Strona główna
Logo unii europejskiej

Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców ogłasza nabór na członka zespołu projektu FSC

Data publikacji: 25.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-03-2020

Numer ogłoszenia

1235067

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1) przesłać pocztą (w tym kurierem) na adres: Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców Legnicka 65 , 54-206 Wrocław, z dopiskiem Forest School Center – 1/FSC decyduje data i godzina wpływu do Fundacji,
2) przesłać e-mailem na adres: l – w tytule wiadomości wpisując Forest School Center – 1/FSC/WSW decyduje data wyświetlenia wiadomości na komputerze odbiorcy,

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@wychowawcy.wroclaw.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Szkiruć Kostrzewa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

692487524

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przygotowanie dokumentacji programowej, programu szkoleniowego oraz rekomendacji
i instrukcji do dalszego funkcjonowania programu, obejmujące współpracę przy:
• Współpraca przy opracowaniu profilu kompetencji uczestnika szkolenia - nauczyciela przedszkola leśnego,
• Analiza efektów testowanego nowego rozwiązania
• Współpraca przy opracowaniu testu poziomu wiedzy i umiejętności uczestnika szkolenia,
• Współpraca i udział w pracach zespołu redakcyjnego podręcznika dla nauczycieli przedszkoli leśnych w tym przygotowanie tekstów związanych z obszarami tematycznymi eksperta
• Współpraca przy przygotowaniu rekomendacji oraz założeń do wdrożenia modelu oraz dalszego funkcjonowania programu.
Wymagane będą :
a) aktywny udział w spotkaniach stacjonarnych i on-line zespołu projektowego (terminy spotkań zostaną ustalone z minimum tygodniowym wyprzedzeniem),
b) Analiza efektów testowanego rozwiązania we współpracy z zespołem PFE
c) bieżące konsultacje na temat postępu rzeczowego w projekcie z Liderem projektu oraz pozostałymi partnerami jak i zespołem Ponadnarodowego Forum Ekspertów (PFE), składającego się z kluczowych ekspertów partnerów projektu oraz innymi ekspertami zaangażowanymi w realizację projektu według potrzeb.
d) Przygotowanie tekstów własnych do podręcznika zgodnie z ustalenia zespołu PFE oraz w formacie ustalonym z zamawiającym w zakresie tematycznym zapytania

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy do współpracy jako ekspert i trener przy opracowaniu i testowaniu nowego modelu kształcenia nauczycieli w pedagogice leśnej realizowanego w ramach projektu” Forest School Center”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Kompleksowa współpraca (w trakcie trwania całego projektu) przy opracowaniu i wdrożeniu nowego modelu kształcenia nauczycieli w pedagogice leśnej obejmująca następujące działania:
Przygotowanie dokumentacji programowej, programu szkoleniowego oraz rekomendacji
i instrukcji do dalszego funkcjonowania programu, obejmujące współpracę przy:
• Współpraca przy opracowaniu profilu kompetencji uczestnika szkolenia - nauczyciela przedszkola leśnego,
• Analiza efektów testowanego nowego rozwiązania
• Współpraca przy opracowaniu testu poziomu wiedzy i umiejętności uczestnika szkolenia,
• Współpraca i udział w pracach zespołu redakcyjnego podręcznika dla nauczycieli przedszkoli leśnych w tym przygotowanie tekstów związanych z obszarami tematycznymi eksperta
• Współpraca przy przygotowaniu rekomendacji oraz założeń do wdrożenia modelu oraz dalszego funkcjonowania programu.
Wymagane będą :
a) aktywny udział w spotkaniach stacjonarnych i on-line zespołu projektowego (terminy spotkań zostaną ustalone z minimum tygodniowym wyprzedzeniem),
b) Analiza efektów testowanego rozwiązania we współpracy z zespołem PFE (opracowanie według wzoru uzgodnionego w PFE)
c) bieżące konsultacje na temat postępu rzeczowego w projekcie z Liderem projektu oraz pozostałymi partnerami jak i zespołem Ponadnarodowego Forum Ekspertów (PFE), składającego się z kluczowych ekspertów partnerów projektu oraz innymi ekspertami zaangażowanymi w realizację projektu według potrzeb.
d) Przygotowanie tekstów własnych do podręcznika zgodnie z ustalenia zespołu PFE oraz w formacie ustalonym z zamawiającym w zakresie tematycznym zapytania
e) aktywna współpraca w przygotowaniach rekomendacji oraz założeń dalszego funkcjonowania programu oznacza przygotowanie tekstów i rekomendacji,
f) opracowanie scenariuszy warsztatów do tematów:
• Cechy pedagogiki leśnej,
• Ruch i przebywanie w lesie: umiejętności, rozwój motoryczny, zabawy i gry zespołowe
• Wybrane warunki działalności: pomieszczenia, infrastruktura, naturalne miejsca/place zabaw
• socjologia-profil rodziców
Przewidywany termin realizacji zadań: marzec 2020 r.- październik 2020 r.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

marzec 2020 - październik 2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamówienie może być udzielone wyłącznie Oferentowi spełniającemu poniższe minimalne warunki:
kryteria dostępu
1) Posiadanie wykształcenia pedagogicznego
2) Znajomość środowiska leśnych przedszkoli w Niemczech i w Polsce ( max 25 pkt)Udokumentowana np.:
• członkostwem w organizacji zrzeszającej leśne przedszkola od min 1 roku
• Wykłady i prelekcje podczas seminariów warsztatów o tematyce związaje z pedagogiką natury, pedagogiką przeżyć
• współpracą z podmiotami w Niemczech o charakterze leśnych przedszkoli – organizacja wizyt studyjnych wymiany doświadczeń ( min 5 letnia udokumentowana współpraca od 2015 r)
3) posiada doświadczenie w pracy z dziećmi w pracy outdorowej– minimum 5 lat w okresie 2010-2019 udokumentowane, poświadczone referencjami, umową o pracę itp.;
4) posiada doświadczenie w przygotowaniu materiałów i publikacji o tematyce związanej z pedagogiką przygody, pedagogiką przeżyć;
5) posiada biegłą znajomość j. niemieckiego
kryteria punktowane
1 Cena
Cena oferty wyrażona w walucie polskiej (PLN), winna być określona jednostkowo i całkowicie
w kwotach brutto zgodnie z opisem zamówienia. Jednostkowe ceny oferty określone przez Oferenta pozostaną stałe w okresie realizacji umowy i nie będą podlegały zmianom. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Liczba uzyskanych punktów = (Cena oferty najtańszej dla C/Cena oferty badanej dla C) x liczba możliwych do uzyskania punktów
Cena brutto obejmuje w przypadku Oferentów prowadzących działalność gospodarczą: podatek VAT, a w przypadku osób fizycznych: podatek oraz składki ZUS należne zarówno od pracownika
jak i pracodawcy.
2. Posiadanie kompetencji trenerskich – udokumentowane stosownym certyfikatem trenerskim
3. Posiadanie doświadczenia trenerskiego w pracy z pedagogami - przepracowanych co najmniej 1.000 godzin w okresie ostatnich 8 lat, tj. w latach 2011-2019 w zakresie tematycznym rzeczowego zapytania ofertowego - poświadczone odpowiednimi referencjami, zaświadczeniami, kopią umowy o pracę lub kopią umowy cywilnoprawnej itp. potwierdzające spełnienie kryterium, do wglądu
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji podanych treści przez Oferenta poprzez np. kontakt telefoniczny z instytucją/podmiotem/osobą, podaną przez Oferenta, na co Oferent wyraża zgodę.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA FUNDUSZ WSPÓŁPRACY

Adres

Górnośląska 4a

00-444 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

224509810

Fax

224509803

NIP

5260005468

Tytuł projektu

Forest School Center

Numer projektu

POWR.04.03.00-00-0037/18-00
Liczba wyświetleń: 117