Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa elementów do budowy laboratoryjnego modelu systemu mieszania emulsji w przepływie

Data publikacji: 19.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-03-2020

Numer ogłoszenia

1233950

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

25.02.2020:
- dokonano zmiany treści zał. 2 (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), wprowadzone zmiany oznaczone są kolorem żółtym
- wydłużono termin składania ofert do dnia 26.03.2020 r.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania ofertowego, stanowiącym załącznik nr 1.
Oferta może być przekazana pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w punkcie „Adres e-mail, na który należy wysłać oferty”, osobiście w siedzibie Spółki lub pocztą tradycyjną/kurierską na adres Zamawiającego wskazany w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Oferty należy składać do dnia 26.03.2020 r. do końca dnia. Oferta złożona po terminie nie podlega weryfikacji przez Zamawiającego.
W przypadku składania ofert drogą pocztową lub pocztą kurierską za termin złożenia przyjęty będzie dzień otrzymania oferty przez Zamawiającego. W przypadku oferty złożonej po upływie terminu składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tej okoliczności Oferenta oraz zwraca ofertę.
Oferty niekompletne lub niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia, co do których oferent nie udzielił odpowiednich wyjaśnień, nie będą rozpatrywane.
Oferta musi być podpisana przez osobę występującą w imieniu Oferenta (nie musi to być osoba uprawniona do reprezentacji Oferenta wg dokumentu rejestrowego. Osobą występującą w imieniu Oferenta może być pracownik firmy). Oferta musi być ważna w ciągu 90 dni liczonych od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert, jak również wyznaczyć oferentowi nieprzekraczalny termin udzielenia wyjaśnień i dodatkowych informacji (odpowiedzi), pod rygorem pozostawienia oferty bez rozpatrzenia.
Oferenci są uprawnieni do składania zapytań do treści niniejszego zapytania ofertowego (dane osoby do kontaktu podane są w dalszej części zapytania).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert. W przypadku zmiany terminu składania ofert Zamawiający przekaże informację Oferentom, do których wysłano zapytanie ofertowe lub którzy złożyli oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

cezary.dmytryszyn@polmaxsa.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Cezary Dmytryszyn, Ekspert ds. Technicznych, cezary.dmytryszyn@polmaxsa.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 884 905 336

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa elementów do budowy laboratoryjnego modelu systemu mieszania emulsji w przepływie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamówienie podzielone jest na 4 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na każdą z części z osobna lub na dwie, trzy lub cztery części, przy czym oferta musi obejmować całą, kompletną część zamówienia, czyli wszystkie elementy wymienione w załączniku nr 2 dla danej części.
Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna (rysunki techniczne), która zostanie udostępniona oferentom po podpisaniu i przesłaniu zamawiającemu umowy o zachowaniu poufności (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego). Umowa powinna być dostarczona w formie podpisanego skanu na adres: cezary.dmytryszyn@polmaxsa.pl wraz z potwierdzeniem nadania jej pocztą bądź kurierem na adres zamawiającego wskazany w niniejszym zapytaniu ofertowym. Udostępnienie ww. dokumentów nastąpi drogą elektroniczną w ciągu 24 godz. po otrzymaniu umowy o zachowaniu poufności wraz z potwierdzeniem jej nadania w formie papierowej.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej. Opisane w opisie przedmiotu zamówienia wymagania stanowią zakres minimalnych oczekiwań Zamawiającego dla Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający dopuszcza równoważność rozwiązań:
1. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w przedmiocie zamówienia, pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne, funkcjonalne i nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów.
2. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje urządzenia, instalacje, materiały i inne elementy równoważne, zobowiązany jest załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych urządzeń, instalacji, materiałów oraz innych elementów równoważnych i wykazać ich równoważność w stosunku do urządzeń, instalacji, materiałów i innych elementów opisanych w przedmiocie zamówienia, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia ze wskazaniem nazwy, pozycji i strony i pozycji.
3. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia, instalacje, materiały lub inne elementy muszą:
a) posiadać parametry techniczne, wytrzymałościowe, jakościowe oraz wydajnościowe nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w wymaganiach technicznych. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp.
b) zapewniać pełną kompatybilność sprzętową z rozwiązaniami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia,
c) posiadać stosowne certyfikaty, świadectwa dopuszczenia oraz atesty.
W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w opisie przedmiotu zamówienia.

W umowie z wykonawcą zawarta zostanie kara za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia począwszy od dnia następnego po upływie terminu wykonania zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: świebodziński Miejscowość: Świebodzin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa elementów do budowy laboratoryjnego modelu systemu mieszania emulsji w przepływie w związku z realizacją projektu „Ekologiczne paliwo węglowodorowe w postaci stabilnej mikroemulsji typu W/O z przeznaczeniem do zastosowania w silnikach z zapłonem samoczynnym” dofinansowanego w ramach działania 1.1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (nr projektu: POIR.01.01.01-00-0237/18)

Przedmiot zamówienia

Dostawa elementów do budowy laboratoryjnego modelu systemu mieszania emulsji w przepływie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamówienie podzielone jest na 4 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na każdą z części z osobna lub na dwie, trzy lub cztery części, przy czym oferta musi obejmować całą, kompletną część zamówienia, czyli wszystkie elementy wymienione w załączniku nr 2 dla danej części.
Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna (rysunki techniczne), która zostanie udostępniona oferentom po podpisaniu i przesłaniu zamawiającemu umowy o zachowaniu poufności (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego). Umowa powinna być dostarczona w formie podpisanego skanu na adres: cezary.dmytryszyn@polmaxsa.pl wraz z potwierdzeniem nadania jej pocztą bądź kurierem na adres zamawiającego wskazany w niniejszym zapytaniu ofertowym. Udostępnienie ww. dokumentów nastąpi drogą elektroniczną w ciągu 24 godz. po otrzymaniu umowy o zachowaniu poufności wraz z potwierdzeniem jej nadania w formie papierowej.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej. Opisane w opisie przedmiotu zamówienia wymagania stanowią zakres minimalnych oczekiwań Zamawiającego dla Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający dopuszcza równoważność rozwiązań:
1. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w przedmiocie zamówienia, pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne, funkcjonalne i nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów.
2. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje urządzenia, instalacje, materiały i inne elementy równoważne, zobowiązany jest załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych urządzeń, instalacji, materiałów oraz innych elementów równoważnych i wykazać ich równoważność w stosunku do urządzeń, instalacji, materiałów i innych elementów opisanych w przedmiocie zamówienia, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia ze wskazaniem nazwy, pozycji i strony i pozycji.
3. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia, instalacje, materiały lub inne elementy muszą:
a) posiadać parametry techniczne, wytrzymałościowe, jakościowe oraz wydajnościowe nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w wymaganiach technicznych. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp.
b) zapewniać pełną kompatybilność sprzętową z rozwiązaniami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia,
c) posiadać stosowne certyfikaty, świadectwa dopuszczenia oraz atesty.
W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w opisie przedmiotu zamówienia.

W umowie z wykonawcą zawarta zostanie kara za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia począwszy od dnia następnego po upływie terminu wykonania zamówienia.

Kod CPV

31600000-2

Nazwa kodu CPV

Sprzęt i aparatura elektryczna

Dodatkowe przedmioty zamówienia

31000000-6 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
42950000-0 Części maszyn ogólnego zastosowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie powinno zostać zrealizowane nie później niż w ciągu 4 tygodni od dnia udzielenia zamówienia (podpisania umowy lub zamówienia z wybranym oferentem). Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w punkcie „Warunki zmiany umowy”.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie precyzuje (opisuje) sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o treści wskazanej w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje (opisuje) sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o treści wskazanej w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje (opisuje) sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o treści wskazanej w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje (opisuje) sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o treści wskazanej w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian w treści umowy
w sprawie zamówienia na następujących warunkach:
a. przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, jeżeli z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w sprawie zamówienia, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu zamówienia;
b. przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących
po stronie Zamawiającego wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;
c. gdy zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, tzn. okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć, zmiany będą konieczne, gdyż bez ich dokonania świadczenie wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia nie będzie mogło być zrealizowane, bądź nie będzie mógł zostać osiągnięty cel, dla którego miało być wykonywane; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia;
d. w sytuacji, gdy rezultat będący przedmiotem danego świadczenia wchodzącego
w zakres przedmiotu zamówienia będzie mógł być wykonany szybciej, bardziej efektywnie, mniejszym nakładem sił i środków bądź przy zastosowaniu rozwiązań korzystniejszych dla Zamawiającego z punktu widzenia kosztów wykonania przedmiotu zamówienia, kosztów eksploatacji, niezawodności w okresie eksploatacji lub możliwości rozwoju; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia;
e. powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących "siłą wyższą"), grożących rażącą stratą w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezależnych od Zamawiającego i wykonawcy, których nie przewidzieli oni przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu przedmiotu zamówienia;
f. wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych lub regulacji dotyczących zasad dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wprowadzonych w życie po dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia; w takim przypadku Zamawiający
i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do zmienionego stanu prawnego;
g. zaistnienia, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy jako zdarzenie zewnętrzne wobec łączącego Zamawiającego i wykonawcę stosunku prawnego:
 charakterze od nich niezależnym,
 którego nie mogli przewidzieć przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia,
 którego nie można uniknąć, ani któremu nie mogli zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
 której nie można przypisać Zamawiającemu lub wykonawcy.
Za siłę wyższą uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia.
W takim przypadku termin wykonania przedmiotu zamówienia może zostać przesunięty o czas trwania siły wyższej oraz czas trwania jej następstw. W takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do skutków wystąpienia siły wyższej.
2. Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian treści umowy w sprawie zamówienia w przypadkach dozwolonych zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wskazane w pkt 1 i 2 Zapytania zmiany będą dokonywane na wniosek Zamawiającego lub wykonawcy, za zgodą obu stron, w formie aneksu do umowy w sprawie zamówienia sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena netto (waga kryterium: 100 %).
Ze względu na możliwość składania ofert częściowych Zamawiający będzie oceniał osobno oferty na każdą część przedmiotu zamówienia.
Cena wzięta pod uwagę podczas badania oferty to wartość wyrażona w złotych polskich, za którą Oferent zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy oferent poda cenę w walucie obcej, zostanie ona przeliczona na polskie złote po średnim kursie NBP z dnia publikacji zapytania ofertowego.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferta złożona przez Oferenta, który podlega wykluczeniu, zostaje odrzucona ze względu na niespełnienie wymagań.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLMAX SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Adres

Poznańska 58

66-200 Świebodzin

lubuskie , świebodziński

Numer telefonu

660 538 954

NIP

9270101000

Tytuł projektu

Ekologiczne paliwo węglowodorowe w postaci stabilnej mikroemulsji typu W/O z przeznaczeniem do zastosowania w silnikach z zapłonem samoczynnym

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0237/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część I:
INTERNATIONAL CHEMICAL COMPANY S.A. ul. Łużycka 50, 66-200 Świebodzin, data wpływu: 25.03.2020 r., cena netto: 85 000,00 PLN

Część II:
INTERNATIONAL CHEMICAL COMPANY S.A. ul. Łużycka 50, 66-200 Świebodzin, data wpływu: 25.03.2020 r., cena netto: 75 000,00 PLN

Część III:
Nierozstrzygnięte (brak ofert)

Część IV:
JTS-CNC s.c. Sławomir Wajman , Łukasz Jagasyk, Rusinów 56, 66-200 Świebodzin, data wpływu: 25.03.2020 r., cena netto: 64 000,00 PLN
Liczba wyświetleń: 209