Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/SUZOIU/02/2020

Data publikacji: 18.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-02-2020

Numer ogłoszenia

1233806

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć przed upływem terminu składania ofert:
• w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną na adres e-mail: bytmet@me.com wówczas w temacie wiadomości należy wpisać „Oferta w postępowaniu nr 1/SUZOIU/02/2020”.

Wszystkie oferty należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 28.02 2020 r. do godz. 09:00

Zamawiający zastrzega, że Wykonawcy mogą wnioskować o wyjaśnienia lub uszczegółowienie dotyczące treści Zapytania ofertowego najpóźniej do 72 godzin przed terminem składania ofert, wysyłając zapytanie na adres mailowy: bytmet@me.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

bytmet@me.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ryszard Jagielski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

501231796

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Część A:
kompleksowa organizacja szkolenia z tematów:
1 Planowanie i organizacja konsultacji społecznych- 15os x 3 dni x4gr.
2 Partycypacyjne tworzenie dokumentów planistycznych- 15os x 3 dni x4gr.
3 Największe i najczęstsze kontrowersje sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ujęcie praktyczne -15os x 3 dni x4gr.
4 Informatyzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego realizacja wymagań prawnych i własnej polityki przestrzennej gminy -15os x 2 dni x2gr.

Część B:
organizacja dwóch dwudniowych seminariów szkoleniowych (każde dla 80 osób)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest:
Część A:
kompleksowa organizacja szkolenia z tematów:
1 Planowanie i organizacja konsultacji społecznych- 15os x 3 dni x4gr.
2 Partycypacyjne tworzenie dokumentów planistycznych- 15os x 3 dni x4gr.
3 Największe i najczęstsze kontrowersje sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ujęcie praktyczne -15os x 3 dni x4gr.
4 Informatyzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego realizacja wymagań prawnych i własnej polityki przestrzennej gminy -15os x 2 dni x2gr.

Część B:
organizacja dwóch dwudniowych seminariów szkoleniowych (każde dla 80 osób)

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Część A:
kompleksowa organizacja szkolenia z tematów:
1 Planowanie i organizacja konsultacji społecznych- 15os x 3 dni x4gr.
2 Partycypacyjne tworzenie dokumentów planistycznych- 15os x 3 dni x4gr.
3 Największe i najczęstsze kontrowersje sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ujęcie praktyczne -15os x 3 dni x4gr.
4 Informatyzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego realizacja wymagań prawnych i własnej polityki przestrzennej gminy -15os x 2 dni x2gr.

Część B:
organizacja dwóch dwudniowych seminariów szkoleniowych (każde dla 80 osób)

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
55520000- 1 - Usługi dostarczania posiłków
55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
80522000-9 Seminaria szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie realizowane będzie w okresie od daty podpisania umowy do 30.04.2021 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki (weryfikowane na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty):
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania z uwagi na brak powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
2. akceptują przedstawione przez Zamawiającego warunki płatności.
3. posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
4. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/ likwidacji lub, co do których nie ogłoszono upadłości/ likwidacji.
6. dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku, gdy Wykonawca wykaże (na Załączniku nr 3), iż posiada odpowiednie zaplecze zdolne do wykonania zamówienia
w postaci trzech osób, które posiadają:
wykształcenie wyższe oraz udokumentowane min. 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń lub warsztatów dla osób dorosłych (oświadczenie) z tematyki zgodnej z opisem zamówienia.

Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji informacji zawartych w załączniku nr 3 i wezwać oferenta do przedstawienia dokumentów potwierdzających złożone oświadczenie w załączniku nr 3 w terminie 2 dni od wezwania na adres e-mailowy udostępniony do składania ofert.

Ocena formalna spełniania warunków odbędzie się zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”, na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów oraz oświadczeń.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki (weryfikowane na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty):
6. dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku, gdy Wykonawca wykaże (na Załączniku nr 3), iż posiada odpowiednie zaplecze zdolne do wykonania zamówienia
w postaci trzech osób, które posiadają:
wykształcenie wyższe oraz udokumentowane min. 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń lub warsztatów dla osób dorosłych (oświadczenie) z tematyki zgodnej z opisem zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający z tytułu realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę ponosi pełną odpowiedzialność finansową, za nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.
Z uwagi na powyższe, Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający określił możliwe do zastosowania warunki zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy przez Wykonawcę w niżej określony sposób.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu obowiązków dotyczących przedmiotu zamówienia, w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w jego realizacji.
b) za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń, gdy w wyznaczonym terminie naruszenia te nie zostaną usunięte, w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto.
c) W przypadku naliczenia 2 kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
d) W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia brutto.
e) Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwoty kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę bez konieczności dodatkowego powiadomienia.
f) Jeżeli wysokość kar umownych nie pokryje poniesionej przez Zamawiającego szkody, przysługuje mu prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
g) Postanowienia niniejszego paragrafu pozostaną w mocy także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy.
h) Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w zawartej z Wykonawcą umowie, o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym przedmiotem zamówienia. W takim wypadku nie będzie konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.
i) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, Zamawiający może rozwiązać umowę w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
j) Dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do wskazanego w umowie, jeżeli jego dotrzymanie stanie się niemożliwe lub poważnie utrudnione z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, a zaistniałych po zawarciu umowy.

Istotne postanowienia umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian
w umowie zawartej z wykonawcą, który zostanie wybrany
w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
• wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
• wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
• wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
• zmiany istotnych regulacji prawnych;
• zmian w zawartej umowie o dofinansowanie;
• gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy,
• wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony,

Zamawiający może unieważnić umowę w okresie 7 dni od unieważnienia postępowania, na podstawie którego została podpisana umowa. Unieważnienie postępowania może nastąpić z powodu uchybień proceduralnych lub gdy procedura została przeprowadzona niezgodnie z zapisami zasady konkurencyjności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Integralną część niniejszego zapytania stanowią:
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3- Oświadczenie
Załącznik nr 4- Wzór umowy

Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU ponadto zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania, zamknięcia zapytania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują Oferentom żadne roszczenia wobec Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU (oferenci zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń).

Do upływu terminu składania ofert Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku zmiany treści zapytania podmioty, do których wysłano zapytania ofertowe oraz podmioty, które odpowiedziały na zapytanie do dnia zmiany treści zapytania, otrzymają nową wersję zapytania wraz z wydłużonym okresem składania ofert.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU do żadnego określonego działania.

Ogłoszenie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU do akceptacji oferty, w całości lub w części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia ofert.
Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej najlepszej oferty w przypadku rezygnacji z podpisania umowy przez oferenta, który został wybrany. Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU zastrzega sobie możliwość negocjacji szczegółowych warunków realizacji umowy z najlepszymi oferentami. O miejscu i dokładnym terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Oferenta.

Zamówienia uzupełniające

6. Zamawiający dopuszcza zamówienia uzupełniające do 50% wartości zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów, którymi są:
1. CENA (C)- 40%
2. KWALIFIKACJE ZAWODOWE I DOŚWIADCZENIE WYZNACZONYCH OSÓB DO REALIZACJI ZADANIA (K) -60%

1. KRYTERIUM CENA – 40 PUNKTÓW
Przez CENĘ rozumie się całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Punkty będą liczone wg. poniższego wzoru:

Najniższa cena
C= ------------------------------------- x 40
Cena ocenianej oferty

2. KWALIFIKACJE ZAWODOWE I DOŚWIADCZENIE WYZNACZONYCH OSÓB DO REALIZACJI ZADANIA- 60 PUNKTÓW
Zamawiający w ramach kryterium KWALIFIKACJE ZAWODOWE I DOŚWIADCZENIE WYZNACZONYCH OSÓB DO REALIZACJI ZADANIA – przyzna punkty według poniższych zasad:
a) Liczba osób przeszkolonych: Kryterium liczone będzie jako suma osób przeszkolonych Trenera nr 1+ Trenera nr 2 + Trenera nr 3, wyznaczonych do realizacji zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 3.

Ocena ofert w ramach tego kryterium dokonana będzie na podstawie załączonego przez Wykonawcę oświadczenia do oferty (załącznik nr 3). Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji oświadczenia oferentów.


T1+T2+T3
K= --------------------------------------------------------------------- x 60
Najwyższa Liczba przeszkolonych osób dorosłych

T1- liczba osób przeszkolonych przez trenera nr 1 wyznaczonego do realizacji zamówienia wykazanego w załączniku nr 3
T2- liczba osób przeszkolonych przez trenera nr 2 wyznaczonego do realizacji zamówienia wykazanego w załączniku nr 3
T3- liczba osób przeszkolonych przez trenera nr 3 wyznaczonego do realizacji zamówienia wykazanego w załączniku nr 3

1. Ostateczna ocena ofert to suma punktów z każdego z kryterium=C+K.
2. Ocena punktowa oferty będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów.
4. Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z dwoma Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej, w szczególności jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi Oferentami negocjacje. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji.
5. Zamawiający ma prawo zażądać od oferenta potwierdzenia na prawdziwość składanych oświadczeń dodatkowych dokumentów, które musza być dostarczone drogą
e-mailowa w ciągu 3 dni od wysłania wezwania. W przypadku braku dostarczenia żądanych dokumentów w wyznaczonym terminie zamawiający uzna że oferent nie spełnia kryteriów dostępu.
6. Zamawiający dopuszcza zamówienia uzupełniające do 50% wartości zamówienia.

Wykluczenia

Z możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni są wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo ze Stowarzyszeniem Urbanistów ZOIU, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań, oraz osobami wykonującymi w imieniu Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU czynności związane z przygotowaniem oraz wyborem oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE URBANISTÓW ZOIU

Adres

Wojciecha Korfantego 15

53-021 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

50131796

NIP

8992757726

Tytuł projektu

LIDERZY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Numer projektu

POWR.02.19.00-00-KP19/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Agencja „BiW” Maciej Koczanowicz ul. Elsterska 5 m 2; 03-907 Warszawa w dniu 26.02.2020 r. o godz.: 17:33 na kwotę ogółem 221 800 zł brutto
Agencja „BiW” Maciej Koczanowicz ul. Elsterska 5 m 2; 03-907 Warszawa w dniu 26.02.2020 r. o godz.: 17:33 na kwotę ogółem 82 000 zł brutto

Zamawiający w oparciu o kryteria oceny ofert wybrał na wykonawcę usługi na Część A oraz Część B Agencję „BiW” Maciej Koczanowicz ul. Elsterska 5 m 2; 03-907 Warszawa, z którą Zamawiający podpisze umowę
Liczba wyświetleń: 225