Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 4/RPO 1.4.4/NORTHMAN na dostawę suwnicy jednodźwigarowej

Data publikacji: 21.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-03-2020

Numer ogłoszenia

1234700

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Aktualizacja z dn. 25.02.2020 r.
Dodano pliki PDF zawierające pytania Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zarówno samodzielnie jak i jako członek konsorcjum.
2. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty i przystąpieniem do udziału w postępowaniu ponosi Wykonawca.
3. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
4. Oferta powinna być sporządzona na piśmie, w jednym egzemplarzu, w języku polskim, opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres siedziby Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP oraz być podpisana czytelnie przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.
5. Wykonawca w treści oferty powinien określić z dokładnością do 2 miejsc po przecinku wartości netto i brutto oraz podać wartość podatku VAT w PLN (złotych polskich). Za naliczenie prawidłowej stawki VAT odpowiedzialny jest Wykonawca.
6. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1) podpisane oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
2) pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeśli z załączonych dokumentów nie wynika upoważnienie do reprezentacji Wykonawcy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wszystkich powyższych danych ze stanem faktycznym, a Wykonawca, składając ofertę, wyraża zgodę na takie sprawdzenie.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
9. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.


Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zapytanie ofertowe nr 4/RPO 1.4.4/NORTHMAN na dostawę suwnicy jednodźwigarowej” osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej/kuriera w siedzibie firmy NORTHMAN Krzysztof Stępniak pod adresem: ul. Przemysłowa 10, 11-600 Węgorzewo do dnia 03.03.2020 r. do godziny 12:00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do biura Zamawiającego. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Polonis

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 87 427 03 00

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, rozładunek oraz kompletny montaż suwnicy jednodźwigarowej o udźwigu 2x4 tony na istniejącym torowisku.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: węgorzewski Miejscowość: Węgorzewo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy na dostarczenie, rozładunek oraz kompletny montaż suwnicy jednodźwigarowej o udźwigu 2x4 tony w związku z realizacją projektu pn.: „Internacjonalizacja działalności stoczni jachtowej NORTHMAN Krzysztof Stępniak” w ramach poddziałania 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, rozładunek oraz kompletny montaż suwnicy jednodźwigarowej o udźwigu 2x4 tony na istniejącym torowisku o następujących parametrach technicznych:
- rozpiętość między szynami L=16,75m,
- wysokość podnoszenia 7,5m,
- długość torowiska 72m,
- wysokość od posadzki do haka suwnicy: 5,4 m

Środowisko pracy: hala, temperatura powietrza 0-40C, grupa natężenia pracy A5.

Szczegółowa specyfikacja zamówienia:
- ekspertyza budowlana konstrukcji i istniejącego torowiska pod kątem możliwości zainstalowania suwnicy,
- operat geodezyjny podtorza,
- sterowanie radiowe (tandem suwnic + kaseta awaryjnie),
- synchronizacja z obecną suwnicą umożliwiająca ich równoczesną pracę oraz resurs dotychczasowej suwnicy niezbędny do odbioru tandemu przez UDT,
- układ antykolizyjny suwnic między nową a dotychczasową suwnicą,
- zasilanie obu suwnic 400V, 50 Hz – szynoprzewód 60A wspólny dla dwóch suwnic długości 72m wraz z montażem oraz 2 komplety odbieraków prądowych,
- przyłączenie suwnicy do rozdzielni znajdującej się na początku torowiska,
- wciągniki elektryczne 2 sztuki o prędkości podnoszenia ok. 5/0,8 m/min, 2 biegi (dotyczy obu wciągników),
- prędkość jazdy wciągnika ok. 20/5 m/min – falownik (dotyczy obu wciągników),
- stopień ochrony napędów i zasilania minimum IP 54,
- zapewnienie dźwigów, zwyżek rusztowań i innego sprzętu niezbędnego do wykonania kompletnego montażu
- demontaż podsufitki i dachu na czas posadowienia suwnicy na torowisku (jeśli czynności te będą niezbędne w celu wykonania kompletnego montażu przez Wykonawcę),
- zapewnienie pomostów roboczych na końcach torowiska (jeśli wymaga tego UDT),
- przeprowadzenie obciążeń testowych niezbędnych do odbioru UDT, uczestnictwo w odbiorze UDT oraz pokrycie kosztów odbioru,
- osprzęt (napędy i wciągniki) powinny być oparte na rozwiązaniach powszechnych i sprawdzonych,
- serwis i dostęp do części zamiennych powinien być możliwy również u innych podmiotów niepowiązanych kapitałowo i osobowo przez Wykonawcę, a także z wykluczeniem łańcuchów dostaw.

Wszystkie elementy suwnicy muszą być fabrycznie nowe i nie mogą być używane w jakikolwiek sposób.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w części lub całości zapytania ofertowego w dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CPV 42000000-6 Maszyny przemysłowe, CPV 42400000-0 Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe oraz ich części

Harmonogram realizacji zamówienia

Suwnica powinna być gotowa do montażu do dnia 20 lipca 2020 r., przy czym Zamawiający umożliwi jej montaż najpóźniej do dnia 15.10.2020 r. Dokładny termin montażu uzależniony będzie od terminu przerwy w procesach produkcyjnych i zostanie podany do wiadomości Wykonawcy z minimum 21-dniowym wyprzedzeniem. Za datę zakończenia realizacji zamówienia Zamawiający przyjmie datę odbioru suwnicy przez UDT.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na żądanie Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych lub usprawiedliwionych przez Wykonawcę,
2) zmniejszenia kwoty wynagrodzenia w przypadku odstąpienia Zamawiającego od części zakresu przedmiotu zamówienia,
3) zmian w infrastrukturze Zamawiającego,
4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy,
5) zaistnienia okoliczności spowodowane czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy,
6) ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
7) aktualizacji danych Wykonawcy lub Zamawiającego poprzez zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby czy zmianę formy prawnej.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian na drodze aneksu do umowy w trakcie realizacji zamówienia takich jak: wprowadzanie zmian parametrów/ilości i zakresu projektu, jeśli będzie o konieczne dla osiągnięcia celu projektu lub spowodowane specyfiką procesu produkcyjnego, przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian parametrów/ilości i rozszerzenia zakresu projektu, przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia dla Wykonawcy w przypadku wydłużenia okresu realizacji projektu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1) podpisane oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
2) pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeśli z załączonych dokumentów nie wynika upoważnienie do reprezentacji Wykonawcy.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny formalnej złożonych ofert pod kątem kompletności złożonej oferty oraz zgodności ze specyfikacją przedmiotu zamówienia. Oferta niezgodna z zapytaniem ofertowym podlega odrzuceniu.
2. Po weryfikacji formalnej Zamawiający przystąpi do wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie przedstawionych poniżej kryteriów oceny ofert.
3. Oferty zostaną ocenione wg punktacji od 1 do 100, w sposób następujący:
1) całościowa cena brutto [waga 90%], punktacja od 0 do 90 pkt.,
W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty wykonania zlecenia.
Metodologia obliczania pkt. ceny: (cena najniższa /cena oferty badanej) x 90 pkt.
2) okres gwarancji [waga 6%], punktacja 0, 3 lub 6 pkt.
 24 miesiące – 0 pkt.
 30 miesięcy – 3 pkt.,
 36 miesięcy – 6 pkt.
Wymagane jest podanie w formularzu ofertowym okresu gwarancji w miesiącach.
Zamawiający wyznacza najkrótszy okres gwarancji na 24 miesiące.

3) termin realizacji zamówienia – zgłoszenie gotowości do montażu [waga 4%], punktacja 0 lub 4 pkt.
 do 20.06.2020 r. – 4 pkt.,
 po 20.06.2020 r. – 0 pkt.
Wymagane jest podanie w formularzu ofertowym terminu realizacji w dniach.
Zamawiający wyznacza najdłuższy czas na realizację zamówienia do 20.07.2020 r. na zgłoszenie gotowości do montażu suwnicy.
4. Po ustaleniu punktów w poszczególnych kryteriach nastąpi ich zsumowanie. Zostanie wybrana oferta o najwyższej liczbie punktów.
5. Jeżeli wybór najkorzystniejszej oferty nie będzie możliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskają taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybiera spośród tych ofert tę z najniższą ceną. Jeśli zostały złożone oferty z taką samą ceną Zamawiający wzywa Wykonawców, których te oferty dotyczą, do złożenia w określonym przez Zamawiającego terminie ofert dodatkowych.

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy Wykonawców powiązanych z nim osobowo i kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
− uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
− posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
− pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
2) została złożona przez podmiot:
− niespełniający warunków udziału w postępowaniu,
− powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w rozumieniu pkt. 3 rozdział 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020,
3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym,
4) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
5) zawiera rażąco niską cenę, a Wykonawca nie złożył wyjaśnień na wezwanie Zamawiającego w określonym czasie,
6) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NORTHMAN KRZYSZTOF STĘPNIAK

Adres

Przemysłowa 10

11-600 Węgorzewo

warmińsko-mazurskie , węgorzewski

Numer telefonu

874270300

Fax

874270300

NIP

8451006954

Tytuł projektu

Internacjonalizacja działalności stoczni jachtowej NORTHMAN Krzysztof Stępniak

Numer projektu

RPWM.01.04.04-28-0040/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęło łącznie 6 ofert, z czego 4 niepodlegające odrzuceniu i wykluczeniu.

Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez Systemy Transportu Bliskiego PANDA Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Glinki 144, 85-861 Bydgoszcz, którą doręczono do Zamawiającego osobiście dnia 03.03.2020 r. o godzinie 9:00. Cena oferty - 220.170,00 zł brutto.
Liczba wyświetleń: 194