Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa pakowaczki do aerozoli

Data publikacji: 23.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-03-2020

Numer ogłoszenia

1234734

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Rozpatrywane będą oferty:
- dostarczone osobiście lub za pośrednictwem kuriera na adres: Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Na Kępie 3, 64-360 Zbąszyń. W tym wypadkach Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco: Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Na Kępie 3, 64-360 Zbąszyń. Z dopiskiem: Postępowanie w trybie zapytania ofertowego, znak sprawy: RCZ_RPWP.01.05.02-30-0169/18/8 Nie otwierać przed dniem otwarcia ofert.
LUB
- przysłane pocztą elektroniczną na adres przetargi@rcz-zbaszyn.pl w tym przypadku, w temacie korespondencji należy powołać się na znak sprawy: RCZ_RPWP.01.05.02-30-0169/18/8

Sposób złożenia oferty:
1) Oferent zobowiązany jest do przedstawienia oferty wraz z załącznikami zgodnie z opisanymi w niniejszym zapytaniu wymogami w formie pisemnej oraz zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
2) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
5) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
6) Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego zapytania, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do ich treści.
7) Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego) w języku polskim w formie zapewniającej czytelność jej treści.
8) Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich.
9) Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być podpisane lub zaparafowane przez Oferenta. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane przez Oferenta, natomiast cyfry należy przekreślić i obok napisać prawidłowo w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
10) Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o łącznej ilości stron oferty wraz z liczbą i wykazem załączników do oferty.
11) W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Oferenta wskazane w ofercie.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty doręczone zamawiającemu do dnia i godziny określonych jako termin składania ofert, niezależnie od daty ich nadania.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

przetargi@rcz-zbaszyn.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Zdzisław Podrez

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa Pakowaczki do aerozoli (zwane dalej: „urządzeniem”). Minimalne parametry techniczne oczekiwane przez Zamawiającego zostały opisane w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dane techniczne oferowanej pakowaczki do aerozoli”

Postępowanie zostało oznaczone znakiem RCZ_RPWP.01.05.02-30-0169/18/8 na jaki Oferenci winni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: nowotomyski Miejscowość: Zbąszyń

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór dostawcy pakowaczki do aerozoli w ramach Projektu pt.: „Inwestycja w środki trwałe w celu wdrożenia wyników prac B+R oraz innowacyjnych rozwiązań przy produkcji wyrobów farmaceutycznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Program Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Zachowując zgodność Projektu z przepisami obowiązującymi Wnioskodawcę, wybór dostawcy w niniejszym postępowaniu będzie zgodny z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Określonych w Szczególnych warunkach realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Przedmiot zamówienia

Zaoferowana przez Oferenta pakowaczka do aerozoli musi spełniać minimalne wymagania postawione przez Zamawiającego.

Pakowaczka stanowi komplet urządzeń półautomatycznych do napełniania i zamykania aerozoli typu Bag-On-Valve wraz z systemem kontroli ciśnienia pregazowania.

Półautomat nalewający umożliwiający dozowanie jałowe (pom. klasa A)
Wymiary max:
(Sz x D x W) 900 x 600 x 900 mm
Masa max 190 kg
Zasilanie pneumatyczne:
Max ciśnienie 1,0 MPa
Zużycie powietrza max 22 l / cykl
Średnica pojemników w zakresie 35 – 65 mm
Wysokość pojemników w zakresie 65 – 250mm
Wydajność min. 300 szt./godz.
Dozowanie w zakresie 10 – 200 ml
Dokładność +/- 1 ml
Urządzenie wyposażone w:
- głowicę nalewającą wraz z dodatkową tuleją uszczelniającą
- głowicę czyszczącą oczyszczającą wnętrze kielicha zaworu oraz stem po napełnieniu
- chropowatość powierzchni mających styk z produktem Ra ≤ 0,4 µm (elektropolerowane)
- chropowatość powierzchni zewnętrznych Ra ≤ 1,6 µm
- konstrukcja ograniczająca gromadzenie się zanieczyszczeń
- możliwość dozowania zawiesin (obieg produktu)
- kalibracja wszystkich przyrządów pomiarowych mających wpływ na jakość produktu.
- możliwość dezynfekcji wszystkich powierzchni urządzeń
- ograniczenie prawdopodobieństwa kontaminacji mikrobiologicznej produktu.

Półautomat zaciskający BOV z systemem kontroli ciśnienia pregazowania
Wymiary max:
(Sz. x D x W) 900 x 600 x 900
Masa max 190 kg
Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz
Moc max 150 W
Zasilanie pneumatyczne:
Max ciśnienie 1,0 MPa,
Zużycie gazu max 10 l / cykl
Wydajność min. 300 szt./godz.

Urządzenie kontrolujące ciśnienie pregazowania
Głowica pomiarowa instalowana w przestrzeni roboczej urządzenia
Urządzenie obsługiwane poprzez sterownik PLC (programmable logic controller) z panelem dotykowym i przetwornikiem ciśnienia
Wizualny i akustyczny wskaźnik wartości ciśnienia

Wszystkie elementy mające kontakt z produktem wykonane ze stali AISI 316L lub tworzyw dla przemysłu spożywczego lub farmaceutycznego. Obudowy urządzeń wykonane ze stali nierdzewnej gatunku 304
Urządzenia usytuowane na dedykowanym wózku ze stali nierdzewnej gatunku 304 na kółkach z materiału antystatycznego przystosowanego do powierzchni przemysłowych w zakładach farmaceutycznych w klasie czystości B.
Zgodność z dyrektywa maszynową 2006/42/WE
Dostawca posiada System Zapewnienia Jakości
Urządzenie umożliwia produkcję spełniającą wymagania GMP dla przemysłu farmaceutycznego.
Komplet dokumentacji odbiorowej i kwalifikacyjnej FAT/SAT i DQ, IQ,OQ
Ilość – 1 komplet

Warunki realizacji zamówienia:
- urządzenie fabrycznie nowe, kompletne,
- instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim,
- wykonawca musi przekazać personelowi laboratorium wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej obsługi i działania wyposażenia
- Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, instrukcja czyszczenia, instrukcja konserwacji, lista części zamiennych (w tym zalecanych smarów i olejów) wraz z okresem przeglądów i wymian elementów , atesty higieniczne i certyfikat na stal nierdzewna, certyfikat CE
Serwis po sprzedaży: wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży, serwis konserwacyjny w miejscu przeznaczenia, gwarantować utrzymanie i naprawę sprzętu po okresie gwarancji.

Kod CPV

42921200-0

Nazwa kodu CPV

Maszyny do napełniania lub zamykania butelek, puszek lub innych pojemników

Harmonogram realizacji zamówienia

Ofertę należy złożyć do dnia 27.03.2020 r., do godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 27.03.2020r. o godz. 13:00 w siedzibie Regionalne Centrum Zdrowia sp. z o.o., w Zbąszyniu, ul. Na Kępie 3. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich wykonawców ubiegających się o zamówienie.

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów. Oferent zobowiąże się na sprzedaż i dostawę przedmiotu zamówienia na warunkach i zasadach określonych w umowie, stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

Nieprzekraczalny termin realizacji przedmiotu zamówienia na warunkach i zasadach opisanych w Zapytaniu ofertowym i załącznikach ustala się na dzień 31.07.2020 roku.

UWAGA!!!! Pytania należy składać w terminie nieprzekraczalnym do dnia 20.03.2020 roku. Po tym terminie Zamawiający może odmówić udzielenia wyjaśnień lub odpowiedzi.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria formalne.
Ocena formalna będzie dokonana metodą zero-jedynkową. Sposób oceny poszczególnych kryteriów będzie oparty o:
- Kompletność oferty – ocena zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 6 zapytania
- Zgodność oferty z zapytaniem – ocena zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 3 zapytania oraz w Załącznikach do Zapytania ofertowego
- Terminowości i sposób dostarczenia oferty – ocena zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 7 zapytania.

Kryteria punktowe. Przyjęto następujące kryteria punktowe:
1. Cena: 70%.
Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena oferty zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Oferentów, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w specyfikacji. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto podaną w Formularzu Ofertowym.
Opis sposobu obliczenia ceny przez oferenta.
- Cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
- Cena winna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku.
- Oferent, dokonując kalkulacji warunków cenowych swoich ofert jest zobowiązany do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji z zastrzeżeniem, iż cena oferty nie może być rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Konsekwencją złożenia oferty z rażąco niską ceną jest jej odrzucenie.
- Oferent złoży wszelkie oświadczenia dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia określone w Formularzu Ofertowym.

Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena oferty zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Oferentów, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w specyfikacji. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto podaną w Formularzu Ofertowym.

Punkty będą liczone według wzoru:
X = Cn/Cb x 70 (waga kryterium)
gdzie: X – ilość punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)
Cn – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert
Cb – cena brutto oferty ocenianej

2. Gwarancja: 20%
Okres gwarancji dla zamawianego urządzeń technicznych do laboratorium wynosi nie mniej niż 12 miesięcy. Brak zaoferowania okresu gwarancji minimum 12 miesięcy lub zaoferowanie mniejszego niż minimalny określony przez Zamawiającego, spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. Preferowany przez Zamawiającego okres gwarancji to 24 miesiące. Limit maksymalnego okresu gwarancji, oczekiwany przez Zamawiającego, został ustalony z góry i wynosi 36 miesięcy.

Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium gwarancja zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu okresu gwarancji badanej oferty przedstawionej przez tych Oferentów, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w specyfikacji do maksymalnego oczekiwanego przez zamawiającego okresu gwarancji.

Punkty będą liczone według wzoru:
Y = Gb/Gmax x 20 (waga kryterium)
gdzie: Y – ilość punktów w ramach kryterium gwarancja (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)
Gmax – 36 miesięcy (limit okresu gwarancji ustalony z góry przez zamawiającego)
Gb – okres gwarancji w oferty ocenianej

3. Czas wykonania urządzenia: 10%
Oferent podaje okres realizacji w liczbach całkowitych określających dni liczone od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego do daty odbioru urządzenia (protokół odbioru). Spodziewany okres realizacji przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 60 dni oraz dłuższy niż 120 dni kalendarzowych. Przy czym nieprzekraczalny termin realizacji przedmiotu zamówienia na warunkach i zasadach opisanych w Zapytaniu ofertowym i załącznikach ustala się na dzień 31.07.2020 roku. Oświadczenie wykonawcy w zakresie przekraczającym 120-dniowy okres realizacji inwestycji i termin 31.07.2020 roku będzie uznane za nieważne.

Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium termin realizacji zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu maksymalnego oczekiwanego przez zamawiającego czasu realizacji do czasu realizacji badanej oferty przedstawionej przez tych Oferentów, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w specyfikacji.

Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najkrótszy termin realizacji, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Z = CWmax/CWb x 10 (waga kryterium)
gdzie: Z – ilość punktów w ramach kryterium termin realizacji
CWmax – 90 dni (maksymalny czas wykonania urządzenia ustalony z góry przez zamawiającego)
CWb – czas wykonania w ofercie ocenianej

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów.
Sposób wyliczenia punktacji - Zamówienie = X + Y + Z

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

REGIONALNE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.

Adres

Na Kępie 3

64-360 Zbąszyń

wielkopolskie , nowotomyski

Numer telefonu

(68) 386 77 77

NIP

7881995468

Tytuł projektu

Inwestycja w środki trwałe w celu wdrożenia wyników prac B+R oraz innowacyjnych rozwiązań przy produkcji wyrobów farmaceutycznych.

Numer projektu

RPWP.01.05.02-30-0169/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zamawiający - Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę Pakowaczki do aerozoli – unieważniono postępowanie

Uzasadnienie decyzji:
Do wyznaczonego terminu składania ofert ofertę złożył 1 oferent: ZIGLER Sp. z o.o.

W wyniku oceny ofert stwierdzono, że oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlegały odrzuceniu. Była zgodna z treścią zapytania ofertowego i spełniała wymagania zawarte w jej treści. W związku z tym, iż cena oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Komisja przetargowa zwróciła się z prośbą do Zarządu Spółki o podjęcie decyzji co do zwiększenia kwoty na realizację przedmiotowego zamówienia.
Zarząd Spółki nie wyraził zgody na zwiększenie budżetu celem realizacji przedmiotu zamówienia, w związku z czym Komisja przetargowa była zobowiązana do unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w którym mowa, „że zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:” (…) „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.
Liczba wyświetleń: 203