Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych

Data publikacji: 25.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-03-2020

Numer ogłoszenia

1235086

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć pocztą elektroniczną na podany adres e-mail, w pliku zabezpieczonym przed edycją np. pdf. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty, do oceny będzie brana pierwsza z nadesłanych ofert. Oferta w tytule wiadomości powinna zawierać numer GG/N/1235086/3410/2020. Dostawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo: • wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert • zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, z informacją o aktualizacji oferty.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego Zapytania Ofertowego. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wyżej wymienionego wniosku.
Treść zapytań (bez ujawnienia źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl oraz przekaże Wykonawcom, którzy złożyli wniosek.

W toku dokonywania oceny złożonych Ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich Ofert z wyłączeniem pozycji z kryterium oceny. Termin na złożenie wyjaśnień wskazany będzie w wiadomości przesłanej do Oferenta (min. 2 dni robocze od otrzymania wezwania do wyjaśnień). W toku dokonywania oceny złożonych Ofert Zamawiający może wezwać Oferentów do jednokrotnego uzupełnienia dokumentów Termin na złożenie uzupełnień wskazany będzie w wiadomości przesłanej do Oferenta (min. 2 dni robocze od otrzymania wezwania).
Niezłożenie wyjaśnień i / lub uzupełnienia dokumentów w nakreślonym przez Zamawiającego terminie oraz w wymaganej formie będzie podstawą do odrzucenia Oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

grazyna.gora@polpharmabiologics.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Grażyna Góra

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48723170234

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Końcówki do pipet Set 0,1 – 10 µL
2. Końcówki do pipet 0,1 – 20 µL
3. Końcówki do pipet 0,5 – 20 µL
4. Końcówki do pipet 2 – 200 µL
5. Końcówki do pipet 50 – 1 000 µL
6. Końcówki do pipet, 0,2 – 5 mL
7. Papier do drukarki DPU-S 445
8. próbówki 0,5 ml
9. Próbówki 3810X, 1,5 mL
10. Protein LoBind Tubes, Protein LoBind, 1,5 mL, PCR clean
11. Próbówki 5.0 mL

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: gdański Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Kontynuacja badań w ramach Projektu „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania przeciwciała monoklonalnego stosowanego w terapii stwardnienia rozsianego.” Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia przedstawia załącznik.

Termin ważności produktów: nie krótszy niż 80% całkowitego terminu ważności produktów.

(*) W opisie przedmiotu zamówienia z przyczyn technicznych o charakterze obiektywnym podano numer katalogowy i producenta produktów - produkty są wykorzystywane do metod opracowanych i działających na wymienionych produktach.

Kod CPV

38437000-7

Nazwa kodu CPV

Pipety i akcesoria laboratoryjne

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa sukcesywna do dnia: 31.12.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Oferentem, polegające w szczególności na:
• Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, • Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Dodatkowe warunki

Sposób przygotowania oferty:

• każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę,
• oferta powinna być sporządzona w języku polskim lub angielskim,
• oferta musi zawierać: cenę netto lub wartość netto skalkulowaną na potrzeby zapytania ofertowego, termin realizacji przedmiotu zamówienia (wyrażony w dniach / tygodniach), oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (zgodnie z załącznikiem dołączonym do zapytania), termin ważności oferty nie krótszy niż 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z dniem złożenia oferty. Dostawca pozostanie związany ostateczną ofertą z Kupującym przez cały okres realizacji zamówienia. Jeśli ceny na ofercie będą wyrażone w innej walucie niż złoty polski to będą one przeliczane przy zastosowaniu średniego kursu sprzedaży ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu wystawienia oferty. Brak jakichkolwiek z wyżej wymienionych elementów będzie skutkować odrzuceniem oferty (po uwzględnieniu jednokrotnej możliwości uzupełnienia złożonych dokumentów),
• oferta może dodatkowo zawierać: nazwę i adres Dostawcy, numer zapytania ofertowego, nazwę i numer katalogowy produktu, cenę katalogową netto, warunki i termin płatności (wyrażony w dniach),
• Kupujący nie dopuszcza składania ofert częściowych,
• Dostawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Kupujący nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w terminie dostawy przedmiotu zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, o ile opóźnienie nie wynika z winy Kupującego. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji dostawy. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Kupujący zastrzega sobie prawo:
• do unieważnienia lub zamknięcia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny,
• nie dokonywać wyboru żadnej ze złożonych ofert,
• zmienić lub uzupełnić dokumenty wchodzące w skład zapytania ofertowego, które staną się jego integralną częścią,
• przedłużyć termin składania ofert.
Przy czym z powyższych tytułów nie przysługuje Oferentowi w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie odszkodowawcze.

W przypadku wprowadzenia zmiany w Zapytaniu Ofertowym, informacja o tym fakcie zostanie ogłoszona niezwłocznie w taki sam sposób jak zostało upublicznione Zapytanie Ofertowe. Informacja w tej sprawie zostanie również przesłana do Oferentów, którzy złożyli Ofertę przed dokonaniem zmiany. W przypadku wprowadzenia zmiany do Zapytania Ofertowego termin na składanie Ofert zostanie wydłużony o czas niezbędny do wprowadzenia zamian w Ofertach, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. Zamawiający nie przewiduje publicznego rozpatrzenia Ofert. W przypadku nie przystąpienia do zawarcia Umowy przez Oferenta, który złożył najkorzystniejszą Ofertę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania Umowy z kolejnym Oferentem, który uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów bez przeprowadzania ponownego Postępowania Ofertowego. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania protestów i odwołań.

Warunki zmiany umowy

Kupujący zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia z następujących powodów:
• zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć oraz wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
• wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy oraz / lub w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wybranym Oferentem, którego oferta zdobędzie największą liczbę punktów i spełni kryteria formalne.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wymagane dokumenty: oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (zgodnie z załącznikiem dołączonym do zapytania), MSDS, CoA, karta charakterystyki w j.polskim i zgodna z przepisami rozp. REACH i CLP.

Prosimy o dostarczenie na wezwanie Zamawiającego kart charakterystyki dla zamówionych odczynników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia SDS w języku polskim wraz z pierwszą dostawą danego odczynnika. Jeżeli Karta Charakterystyki nie jest wymagana, prosimy o dostarczenie informacji zgodnie z art. 32 rozporządzenia REACH. Informację tę należy przekazać najpóźniej w dniu pierwszej dostawy. Brak wymaganych dokumentów uważany jest za niewywiązanie się z obowiązku dostawy i będzie podstawą wstrzymania płatności.

Ze względu na unikalność, niepowtarzalność, ściśle określoną metodykę prowadzonych projektów, badań naukowych i eksperymentów oraz konieczność zachowania ciągłości i powtarzalności prowadzonych przez Zamawiającego badań Dostawca oferujący produkty równoważne w stosunku do produktów opisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym zobowiązany jest na wezwanie beneficjenta:
• wykazać na podstawie dokumentacji technicznej/karty charakterystyk odczynników/etc. oraz pisemnej deklaracji, że oferowane przez niego produkty równoważne (każdy z osobna) spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Kupującego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń,
• wykazać (poprzez pisemną deklarację w składanej ofercie), że zaoferowane produkty równoważne nie spowodują zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych produktów i innych materiałów zużywalnych,
• przyjąć na siebie – w formie pisemnej deklaracji – odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych produktów równoważnych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert: cena – 80%, czas dostawy – 20%.
Do porównania ofert będzie brana cena netto oraz czas dostawy przeliczony na dni robocze. Najkorzystniejszą ofertą zostanie wybrana ta, z najwyższą liczbą uzyskanych punktów, obliczaną według poniższego wzoru: C = - Cena najtańszej oferty/Oferowana cena x 80pkt,
D = Najkrótszy oferowany termin dostawy/Oferowany czas dostawy x 20pkt. Wyniki działań matematycznych, dokonywanych przy ocenie badania ofert podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: L = C + D gdzie: L – całkowita liczba punktów, C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”, D – punkty uzyskane w kryterium „Czas dostawy". Kupujący wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Informację o wynikach postępowania Kupujący umieści w Bazie Konkurencyjności.

Opis kryterium oceny:

Cena – oznacza wartość zamówienia netto lub w przypadku dopuszczenia ofert częściowych wartość pozycji netto.
Czas dostawy – oznacza termin dostawy wyrażony w dniach roboczych lub kalendarzowych. Użycie jedynie zwrotu „dni” lub podanie jedynie liczby całkowitej skutkuje przypisaniem dni kalendarzowych.
Wykluczenia

Wykluczenia

Do oceny ofert brane będą pod uwagę tylko oferty spełniające w całości wymagania określone w punkcie "Przedmiot zamówienia" i "Dodatkowe warunki". Kupujący posiada prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna lub niezgodna z zapytaniem.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLPHARMA BIOLOGICS S A

Adres

Trzy Lipy 3

80-172 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

600347260

NIP

9571112470

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania przeciwciała monoklonalnego stosowanego w terapii stwardnienia rozsianego

Numer projektu

POIR.01.01.02-00-0001/15-04

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Eppendorf Poland Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa.
Data wpłynięcia oferty: 25.02.2020 r.
Cena netto: 31.430,60 PLN.
Liczba wyświetleń: 239