realizacje również w innych miejscach w Polsce,
• kontakt z Zamawiającym i koordynacja działań podwykonawców.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia.
3. Dodatkowe informacje na temat zakresu i sposobu wykonania zamówienia zawarte są w Załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego – Istotne postanowienia umowy.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa filmowa, realizacja transmisji on-line oraz webinariów i szkoleń on-line dot. programów FNP finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) obejmująca w szczególności:
• realizację filmów, w których beneficjenci programów FNP realizowanych w ramach PO IR (z Polski i zagranicy) opowiadają o różnych aspektach pracy naukowej,
• obsługę filmową wydarzeń organizowanych przez FNP w ramach PO IR (w Polsce),
• transmisje on-line z wydarzeń organizowanych przez FNP w ramach PO IR (w Polsce),
• webinaria i szkolenia on-line organizowane przez FNP w ramach PO IR (w Polsce),
• montaż filmów na temat laureatów PO IR/programów FNP realizowanych w ramach PO IR z wykorzystaniem materiałów archiwalnych FNP (filmów, zdjęć itp.),
• nagrania wypowiedzi beneficjentów programów FNP realizowanych w ramach POIR (z Polski i zagranicy), pracowników FNP itp.,
• tworzenie animacji informacyjnych na temat programów FNP realizowanych w ramach PO IR,
• tworzenie audiodeskrypcji, napisów rozszerzonych i napisów „na żywo”,
• dostarczenie filmów drogą elektroniczną (np. mailową lub z użyciem narzędzi służących do przesyłania plików),
• kontakt z osobami uczestniczącymi w filmach i nagraniach w celu ustalenia kwestii organizacyjnych (data, miejsce i godzina nagrań),
• transport do miejsc realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewnia sobie we własnym zakresie,
• miejsca realizacji przedmiotu zamówienia: większość w Warszawie, niektóre realizacje w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku, niektóre realizacje również w innych miejscach w Polsce,
• kontakt z Zamawiającym i koordynacja działań podwykonawców.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia.
3. Dodatkowe informacje na temat zakresu i sposobu wykonania zamówienia zawarte są w Załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego – Istotne postanowienia umowy.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa filmowa, realizacja transmisji on-line oraz webinariów i szkoleń on-line dot. programów FNP finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) obejmująca w szczególności:
• realizację filmów, w których beneficjenci programów FNP realizowanych w ramach PO IR (z Polski i zagranicy) opowiadają o różnych aspektach pracy naukowej,
• obsługę filmową wydarzeń organizowanych przez FNP w ramach PO IR (w Polsce),
• transmisje on-line z wydarzeń organizowanych przez FNP w ramach PO IR (w Polsce),
• webinaria i szkolenia on-line organizowane przez FNP w ramach PO IR (w Polsce),
• montaż filmów na temat laureatów PO IR/programów FNP realizowanych w ramach PO IR z wykorzystaniem materiałów archiwalnych FNP (filmów, zdjęć itp.),
• nagrania wypowiedzi beneficjentów programów FNP realizowanych w ramach POIR (z Polski i zagranicy), pracowników FNP itp.,
• tworzenie animacji informacyjnych na temat programów FNP realizowanych w ramach PO IR,
• tworzenie audiodeskrypcji, napisów rozszerzonych i napisów „na żywo”,
• dostarczenie filmów drogą elektroniczną (np. mailową lub z użyciem narzędzi służących do przesyłania plików),
• kontakt z osobami uczestniczącymi w filmach i nagraniach w celu ustalenia kwestii organizacyjnych (data, miejsce i godzina nagrań),
• transport do miejsc realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewnia sobie we własnym zakresie,
• miejsca realizacji przedmiotu zamówienia: większość w Warszawie, niektóre realizacje w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku, niektóre realizacje również w innych miejscach w Polsce,
• kontakt z Zamawiającym i koordynacja działań podwykonawców.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia.
3. Dodatkowe informacje na temat zakresu i sposobu wykonania zamówienia zawarte są w Załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego – Istotne postanowienia umowy.

Kod CPV

92111200-4

Nazwa kodu CPV

Produkcja filmów reklamowych, propagandowych i informacyjnych i taśm wideo

Dodatkowe przedmioty zamówienia

• usługi internetowe (kod CPV 72400000-4),
• usługi projektów graficznych (kod CPV 79822500-7),
• usługi dostarczania paczek (kod CPV 64121200-2),
• usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych (79530000-8),
• usługi świadczone przez autorów (92312210-6).

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia Umowy na okres 18 miesięcy lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia Wykonawcy określonej w Umowie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do należytego i terminowego wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek doświadczenia za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał zamówienia dla co najmniej 2 różnych Zamawiających polegające na:
a) zrealizowaniu co najmniej 3 filmów o charakterze promocyjnym lub informacyjnym, z czego:
• w co najmniej 1 z tych filmów znajdowały się animacje otwierające lub zamykające film wykonane przez Wykonawcę,
• w co najmniej 1 z tych filmów znajdowały się wypowiedzi specjalistów w jakiejś dziedzinie (np. naukowców, przedsiębiorców, lekarzy, prawników, itp.),
• w co najmniej 1 z tych filmów znajdowały się wykonane przez Wykonawcę elementy animacyjne w technologii 2D lub 3D w postaci: napisów, ikon lub grafik nawiązujące do pojawiających się w filmie ujęć i treści wypowiedzi;
b) zrealizowaniu co najmniej 3 filmów będących relacją z różnych wydarzeń lub uroczystości, z czego:
• w co najmniej 2 z tych filmów znajdowały się wypowiedzi specjalistów w jakiejś dziedzinie (np. naukowców, przedsiębiorców, lekarzy, prawników, itp.),
• w co najmniej 1 z tych filmów znajdowały się animacje otwierające lub zamykające film wykonane przez Wykonawcę;
c) wykonaniu co najmniej 3 animacji informacyjnych,
d) przeprowadzeniu co najmniej 3 transmisji on-line z różnych wydarzeń lub uroczystości,
e) przeprowadzeniu co najmniej 3 webinariów lub szkoleń on-line,
przy czym łączna wartość zamówień, w ramach których zrealizowano wskazane w lit. a-e elementy wynosiła co najmniej 100 000,00 zł brutto.

Potencjał techniczny

Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do należytego i terminowego wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do należytego i terminowego wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie całości zamówienia.

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany Umowy, które wymagają zawarcia przez Strony aneksu do Umowy:
1) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany przepisów prawa normujących wysokość stawki podatku VAT, przy czym zmiana wysokości wynagrodzenia dotyczyć może wyłącznie tej części wynagrodzenia, na którą wpływ będzie miała zmiana prawa. Kwota brutto wynagrodzenia należnego za wykonanie Umowy ulegnie wówczas zmianie polegającej na dostosowaniu jej do aktualnie obowiązującej stawki podatku VAT, przy zachowaniu niezmienionej kwoty netto,
2) zmiana wymagań określonych w OPZ, z zachowaniem niezmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli zmiana taka usprawni proces realizacji poszczególnych Zleceń oraz jednocześnie nie będzie stanowić istotnego ograniczenia zakresu świadczeń Wykonawcy,
3) zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, które będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmieniona odpowiednio do wpływu zmian na koszty wykonania zamówienia, na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę szczegółowych kalkulacji,
4) zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w razie zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli będzie miała wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmieniona odpowiednio do wpływu zmian na koszty wykonania zamówienia, na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę szczegółowych kalkulacji.
3. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany Umowy, które nie wymagają aneksu do Umowy i mogą zostać wprowadzone jednostronnie przez Zamawiającego w drodze jednostronnego oświadczenia woli złożonego Wykonawcy na piśmie pod rygorem nieważności (prawo opcji):
1) zwiększenie zakresu przedmiotu Umowy w stosunku do liczby poszczególnych Zleceń określonej w formularzu cenowym, w szczególności zwiększenie liczby zleceń wskazanych w Formularzu cenowym lub zmianie miejsc ich realizacji, w zależności od potrzeb Zamawiającego z tym, że zwiększenie zakresu Umowy możliwe jest do wysokości 20% wartości całkowitego szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 Umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, w którym znajdą się m.in.:
a) oświadczenia Wykonawcy,
b) imię i nazwisko osoby, która będzie odpowiedzialna za obsługę zamówienia,
c) wycenę całego zamówienia oraz jego elementów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (cena brutto za realizację całości zamówienia w ust. 4 Formularza ofertowego). Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów. Podana przez Wykonawcę cena jest ceną ostateczną za zrealizowanie całości przedmiotu zamówienia,
d) informacje na temat doświadczenia w realizacji zamówień na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia (wypełniona tabela w ust. 5 Formularza ofertowego).
2) Wypełniony i podpisany Formularz cenowy stanowiący Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
3) Portfolio na które składają się:
a) co najmniej 3 filmy o charakterze promocyjnym lub informacyjnym (w formacie mp4, każdy materiał ma trwać od 2 do 5 min.), z czego:
• w co najmniej 1 z tych filmów znajdują się animacje otwierające lub zamykające film wykonane przez Wykonawcę,
• w co najmniej 1 z tych filmów znajdują się wypowiedzi specjalistów w jakiejś dziedzinie (np. naukowców, przedsiębiorców, lekarzy, prawników, itp.),
• w co najmniej 1 z tych filmów znajdują się wykonane przez Wykonawcę elementy animacyjne w technologii 2D lub 3D w postaci: napisów, ikon lub grafik nawiązujące do pojawiających się w filmie ujęć i treści wypowiedzi;
b) co najmniej 3 filmy będące relacją z różnych wydarzeń lub uroczystości (w formacie mp4, każdy materiał ma trwać od 2 do 5 min.), z czego:
• w co najmniej 2 z tych filmów znajdują się wypowiedzi specjalistów w jakiejś dziedzinie (np. naukowców, przedsiębiorców, lekarzy, prawników, itp.),
• w co najmniej 1 z tych filmów znajdują się animacje otwierające lub zamykające film wykonane przez Wykonawcę;
c) co najmniej 3 animacje informacyjne (w formacie mp4, każdy materiał ma trwać od 2 do 5 min.);
d) fragmenty co najmniej 3. transmisji on-line z różnych wydarzeń / uroczystości (w formacie mp4, fragment każdej transmisji ma trwać od 5 do 10 min.);
e) fragmenty co najmniej 3. webinariów lub szkoleń on-line (w formacie mp4, fragment każdej transmisji ma trwać od 5 do 10 min.);
f) pliki należy przesyłać do Zamawiającego drogą e-mail (jako załącznik/i do e-maila z ofertą) lub o podanie linka do pobrania plików (w emailu z ofertą). W przypadku transmisji on-line oraz webinariów lub szkoleń on-line Wykonawca może również – zamiast przesyłać pliki/linki do ściągnięcia plików – przesłać linki do materiałów umieszczonych na stronie internetowej lub YouTube lub podobnym;
g) nazwy plików powinny być sformułowane w taki sposób, aby Zamawiający mógł bez trudu powiązać pliki z publikacjami wymienionymi w lit. a-e;
h) w przypadku, gdy linki lub pliki nie będą się otwierać, Wykonawca zostanie wezwany do przesłania działających linków lub plików. Jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie prześle działających linków lub plików jego oferta zostanie odrzucona.
4) Referencje lub inne dokumenty pochodzące od co najmniej 2 różnych Zamawiających potwierdzające, że co najmniej 2 zamówienia, w zakres których wchodziły realizacje, o których mowa w Dz. III ust. 1 pkt 4 lit. a-e Zapytania ofertowego, zostały zrealizowane należycie.
5) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
6) Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestracyjnych firmy.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocenie według poniższych kryteriów będą podlegać tylko oferty nieodrzucone oraz spełniające wszystkie wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym.
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione poniżej kryteria:
1) Cena brutto – 40%,
2) Portfolio – 60%.
3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.
4. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oceniana oferta to 100 pkt.
5. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.
6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów, Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę z niższą ceną. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
8. Sposób przyznawania punktów w poszczególnych kryteriach szczegółowo określony w Dz. IV ust. 8 Zapytania ofertowego

Wykluczenia

1. Wykonawca niespełniający warunków zostanie z postępowania wykluczony. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu będzie ocenianie na zasadzie spełnia/nie spełnia.
2. Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) oraz załączonych do oferty dokumentów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

Adres

Ignacego Krasickiego 20/22

02-611 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

228459501

Fax

228459501

NIP

5260311952

Tytuł projektu

Wsparcie zadań FNP jako IW POIR w ramach działania 4.4 PO IR poprzez realizację projektu Pomocy Technicznej PO IR w latach 2019-2020

Numer projektu

POIR.05.01.00-00-0006/18-00

Inne źródła finansowania

POIR.04.03.00-00-0001/15-06 Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Międzynarodowe Agendy Badawcze w ramach działania 4.3 MAB POIR 2014-2020.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

KDK Sp. z o.o., ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa, z ceną brutto: 147 334,32 zł. Data wpłynięcia oferty: 26.03.2020r.
Liczba wyświetleń: 517