Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe z dnia 19.02.2020 na zakup prasy krawędziowej

Data publikacji: 19.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-04-2020

Numer ogłoszenia

1233845

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiany z dnia 17.03.2020:
1. Do sekcji "Załączniki" dodany został dokument "Informacja z dnia 17.03.2020 do zapytania ofertowego" - wydłużenie terminu realizacji i terminu nadsyłania ofert.

Zmiany z dnia 27.03.2020:
1. Do sekcji "Załączniki" dodany został dokument "Informacja z dnia 27.03.2020 do zapytania ofertowego" - zmiana jednego z parametrów zapytania oraz wydłużenie terminu realizacji.
2. Do sekcji "Pytania i odpowiedzi" dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi 27.03.2020"

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 10.04.2020 r.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty/kuriera/posłańca w siedzibie firmy ul. Gnieźnieńska 2 12-100 Szczytno lub elektronicznie na adres e-mail: projekty@lac-met.pl
4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Andrzej Chmieliński tel.: 502 390 883, email: projekty@lac-met.pl.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Wykonawcy są uprawnieni do składania pytań/żądania wyjaśnień co do treści Zapytania ofertowego. Pytania należy przesyłać na adres mailowy projekty@lac-met.pl. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania potencjalnych Wykonawców pod warunkiem, że wpłyną do Zamawiającego najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed upływem terminu składania ofert.

1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim lub angielskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta Wykonawcy oraz załączone do niej dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z rejestru bądź ewidencji, lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do oferty należy dołączyć w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
2. W przypadku, gdy oferta i/lub załączniki do oferty zostaną podpisane przez osobę/osoby inne niż to wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, a Wykonawca nie dołączy do oferty stosownego pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia oferty o podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy lub poprzez dołączenie pełnomocnictwa potwierdzającego umocowanie osoby/osób, które podpisały ofertę.
3. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
a) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
b) Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
c) Oświadczenie potwierdzające, że dany sprzęt spełnia minimalne parametry wskazane w zapytaniu ofertowym, stanowiące Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
d) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik 5 do zapytania ofertowego
4. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub wypełnienie ich na niewłaściwym wzorze będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość jednokrotnego uzupełnienia oferty w sytuacji opisanej w pkt 2 oraz w przypadku wystąpienia braków formalnych w ofercie takich jak brak pieczęci, brak określenia waluty, brak wskazania danych Wykonawcy itp.
6. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Wykonawca w trakcie trwania postępowania może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
8. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po ostatnim dniu terminu składania ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Chmieliński

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup prasy krawędziowej – 1 szt.

Minimalne parametry techniczne:
• Minimum 6 osiowe sterowanie numerycznie Y1, Y2, X, R, Z1, Z2:
- ruch belki gnącej: osie Y1, Y2 (niezależne zawory proporcjonalne)
- ruch poziomy zderzaka: oś X
- ruch pionowy zderzaka: oś R
- zmotoryzowane palce zderzaka: osie Z1, Z2
• Automatyczna kompensacja strzałki ugięcia
• Programowalny tylny zderzak CNC
- napęd na serwomotorze.
• Kurtyny świetlne z tyłu maszyny
• Laserowe zabezpieczenie dłoni operatora w osi gięcia
- zabezpieczenie przestrzeni roboczej zgodnie z wymogami deklaracji CE lub deklaracji równoważnej
• Narzędzia górne i dolne na całej długości roboczej dzielone
• Hydrauliczny system mocowania stempli
• Podpory przednie - mocowane w prowadnicy linearnej,
• Korpus spawany z płyt obrabianych w jednej operacji na centrum obróbczym zapewnia sztywność i dokładność maszyny
• Belka gnąca wykonana z pojedynczego elementu (bez elementów spawanych)
• Proporcjonalne zawory sterujące pracą siłowników sprzężone z liniałami pomiarowymi
• Deklaracja CE lub deklaracja równoważna, obsługa maszyny (DTR) w języku polskim
• Nacisk – min. 175 ton
• Długość robocza – min. 3100 mm
• Odległość pomiędzy kolumnami – min. 2600 mm
• Skok – min. 310 mm
• Wybranie – min. 500 mm
• Prześwit – min. 515 mm
• Prędkość swobodna belki gnącej – min. 120 mm/s
• Prędkość pracy belki gnącej – 10 mm/s
• Prędkość powrotu belki gnącej – min. 120 mm/s
• Odjazd zderzaka oś X – min. 750 mm
• Prędkość osi X – min. 500 mm/s
• Odjazd zderzaka oś R – min. 160 mm
• Prędkość osi R – min. 300 mm/s
• Ilość palców zderzaka – min. 2 szt.
• Moc – min. 15 kW
• Gwarancja – min. 24 miesiące


Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
42636100-4 – Prasy hydrauliczne
42630000-1 – Obrabiarki do obróbki metali

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: szczycieński

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup prasy krawędziowej – 1 szt.

Minimalne parametry techniczne:
• Minimum 6 osiowe sterowanie numerycznie Y1, Y2, X, R, Z1, Z2:
- ruch belki gnącej: osie Y1, Y2 (niezależne zawory proporcjonalne)
- ruch poziomy zderzaka: oś X
- ruch pionowy zderzaka: oś R
- zmotoryzowane palce zderzaka: osie Z1, Z2
• Automatyczna kompensacja strzałki ugięcia
• Programowalny tylny zderzak CNC
- napęd na serwomotorze.
• Kurtyny świetlne z tyłu maszyny
• Laserowe zabezpieczenie dłoni operatora w osi gięcia
- zabezpieczenie przestrzeni roboczej zgodnie z wymogami deklaracji CE lub deklaracji równoważnej
• Narzędzia górne i dolne na całej długości roboczej dzielone
• Hydrauliczny system mocowania stempli
• Podpory przednie - mocowane w prowadnicy linearnej,
• Korpus spawany z płyt obrabianych w jednej operacji na centrum obróbczym zapewnia sztywność i dokładność maszyny
• Belka gnąca wykonana z pojedynczego elementu (bez elementów spawanych)
• Proporcjonalne zawory sterujące pracą siłowników sprzężone z liniałami pomiarowymi
• Deklaracja CE lub deklaracja równoważna, obsługa maszyny (DTR) w języku polskim
• Nacisk – min. 175 ton
• Długość robocza – min. 3100 mm
• Odległość pomiędzy kolumnami – min. 2600 mm
• Skok – min. 310 mm
• Wybranie – min. 500 mm
• Prześwit – min. 515 mm
• Prędkość swobodna belki gnącej – min. 120 mm/s
• Prędkość pracy belki gnącej – 10 mm/s
• Prędkość powrotu belki gnącej – min. 120 mm/s
• Odjazd zderzaka oś X – min. 750 mm
• Prędkość osi X – min. 500 mm/s
• Odjazd zderzaka oś R – min. 160 mm
• Prędkość osi R – min. 300 mm/s
• Ilość palców zderzaka – min. 2 szt.
• Moc – min. 15 kW
• Gwarancja – min. 24 miesiące


Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
42636100-4 – Prasy hydrauliczne
42630000-1 – Obrabiarki do obróbki metali

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

Szczegóły w załączniku.

Kod CPV

42636100-4

Nazwa kodu CPV

Prasy hydrauliczne

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2020 r.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w pkt. 10 niniejszego zapytania.
3. Miejsce realizacji zamówienia: ul. Gnieźnieńska 2, 12-100 Szczytno

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny ofert:

a) Cena brutto – waga punktowa – 80 pkt. (80%)

Liczba punktów w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert,
-------------------------------------------------------------- x 80
Wartość brutto wskazana w badanej ofercie


b) Gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez Zamawiającego – waga punktowa – 20 pkt. (20%)

Liczba punktów w kryterium „Gwarancja” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Okres gwarancji wskazany w badanej ofercie *
-------------------------------------------------------------- x 20
Najdłuższy okres gwarancji wśród otrzymanych ofert *


* Minimalny okres gwarancji jaki może zaoferować Wykonawca to 24 miesiące. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące zostanie odrzucona. W przypadku podania przez wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, do wzoru zostanie podstawiony okres 60 miesięcy. Wykonawca powinien w formularzu ofertowym wpisać proponowany okres gwarancji w miesiącach (liczba całkowita).

2. Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach wskazanych w pkt.1. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
4. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

LAC-MET SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

Gnieźnieńska 2/nd

12-100 Szczytno

warmińsko-mazurskie , szczycieński

Numer telefonu

512 347 171

NIP

7451796890

Tytuł projektu

Wdrożenie na rynek innowacyjnych placów zabaw wykorzystujących rewolucyjną technologię MPfP® (Modular Platform for Playground)

Numer projektu

POIR.03.02.01-28-0002/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

CNC-PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Wodnika 50
80-299 Gdańsk
Data wpłynięcia oferty: 10.04.2020
Cena brutto: 329 640,00 PLN
Liczba wyświetleń: 474