Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z budową stacji transformatorowej w ramach projektu pt. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 700 kW w Boguszewie przez firmę Biodragon Sp. z o.o.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Data publikacji: 24.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-03-2020

Numer ogłoszenia

1235031

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający w dniu 28.02.2020 r. zamieszcza odpowiedź na pytanie. Treść w załączeniu.
Zamawiający w dniu 05.03.2020 r. dokonuje modyfikacji treści zapytania ofertowego w zakresie kryterium oceny oferty - Czas usunięcia awarii (wad) od momentu zgłoszenia usterki poprzez zmianę sposobu liczenia czasu usunięcia awarii (wady) z godzin na dni. Kryterium po zmianie brzmi:
"Czas usunięcia awarii (wad) od momentu zgłoszenia usterki (w dniach)".

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26.03.2020 r. w formie pisemnej osobiście w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Szczęsne 33, 10-687 Olsztyn, za pośrednictwem usług pocztowych lub kurierskich, lub na adres e-mail: biodragon@op.pl
2. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez jej otwierania.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biodragon@op.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Zbigniew Zielonka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

604 460 580

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z budową stacji transformatorowej w ramach projektu pt. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 700 kW w Boguszewie przez firmę Biodragon Sp. z o.o.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: ostródzki Miejscowość: Boguszewo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Niniejsze postępowanie ma na celu wyłonienie wykonawcy do realizacji zamówienia na budowę elektrowni fotowoltaicznej wraz z budową stacji transformatorowej.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia polega na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 695,52 kW wraz z budową stacji transformatorowej na działce nr 5, obręb 0002 w Boguszewie, gmina Miłomłyn. Przedmiot zamówienia zakłada budowę naziemnej elektrowni fotowoltaicznej z wykorzystaniem technologii polikrystalicznej do produkcji energii elektrycznej wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego o długości 29,5 m. Inwestycja polega na montażu 2576 szt. paneli fotowoltaicznych (polikrystalicznych) o łącznej mocy 695,52 kW połączonych w samodzielne układy wraz z falownikami, z niezbędnym okablowaniem i osprzętem.
2. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 695,52 kW obejmuje:
a) montaż wolnostojących ogniw słonecznych na konstrukcjach,
b) podłączenie paneli,
c) budowa linii kablowych niskiego napięcia łączących falowniki ze złączami kablowymi i linii kablowych słaboprądowych zapewniających transmisję danych między urządzeniami,
d) ułożenie okablowania,
e) budowa przyłącza elektroenergetycznego o długości 29,5 m wraz z budową stacji trafo 15/0,4 kV,
f) budowa ogrodzenia,
g) uporządkowanie terenu,
h) montaż monitoringu wizyjnego i kontrola dostępu,
i) uruchomienie elektrowni i konfiguracja.
3. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumentach:
a) Projekt budowlany– załącznik nr 1a do zapytania ofertowego
b) Rysunki – załącznik nr 1b do zapytania ofertowego
4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ofertę obejmującą całość zamówienia, gdyż zamówienie nie zostało podzielone na wyodrębnione części i musi być zrealizowane w całości.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45.31.00.00-3 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych
09.33.12.00-0 – słoneczne moduły fotoelektryczne
45.10.00.00-8 – przygotowanie terenu pod budowę
45.22.00.00-5 – roboty inżynierskie i budowlane
45.22.31.00-7 – montaż konstrukcji metalowych
45.22.31.10-0 – instalowanie konstrukcji metalowych
45.25.11.00-2 – roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni
45.31.10.00-0 – roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał:
− co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wybudowaniu oraz uruchomieniu elektrowni fotowoltaicznej naziemnej o mocy co najmniej 600 kW.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży dokumenty poświadczające, że elektrownia została wykonana prawidłowo i w sposób należyty.

Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca załączy do oferty wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi wymagane kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, tj.
1. co najmniej 1 osobą wyznaczoną na stanowisko Kierownika budowy, która posiada:
− uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi, oraz
2. co najmniej 1 osobą wyznaczoną na stanowisko Kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych, która posiada:
− uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi, oraz
3. co najmniej 1 osobą wyznaczoną na stanowisko Instalatora OZE, posiadającą:
− certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnego źródła energii – systemów fotowoltaicznych.

Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca załączy do ofert wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę. Jednocześnie wybrany Wykonawca zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy przedstawić dokumentację potwierdzającą posiadanie niezbędnych uprawnień przez osoby wskazane do realizacji zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 2 000 000,00 zł.

Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca załączy do oferty dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną powyżej.

Dodatkowe warunki

3. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu, tj.
3.1. są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony IZ PO;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę załącznika nr 2 do zapytania ofertowego, brak spełnienia powyższego warunku oznacza wykluczenie Wykonawcy
z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
3.2. zalegają z uiszczeniem podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawca załączy do oferty:
a) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
b) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3.3. wykonawcy będący osobami fizycznymi zostali skazani prawomocnie:
a) za przestępstwo o którym mowa w art. 165a finansowanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228 230a, art. 250a łapownictwo wyborcze, art. 258 udział w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.) lub art. 46 odpowiedzialność karna za przyjmowanie lub żądanie korzyści albo jej obietnicy lub art. 48 odpowiedzialność karna za pośrednictwo w ustaleniu określonego wyniku zawodów sportowych ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 i 1495),
b) za przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 §20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) za przestępstwo skarbowe,
d) za przestępstwo o którym mowa w art. 9 zatrudnianie cudzoziemców przebywających w RP nielegalnie lub art. 10 zatrudnianie przebywających w RP nielegalnie cudzoziemców w warunkach szczególnego wykorzystania ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
e) za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych.
3.4. wykonawcy, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub wykroczenie, o którym mowa w pkt. 3.3. a)-e) niniejszego rozdziału.
3.5. wykonawcy będący podmiotami zbiorowymi, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628 i 1214).

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawca załączy do oferty aktualną Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w rozdziale V pkt. 3 ppkt. 3.3., 3.4. oraz 3.5. niniejszego zapytania – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

Warunki zmiany umowy

Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w poniższym zakresie:
1. zmiana terminu wykonania zamówienia, w przypadku:
a) działania siły wyższej (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, w szczególności powódź, pożar, inne klęski żywiołowe, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, które zgodnie ze sztuką budowlaną lub stosownymi przepisami uniemożliwiają lub znacznie utrudniają prowadzenie robót budowlanych) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania – zmiana terminu o czas występowania siły wyższej, w takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć teren instalacji przed niepożądanym jej działaniem,
b) niesprzyjających warunków atmosferycznych, utrzymujących się nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 dni roboczych i uniemożliwiających prowadzenie robót instalacyjnych – zmiana terminu wykonania o czas utrzymywania się powyższych warunków, w takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć teren instalacji przed niepożądanym działaniem tych warunków,
c) przerwania lub wstrzymania robót przez Zamawiającego lub inne uprawnione podmioty z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – zmiana terminu o czas niezbędny na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia,
d) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności – zmiana terminu o czas niezbędny na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia,
e) konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, jeśli te roboty mają wpływ na termin wykonania zamówienia – zmiana terminu wykonania o czas niezbędny na prawidłowe wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych,
f) zmiany dokumentacji technicznej – zmiana o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do zmiany,
g) wydłużenia czasu oczekiwania na uzyskanie pozwoleń lub decyzji administracyjnych wymaganych dla wykonania umowy, jeżeli łączny czas oczekiwania na pozwolenie lub decyzje administracyjne przekroczy łącznie 21 dni,
h) w każdym przypadku, na wniosek Zamawiającego, za porozumieniem stron – zmiana terminu o czas niezbędny na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. zmiana wynagrodzenia, w przypadku:
a) rezygnacji z części robót, których wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie postępowania lub w chwili zawarcia umowy – o wartość niezrealizowanych robót,
b) konieczności wprowadzenia zmian na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie składania oferty lub zawarcia umowy (roboty zamienne).
Do wprowadzenia powyższych zmian wymagana jest zgoda Zamawiającego.
3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów, urządzeń, technologii robót oraz instalacji przyjętych w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, tj.:
a) powodujące obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację zrealizowanego przedmiotu zamówienia, lub
b) powodujące poprawienie parametrów technicznych i funkcjonalnych przedmiotu zamówienia, lub
c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.
Do wprowadzenia powyższych zmian wymagana jest pozytywna opinia autora dokumentacji projektowej lub zgoda Zamawiającego. Zmiany, o których mowa nie mogą spowodować podwyższenia wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość uzasadnionej zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia (wskazanych w wykazie osób). Zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych w zapytaniu ofertowym.
5. Wszelkie zmiany umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zgody obu stron w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty, tj.:
a) formularz ofertowy sporządzony przez Wykonawcę zawierający wszystkie niezbędne informacje/dane konieczne do oceny oferty pod kątem kryteriów oceny ofert opisanych w rozdziale XI zapytania ofertowego, cenę ofertową, dane identyfikujące Wykonawcę,
b) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym, sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego,
c) wykaz robót budowlanych sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego, wraz z dowodami należytego wykonania,
d) wykaz osób sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego,
e) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w zapytaniu,
f) zaświadczenie z ZUS/KRUS,
g) zaświadczenie z US,
h) informacja/e z KRK,
i) pełnomocnictwo do podpisywania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu rejestrowego, w formie oryginału lub poświadczone notarialnie – jeśli dotyczy. W przypadku spółki cywilnej należy przedłożyć stosowne umocowanie do reprezentowania wspólników spółki tj. umowa spółki cywilnej lub uchwała wspólników lub pełnomocnictwo,
j) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie) – jeśli dotyczy,
k) dowód wpłaty wadium – potwierdzenie przelewu lub dokument gwarancji lub poręczenia,
w zależności od sposobu ustanowienia wadium,
l) zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy swoich zasobów – jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – jeśli dotyczy,
m) inne dokumenty niezbędne do prawidłowej oceny oferty, w szczególności służące do weryfikacji kryteriów oceny ofert (raport z powszechnie dostępnego oprogramowania do sporządzania koncepcji elektrowni fotowoltaicznych potwierdzający produkcję energii elektrycznej, arkusz kalkulacyjny i inne).

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

I. Cena netto (C) – 40%
II. Deklarowana ilość rocznej unikniętej emisji CO2 do atmosfery w wyniku działania wykonanej instalacji fotowoltaicznej – 20%
III. Czas usunięcia awarii (wad) od momentu zgłoszenia usterki (w dniach) – 10%
IV. Okres gwarancji jakości na roboty budowlano-montażowe – 30%


Kryterium I: Cena netto – 40%

Dla zapewnienia równouprawnienia Wykonawców krajowych oraz zagranicznych ceną podlegającą ocenie jako kryterium oceny oferty będzie łączna cena netto (bez podatku VAT) określona w ofercie wyrażona w PLN lub EUR (cena podana w EUR zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu walut NBP z dnia składania ofert). Oferta zawierająca najniższą cenę ofertową otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 40. Każda kolejna, wyższa oferowana wartość otrzyma liczbę punktów wyliczoną wg wzoru:

C=(CN)/(COB) x40

gdzie:
CN – najniższa zaoferowana Cena netto,
COB – Cena netto zaoferowana w ofercie badanej.

Kryterium II: Deklarowana ilość rocznej unikniętej emisji CO 2 do atmosfery w wyniku działania wykonanej instalacji fotowoltaicznej – 20%

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę raportu z powszechnie dostępnego oprogramowania do sporządzania koncepcji elektrowni fotowoltaicznych potwierdzającego produkcję energii elektrycznej, która powinna być bazą do przeliczenia unikniętej emisji CO2 (efektu ekologicznego) zgodnie z metodyką uznaną przez instytucję finansującą projekt. Obliczenie efektu ekologicznego powinno zostać dołączone do oferty i sporządzone w arkuszu kalkulacyjnym, który jest do pobrania na stronie:
http://rpo.warmia.mazury.pl/plik/send/?id=3591&v=1

Przy wyliczaniu planowanego zużycia paliwa – w przypadku produkcji energii elektrycznej – należy odnieść się do docelowej ilości energii elektrycznej planowanej do wyprodukowania (w ciągu roku)
w ramach realizacji zamówienia oraz wartości opałowe dla paliwa, tj. brykietu węgla kamiennego podane w tabeli 14 informacji KOBiZE „Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2013 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2016” (Warszawa, grudzień 2015), wg wzoru:

B [Mg] = ( (E [MWh] x 3600) / WO [MJ/kg] ) / 1000

Punkty w ramach niniejszego kryterium zostaną przyznane według wzoru:

Deklarowana ilość rocznej unikniętej emisji CO2 w ofercie badanej
Punkty = ---------------------------------------------------------------------------x 100 x znaczenie 20% (max. 20 pkt.)
Największa deklarowana ilość rocznej unikniętej emisji CO2

W przypadku braku danych w ofercie pozwalających na jednoznaczne stwierdzenie spełnienia kryterium, oferta za to kryterium otrzyma 0 punktów.


Kryterium III: Czas usunięcia awarii (wad) od momentu zgłoszenia usterki (w dniach) – 10%

Maksymalną liczbę punktów tj. 10 otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najkrótszy możliwy czas usunięcia awarii (wad) od momentu zgłoszenia usterki (w dniach), natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów.

Punkty w ramach niniejszego kryterium zostaną przyznane według wzoru:

Najkrótszy czas usunięcia awarii (w dniach)
Punkty = ------------------------------------------------x 100 x znaczenie 10% (max. 10 pkt.)
Czas usunięcia awarii badanej oferty (w dniach)

UWAGA! Zaproponowany czas usunięcia awarii Wykonawca ma obowiązek wskazać w Formularzu oferty. Brak w ofercie wskazania czasu usunięcia awarii spowoduje odrzucenie oferty.

Kryterium IV: Okres gwarancji jakości na roboty budowlano-montażowe – 30%

Kryterium będzie oceniane na podstawie wskazanego w ofercie okresu gwarancji jakości (w miesiącach) na roboty budowlano-montażowe od dnia podpisania protokołu obioru końcowego. Oferta zawierająca najdłuższy okres gwarancji jakości, spełniająca warunki zapytania, uzyska maksymalnie 30 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty przeliczone proporcjonalnie według wzoru:

okres gwarancji jakości w badanej ofercie
Liczba punktów = -------------------------------------------------------------- x 30 (waga punktowa)
najdłuższy okres gwarancji jakości spośród złożonych ofert

Minimalny okres gwarancji jakości na roboty budowlano-montażowe wynosi 60 miesięcy. Zaoferowanie krótszego okresu gwarancji niż minimalny spowoduje odrzucenie oferty.

UWAGA! Oferowany okres gwarancji jakości należy wskazać w Formularzu ofertowym. Brak w ofercie wskazania okresu gwarancji lub wskazanie takiego, który jest niezgodny z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym spowoduje odrzucenie oferty. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji jakości niż wymagany, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z zapytaniem ofertowym.

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Brak powiązań Wykonawcy z Zamawiającym weryfikowany będzie w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań. Wykonawcy pozostający w powiązaniu z Zamawiającym zostaną wykluczeni z postępowania,
b) Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
c) Wykonawcę, który podlega wykluczeniu w sytuacji wskazanej w rozdziale V pkt. 3 ppkt. 3.2.-3.5. zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

BIODRAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

10-687 Szczęsne

warmińsko-mazurskie , olsztyński

Numer telefonu

604460580

NIP

7393877837

Tytuł projektu

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 700 kW w Boguszewie przez firmę Biodragon Sp. z o.o.

Numer projektu

RPWM.04.01.00-28-0455/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 351