Strona główna
Logo unii europejskiej

Nabór instruktorów modelarstwa lotniczego w ramach projektu

Data publikacji: 05.03.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-03-2020

Numer ogłoszenia

1233641

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dołączono załaczniki

Miejsce i sposób składania ofert

Elektronicznie na adres mailowy : biuro@gsml.pl
lub na adres Stowarzyszenia

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@gsml.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewa Gacek do spraw formalnych, Stanisław Kubit do spraw merytorycznych zamówinia

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48608460323 Ewa Gacek , +48601420383 Stanisław Kubit

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Nabór instruktorów modelarstwa lotniczego w ramach projektu WND-RPSI.09.01.01-24-0641/18-005

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Gliwice Miejscowość: Gliwice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja projektu : zaplanowano 4 grupy poniżej 18 r.ż.(od 6 lat) po 10 os.. Każdy kurs trwa 1,5 roku, od 1.04.2020r. do 31.12.2021r. z przerwami wakacyjnymi od 1.07 do 31.08 każdego roku. Zajęcia obejmują 330h/grupa. Zajęcia od pon. do sob., 1raz/tyg., w terminach dogodnych dla UP (ustalonych z UP). Zajęcia teoretyczne: Zasady BHP w pracowni i na lotnisku, co to jest modelarstwo lotnicze; zasady lotu: balonu na ogrzane powietrze, latawca, rakiety, modelu szybowca, modelu zdalnie sterowanego, dronów; omówienie podstawowych narzędzi i mat. modelarskich, podstawowe klasy i profile modelarskie, silniki modelarskie, klasy modeli zdalnie sterowanych, maszyny w pracowni modelarskiej, klasyfikacja modeli, regulaminy zawodów modelarskich, stateczność modeli, struktura sportu modelarskiego, Mistrzostwa polski, Europy i Świata, osiągnięcia zawodników GSML w Mistrzostwach Polski, Europy i Świata, droga do uzyskania uprawnień instruktorskich i sędziowskich w sporcie modelarskim. Zajęcia praktyczne: budowa modelu: balonu na ogrzane powietrze, szybowców klasy F1N, latawca płaskiego, model. styropian. i kartonowego, modelu RC, rakiet i ich oblatywanie oraz treningi w hali i na lotnisku, budowa urządzeń dla uzyskania efektów specjalnych latawca, modeli styropian. i kartonowych; budowa, przygotowanie do lotu i oblatywanie modelu wyścigowego zdalnie sterowanego, modelu drona, modelu klasy A-6, treningi w hali i na lotnisku zbudowanymi modelami (A-6 i dronami), nauka latania modelami dronów; start w zawodach „Młodzi modelarze na start” x3, w zawodach modeli latawców x3, i w zwodach „Mistrzostwa Gliwic Modeli Halowych” x3, start w zawodach zaliczanych do Pucharu Polski modelami klasy F1N, wycieczka do Muzeum Lotnictwa w Krakowie, zwiedzanie szybowców i samolotów Aeroklubu Gliwickiego. Zajęcia z każdą grupą, ze wzgl. na specjalist. zakres zajęć, będzie prowadziło 2 instruktorów, 1 raz w tygodniu po 4h/grupę w rewitalizowanych pomieszczeniach na lotnisku, albo w innych miejscach nadających się do przeprowadzenia treningów. UP będą brali udział w zawodach organizowanych przez GSML i Aeroklub Gliwicki. Przyjęto, że w 2020r. zajęcia będą prowadzone w jednej/dwóch gliwickich szkołach, do czasu oddania pomieszczeń na lotnisku Grupy dla dorosłych będą miały zajęcia: GI - od 1.03.2021r. do 31.06.2021r.; GII - od 1.09.2021r. do 31.12.2021r.
Zajęcia obejmują 64 h x 2 grupy x 12 os.; po 4h/grupa/tydzień, 1 raz w tyg., od pn. do sob. w term. dogodnych dla UP (ustalonych z UP). Zajęcia teoretyczne: Elem. aerodynamiki, elem. materiałoznawstwa, struktura sportu modelarskiego w Polsce (Aeroklub Polski, Komisja Modelarska, FAI (Kodeks Sportowy)),
zespoły napędowe, technologia modelarska. Modelarstwo sportem lotniczym (klasyfikacja modeli, zawody sportowe, klasy i odznaki, licencje sportowe i sędziowskie, piramida
sportowa, system współzawodnictwa, ustawa o sporcie). Organiz.pracy w modelarni (BHP, wyposażenie, organizacja pracy).
Zajęcia praktyczne: Budowa modeli: styropianowych, kartonowych, balonu na ogrzane powietrze, latawca, rakiet klasy S6A. Oblatywanie zbudowanych modeli, budowa modeli
A-6, budowa i wyposażanie modelu drona, oblatywanie i treningi zbudowanymi modelami, start w „Mistrzostwach Gliwic Modeli Halowych”.

Przedmiot zamówienia

Szkolenia dorosłych, młodzieży i dzieci

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

.

Harmonogram realizacji zamówienia

od 01-04-2020 do 31-12-2021

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiadanie dyplomu Instruktora Modelarstwa Lotniczego III klsay Aeroklubu Polskiego

Wiedza i doświadczenie

Dodatkowym czynnikiem branym pod uwagę będzie wykształcenie pedagogiczne i doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Posiadanie dyplomu Instruktora Modelarstwa Lotniczego III klsay Aeroklubu Polskiego-10
Wykształcenie pedagogiczne -3
Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą-5

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GLIWICKIE STOWARZYSZENIE MODELARZY LOTNICZYCH W GLIWICACH

Adres

Oskara Kolberga 42/4

44-100 Gliwice

śląskie , Gliwice

Numer telefonu

505900127

NIP

6311994307

Tytuł projektu

Modelarze na start - wsparcie społeczności lokalnych

Numer projektu

RPSL.09.01.01-24-0641/18-00
Liczba wyświetleń: 212