Strona główna
Logo unii europejskiej

Sukcesywne zaopatrzenie laboratoriów chemicznych Discovery w Łodzi, Discovery i Development w Warszawie oraz laboratorium biologicznego w Warszawie w materiały zużywalne z dostawą maksymalnie 3 razy w tygodniu przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy

Data publikacji: 20.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-03-2020

Numer ogłoszenia

1234226

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający wydłuża termin na składanie ofert do dnia 27.03.2020 do godz. 23:59. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wersji pdf Zaproszenia do składania ofert wkradł się błąd w numeracji kodu CPV (38437000). Prawidłowy kod to 38437000-7.

Miejsce i sposób składania ofert

e-mail

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

k.piwowar@oncoarendi.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Piwowar

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

572 572 032

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywne zaopatrzenie laboratoriów chemicznych Discovery w Łodzi, Discovery i Development w Warszawie oraz laboratorium biologicznego w Warszawie w materiały zużywalne z dostawą maksymalnie 3 razy w tygodniu przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja zadań merytorycznych wynikających z umów o dofinansowanie projektów oraz w związku z otrzymaniem dofinansowania projektu (współfinansowanego ze środków UE).

Przedmiot zamówienia

Sukcesywne zaopatrzenie laboratoriów chemicznych Discovery w Łodzi, Discovery i Development w Warszawie oraz laboratorium biologicznego w Warszawie w materiały zużywalne z dostawą maksymalnie 3 razy w tygodniu przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Kod CPV

38437000-7

Nazwa kodu CPV

Pipety i akcesoria laboratoryjne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Sukcesywne dostawy 3 (bądź mniej) x w tygodniu przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zaproszenie do składania ofert dotyczy potencjalnych kontrahentów prowadzących działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Dostawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Dostawcy, którzy dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Dostawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Dostawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która pozwala na należyte wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Dostawcy, którzy dążyć będą do realizacji zamówienia w sposób korzystny dla środowiska, poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii, itp.

Warunki zmiany umowy

Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień́ zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, chyba że:
A) zmiany dotyczą̨ realizacji dodatkowych dostaw/usług od dotychczasowego Dostawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się̨ niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
i. zmiana Dostawcy nie może zostać́ dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
ii. zmiana Dostawcy spowodowałaby istotną niedogodność́ lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
iii. wartość́ każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
B) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
i. konieczność́ zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością̨, nie mógł przewidzieć́,
ii. wartość́ zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
C) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość́ zmian jest mniejsza niż̇ 214 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
Wszelkie zmiany w umowie, która zostanie zawarta w wyniku postępowania, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

A) Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego
B) Załącznik nr 2 - Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków z punktu IV ww. zaproszenia.
C) Załącznik nr 3 - Oświadczenie w przedmiocie powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
D) Załącznik nr 4 - Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena – Waga: 90% (90 pkt)
W kryterium Cena punkty zostaną przyznane (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie ze wzorem:
𝑃𝑐=𝐶𝑚𝑖𝑛 / 𝐶𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑥 90
Pc – Punkty w kryterium ceny
Cmin – Cena netto najniższa
Cbadana – Cena netto badanej oferty
90 – waga kryterium (90%)

2. Czas dostawy – Waga: 10% (10 pkt)
W kryterium Czas dostawy punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższym zapisem:
10 punktów – gdy dostawa zostanie zrealizowana w 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji
6 punktów – gdy dostawa zostanie zrealizowana w 8-14 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji
2 punkty - gdy dostawa zostanie zrealizowana w 15-21 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji
0 punktów - gdy dostawa zostanie zrealizowana powyżej 21 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji
10 – waga kryterium (10 %)

W przypadku dwóch lub więcej ofert o równej liczbie przyznanych punktów Zamawiający wezwie Dostawców , którzy złożyli równo ocenione oferty, do złożenia w terminie określonym przez niego ofert dodatkowych. Dostawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Wykluczenia

Wykluczeniu z postępowania podlega Dostawca powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się̨ wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań́ w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą polegające w szczególności na:
A) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
B) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
C) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
D) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu udokumentowania braku podstaw do wykluczenia Dostawca załączy do oferty Oświadczenie w przedmiocie powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (Oświadczenie stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ONCOARENDI THERAPEUTICS SP. Z O.O.

Adres

Józefa i Jana Rostafińskich 4

02-593 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

728 728 143

NIP

7282789248

Tytuł projektu

Opracowanie kandydata na lek „first-in-class” w terapii idiopatycznego włóknienia płuc w oparciu o substancje czynne blokujące chitotriozydazę

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0551/15-00

Inne źródła finansowania

⎯ YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16)
⎯ PRECIOUS: „SCALING-UP BIODEGRADABLE NANOMEDICINES FOR MULTIMODAL FOR MULTIMODAL PRECISION CANCER IMMUNOTHERAPY” (686089)
⎯ ARG: „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0415/17)
⎯ DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ”, w ramach naboru w konkursie 6/1.1.1/2019, Działanie 1.1, Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 „Badanie przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Pakiet 1, Część 1: VWR International Sp. z o.o.; ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk; 20.03.2020r., 07.04.2020r.*, 10.04.2020r.**, 16.04.2020r.***; wartość netto: 63 819,45 PLN

Pakiet 1, Część 2: AlfaChem Sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań; 27.03.2020r., 07.04.2020r.*, 09.04.2020r.**; wartość netto: 17 554,40 PLN

Pakiet 1, Część 3: "SHIM-POL A.M. Borzymowski" E. Borzymowska-Reszka A. Reszka Spółka Jawna; ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin; 27.03.2020r., 07.04.2020r*; wartość netto: 59 510,00 PLN

Pakiet 1, Część 4: AlfaChem Sp. z o.o.; ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań; 27.03.2020r., 07.04.2020r.*, 09.04.2020r.**; wartość netto: 4 320,00 PLN

Pakiet 2, Część 1: VWR International Sp. z o.o.; ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk; 20.03.2020r., 07.04.2020r.*, 10.04.2020r.**, 16.04.2020r.***; wartość netto: 120 172,98 PLN

Pakiet 2, Część 2: Anchem Plus Mariusz Malczewski, ul. Gen. T. Bora – Komorowskiego 56/U10, 03-982 Warszawa; 27.03.2020r., 02.04.2020r.*; wartość netto: 3 620,00 PLN

Pakiet 2, Część 3: AlfaChem Sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań; 27.03.2020r., 07.04.2020r.*, 09.04.2020r.**; wartość netto: 1 080,00 PLN

Pakiet 3, Część 1: VWR International Sp. z o.o. ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk; 20.03.2020r., 07.04.2020r.*, 10.04.2020r.**, 16.04.2020r.***; wartość netto: 34 789,34 PLN


Pakiet 3, Część 2: AlfaChem Sp. z o.o. ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań; 27.03.2020r., 07.04.2020r.*, 09.04.2020r.**; wartość netto: 30 434,98 PLN

Pakiet 3, Część 3: VWR International Sp. z o.o. ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk; 20.03.2020r., 07.04.2020r.*, 10.04.2020r.**, 16.04.2020r.***; wartość netto: 8 577,41 PLN

Pakiet 3, Część 4: Bioanalytic Maciej Stopa, ul. Piekarnicza 5, 80-126 Gdańsk; 26.03.2020r.; wartość netto: 26 978,55 PLN

Pakiet 3, Część 5: "SHIM-POL A.M. Borzymowski" E. Borzymowska-Reszka A. Reszka Spółka Jawna; ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin; 27.03.2020r., 07.04.2020r*; wartość netto: 17 503,00 PLN

Pakiet 3, Część 6: Anchem Plus Mariusz Malczewski, ul. Gen. T. Bora – Komorowskiego 56/U10, 03-982 Warszawa; 27.03.2020r., 02.04.2020r.*; wartość netto: 3 150,00 PLN

Pakiet 3, Część 7: "SHIM-POL A.M. Borzymowski" E. Borzymowska-Reszka A. Reszka Spółka Jawna; ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin; 27.03.2020r., 07.04.2020r*; wartość netto: 9 660,00 PLN

Pakiet 3, Część 8: AlfaChem Sp. z o.o. ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań; 27.03.2020r., 07.04.2020r.*, 09.04.2020r.**; wartość netto: 2 117,24 PLN

Pakiet 3, Część 9: Linegal Chemicals Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa; 26.03.2020r., 06.04.2020r.*; wartość netto: 3 005,27 PLN

Pakiet 3, Część 10: AlfaChem Sp. z o.o. ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań; 27.03.2020r., 07.04.2020r.*, 09.04.2020r.**; wartość netto: 3 560,00 PLN

Pakiet 4, Część 1: GenoPlast Biochemicals Tomasz Schröder, ul. Brzozowa 10, 83-200 Rokicin; 13.03.2020r., 08.04.2020r.*, 15.04.2020r.**, 17.04.2020r.***; wartość netto: 5 500,00 PLN

Pakiet 4, Część 2: GenoPlast Biochemicals Tomasz Schröder, ul. Brzozowa 10, 83-200 Rokicin; 13.03.2020r., 08.04.2020r.*, 15.04.2020r.**, 17.04.2020r.***; wartość netto: 400,00 PLN


*pierwsza korekta oferty **druga korekta oferty ***trzecia korekta
Liczba wyświetleń: 270