Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie nr 3.2020 - Dostawa materiałów w postaci form oraz płyt ściennych i stropowych

Data publikacji: 18.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-02-2020

Numer ogłoszenia

1233744

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej (skan podpisanych dokumentów na adres e-mail l.piechowski@inntech.co.pl), poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Zamawiającego.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do końca dnia 26.02.2020 (liczy się data i godzina wpływu oferty).
3. Za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę jej wpływu na adres Zamawiającego.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

l.piechowski@inntech.co.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Piechowski

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją przez InnTech Poland Sp. z o.o. Projektu pn. „Innowacyjny i ekologiczny system ogrzewczo-chłodzący z kompozytowymi prefabrykowanymi elementami ściennymi”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw objętego Umową o dofinansowanie RPMA.01.02.00-14-9558/17-00 zapraszamy do złożenia ofert na realizację zamówienia pn.:
DOSTAWA MATERIAŁÓW W POSTACI FORM ORAZ PŁYT ŚCIENNYCH I STROPOWYCH.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów w postaci płyt ściennych i stropowych wraz z zatopionym modułem grzewczo – chłodzącym według projektu własnego Zamawiającego oraz unikalnych form do prefabrykacji i stworzenia elementów prototypu.
Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części:
1. dostawa materiałów w postaci 3 sztuk form do prefabrykacji elementów do badań prototypu wskazanych w części 2 przedmiotu zamówienia.
2. dostawa materiałów w postaci 2 sztuk płyt ściennych o wysokości 80 cm, 2 sztuk płyt ściennych o wysokości 270 cm, 2 sztuk płyty stropowej o długości 140 cm według projektu własnego Zamawiającego przedstawionego na rysunkach wskazanych elementów*.
Nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia będzie sprawował zespół badaczy ze strony Zamawiającego.
Dostawa na adres wskazany przez Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy.
* UWAGA! Ze względu na badawczo – rozwojowy charakter projektu oraz ze względu na fakt, że rysunki wskazanych elementów stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, rysunki zostaną udostępnione wyłącznie tym Oferentom, którzy zobowiążą się do zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych informacji. Oferent powinien udokumentować zobowiązanie zachowania poufności poprzez przesłanie w formie oryginału podpisanej umowy poufności w treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego (Wzór – Umowa Poufności (Umowa NDA)) na adres wskazany przez Zamawiającego w §4 pkt. 2 lit. a Umowy poufności. Dokumentacja w postaci rysunków zostanie wówczas przekazana mailowo na adres wskazany przez potencjalnego Wykonawcę w §4 pkt. 2 lit. b Umowy poufności w terminie 2 dni od otrzymania podpisanej Umowy poufności.
Kody CPV: 44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Zapytaniu ofertowym nr 3.2020, stanowiącym załącznik pn. "Zapytanie ofertowe" oraz wskazanych w nim załącznikach.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy materiałów w postaci płyt ściennych i stropowych wraz z zatopionym modułem grzewczo – chłodzącym według projektu własnego Zamawiającego oraz unikalnych form do prefabrykacji i stworzenia elementów prototypu.
Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R w celu opracowania intuicyjnego systemu sterowania ciepłem i chłodem w pomieszczeniach mieszkalnych, zbudowanych w innowacyjnej technologii ścian prefabrykowanych z użyciem nowej instalacji grzewczo-chłodzącej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów w postaci płyt ściennych i stropowych wraz z zatopionym modułem grzewczo – chłodzącym według projektu własnego Zamawiającego oraz unikalnych form do prefabrykacji i stworzenia elementów prototypu.
Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części:
1. dostawa materiałów w postaci 3 sztuk form do prefabrykacji elementów do badań prototypu wskazanych w części 2 przedmiotu zamówienia.
Rodzaj materiałów wskazano poniżej:
● trwała płyta wiórowa lub kompozytowa
● wodoodporna sklejka szalunkowa
● łączniki w połączeniu gwintowym scalające trwale pozostałe elementy

2. dostawa materiałów w postaci 2 sztuk płyt ściennych o wysokości 80 cm, 2 sztuk płyt ściennych o wysokości 270 cm, 2 sztuk płyty stropowej o długości 140 cm według projektu własnego Zamawiającego przedstawionego na rysunkach wskazanych elementów*.
Rodzaj materiałów wskazano poniżej:
● beton
● stal zbrojeniowa
● styropian
● metalowe moduły grzewczo-chłodzące.

Nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia będzie sprawował zespół badaczy ze strony Zamawiającego.
Dostawa na adres wskazany przez Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy.
* UWAGA! Ze względu na badawczo – rozwojowy charakter projektu oraz ze względu na fakt, że rysunki wskazanych elementów stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, rysunki zostaną udostępnione wyłącznie tym Oferentom, którzy zobowiążą się do zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych informacji. Oferent powinien udokumentować zobowiązanie zachowania poufności poprzez przesłanie w formie oryginału podpisanej umowy poufności w treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego (Wzór – Umowa Poufności (Umowa NDA)) na adres wskazany przez Zamawiającego w §4 pkt. 2 lit. a Umowy poufności. Dokumentacja w postaci rysunków zostanie wówczas przekazana mailowo na adres wskazany przez potencjalnego Wykonawcę w §4 pkt. 2 lit. b Umowy poufności w terminie 2 dni od otrzymania podpisanej Umowy poufności.

Kod CPV

44000000-0

Nazwa kodu CPV

Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

Harmonogram realizacji zamówienia

Oczekiwany termin realizacji zamówienia:
● do 30 dni licząc od dnia podpisania umowy (dla części 1 i 2)
Termin i okres realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących przypadkach:
a) w przypadku działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie,
b) w przypadku, gdy termin zakończenia realizacji zamówienia przez Wykonawcę jest niemożliwy z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
c) w przypadku wystąpienia okoliczności, których przewidzenie na etapie dokonywania zlecenia było niemożliwe.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności termin i okres realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu:
a) o okres niezbędny do usunięcia skutków/ustania działania siły wyższej,
b) o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności,
c) o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu, w tym odnoszących się do sytuacji ekonomicznej i finansowej, zawarto w Zapytaniu ofertowym nr 3.2020 stanowiącym załącznik pn. "Zapytanie ofertowe".

Dodatkowe warunki

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu, w tym odnoszących się do dodatkowych warunków, zawarto w Zapytaniu ofertowym nr 3.2020 stanowiącym załącznik pn. "Zapytanie ofertowe".

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w umowie. Przypadki, w których Zamawiający przewiduje możliwość zmian w umowie zawarto w Zapytaniu ofertowym nr 3.2020 stanowiącym załącznik pn. "Zapytanie ofertowe".

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę należy przygotować na formularzu udostępnionym przez Zamawiającego jako Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (Wzór – formularz ofertowy).
Do formularza ofertowego należy dołączyć:
I. Odpis z rejestru KRS, CEIDG lub równoważnych rejestrów obowiązujących w kraju oferenta.
Szczegóły dotyczące sposobu przygotowania ofert, listy dokumentów i oświadczeń wymaganych od Oferenta zawarto w Zapytaniu ofertowym nr 3.2020 stanowiącym załącznik pn. "Zapytanie ofertowe".

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena zebranych ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie kryteriów punktowych.
Kryteria punktowe
Oferty spełniające określone powyżej kryteria dopuszczające zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów punktowych i ich znaczenia:
Kryterium 1: Cena brutto*, waga: 100%
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 punktów.
Punktacja w ramach kryterium będzie przyznawana na podstawie poniższego wzoru:
W1obl = Cmin / Cobl * W1max
W1obl - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć
W1max - waga kryterium 1 – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w kryterium 1
Cmin - wartość najniższej ceny brutto spośród złożonych ofert
Cobl - wartość obliczanej ceny brutto ocenianej oferty
Informacje wykorzystane do oceny punktowej będą pochodziły z przedłożonego przez Oferenta formularza ofertowego.
* Zamawiający, na potrzeby oceny ofert, w przypadku oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, powiększy wskazaną przez Oferenta cenę brutto o inne obciążenia podatkowe ponad wskazaną cenę brutto, które miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szczegółowy opis zasad wyboru oferty zawarto w Zapytaniu ofertowym nr 3.2020 stanowiącym załącznik pn. "Zapytanie ofertowe".

Wykluczenia

Z udziału w niniejszym postępowaniu wykluczone są podmioty:
1. powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego jest:
● Łukasz Piechowski.
Osobą wykonującą w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy jest:
● Łukasz Piechowski.

Oferent potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia, którego treść zawarto w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (Wzór – formularz ofertowy).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

INNTECH POLAND SP. Z O.O.

Adres

Ząbkowska 18/5

03-735 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

601954502

Fax

0

NIP

1132889778

Tytuł projektu

Innowacyjny i ekologiczny system ogrzewczo-chłodzący z kompozytowymi prefabrykowanymi elementami ściennymi

Numer projektu

RPMA.01.02.00-14-9558/17-02
Liczba wyświetleń: 115