Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/321/2020 - Zakup zespołu transporterów.

Data publikacji: 19.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-04-2020

Numer ogłoszenia

1234057

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zgodnie z zapisami Sekcji II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt. 11. DODATKOWE WARUNKI, ppkt. 1., Zamawiający informuje, że przed upływem terminu składania ofert wprowadza poniżej opisane zmiany w treści ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/321/2020:

Zmieniany dokument:
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/321/2020

1. Sekcja: III. INFORMACJE O OGŁOSZENIU
Punkt: 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT
w pierwotnym brzmieniu:
„Do dnia: 20-03-2020”,
zmieniony dnia 20 marca 2020 r. na:
„Do dnia: 27-03-2020”,
otrzymuje następujące brzmienie:
„Do dnia: 03-04-2020”.

Pozostała treść ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/321/2020 pozostaje bez zmian.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim oraz musi być złożona w formie elektronicznej lub papierowej na Formularzu oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego, zawierać wymagane zapytaniem dokumenty oraz być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta. Oferty złożone wyłącznie na innym formularzu i/lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
2. Oferta powinna zostać przesłana mailem na adres: oferty@sulimar.com.pl, albo drogą pocztową jako list polecony, albo przesyłką kurierską, albo dostarczona osobiście do siedziby Zamawiającego: UL. BROWARNA 5, 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI.
3. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule wiadomości należy powołać się na numer niniejszego zapytania ofertowego, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami (poza dokumentami rejestrowymi) musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty w formacie pdf.
4. W przypadku ofert przesłanych pocztą/kurierem lub dostarczonych osobiście oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem wskazującym na numer niniejszego zapytania ofertowego.
5. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
6. Termin związania ofertą powinien wynosić nie mniej niż 30 dni liczonych od dnia upływu terminu składania ofert. Oferent może określić dłuższy termin związania złożoną ofertą.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.
8. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich wymogów przedstawionych przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu ofertowym. Akceptacja obejmuje wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym aktualnym na dzień złożenia oferty przez Oferenta oraz wyjaśnienia/zmiany jakie zostały upublicznione do tego dnia.
9. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę.
10. Oferta zostanie odrzucona w przypadku, jeśli jej treść nie odpowiada treści niniejszego Zapytania ofertowego, a zwłaszcza specyfikacji zawartej w Sekcji II - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
11. W związku z odrzuceniem oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
12. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

oferty@sulimar.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mariusz Supady

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje zakup fabrycznie nowych urządzeń w postaci zespołu transporterów, w ilości – 1 komplet, zgodnie z poniższą specyfikacją.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Piotrków Trybunalski Miejscowość: Piotrków Trybunalski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup zespołu transporterów.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodne z zasadą konkurencyjności w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2016 poz. 380 z późn. zm.), przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2018 poz. 110) oraz Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w wersji aktualnej na dzień ogłoszenia zapytania ofertowego, z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie.

Na potrzeby niniejszego zapytania ofertowego określenia „Oferent” i „Wykonawca” używane są zamiennie i są ze sobą tożsame.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie obejmuje zakup fabrycznie nowych urządzeń w postaci zespołu transporterów, w ilości – 1 komplet, zgodnie z poniższą specyfikacją.
I. Przeznaczenie
Urządzenia przenośnikowe umożliwiające płynne, zautomatyzowane przenoszenie butelek pomiędzy poszczególnymi maszynami (sekcjami linii produkcyjnej), od depaletyzatora pustych butelek aż do maszyny pakującej opakowania zbiorcze na paletach, z zachowaniem wysokich standardów i wymogów higienicznych dla całego procesu produkcyjnego napojów.
II. Specyfikacja techniczna
1. W pełni automatyczny zespół transporterów składający się z następujących komponentów:
1.1. Transporter od depaletyzatora do płuczki,
1.2. Transporter od płuczki do nalewu,
1.3. Transporter od nalewu do pasteryzatora,
1.4. Transporter od pasteryzatora do etykieciarki,
1.5. Transporter od etykieciarki do pakowaczki,
1.6. Transporter od pakowaczki do paletyzatora,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego (Załącznik nr 2 - Layout układu transporterów).

Uwaga: „Załącznik nr 2 - Layout układu transporterów”, ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa, zostanie udostępniony przez Zamawiającego wyłącznie na prośbę potencjalnych Oferentów przekazaną w formie elektronicznej. W celu jego uzyskania należy przesłać wiadomość elektroniczną z numerem niniejszego Zapytania ofertowego w tytule oraz z prośbą o udostępnienie dokumentacji, na następujący adres e-mail: oferty@sulimar.com.pl. Zamawiający gwarantuje udostępnienie dokumentów drogą elektroniczną w terminie nie późniejszym niż do końca kolejnego dnia roboczego następującego po dniu otrzymania prośby o przekazanie pełnej dokumentacji. Prośby potencjalnych Oferentów w formie elektronicznej mogą być przekazane Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

2. System synchronizacji głównych grup funkcyjnych poprzez niezależny dedykowany serwonapęd dla każdej z nich.
3. Rodzaj obsługiwanego pojemnika: butelka szklana z możliwością obsługi pojemnika typu puszka.
4. Zakres obsługiwanych pojemników: pojemność od 250 ml do 750 ml.
5. Wymiary obsługiwanych pojemników:
5.1. wysokość – zakres minimalny pomiędzy 70 mm a 400 mm.
5.2. średnica – zakres minimalny pomiędzy 48 mm a 128 mm.
6. Nominalna gwarantowana wydajność układu – nie mniej niż 30 000 szt./h.
7. Prędkość liniowa regulowana.
8. Rodzaj transporterów przed pasteryzatorem (tj. transporterów na odcinku „mokrym” oznaczonym kolorem niebieskim na rysunku w Załączniku nr 2 – Layout układu transporterów) :
8.1. Wykorzystanie głównie transporterów płytkowych.
8.2. Tworzywo odpowiednie dla transportu butelek szklanych oraz aluminiowych.
8.3. Klasyczne smarowanie na mokro.
8.4. Centralny system smarowania transporterów.
8.5. Blachy okapowe pod transporterami.
9. Budowa transporterów za pasteryzatorem (tj. transporterów na odcinku „suchym” oznaczonym kolorami zielonym oraz czerwonym na rysunku w Załączniku nr 2 – Layout układu transporterów) :
9.1. Wykorzystanie wyłącznie transporterów modułowych
9.2. Tworzywo odpowiednie dla transportu butelek szklanych oraz aluminiowych.
9.3. Transportery modułowe samosmarne (tzw. suche), czyli wykonane z materiału niewymagającego żadnego smarowania.
10. Wymagania materiałowe konstrukcji transporterów (tj. dla blachy, kształtowników oraz regulowanych nóg) - hartowana stal nierdzewna o jakości AISI 304 lub równoważnych parametrach określonych w innym systemie numeracji.
11. Bandy prowadzące opakowanie z tworzywa, w oprawach i mocowaniach z materiału kwasoodpornego.
12. Serwonapędy umieszczone bezpośrednio na wale.
13. Napędy zdecentralizowane, energooszczędne.
14. Wszystkie napędy z wyłącznikami izolacyjnymi.
15. Wyłączniki bezpieczeństwa na całej linii.

Uwaga:
Ciąg dalszy opisu przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku "Zapytanie ofertowe 8_321_2019" oraz w sekcji "Dodatkowe przedmioty zamówienia".

Kod CPV

42410000-3

Nazwa kodu CPV

Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

(ciąg dalszy opisu przedmiotu zamówienia):
16. System mycia wewnętrznego transporterów na całej długości linii (odcinek „mokry” i „suchy”) - poprzez pojedyncze punkty na szybkozłączce, czyszczenie łańcucha – poprzez dysze spryskujące, z możliwością czyszczenia na górnej lub na dolnej stronie łańcucha.
17. Automatyczny bufor akumulacyjny dla puszek i butelek na odcinku „suchym” w części oznaczonej kolorem zielonym na rysunku w „Załączniku nr 2 – Layout układu transporterów” – o powierzchni nie mniejszej niż 18 m2.
18. Koryta kablowe siatkowe, nierdzewne.
19. System sterowania za pośrednictwem sterowników PLC.
20. Dwa panele operatorskie o przekątnej nie mniejszej niż 15” - po jednej sztuce na odcinku „mokrym” i „suchym”.
21. Język panelu operatorskiego: język polski.
22. Panel operatorski, jako integralna część sterowania wraz z inteligentnym oprogramowaniem, które musi umożliwiać:
22.1. Wizualizację całości procesu.
22.2. Pełną obsługę̨ wszystkich komponentów zespołu transporterów.
22.3. Parametryzację systemu, w tym liniowanie, przetwornice częstotliwości, smarowanie taśm, wyrzutnik przewróconej butelki, itp.
22.4. Wyświetlanie informacji o wykrytych zakłóceniach i alarmach na poszczególnych transporterach.
22.5. Możliwość monitorowania parametrów podczas całego cyklu produkcyjnego w czasie rzeczywistym.
22.6. Przegląd statystyk.
22.7. Rejestrator zdarzeń umożliwiający lokalną wizualizację i archiwizację danych, z funkcją eksportu danych na pamięć USB lub kartę SD.
22.8. Zautomatyzowane tworzenie receptur dla poszczególnych formatów, tj. zastosowanie dynamicznych algorytmów obliczeniowych, które na podstawie zadanych parametrów opakowania (tj. jego średnicy) i wydajności, w sposób w pełni automatyczny, wyznaczą i wskażą optymalne ustawienia parametrów wszystkich elementów zespołu transporterów, gwarantujące poprawne funkcjonowanie i uzyskanie założonych wydajności.
23. Zdalny dozór przez Ethernet.
24. Urządzenia przygotowane do wymiany sygnałów z maszynami w ciągu technologicznym.
25. Oprogramowanie umożliwiające podłączenie zespołu transporterów do centralnego systemu typu SCADA stosowanego w zakładzie Zamawiającego. Wykonawca zapewni pełną integrację wykonanego zespołu transporterów ze wszystkimi urządzeniami w linii produkcyjnej wraz z wymianą sygnałów pomiędzy nimi oraz z optymalizacją pod kątem wydajności pracy całej linii.
26. Zasilacz UPS do podtrzymania trybu awaryjnego pracy sterowników PLC i panelu operatorskiego oraz połączenia Ethernet.

III. Wymagania dodatkowe
1. W cenie netto złożonej oferty powinien zostać ujęty koszt dostawy do miejsca realizacji zamówienia.
2. W cenie netto złożonej oferty powinien zostać ujęty koszt montażu i uruchomienia (tj. integracji zespołu transporterów ze wszystkimi urządzeniami w linii produkcyjnej wraz z optymalizacją pod kątem wydajności pracy całego systemu).
3. W cenie netto złożonej oferty powinien zostać ujęty koszt przeszkolenia z obsługi zespołu 3 operatorów.
4. Dostarczenie dokumentacji technicznej w języku polskim w wersji papierowej (min. 1 egz.) oraz w wersji elektronicznej (min. 1 egz.).
5. Zabezpieczenie maszyny zgodnie z normą CE.
6. Przekazanie wszystkich niezbędnych dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do stosowania na terytorium RP zgodnie z aktualnym stanem prawnym, w tym deklaracja zgodności CE.
7. Przedłożenie wraz z ofertą Layoutu oferowanych transporterów.
8. Przedłożenie wraz z ofertą pełnej specyfikacji zastosowanych komponentów wraz z kartami katalogowymi producenta.

IV. Gwarancja jakości
Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości na oferowany przedmiot zamówienia z zastrzeżeniem następujących kryteriów:
1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres obejmujący co najmniej 12-miesięcy.
2. Oferent zobligowany jest wskazać w formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, oferowany okres gwarancji na całość urządzenia (ewentualnie poza elementami eksploatacyjnymi urządzenia podlegającymi naturalnemu zużyciu w trakcie procesów produkcyjnych). Niewskazanie w formularzu oferty co najmniej 12-miesięcznego okresu gwarancji skutkować będzie odrzuceniem oferty.
3. Za dokument potwierdzający okres gwarancji uznaje się deklarację zawartą w złożonej ofercie, a następnie umowę zawartą w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania ofertowego.

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 4,5 miesiąca liczone od dnia uruchomienia zamówienia (tj. zawarcia umowy i dokonania wpłaty zaliczki lub jeżeli nie nastąpi to jednocześnie - od tego zdarzenia, które wystąpi później), w tym:
• Etap 1, który obejmuje wykonanie i dostawę kompletu transporterów do miejsca realizacji zamówienia – nie więcej niż 3 miesiące liczone od dnia uruchomienia zamówienia (tj. zawarcia umowy i dokonania wpłaty zaliczki lub jeżeli nie nastąpi to jednocześnie - od tego zdarzenia, które wystąpi później).
• Etap 2, który obejmuje montaż i uruchomienie (tj. integrację zespołu transporterów ze wszystkimi urządzeniami w linii produkcyjnej wraz z optymalizacją pod kątem wydajności pracy całego systemu) oraz przeszkolenie z obsługi zespołu 3 operatorów Zamawiającego – nie więcej niż 1,5 miesiąca liczony od dnia obustronnego podpisania protokołu dostawy maszyny.

Za datę zakończenia łącznego czasu realizacji zamówienia uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy wykonany bez jakichkolwiek wad lub usterek oraz zweryfikowany podczas dwóch 8-godzinnych testów w zakresie:
• Wydajności - testy dla butelki referencyjnej (butelka 500 ml - wzorcowy rysunek butelki zgodnie z Załącznikiem nr 3) na wybranych 2 formatach pakowania, tj. karton oraz tacka z folią.
• Jakości pracy – weryfikacja braku uszkodzeń opakowań przez transportery oraz braku wywróconych opakowań na transporterach.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w toku odbioru, Zamawiający jest uprawniony do:
a) odmowy odbioru przedmiotu zamówienia i wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie stwierdzonych podczas odbioru usterek i wad;
b) powierzenia usunięcia wad i usterek innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Terminy realizacji obu etapów zamówienia muszą być wskazane w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Brak wskazania w formularzu oferty czasu realizacji każdego z etapów zamówienia lub wskazanie dla każdego z etapów okresu dłuższego niż 3 miesiące dla etapu 1 oraz 1,5 miesiąca dla etapu 2, skutkować będzie odrzuceniem oferty. Za dokument potwierdzający czas realizacji zamówienia uznaje się deklarację zawartą w złożonej ofercie, a następnie umowę zawartą w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania ofertowego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Oferent powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w przeciągu 3 lat przed terminem składania ofert wyznaczonym dla niniejszego zapytania ofertowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonali co najmniej 2 zamówienia o porównywalnej wartości (tj. nie niższej niż 80% wartości oferty złożonej przez Oferenta) i zakresie rzeczowym w skali porównywalnej lub przewyższającej przedmiot oferty złożonej przez Oferenta.

Weryfikacja na podstawie oświadczenia z Załącznika nr 1 - Formularz oferty, w którym oferent przedstawia wykaz wykonanych realizacji zawierający nazwę lub przedmiot realizacji, jego wartość, termin wykonania oraz ewentualnie, jeśli informacja nie jest poufna - nazwy podmiotów, na rzecz których wykonano realizacje.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowej weryfikacji spełniania niniejszego warunku, np. poprzez wezwanie do przedstawienia referencji, protokołu odbioru lub innego dokumentu, z którego będzie jednoznacznie wynikać należyte wykonanie wykazanego w ofercie doświadczenia.

Potencjał techniczny

Oferent powinien posiadać potencjał techniczny do wykonania przedmiotu zamówienia.
Weryfikacja na podstawie oświadczenia z Załącznika nr 1 - Formularz oferty.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia.

Oferent powinien przynajmniej w jednym roku obrotowym w przeciągu 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wyznaczonym dla niniejszego zapytania ofertowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykazać przychody o wartości nie niższej niż wartość złożonej przez Oferenta oferty lub posiadać polisę ubezpieczeniową lub inny równoważny instrument finansowy zabezpieczający odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań przez oferenta na kwotę adekwatną do wartości oferty złożonej przez Oferenta.

Zamawiający, oceniając sytuację finansową oferenta, może uzależnić zawarcie umowy o udzielenie zamówienia od przedstawienia przez Oferenta dokumentów pozwalających na weryfikację i potwierdzenie oświadczenia złożonego przez Oferenta.

Weryfikacja na podstawie oświadczenia z Załącznika nr 1 - Formularz oferty.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, prawo wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia zakresu rzeczowego zamówienia opisanego w Sekcji II - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany/uzupełnienia, informacja o tym fakcie zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Oferentom, którzy zgłosili swoje oferty oraz upubliczniona na stronie internetowej, na której upublicznione zostało zapytanie ofertowe.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia, zakończenia postępowania bez dokonywania wyboru Wykonawcy i/lub unieważnienia postępowania. O sytuacji takiej niezwłocznie poinformuje Oferentów, którzy zgłosili swoje Oferty oraz wyda komunikat na stronie internetowej, na której upublicznione zostało zapytanie ofertowe. W takich przypadkach Oferentowi nie będzie przysługiwać w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.

3. W przypadku, gdy powyższe zmiany powodować będą konieczność modyfikacji złożonych ofert Zamawiający odpowiednio wydłuży termin składania ofert, tak by zapewnić wystarczający czas na modyfikację lub złożenie ofert.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
Zmiana nie może prowadzić do zmiany charakteru umowy i muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia może zastąpić nowy wykonawca w przypadku:
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców,
Zmiana nie może prowadzić do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

2. Zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą mogą dotyczyć w szczególności wysokości i terminów płatności, terminu realizacji zamówienia, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, zmianą terminu realizacji zamówienia z powodu opóźnienia po stronie Wykonawcy i/lub z powodu opóźnień po stronie Wykonawców innych zamówień, których wykonanie jest warunkiem koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia.

3. Wszelkie zmiany zawartej umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Uzupełniony Załącznik nr 1 - Formularz oferty, przygotowany zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

2. Dokument rejestrowy Oferenta - w przypadku podmiotu krajowego aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; w przypadku podmiotu zagranicznego aktualny wyciąg z właściwego rejestru, w którym podmiot zagraniczny jest wpisany. Za aktualny uznaje się dokument datowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia oferty lub potwierdzony przez odpowiedni organ rejestrowy nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia oferty.

3. Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentacji Oferenta – w przypadku, gdy uprawnienie osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego.

4. Layout oferowanych transporterów.

5. Pełna specyfikacja zastosowanych komponentów wraz z kartami katalogowymi producenta.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Wybór oferty zostanie dokonany z należytą starannością z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, bezstronności, obiektywności, efektywności oraz przejrzystości.
2. Oferty Wykonawców spełniających warunki udziału w niniejszym postępowaniu ofertowym zostaną ocenione według następujących kryteriów:
a) Cena netto przedmiotu zamówienia (C) – maksymalna liczba punktów za spełnienie kryterium wynosi 75 pkt.

Punkty w kryterium „Cena” zostaną przyznane za cenę netto określoną w ofercie, wyrażoną w PLN*, według następującego wzoru:
C = (najniższa zaoferowana łączna cena netto / łączna cena netto badanej oferty) x maksymalna liczba punktów w kryterium
Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

W cenie oferty należy uwzględnić wymagane niniejszym zapytaniem koszty.
_____________
* Oferty składane w walutach obcych zostaną przeliczone na PLN wg kursu sprzedaży NBP z dnia ogłoszenia zapytania ofertowego. Zamawiający może dokonać porównania oceny ofert bez przeliczania cen ofertowych na PLN jedynie w przypadku, gdy wszystkie rozpatrywane oferty wyrażone będą w tej samej walucie obcej.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość podjęcia negocjacji warunków zamówienia w celu polepszenia proponowanych warunków w zakresie ceny netto przedmiotu zamówienia. W drodze negocjacji niedozwolone jest dokonywanie innych zmian w treści złożonej oferty lub modyfikacji treści zapytania ofertowego. Ewentualne negocjacje przeprowadzone zostaną z każdym oferentem, który w wymaganym terminie złoży ofertę niepodlegającą wykluczeniu z postępowania oraz zorganizowane będą w sposób dający wszystkim oferentom dostęp do tych samych informacji i wykluczający nieuzasadnione uprzywilejowanie któregoś oferenta. W takim przypadku ocenie podlegać będzie cena netto przedmiotu zamówienia widniejąca na skorygowanej w toku negocjacji ofercie.

b) Okres gwarancji liczony w miesiącach (G) – maksymalna liczba punktów za spełnienie kryterium wynosi 25 pkt.

Punkty w kryterium „Okres gwarancji” zostaną przyznane za wydłużenie okresu gwarancji w stosunku do minimalnego okresu 12 miesięcy określonego w przedmiocie zamówienia. Okres gwarancji należy każdorazowo wyrazić w miesiącach. Maksymalny przewidziany okres gwarancji to 60 miesięcy. Nie przewiduje się przyznawania dodatkowych punktów za wskazanie w ofercie okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy. Punkty zostaną przyznane według następującego wzoru:

G = (okres gwarancji wskazany w ofercie / maksymalny okres gwarancji) x maksymalna liczba punktów w kryterium.

Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

3. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie. Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo zostanie uznana ta oferta, która w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.
W przypadku, gdy 2 lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, o wyborze najkorzystniejszej oferty z nich decydować będzie kryterium „Cena”. Oznacza to, że oferta, w której Oferent zaproponował najniższą cenę, zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4. Nie przewiduje się udziału Wykonawców w otwarciu ofert.
5. Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku postępowania oraz umieści stosowną informację na stronie internetowej, na której upublicznione zostało zapytanie ofertowe.
6. Do realizacji zamówienia / zawarcia umowy z Zamawiającym zostanie zaproszony Wykonawca wybrany w wyniku postępowania (ustalenie wyniku postępowania nie oznacza zlecenia realizacji zamówienia / zawarcia umowy z danym Wykonawcą).
7. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił realizacji zmówienia / podpisania umowy lub gdyby złożenie zamówienia / podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.

Wykluczenia

1. Z postępowania wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

2. Oferenci, którzy nie wykażą spełnienia wszystkich warunków udziału w postępowaniu, w tym braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zostaną wykluczeni z niniejszego postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"SULIMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Browarna 5

97-300 Piotrków Trybunalski

łódzkie , Piotrków Trybunalski

Numer telefonu

44 647 51 21

Fax

44 647 75 61

NIP

7710100275

Tytuł projektu

Wdrożenie do produkcji innowacyjnego produktu w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych

Numer projektu

POIR.03.02.01-10-0009/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Workplast Grzegorz Kawalec
Ul. Spacerowa 21, 98-220 Zduńska Wola

Oferta przesłana pocztą elektroniczną dnia 3 kwietnia 2020 r., g. 19:43 oraz g. 22.41.
Cena ofertowa netto: 2 050 000,00 PLN.
Liczba wyświetleń: 300