Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa sukcesywna między innymi odczynników, materiałów eksploatacyjnych, kolumn chromatograficznych, szkła laboratoryjnego, elektrod i akcesoriów oraz filtrów do osuszacza i luksomierza.

Data publikacji: 18.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-03-2020

Numer ogłoszenia

1233588

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

UWAGA! ZMIENIONO TERMIN SKŁADANIA OFERT - NA DZIEŃ 27.03.2020 ROKU

W dniu 19.02.2020 roku wpłynęło zapytanie dotyczące zgody na wydzielenie z Zadania III pozycji 1-10. Prośba motywowana była przez pytającego oddzieleniem pozycji obejmujących specjalistyczne akcesoria chromatograficzne od standardowego wyposażenia laboratorium. Zamawiający przychyla się do prośby. Stosowana korekta dokumentacji została zaktualizowana w dniu 21.02.2020 roku.

21.02.2020 Dodano Klauzulę informacyjną z art. 13 RODO związaną z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

W dniu 26.02.2020 roku wpłynęło zapytanie do wyżej wymienionego postępowania, dotyczące Część X - pozostałe materiały eksploatacyjne (po aktualizacji dokumentacji w dniu 21.02.2020 roku.). Odpowiedzi zostały zamieszczone poniżej.

W dniach 3 i 4.03.2020 roku wpłynęło zapytanie do wyżej wymienionego postępowania, dotyczące Część I - pozostałe materiały eksploatacyjne (po aktualizacji dokumentacji w dniu 21.02.2020 roku.) oraz wzoru umowy. Odpowiedzi zostały zamieszczone poniżej.

W dniu 5.03.2020 roku wpłynęło zapytanie do wyżej wymienionego postępowania, dotyczące Część I - pozostałe materiały eksploatacyjne (po aktualizacji dokumentacji w dniu 21.02.2020 roku.). Odpowiedzi zostały zamieszczone poniżej.

W dniu 16.03.2020 roku wpłynęło zapytanie do wyżej wymienionego postępowania, dotyczące Część II – kolumny chromatograficzne. Odpowiedzi zostały zamieszczone poniżej.

Miejsce i sposób składania ofert

Rozpatrywane będą oferty:
- dostarczone osobiście lub za pośrednictwem kuriera na adres: Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Na Kępie 3, 64-360 Zbąszyń. W tym wypadkach Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco: Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Na Kępie 3, 64-360 Zbąszyń. Z dopiskiem: Postępowanie w trybie zapytania ofertowego, znak sprawy: RCZ_POIR.01.01.01-00-1004/18/01 Nie otwierać przed dniem otwarcia ofert.
LUB
- przysłane pocztą elektroniczną na adres przetargi@rcz-zbaszyn.pl w tym przypadku, w temacie korespondencji należy powołać się na znak sprawy: RCZ_POIR.01.01.01-00-1004/18/01
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty doręczone zamawiającemu do dnia i godziny określonych jako termin składania ofert, niezależnie od daty ich nadania.

Sposób złożenia oferty:
1) Oferent zobowiązany jest do przedstawienia oferty zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
2) Oferent zobowiązany jest przedstawić jako załącznik do formularza ofertowego szczegółową specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia, z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych (równoważnych) lub wyższych parametrach technicznych i jakościowych w odniesieniu do przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego w pkt. 3 niniejszego Zapytania Ofertowego. Wskazany załącznik w swojej treści powinien zawierać każdą pozycję opisaną oddzielnie z nazwą, producentem i nr katalogowym, ceną netto i brutto.
3) Do oferty należy dołączyć inne załączniki zgodnie z opisanymi w niniejszym zapytaniu wymogami w formie pisemnej.
4) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
5) Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
6) Zamawiający dopuszcza składanie oferty równoważnej.
7) Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na osiem odrębnych części. Dopuszcza się składanie ofert częściowych, zgodnie z częściami określonymi przez Zamawiającego w pkt 3 Przedmiot zapytania ofertowego. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na jedną część, lub więcej części zamówienia. Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej odrębnie dla każdej z części zamówienia. Każda z części zamówienia została oznaczona cyfrą rzymską od I (oznacza pierwszą część zamówienia) do VIII (oznacza ósmą część zamówienia).
8) Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
9) Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego zapytania, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do ich treści.
10) Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego) w języku polskim w formie zapewniającej czytelność jej treści.
11) Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich.
12) Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być podpisane lub zaparafowane przez Oferenta. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane przez Oferenta, natomiast cyfry należy przekreślić i obok napisać prawidłowo w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
13) Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o łącznej ilości stron oferty wraz z liczbą i wykazem załączników do oferty.
14) W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Oferenta wskazane w ofercie.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

przetargi@rcz-zbaszyn.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Zdzisław Podrez

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa sukcesywna między innymi odczynników, materiałów eksploatacyjnych, kolumn chromatograficznych, szkła laboratoryjnego, elektrod i akcesoriów oraz filtrów do osuszacza i luksomierza.
Szczegółowy opis zamówienia został opisany w załączniku Zapytanie ofertowe.
Przedmiot zamówienia został podzielony na dziesięć części:
Część I – odczynniki laboratoryjne
Część II – kolumny chromatograficzne
Część III - materiały eksploatacyjne do HPLC
Część IV – szkło laboratoryjne
Część V – substancje wzorcowe / odczynniki kalibracyjne
Część VI – elektrody i akcesoria do pH-metrów oraz titratora wolumetrycznego Mettler-Toledo
Część VII – akcesoria do systemów oczyszczania wody Millipore Elix® Advantage 15 i Milli-Q® IQ 7000
Część VIII – akcesoria do osuszaczy adsorpcyjnych BEKO DRYPOINT AC122 i AC148 oraz zestawy serwisowe do sprężarek łopatkowych Hydrovane
Część IX – luksomierz z sondami
Część X - pozostałe materiały eksploatacyjne

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: nowotomyski Miejscowość: Zbąszyń

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór dostawcy celem dostaw sukcesywnych między innymi odczynników, materiałów eksploatacyjnych, kolumn chromatograficznych, szkła laboratoryjnego, elektrod i akcesoriów oraz filtrów do osuszacza i luksomierza dla potrzeb realizowanych prac badawczych w ramach Projektu pt.: „Opracowanie technologii wytwarzania wraz z oceną kliniczną nowych opatrunków absorpcyjnych na bazie rybiego kolagenu do leczenia ran o różnej etiologii” w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zachowując zgodność Projektu z przepisami obowiązującymi Wnioskodawcę, wybór dostawcy w niniejszym postępowaniu będzie zgodny z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Określonych w Szczególnych warunkach realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia, który został podzielony na dziewięć części, obejmuje między innymi:

W Części I – odczynniki laboratoryjne:
Acetonitryl (odczynnik o czystości gradientowej do analiz HPLC)
Kwas solny stężony 35 - 38%
Sodu diwodorofosforan 2. hydrat
Sodu wodorotlenek mikrogranulki
Sodu chlorek
Potasu diwodorofosforan
Kwas solny 0,1 mol\l (0,1 N) r-r mianowanany
Sodu wodorotlenek 0,1mol/l (0,1 N) r-r mianowany
Nadtlenek wodoru 30% (Perhydrol)
Kwas octowy 100% do analiz HPLC
Metanol (odczynnik o czystości gradientowej do analiz HPLC)
Kwas trifluorooctowy (odczynnik do analiz HPLC)
Diwodorofosforan sodu bezwodny do analiz HPLC
Wodorofosforan disodowy, dodekahydrat
Etylowy alkohol 96%
Dimetylosulfotlenek do chromatografii cieczowej
Formamid do miareczkowania wolumetrycznego metoda Karla Fischera
Chloroform
Aceton
Metanol do miareczkowania wolumetrycznego metoda Karla Fischera
Środek miareczkujący do wolumetrycznego jednoskładnikowego miareczkowania Karla Fischera (bez metanolu)
Roztwór reakcyjny do oznaczanie zawartości białek metodą biuretową (Protein Kit)

W Części II – kolumny chromatograficzne:
Kolumna typu SE-HPLC
Przedkolumna do kolumn typu SE-HPLC
Uchwyt do przedkolumn SE-HPLC
Wzorzec do sprawdzenia wydajności kolumn SE-HPLC

W Części III - materiały eksploatacyjne do HPLC:
Fiolki do HPLC
Nakrętki na fiolki do HPLC
Filtry strzykawkowe HPLC
Filtry do sączenia fazy ruchomej HPLC
Strzykawki

W Części IV – szkło laboratoryjne:
Naczynko wagowe 11ml
Naczynko wagowe 29ml
Kolbka miarowa 50mL
Kolbka miarowa 100mL
Kolbka miarowa 100mL, szkło bursztynowe
Kolbka miarowa 1000mL
Kolbka miarowa 5mL
Kolbka miarowa 10mL
Cylinder miarowy 100mL
Cylinder miarowy 1000mL
Zlewka 10ml
Zlewka 25ml
Zlewka 50ml
Zlewka 1000ml
Zestaw do filtracji fazy ruchomej
Precyzyjny termometr szklany

W Części V – substancje wzorcowe / odczynniki kalibracyjne:
Bufor roztwór pH 2,00
Bufor roztwór pH 4,00
Bufor roztwór pH 7,00
Bufor roztwór pH 9,00
Wzorzec przewodności
Wzorce do lepkości
Wzorzec do miareczkowania wolumetrycznego Karla Fischera
Kwas mlekowy
Wzorzec albumina wołowa
Wzorzec melanina
Wzorzec chinina

W Części VI – elektrody i akcesoria do pH-metrów oraz titratora wolumetrycznego Mettler-Toledo:
Kombinowana elektroda pH Mettler Toledo InLab® Viscous Pro-ISM lub równoważna
Elektroda InLab® Expert Pro-ISM lub równoważna
Kabel do elektrody
Szpatułka Visco-Spoon do łatwej obsługa lepkich próbek
Adapter do homogenizatorów do szybkiego rozdrabniania stałych i twardych próbek

W Części VII – akcesoria do systemów oczyszczania wody Millipore Elix® Advantage 15 i Milli-Q® IQ 7000:
Wkład oczyszczający IPAK Meta® polishing cartridge lub równoważny
Wkład oczyszczający
IPAK Quanta® polishing cartridge lub równoważny
Filtr Millipak® 0,22mm lub równoważny
Pakiet wstępnej obróbki Progard® TS2 lub równoważny
Wkład wstępny lub równoważny
Filtr zbiornika Elix® PE 100L lub równoważny

W Części VIII – akcesoria do osuszaczy adsorpcyjnych BEKO DRYPOINT AC122 i AC148 oraz zestawy serwisowe do sprężarek łopatkowych Hydrovane:
Wkład filtracyjny do filtra dokładnego (dust filter)
Wkład filtracyjny: typ V (filtr kasetowy z węglem aktywowanym)
Wkład filtracyjny do filtra super dokładnego (super fine filter)
Zestaw naprawczy
Zestaw serwisowy do osuszacza i sprężarki

W Części IX – luksomierz z sondami:
Przyrząd do pomiaru oświetlenia, luminancji, PAR, radiancji
Sonda do pomiaru promieniowania UVA
Sonda do pomiaru oświetlenia
Wzorcowanie luksomierza wraz z sondami

W Części X - pozostałe materiały eksploatacyjne:
Jednorazowe kuwety spektrofotometryczne
Końcówki do pipet automatycznych Brand Transferpette S
Probówki do mikrowirówki
Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe
Szczypce do tygli
Pipety Pasteura
Łyżeczko-szpatułki
Probówki
Fartuch ochronny odporny chemicznie
Łódeczka wagowa 5ml, 30ml, 100ml

Kod CPV

33696500-0

Nazwa kodu CPV

Odczynniki laboratoryjne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kod CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
Kod CPV: 33793000-5 Laboratoryjne wyroby szklane
Kod CPV: 31711140-6 elektrody
Kod CPV: 38437000-7 pipety i akcesoria laboratoryjne
Kod CPV: 38300000-8 Przyrządy do pomiaru

Harmonogram realizacji zamówienia

Ofertę należy złożyć do dnia 27.03.2020 r., do godz. 12.00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 27.03.2020r. o godz. 13:00 w siedzibie Regionalne Centrum Zdrowia sp. z o.o., w Zbąszyniu, ul. Na Kępie 3. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich wykonawców ubiegających się o zamówienie.
Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów, a Oferent zobowiąże się na sprzedaż i dostawę przedmiotu zamówienia na warunkach i zasadach określonych w umowie ramowej na sukcesywne dostawy, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

UWAGA!!!! Pytania należy składać w terminie nieprzekraczalnym do dnia 13.03.2020 roku. Po tym terminie Zamawiający może odmówić udzielenia wyjaśnień lub odpowiedzi.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria i sposób oceny ofert dotyczy wszystkich części postępowania

Kryteria formalne.
Ocena formalna będzie dokonana metodą zerojedynkową. Sposób oceny poszczególnych kryteriów będzie oparty o:
- Kompletność oferty – ocena zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 6 zapytania
- Zgodność oferty z zapytaniem – ocena zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 3 zapytania oraz w Załącznikach do Zapytania ofertowego
- Terminowości i sposób dostarczenia oferty – ocena zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 7 zapytania.

Kryteria punktowe.
Przyjęto następujące kryteria punktowe:
Cena: 100%.
Opis sposobu obliczenia ceny przez oferenta.
- Cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
- Cena winna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku.
- Oferent, dokonując kalkulacji warunków cenowych swoich ofert jest zobowiązany do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji z zastrzeżeniem, iż cena oferty nie może być rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Konsekwencją złożenia oferty z rażąco niską ceną jest jej odrzucenie.
- Oferent złoży wszelkie oświadczenia dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia określone w Formularzu Ofertowym.

Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena oferty zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Oferentów, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w specyfikacji. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto podaną w Formularzu Ofertowym.

Punkty będą liczone według wzoru:
X = Cn/Cb x 100 (waga kryterium)

gdzie: X – ilość punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)
Cn – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert
Cb – cena brutto oferty ocenianej

Informacja o wyniku postępowania będzie dostępna u Zamawiającego po zakończeniu procedury wyboru dostawcy. Sposób wyliczenia punktacji.
Wyniki postępowania będą wysłane do wszystkich Oferentów i upublicznione za pośrednictwem strony internetowej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

REGIONALNE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.

Adres

Na Kępie 3

64-360 Zbąszyń

wielkopolskie , nowotomyski

Numer telefonu

(68) 386 77 77

NIP

7881995468

Tytuł projektu

Opracowanie technologii wytwarzania wraz z oceną kliniczną nowych opatrunków absorpcyjnych na bazie rybiego kolagenu do leczenia ran o różnej etiologii.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-1004/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zamawiający - Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, na zakup i dostawę sukcesywną między innymi odczynników, materiałów eksploatacyjnych, kolumn chromatograficznych, szkła laboratoryjnego, elektrod i akcesoriów oraz filtrów do osuszacza i luksomierza za najkorzystniejszą uznał ofertę złożoną przez firmę:

w Część I – odczynniki laboratoryjne: MERCK Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 142B
Uzasadnienie wyboru oferty:
Do wyznaczonego terminu składania ofert, ofertę złożyło 2 oferentów:
1. S.WITKO – Sławomir Witkowski 92-332 Łódź, al. Piłsudskiego 143
2. MERCK Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 142B
W wyniku oceny ofert stwierdzono, że obie oferty spełniły warunki udziału w postępowaniu, oferty nie podlegały odrzuceniu. Oferty były zgodne z treścią zapytania ofertowego i spełniały wymagania zawarte w jej treści. W oparciu o przyjęte kryteria oferta firmy MERCK Sp. z o.o. uzyskała 100,00 punktów.

w Część II – kolumny chromatograficzne: SHIM-POL A.M. BORZYMOWSKI E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna
05-080 Izabelin, ul. Lubomirskiego 5
Uzasadnienie wyboru oferty:
Do wyznaczonego terminu składania ofert, ofertę złożyło 2 oferentów:
1. MERCK Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 142B
2. SHIM-POL A.M. BORZYMOWSKI E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna 05-080 Izabelin, ul. Lubomirskiego 5
W wyniku oceny ofert stwierdzono, że obie oferty spełniły warunki udziału w postępowaniu, oferty nie podlegały odrzuceniu. Oferty były zgodne z treścią zapytania ofertowego i spełniały wymagania zawarte w jej treści. W oparciu o przyjęte kryteria oferta firmy SHIM-POL A.M. BORZYMOWSKI E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna uzyskała 100,00 punktów.

w Część III – materiały eksploatacyjne do HPLC: BIOGENIC Sobczyk Urszula 05-400 Otwock, ul. im. Gen. J. Hallera 1F lok.3
Uzasadnienie wyboru oferty:
Do wyznaczonego terminu składania ofert, ofertę złożyło 3 oferentów:
1. WITKO Sp. z o.o. 92-332 Łódź, al. Piłsudskiego 143
2. ANCHEM PLUS Mariusz Malczewski 03-982 Warszawa, ul. Bora Komorowskiego 56
3. BIOGENIC Sobczyk Urszula 05-400 Otwock, ul. im. Gen. J. Hallera 1F lok.3
W wyniku oceny ofert stwierdzono, że wszystkie oferty spełniły warunki udziału w postępowaniu, oferty nie podlegały odrzuceniu. Oferty były zgodne z treścią zapytania ofertowego i spełniały wymagania zawarte w jej treści. W oparciu o przyjęte kryteria oferta firmy BIOGENIC Sobczyk Urszula uzyskała 100,00 punktów.

w Część IV – szkło laboratoryjne: ALCHEM GRUPA Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Polna 21
Uzasadnienie wyboru oferty:
Do wyznaczonego terminu składania ofert, ofertę złożyło 2 oferentów:
1. WITKO Sp. z o.o. 92-332 Łódź, al. Piłsudskiego 143
2. ALCHEM GRUPA Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Polna 21
W wyniku oceny ofert stwierdzono, że obie oferty spełniły warunki udziału w postępowaniu, oferty nie podlegały odrzuceniu. Oferty były zgodne z treścią zapytania ofertowego i spełniały wymagania zawarte w jej treści. W oparciu o przyjęte kryteria oferta firmy ALCHEM GRUPA Sp. z o.o. uzyskała 100,00 punktów.

w Część V – substancje wzorcowe / odczynniki kalibracyjne: S.WITKO – Sławomir Witkowski 92-332 Łódź, al. Piłsudskiego 143
Uzasadnienie wyboru oferty:
Do wyznaczonego terminu składania ofert, ofertę złożył 1 oferent:
1. S.WITKO – Sławomir Witkowski 92-332 Łódź, al. Piłsudskiego 143
W wyniku oceny ofert stwierdzono, że oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlegała odrzuceniu. Oferta była zgodna z treścią zapytania ofertowego i spełniała wymagania zawarte w jej treści. W oparciu o przyjęte kryteria oferta uzyskała 100,00 punktów.

w Część VI – elektrody i akcesoria do pH-metrów oraz titratora wolumetrycznego Mettler-Toledo pozostawiono bez rozstrzygnięcia. Do wyznaczonego terminu składania ofert, nie wpłynęła żadna oferta.

w Część VII – akcesoria do systemów oczyszczania wody Millipore Elix® Advantage 15 i Milli-Q® IQ 7000 pozostawiono bez rozstrzygnięcia. Do wyznaczonego terminu składania ofert, nie wpłynęła żadna oferta.

w Część VIII – akcesoria do osuszaczy adsorpcyjnych BEKO DRYPOINT AC122 i AC148 oraz zestawy serwisowe do sprężarek łopatkowych Hydrovane: BP Techem S.A. 02-856 Warszawa ul. Ludwinowska 17
Uzasadnienie wyboru oferty:
Do wyznaczonego terminu składania ofert, ofertę złożył 1 oferent:
1. BP Techem S.A. 02-856 Warszawa ul. Ludwinowska 17
W wyniku oceny ofert stwierdzono, że oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlegała odrzuceniu. Oferta była zgodna z treścią zapytania ofertowego i spełniała wymagania zawarte w jej treści. W oparciu o przyjęte kryteria oferta uzyskała 100,00 punktów.

w Część IX – luksomierz z sondami pozostawiono bez rozstrzygnięcia. Do wyznaczonego terminu składania ofert, nie wpłynęła żadna oferta.

w Część X – pozostałe materiały eksploatacyjne: WITKO Sp. z o.o. 92-332 Łódź, al. Piłsudskiego 143
Uzasadnienie wyboru oferty:
Do wyznaczonego terminu składania ofert, ofertę złożył 1 oferent:
1. WITKO Sp. z o.o. 92-332 Łódź, al. Piłsudskiego 143
W wyniku oceny ofert stwierdzono, że oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlegała odrzuceniu. Oferta była zgodna z treścią zapytania ofertowego i spełniała wymagania zawarte w jej treści. W oparciu o przyjęte kryteria oferta uzyskała 100,00 punktów.
Liczba wyświetleń: 494