Strona główna
Logo unii europejskiej

RFP 15662 /BADANIA FAMAKOKINETYCZNE NOWEJ FORMULACJI W STAŁEJ POSTACI PRZYJMOWANEJ DOUSTNIE

Data publikacji: 21.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-03-2020

Numer ogłoszenia

1234410

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Przedłużono termin składania ofert do 27 marca 2020 do godz. 23:59 (CET).

Miejsce i sposób składania ofert

1. Każda korespondencja powinna zawierać w tytule wiadomości numer postępowania: RFP 15662 - Nazwa firmy
2. Oferty należy składać w terminie do 27 marca 2020 do godz. 23:59 (CET).
Termin składania pytań do zapytania ofertowego: 02 marca 2020 do godz. 23:59 (CET).
Odpowiedzi na Państwa pytania powinny zostać przesłane w terminie: 09 marca 2020 do godz. 23:59 (CET).
Pytania należy składać w postaci wypełnionego Załącznika nr 7.
W celu zapewnienia równego dostępu do informacji wszystkim Oferentom biorącym udział w postępowaniu, pytania i odpowiedzi (z ukryciem autora pytań) przesłane zostaną do wszystkich Oferentów.
Termin może ulec zmianie, o czym wszyscy Dostawcy zostaną poinformowani poprzez e-mail.
3. Oferta powinna zawierać następujące informacje: nazwę i adres Oferenta, numer zapytania ofertowego, cenę netto (EUR lub PLN) i warunki płatności, zakres aktywności, zaproponowany schemat badania. Oferent powinien podać dokładne ramy czasowe dla realizacji badania z podaniem czasu oczekiwania na zgodę urzędu/KE, czasy proponowanych terminów podania leku oraz przekazania wyników wstępnych. Zarówno przedstawiony koszt jak ramy czasowe mają znaczenie przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
4. Oferta powinna być sporządzona w pliku arkusza kalkulacyjnego, stanowiącym Załącznik nr 3 PL_Załącznik_3_RFP_15662_Oferta_nazwa_firmy.xlsx. Oferty bez wypełnionego Załącznika nr 3 nie będą rozpatrywane. Dodatkowo dostawca może przedstawić ofertę na swoim szablonie
5. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane załączniki oraz dokumenty – Zamawiający dołącza do zapytania listę kontrolną (Załącznik nr 8), która pozwoli potwierdzić czy wszystkie wymagane dokumenty zostały dostarczone.
6. Ofertę wraz z wymaganymi Załącznikami należy złożyć w Platformie Zakupowej Adamed SAP Aria Sourcing pod adresem https://service.ariba.com/Sourcing.aw lub mailem: aleksandra.stojak(at)adamed.com.
7. Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim lub angielskim.
10. Ceny w ofercie powinny być cenami netto w złotych (PLN), euro (EUR) lub dolarach (USD).
11. Jeśli ceny w ofercie będą wyrażone w EUR to zostaną one przeliczane przy zastosowaniu kursu 4,2693 PLN/EUR zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
12. Jeśli ceny w ofercie będą wyrażone w innej walucie niż PLN lub EUR to zostaną one przeliczane przy zastosowaniu średniego kursu NBP z dniu zakończenia przetargu.
13. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
14. Oferent przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:
a) wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert,
b) zmienić ofertę – powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA OFERTY”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

aleksandra.stojak@adamed.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Stojak - Młodszy Specjalista ds. Zakupów

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48787098602

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie badań farmakokinetycznych dla nowej formulacji, zawierającej znaną substancję aktywną, stosowną w leczeniu raka gruczołu krokowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: nowodworski Miejscowość: Pieńków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór firmy CRO celem przeprowadzenia badań farmakokinetycznych dla nowej formulacji, zawierającej znaną substancję aktywną, stosowną w leczeniu raka gruczołu krokowego.

Postanowienia ogólne:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
2) W przypadku unieważnienia postępowania o zamówienie wykonawcom nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.
3) Złożenie wniosku o rejestrację w postepowaniu lub oferty jest równoznaczne z przyjęciem bez zastrzeżeń wszystkich warunków postępowania.
4) Odstąpienie przez Zamawiającego od zawarcia umowy w przypadku zawiadomienia wykonawcy o wyborze jego oferty nie może być podstawą roszczeń poniesionych kosztów udziału w postępowaniu.
5) W toku dokonywania oceny złożonych wniosków Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich dokumentów.
6) Jeżeli wniosek nie zawiera wszystkich wymaganych elementów, Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach wezwać Wykonawcę do jego uzupełnienia.
7) Zamawiający rezerwuje prawo do nagrywania dźwięku podczas spotkań technicznych z dostawcami. Przesłanie oferty będzie traktowane jako udzielenie zgody na nagrywanie spotkań.
8) Zamawiający dopuszcza negocjacje warunków umowy z Wykonawcą, w ograniczonym zakresie.
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ofert z Wykonawcą, którego oferta ma największą liczbę punktów, zwłaszcza gdy cena oferowana przez Wykonawcę przekracza budżet przeznaczony przez instytucję zamawiającą do wykonania zamówienia. Negocjacje mogą mieć kilka kolejnych rund z możliwością zaproszenia oferenta do złożenia zaktualizowanej oferty po każdej rundzie negocjacji.

Przedmiot zamówienia

Przeprowadzenie badań farmakokinetycznych dla nowej formulacji, zawierającej znaną substancję aktywną, stosowną w leczeniu raka gruczołu krokowego.
Zamawiającym (Sponsorem badania) jest firma Adamed Pharma S.A.
Zamawiający zastrzega, że ujawnienie pełnych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia nastąpi po zawarciu umowy o poufności (w przypadku kontrahentów, z którymi umowa ta nie została zawarta już wcześniej; kontrahenci którzy posiadają zawartą umowę z Adamed Pharma S.A. muszą przedstawić ją podpisaną zanim zostaną in ujawnione pełne informacje dotyczące tego zapytania ofertowego), stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania ofertowego (Załącznik nr 1).
Na zamawianą usługę składają się następujące elementy:
1) Usługa powinna obejmować realizację części klinicznej, bioanalitycznej, farmakokinetyczo-statystycznej badania, jak również zarządzanie danymi z badania (data management), pisanie dokumentów badania (medical writing), sporządzenie raportu z badania oraz zarządzanie badaniem. Oferty nie powinny obejmować monitorowania badań oraz polisy ubezpieczeniowej.
2) Zakłada się przeprowadzenie trzech badań farmakokinetycznych:
2.1) Pilotowe badanie farmakokinetyczne 1:
a) Cel:
- Ocena biodostępności substancji aktywnej z nowych formulacji o tej samej mocy ale różnych składach.
- Ocena farmakokinetyki substancji aktywnej we krwi, po pojedynczym podaniu leku na czczo.
- Ocena bezpieczeństwa i tolerancji badanych formulacji.
- W oparciu o uzyskane dane zarekomendowanie optymalnej formulacji do dalszych badań.
b) Schemat badania: Randomizowane, 3-okresowe, 3-ramienne, skrzyżowane badanie na zdrowych uczestnikach, po pojedynczym podaniu leku na czczo.
c) Badane produkty:
- Produkt testowy: dwie formulacje w stałej postaci o określonej mocy, ale o różnych składach przyjmowane doustnie.
- Produkt referencyjny: tabletka powlekana o określonej mocy przyjmowana doustnie.

2.2) Pilotowe badanie farmakokinetyczne 2:
a) Cel:
- Ocena biodostępności substancji aktywnej z trzech formulacji o tym samym składzie ale różnych mocach.
- Ocena farmakokinetyki substancji aktywnej we krwi, po pojedynczym podaniu leku na czczo.
- Ocena bezpieczeństwa i tolerancji badanych formulacji.
- W oparciu o uzyskane dane farmakokinetyczne zarekomendowanie wyboru optymalnej mocy do dalszych badań klinicznych.
b) Schemat badania: Randomizowane, 4-okresowe, 4-ramienne, skrzyżowane badanie na zdrowych uczestnikach, po pojedynczym podaniu leku na czczo.
c) Badane produkty:
- Produkt testowy: trzy formulacje w stałej postaci o tym samym składzie ale różnych mocach, przyjmowane doustnie.
- Produkt referencyjny: tabletka powlekana o określonej mocy podana doustnie.
2.3) Zasadnicze badanie farmakokinetyczne 1:
a) Cel:
- Ocena biodostępności substancji aktywnej z formulacji w stałej postaci. Odniesienie uzyskanych wyników badania do kryteriów biorównoważności 80.00-125%.
- Ocena bezpieczeństwa i tolerancji badanej formulacji.
- Ocena farmakokinetyki substancji aktywnej we krwi, po pojedynczym podaniu leku na czczo.
b) Schemat badania: Randomizowane, powtórzone, 4-okresowe, 2-ramienne, skrzyżowane badanie na zdrowych uczestnikach, po pojedynczym podaniu leku na czczo.
c) Badane produkty:
- Produkt testowy: formulacja w stałej postaci o określonej mocy, przyjmowana doustnie.
- Produkt referencyjny: tabletka powlekana o określonej mocy podana doustnie.
3) Sponsor zaproponował liczbę próbek krwi do każdego badania (Załącznik nr 4, zostanie ujawniony po podpisaniu umowy o poufności). Oferent powinien zaproponować schemat pobrania próbek krwi (Załącznik nr 4).
4) Oferent powinien zaproponować jakie parametry farmakokinetyczne, obliczane na podstawie stężeń substancji aktywnej we krwi, są wystarczające dla celów badania i powinny zostać ocenione. Swoją propozycję powinien uzupełnić w załączonym Synopsis (Załącznik nr 4).

ciąg dalszy w punkcie "Dodatkowe przedmioty zamówienia"

Kod CPV

73120000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi eksperymentalno-rozwojowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

ciąg dalszy punktu "Przedmiot zamówienia"

5) W badaniach pilotowych i badaniu zasadniczym, liczba uczestników badań, została zaproponowana przez Sponsora w załączonym Synopsis (Załącznik nr 4). Wielkości grupy uczestników w badaniu zasadniczych mogą ulec zmianie po uzyskaniu wyników z badań pilotowych.
6) Umowy dotyczące realizacji badań będą podpisywane sukcesywnie przed rozpoczęciem każdego kolejnego badania. Każda umowa na przeprowadzenie badania pomiędzy Sponsorem, a Dostawcą musi pokrywać całość wykonywanej usługi. Umowy na część usług nie będą akceptowane.
7) Umowa dotycząca realizacji każdego badania będzie podpisana z zachowaniem warunków oferty przedstawionej w tym postępowaniu przetargowym.
8) Badania powinny zostać zaprojektowane, przeprowadzone i udokumentowane zgodnie z:
a) zasadami ICH-GCP (R2),
b) Dyrektywami 2001/20/EC, 2001/83/EC, 2005/28/EC,
c) zasadami ogłoszonymi w Deklaracji Helsińskiej Światowego Stowarzyszenia Lekarzy (Fortaleza, Brazil, October 2013),
d) wytyczną dotyczącą badań biorównoważności (CPMP/EWP/QWP/1401/98 Rev.1/Corr**, 20 January 2010),
e) zasadami GLP.
9) Realizacja badania zasadniczego 1 (złożenie dokumentacji do Komisji Etycznej i Odnośnych Władz), powinna rozpocząć się po uzyskaniu wyników wstępnych z badania pilotowego 2. Realizacja badania pilotowego 2 (złożenie dokumentacji do Komisji Etycznej i Odnośnych Władz), powinna rozpocząć się po uzyskaniu wyników wstępnych z badania pilotowego 1.
10) Sponsor zastrzega sobie prawo do rezygnacji z badania pilotowego 2 oraz badań zasadniczego 1 w przypadku, gdy wyniki farmakokinetyczne dla badanej formulacji okażą się niesatysfakcjonujące.
11) Metoda analityczna powinna być zwalidowana zgodnie z wytyczną dotyczącą walidacji metod bioanalitycznych (EMEA/CHMP/EWP/192217/2009 Rev. 1 Corr. 2**, 21 July 2011).
12) Dostawca powinien przygotować pełną dokumentację badań (włączając Protokół badania, ICF, CRF oraz pozostałe wymagane dokumenty).
ciąg dalszy w punkcie "Dodatkowe przedmioty zamówienia"
13) Dostawca powinien reprezentować Sponsora przed odnośnymi władzami i niezależną komisją etyczną (KE) w procesie uzyskiwania zgody na przeprowadzenie badań.
14) Dostawca powinien zapewnić odpowiednią jakość badania, przeprowadzić wewnętrzny audyt dokumentacji oraz procesów podczas realizacji badań.
15) Dostawca powinien przygotować Raport końcowy z każdego badania, zgodnie z wytyczną dotycząca struktury i zawartości raportów z badań klinicznych (CPMP/ICH/137/95, July 1996).

Harmonogram realizacji zamówienia

1) Oferta musi uwzględniać następujące założenia:
1.1) Pilotowe badanie farmakokinetyczne 1:
a) Dostępność skróconego IMPD/certyfikatów analizy wymaganych do uzyskania zgód na prowadzenie badania pilotowego: do 1 czerwca 2020
b) Wyniki wstępne z badania pilotowego: do 30 listopada 2020
1.2) Pilotowe badanie farmakokinetyczne 2:
a) Dostępność skróconego IMPD/certyfikatów analizy wymaganych do uzyskania zgód na prowadzenie badania pilotowego: do 1 listopada 2021
b) Wyniki wstępne z badania pilotowego: do 30 kwietnia 2022
1.3) Zasadnicze badanie farmakokinetyczne 1:
a) Dostępność skróconego IMPD/certyfikatów analizy wymaganych do uzyskania zgód na prowadzenie badania zasadniczego: do 1 czerwca2022
b) Wyniki wstępne z badania pilotowego: do 31 stycznia 2023

2) Sponsor może zmienić ramy czasowe realizacji badań przyjęte w zapytaniu ofertowym na podstawie wyników wstępnych uzyskanych z każdego badania.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zapytanie ofertowe skierowane jest do podmiotów:

a) Deklarujących przeprowadzenie powyższych badań zgodnie z obowiązującym europejskim prawem oraz wytycznymi EMA. Oferent zobowiązany jest dostarczyć podpisane stosowne oświadczenie (Załącznik nr 5).
b) Posiadających możliwość zrekrutowania do badania uczestników płci męskiej, zdolnych do stosowania antykoncepcji. Oferent zobowiązany jest przesłać stosowne oświadczenie. (Załącznik nr 6)
c) Posiadających certyfikaty potwierdzające zgodność świadczonych usług zgodnie z zasadami GCP i GLP lub też prezentujących historię inspekcji urzędów rejestracyjnych w zakresie GCP oraz GLP z krótkim podsumowaniem ich rezultatu (liczba i kategorie znalezisk). Certyfikaty lub lista inspekcji powinny zostać przesłane wraz z ofertą.
d) Posiadających historię inspekcji z europejskich agencji rejestracyjnych, z brakiem znalezisk krytycznych w ciągu ostatnich 4 lat. Lista inspekcji z krótkim podsumowaniem ich rezultatu (liczba i kategorie znalezisk) powinna zostać przesłana z ofertą.

Wiedza i doświadczenie

e) Posiadających wymaganą wiedzę i co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu farmakokinetycznych badań biodostępności. Wymagane jest przesłanie stosownego oświadczenia oraz wykaz podobnych usług wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat.

Potencjał techniczny

f) Posiadających możliwości przeprowadzenia usług opisanych w zapytaniu ofertowym. W celu potwierdzenia Oferent powinien przesłać: schemat organizacyjny firmy oraz podstawowe informacje o ośrodku (ilość łóżek, liczbie i kwalifikacjach personelu oraz listę sprzętu kliniki i laboratorium bioanalitycznego).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

g) Posiadających doświadczony personel zdolny do prowadzenia badanie. Wymagane jest przesłanie CV Głównego Badacza, CV Kierownika Laboratorium Bioanalitycznego oraz CV Farmakokinetyka/Statystyka z uwzględnieniem listy szkoleń w których brali udział na przestrzeni ostatnich 3 lat i potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych lub farmakokinetycznych. Główny badacz musi mieć aktualne szkolnie z GCP.

Dodatkowe warunki

h) Posiadających zwalidowaną metodę analityczną oznaczania substancji aktywnej we krwi. Oferent zobowiązany jest przesłać stosowne oświadczenie.
i) Oferent zobowiązany jest do posiadania polisy ubezpieczeniowej OC i powinien przedłożyć dokumentację potwierdzającą ważność ubezpieczenia.

Dostawca może korzystać z usług podwykonawców w celu wykonania całości lub części usług przedstawionych w tym zapytaniu ofertowym. Dostawca jest zobowiązany upewnić się, że zatrudnieni przez niego podwykonawcy spełniają wymagania zawarte w tym zapytaniu ofertowym. W celu potwierdzenia kwalifikacji podwykonawców, Dostawca musi przedstawić dokumenty potwierdzające ich zdolność do wykonania zleconych im usług zgodnie z punktem 2. Podwykonawcy muszą posiadać aktualny certyfikat GCP lub prezentować historię inspekcji urzędów rejestracyjnych w zakresie GCP oraz GLP z krótkim podsumowaniem ich rezultatu (liczba i kategorie znalezisk). Dostawca jest zobowiązany do zawarcia stosownych umów z podwykonawcami.

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku ziszczenia się konieczności zmiany wskazanego w ofercie/umówionego zakresu robót wynikającej z:
a) koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia,
b) konieczności lub techniczno-ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych,
c) konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych,
d) ograniczeń finansowych po stronie Zamawiającego powodujących konieczność ograniczenia zakresu prac ujętych w ofercie,
e) koniecznych lub uzasadnionych zmian terminu i warunków dostawy przedmiotu zamówienia powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia,
f) Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą będą dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Lista dokumentów - Załącznik nr 8

Zamówienia uzupełniające

Dopuszcza się możliwość udzielenia wybranemu Oferentowi zamówień uzupełniających, które są zgodne z przedmiotem niniejszego zamówienia podstawowego, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości tego zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Zamawiający ma prawo odrzucenia oferty złożonej przez Oferenta niespełniającego warunków udziału w postępowaniu lub jeśli oferta jest niekompletna lub niezgodna z niniejszym zapytaniem.
2) Formalna zgodność, stopień zgodności z wymaganiami zapytania ofertowego.
3) Możliwość realizacji usługi w ramach czasowych podanych w pkt II.
4) Kryteria wyboru ofert:
a) Cena usługi (waga kryterium – 80% całościowej oceny);
b) Łączny termin realizacji (w tygodniach) (waga kryterium – 20% całościowej oceny). Termin realizacji każdego badania liczony jest oddzielnie od momentu:
 dostępności skróconego IMPD/certyfikatów analizy Pilotowego badania farmakokinetycznego 1 do uzyskania wyników wstępnych z Pilotowego badania farmakokinetycznego 1
 dostępności skróconego IMPD/certyfikatów analizy Pilotowego badania farmakokinetycznego 2 do uzyskania wyników wstępnych z Pilotowego badania farmakokinetycznego 2
 dostępności skróconego IMPD/certyfikatów analizy Zasadniczego badania farmakokinetycznego 1 do uzyskania draftu raportu klinicznego z Zasadniczego badania farmakokinetycznego 1
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o ww. kryteria i ustaloną punktację:
Kryterium Waga [%] Sposób oceny zgodnie z wzorem
Cena usługi 80% cena netto najniższej oferty/cena netto oferty badanej
x 100 x 80% = liczba punktów
Termin realizacji (tygodnie)
20% najkrótszy termin realizacji zlecenia/termin realizacji zlecenia dla oferty badanej x 100 x 20% = liczba punktów

5) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.
6) Wyniki działań matematycznych dokonywanych przy ocenie ofert podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

Wybór Oferenta i sposób ogłaszania
1) Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym (pkt V).
2) Informację o wynikach postępowania Zamawiający umieści w Bazie konkurencyjności, na stronie www.adamed.com.pl oraz wyśle do każdego Oferenta.

Wykluczenia

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu spełnienia tego warunku Oferent zobowiązany jest do przesłania wraz z ofertą podpisanego Oświadczenia o braku powiązań (Załącznik nr 2).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ADAMED SP. Z O.O.

Adres

05-152 Pieńków

mazowieckie , nowodworski

Numer telefonu

+48 513 000 101

Fax

22 751 84 67

NIP

5251032201

Tytuł projektu

Rozwój leku onkologicznego w zmniejszonej dawce przy użyciu nowoczesnych technologii

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-1025/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Postępowanie zostaje unieważnione.
Liczba wyświetleń: 231