Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie usług w zakresie 1) Opracowania raportu porównawczego technologii laminowania i procesów dedykowanych dla poszczególnych produktów w systemach autoklawowych i bezautoklawowych, 2) Analizy porównawczej folii laminacyjnych obejmującej testy laboratoryjne w zakresie kluczowych parametrów: temperatury topnienia i adhezji

Data publikacji: 24.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-03-2020

Numer ogłoszenia

1235012

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do dnia 26 marca 2020 r. do godz. 12:00 na adres siedziby Zamawiającego: 95-100 Zgierz, ul. Sadowa 12.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Na kopercie należy podać numer zapytania ofertowego tj. 2/1.2.2/2020 oraz numer części przedmiotu zamówienia, którego oferta dotyczy. Dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia należy złożyć osobne oferty.
Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 lub Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane załączniki wymienione w treści Zapytania ofertowego.
Oferta jest składana w formie pisemnej w języku polskim. Oferta musi być podpisana, opatrzona datą i pieczątką firmową. Wszystkie zmiany i skreślenia (poprawy własnej pomyłki) dokonane w ofercie muszą zostać parafowane przez Wykonawcę wraz z pieczątką i datą.
Koszty związane z przygotowaniem oferty i jej złożeniem ponosi składający ofertę.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem że Zamawiający otrzyma, przed upływem terminu składania ofert, pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.
W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym Wykonawcy należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

jkaczmarek@spolkaglass.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jacek Kaczmarek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 601 646 657

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących usług:
Część 1 przedmiotu zamówienia: opracowanie raportu porównawczego technologii laminowania i procesów dedykowanych dla poszczególnych produktów w systemach autoklawowych i bezautoklawowych
Część 2 przedmiotu zamówienia: analiza porównawcza folii laminacyjnych obejmująca testy laboratoryjne w zakresie kluczowych parametrów: temperatury topnienia i adhezji
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części zamówienia. Nie można dokonywać podziału poszczególnych części zamówienia – oferta dotycząca danej części musi obejmować jej pełny zakres.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: zgierski Miejscowość: Zgierz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu pn: „Badania innowacyjnej technologii laminowania szkła bezpiecznego o zwiększonej sztywności i obniżonej wadze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I. Badania, Rozwój I Komercjalizacja Wiedzy, Działanie I.2 Inwestycje Przedsiębiorstw W Badania I Innowacje, Poddziałanie I.2.2 Projekty B+R Przedsiębiorstw działając zgodnie z zasadą konkurencyjności i równego traktowania wykonawców ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w celu wyłonienia Wykonawców przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia

Część 1 przedmiotu zamówienia: opracowanie raportu porównawczego technologii laminowania i procesów dedykowanych dla poszczególnych produktów w systemach autoklawowych i bezautoklawowych
Część 2 przedmiotu zamówienia: analiza porównawcza folii laminacyjnych obejmująca testy laboratoryjne w zakresie kluczowych parametrów: temperatury topnienia i adhezji

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części zamówienia. Nie można dokonywać podziału poszczególnych części zamówienia – oferta dotycząca danej części musi obejmować jej pełny zakres. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zakres części 2 przedmiotu zamówienia: analiza porównawcza folii laminacyjnych obejmująca testy laboratoryjne w zakresie kluczowych parametrów: temperatury topnienia i adhezji
1) Lista dostępnych na rynku filmów laminacyjnych typu PVB, EVA, TPU i SentryGlass z uwzględnieniem: nazwy producenta, rodzaju filmu laminacyjnego, składu chemicznego, danych technicznych, parametrów procesowych, warunków dostawy i cen oraz zastosowania filmów dla poszczególnych grup produktowych / produktów.
2) Karty produktowe wszystkich filmów laminacyjnych w pkt 1.
3) Testy laboratoryjne co najmniej 35 filmów laminacyjnych wybranych do testów w uzgodnieniu z Zamawiającym w zakresie:
a) Ustalenia składu chemicznego filmów,
b) Ustalenia temperatury topnienia każdego filmu,
c) Ustalenia adhezji filmów do:
i) Szkła,
ii) Poliwęglanu,
iii) PET i PETG,
iv) Akrylu.
4) Przygotowanie pełnego raportu badawczego z testów laboratoryjnych ze wszystkimi uzyskanymi wynikami oraz rekomendacjami w zakresie laminowania:
i) Szkła z poliwęglanem,
ii) Szkła laminowanego z elementami metalowymi wewnątrz konstrukcji szkła laminowanego,
iii) Szkła laminowanego z filmami / arkuszami materiałów akrylowych oraz PET i PETG.

Ciąg dalszy opisu przedmiotu zamówienia w pkt. "Dodatkowe przedmioty zamówienia" i w załączonym pliku "zapytanie ofertowe".

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zakres części 1 przedmiotu zamówienia: opracowanie raportu porównawczego technologii laminowania i procesów dedykowanych dla poszczególnych produktów w systemach autoklawowych i bezautoklawowych
1. Opis procesu laminowania w systemie autoklawowym z dokładnym opisem każdego etapu tego procesu produkcyjnego.
2. Szczegółowy opis procesu laminowania autoklawowego z uwzględnieniem:
a. Rekomendacji w zakresie przygotowania szkła float i hartowanego do procesu laminowania, w tym:
i. Rekomendowana strona szkła (cynowa / powietrzna) i sposób jej laminowania,
ii. Maksymalna falistość szkła hartowanego, procedura hartowania szkła do laminowania i kontrola jakości szkła hartowanego.
b. Minimalne i maksymalne parametry wody używanej do umycia szkła przed laminowaniem,
c. Parametry temperatury, wilgotności i elektrostatyczne w pomieszczeniu przygotowania szkła do laminowania (clean room),
d. Tabela ustawień procesu produkcyjnego pieca wstępnego zgrzewania (pre-presser) dla wszystkich typów szkła i wszystkich typów filmów laminacyjnych (PVB, EVA, TPU, SentryGlass), a w szczególności dla:
i. Szkła z poliwęglanem,
ii. Szkła kuloodpornego zgodnego ze standardami STANAG i EN 1063:2000 Glass in building. Security glazing. Testing and classification of resistance against bullet attack,
iii. Szkła bezpiecznego zgodnego ze standardem EN356: 2000 Glass in Building - Security Glazing -Testing and Classification of Resistance Against Manual Attack,
iv. Szkła laminowanego z elementami metalowymi wewnątrz konstrukcji szkła laminowanego,
v. Szkła laminowanego z filmami / arkuszami materiałów akrylowych.
e. Tabela ustawień procesu produkcyjnego autoklawu dla wszystkich typów szkła i wszystkich typów filmów laminacyjnych (PVB, EVA, TPU, SentryGlass), a w szczególności dla:
i. Szkła z poliwęglanem,
ii. Szkła kuloodpornego zgodnego ze standardami STANAG i EN 1063:2000 Glass in building. Security glazing. Testing and classification of resistance against bullet attack,
iii. Szkła bezpiecznego zgodnego ze standardem EN356: 2000 Glass in Building - Security Glazing -Testing and Classification of Resistance Against Manual Attack,
iv. Szkła laminowanego z elementami metalowymi wewnątrz konstrukcji szkła laminowanego,
v. Szkła laminowanego z filmami / arkuszami materiałów akrylowych.
f. Rekomendacji dla poszczególnych produktów w zakresie użycia w autoklawie systemu próżniowego wraz z tabelą ustawień procesu produkcyjnego autoklawu oraz ustawień systemu próżniowego dla wszystkich typów szkła i wszystkich typów filmów laminacyjnych (PVB, EVA, TPU, SentryGlass), a w szczególności dla:
i. Szkła z poliwęglanem,
ii. Szkła kuloodpornego zgodnego ze standardami STANAG i EN 1063:2000 Glass in building. Security glazing. Testing and classification of resistance against bullet attack,
iii. Szkła bezpiecznego zgodnego ze standardem EN356: 2000 Glass in Building - Security Glazing -Testing and Classification of Resistance Against Manual Attack,
iv. Szkła laminowanego z elementami metalowymi wewnątrz konstrukcji szkła laminowanego,
v. Szkła laminowanego z filmami / arkuszami materiałów akrylowych.
g. Rekomendacje w zakresie systemu chłodzenia autoklawu, a w szczególności w zakresie parametrów wody używanej do chłodzenia.
h. Zestawienie i opis wszystkich standardów szkła laminowanego obowiązujących w Polsce i w Europie.
3. Opis procesu laminowania w systemie próżniowym z dokładnym opisem każdego etapu tego procesu produkcyjnego.
4. Szczegółowy opis procesu laminowania próżniowego z uwzględnieniem:
a. Rekomendacji w zakresie przygotowania szkła float i hartowanego do procesu laminowania, w tym:
i. Rekomendowana strona szkła (cynowa / powietrzna) i sposób jej laminowania,
ii. Maksymalna falistość szkła hartowanego, procedura hartowania szkła do laminowania i kontrola jakości szkła hartowanego.
b. Minimalne i maksymalne parametry wody używanej do umycia szkła przed laminowaniem,
c. Parametry temperatury, wilgotności i elektrostatyczne w pomieszczeniu przygotowania szkła do laminowania (clean room),
d. Opisu różnych systemów przygotowania szkła do laminowania w systemie próżniowym z uwzględnieniem: systemu uszczelek krawędziowych, systemu prześcieradeł silikonowych, systemu workowania z użyciem folii zgrzewanej, worków silikonowych.
e. Tabela ustawień procesu produkcyjnego dla wszystkich czterech faz laminowania w systemie próżniowym (odsysanie, nagrzewanie, laminowanie, chłodzenie) dla wszystkich typów szkła i wszystkich typów filmów laminacyjnych (PVB, EVA, TPU, SentryGlass), a w szczególności dla:
i. Szkła z poliwęglanem,
ii. Szkła kuloodpornego zgodnego ze standardami STANAG i EN 1063:2000 Glass in building. Security glazing. Testing and classification of resistance against bullet attack,
iii. Szkła bezpiecznego zgodnego ze standardem EN356: 2000 Glass in Building - Security Glazing -Testing and Classification of Resistance Against Manual Attack,
iv. Szkła laminowanego z elementami metalowymi wewnątrz konstrukcji szkła laminowanego,
v. Szkła laminowanego z filmami / arkuszami materiałów akrylowych.
f. Tabela ustawień procesu produkcyjnego próżniowego dla wszystkich typów szkła i wszystkich typów filmów laminacyjnych (PVB, EVA, TPU, SentryGlass), a w szczególności dla:
i. Szkła z poliwęglanem,
ii. Szkła kuloodpornego zgodnego ze standardami STANAG i EN 1063:2000 Glass in building. Security glazing. Testing and classification of resistance against bullet attack,
iii. Szkła bezpiecznego zgodnego ze standardem EN356: 2000 Glass in Building - Security Glazing -Testing and Classification of Resistance Against Manual Attack,
iv. Szkła laminowanego z elementami metalowymi wewnątrz konstrukcji szkła laminowanego,
v. Szkła laminowanego z filmami / arkuszami materiałów akrylowych.

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja przedmiotu zamówienia musi zostać wykonana w terminie wskazanym w ofercie (kryterium oceny) najpóźniej w ciągu 60 dni od daty zawarcia umowy z Zamawiającym. Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający uznaje podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego wg zapisów załącznika nr 5.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego potwierdzający, że posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego potwierdzający, że posiadają doświadczenie odpowiednie do zrealizowania przedmiotu zamówienia, wraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada doświadczenie w realizacji usług badawczych z zakresu laminowania szkła tj., że w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował minimum dwie (2) usługi odpowiadające rodzajowi niniejszego zamówienia.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku.

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego potwierdzający, że
a) nie otwarto wobec nich likwidacji i nie ogłoszono ich upadłości,
b) nie orzeczono wobec nich zakazu ubiegania się o zamówienie,
c) nie ma powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym,
Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia” (gdy dołączone dokumenty potwierdzają wymogi Zamawiającego) – „nie spełnia” (gdy dołączone do oferty dokumenty nie potwierdzają spełniania warunków lub brak jest tych dokumentów).

Warunki zmiany umowy

Dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest dopuszczalne w przypadkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020; a w szczególności w przypadkach wystąpienia następujących okoliczności i na następujących warunkach:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty (w części dotyczącej przedmiotu umowy, terminów oraz wynagrodzenia), na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków:
1) zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w sposobie przygotowania przedmiotu umowy, a zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego.
2) zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek:
a) działania siły wyższej,
b) innych przyczyn obiektywnie uzasadnionych i niezależnych od Stron, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć,
3) zmiany zasad finansowania zamówienia,
4) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy, spowodowanych działaniem osób / podmiotów trzecich,
5) wprowadzenia rozwiązań zamiennych, które nie wykraczają poza zdefiniowany przedmiot zamówienia i nie są traktowane jako zamówienie dodatkowe lub uzupełniające,
6) zmiany wynagrodzenia wykonawcy (ceny) o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy,
7) zmiany nazwy (firmy) bądź siedziby (adresu) którejkolwiek ze stron umowy,
8) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.
3. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia.
4. Za okoliczności „siły wyższej” uznaje się między innymi: pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich powstające poza kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec.
5. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę, która z faktu jej wystąpienia wnosi o zmianę umowy.
6. Każda ze stron umowy jest uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie procedury zmian umowy w zakresie określonym w ust. 2.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę należy złożyć zgodnie z wymaganiami określonymi w pliku "zapytanie ofertowe".
Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane załączniki dla danej części przedmiotu zamówienia, wymienione w treści Zapytania ofertowego:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy dla części 1 przedmiotu zamówienia (jeśli dotyczy)
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy dla części 2 przedmiotu zamówienia (jeśli dotyczy)
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 4 - Wykaz doświadczenia
pełnomocnictwo do podpisania dokumentów (jeśli dotyczy)

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami ceny i terminu realizacji zamówienia. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
Ocena w oparciu o kryterium ceny (ranga kryterium 60%)
Oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z następującego działania:
ilość punktów dla ocenianej oferty = najniższa cena spośród ofert ocenianych/cena oferty ocenianej x 60 pkt
Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę ofertową w PLN. Wyniki zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Przyjmuje się, iż 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium ceny wynosi 60 pkt.

Ocena w oparciu o kryterium terminu realizacji zamówienia (ranga kryterium 40%)
Termin realizacji zamówienia należy podać jako czas realizacji całego zamówienia liczony od dnia następnego po dniu podpisania umowy, wyrażony w ilości dni kalendarzowych łącznie, przy czym nie więcej niż 60 dni od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym.
Oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z następującego działania:
ilość punktów dla ocenianej oferty = najmniejsza liczba dni spośród ofert ocenianych / liczba dni oferty ocenianej x 100 pkt x 40%
Wyniki zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ZAPYTANIU OFERTOWYM i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert (uzyskała najwyższą liczbę punktów).

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego potwierdzający, że
a) nie otwarto wobec nich likwidacji i nie ogłoszono ich upadłości,
b) nie orzeczono wobec nich zakazu ubiegania się o zamówienie,
c) nie ma powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym,
Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia” (gdy dołączone dokumenty potwierdzają wymogi Zamawiającego) – „nie spełnia” (gdy dołączone do oferty dokumenty nie potwierdzają spełniania warunków lub brak jest tych dokumentów).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ

Adres

Sadowa 12

95-100 Zgierz

łódzkie , zgierski

NIP

7322180690

Tytuł projektu

Badania innowacyjnej technologii laminowania szkła bezpiecznego o zwiększonej sztywności i obniżonej wadze.

Numer projektu

RPLD.01.02.02-10-0044/19-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 176