Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 01/02/2020 na Zakup usługi doradczej w celu stworzenia strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego, opracowanie Briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych, a także opracowanie projektów i prototypów 6 typów uli wielofunkcyjnych wraz z przeprowadzeniem testów nowego produktu, w ramach Poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców POIR.

Data publikacji: 17.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-02-2020

Numer ogłoszenia

1233518

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę/y należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, adresem Zamawiającego (podanym poniżej) do dnia 24.02.2020r oraz zapisem: OFERTA NA ZAKUP USŁUGI DORADCZEJ W CELU STWORZENIA STRATEGII DZIAŁAŃ NIEZBĘDNYCH DO OPRACOWANIA NOWEGO PROJEKTU WZORNICZEGO, OPRACOWANIE BRIEFU PROJEKTOWEGO ORAZ OKREŚLENIE KIERUNKÓW PROJEKTOWYCH, A TAKŻE OPRACOWANIE PROJEKTÓW I PROTOTYPÓW 6 ULI WIELOFUNKCYJNYCH WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM TESTÓW NOWEGO PRODUKTU, W RAMACH PODDZIAŁANIA 2.3.5 DESIGN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POIR, PROJEKT NR POIR.02.03.05-12-0103/19 "OPRACOWANIE I WDROŻENIE INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW WZORNICZYCH ULI WIELOFUNKCYJNYCH PRZEZ FIRMĘ KORNEL BURNAT PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWE”
a) osobiście w siedzibie firmy Kornel Burnat Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe \Chojnik 321, 33-180 Gromnik
b) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy Kornel Burnat Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Chojnik 321, 33-180 Gromnik
Oferty złożone w inny sposób bądź po terminie nie będą rozpatrywane.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

burnat@burnat.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kornel Burnat

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

505181117

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Zakup usługi doradczej w celu stworzenia strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego, opracowanie Briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych, a także opracowanie projektów i prototypów 6 typów uli wielofunkcyjnych wraz z przeprowadzeniem testów nowego produktu w ramach projektu nr POIR.02.03.05-12-0103/19 "Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych projektów wzorniczych uli wielofunkcyjnych przez firmę Kornel Burnat Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wytyczne horyzontalne) oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: tarnowski Miejscowość: Chojnik

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy usług doradczych polegających na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie 6 nowych projektów wzorniczych uli wielofunkcyjnych. Zlecenie obejmuje:
1. Stworzenie Briefu projektowego
2. Przeprowadzenie audytu wzorniczego
3. Opracowanie projektów i prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego produktu

Przedmiot zamówienia

Zamówienie składa się z następujących części:
1. Stworzenie Briefu projektowego, zawierającego założenia dotyczące działań i uczestników projektu wzorniczego oraz procesu powstawania i wdrażania nowego produktu oraz wszystkie informacje, które mogą mieć wpływ na postać produktu i proces jego wdrażania min.:
- trendy na rynku pszczelarskim,
- opis przedmiotu projektu (cele, problemy grupy docelowej, które ma rozwiązać nowy produkt, dane z analiz marketingowych, analiz rynku, statystyk)
- specyfika firmy i jej zapotrzebowanie na projekt,
- otoczenie konkurencyjne firmy i jego struktura,
- klienci - ich segmentacja i stopień zaspokojenia potrzeb,
- pozycjonowanie firmy na rynku i jej wyrobów,
- wyzwania projektowe spełniające oczekiwania rynku i będące realizacją rekomendacji z audytu wzorniczego, a także uwzględniające możliwości produkcyjne, w tym z wykorzystaniem nowych maszyn,
- kryteria sukcesu, czyli mierzalne wielkości odnośnie powstania nowej serii produktów (jej wielkość, ilość różnych wariantów wzorniczych, funkcjonalnych, etc.),
- plan/harmonogram, czyli określenie czasowe wykonania poszczególnych czynności w procesie projektowania.
- opis użytkowników (charakterystyka grup – ich potrzeb, zwyczajów i oczekiwań)
- opis rynku i konkurencji
2. Przeprowadzenie audytu wzorniczego w celu zweryfikowanie potencjału firmy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego pod kątem wprowadzenia nowego produktu na rynek Polski oraz rynki międzynarodowe. Audyt obejmuje analizę wzorniczą w zakresie:
-oferty produktowej
-modelu biznesowego firmy
-stosowanych technologii
-struktury organizacyjnej
-procesów komunikacji
-analiza otoczenia rynkowego, w tym klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście działalności przedsiębiorcy trendów branżowych
- analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego
- przygotowanie strategii marketingowej pod kątem promocji marki oraz wprowadzenia nowego innowacyjnego produktu:
- polityka cenowa odnośnie innowacyjnego produktu
Efektem doradztwa będzie dokument w postaci raportu zawierający strategię marketingową
3. Opracowanie projektów i prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego produktu w postaci innowacyjnych uli wielofunkcyjnych wykonanych z EPP
- przygotowanie projektów w formie makiet interaktywnych oraz testowanie ich na potencjalnych użytkownikach,
- opracowanie prototypu i testy na użytkownikach,
- Projekt koncepcyjny wyrobu obejmuje wypracowywanie pomysłów, ich selekcję i wizualizację w postaci szkiców koncepcyjnych i modeli.
- Projekt postaci wyrobu obejmuje określenie ogólnych wytycznych dotyczących kształtu, wielkości, wyglądu, funkcjonalności, procesów fizycznych, systemu obsługi produktu oraz wstępne informacje o konstrukcji i technologii produkcji uli wielofunkcyjnych
- Projekt szczegółowy wyrobu obejmuje dopracowanie kształtu, wielkości i wyglądu wyrobu oraz wzorniczą dokumentację rysunkową i prezentacje graficzne
- Opracowanie prototypu nowego produktu w postaci innowacyjnych uli wielofunkcyjnych wykonanych z EPP na podstawie projektu wzorniczego (powstanie 6 prototypów)
- Testowanie prototypów oraz optymalizacja:
Test powinien się odbyć w gospodarstwie pasiecznym, testem objętych będzie 6 popularnych w Polsce typów uli: Wielkopolski, Ostrowskiej, Górski, Dadanta, Langstroth, ul Wielkopolski 12 ramkowy wielofunkcyjnych wykonanych z EPP.
- Stworzenie specyfikacji technicznych oraz odpowiedniej dokumentacji
Zlecenie obejmuje zakup usług doradczych (bez materiałów ) do opracowania prototypu
Wymagane jest aby projektowanie całego zlecenia było zgodne z koncepcjami projektowania zorientowanego na użytkownika (design thinking oraz user centered design).
W trakcie trwania realizacji zamówienia wymagane jest przeprowadzenie minimum jednego spotkania roboczego, w którym uczestniczyć będą członkowie zespołu ze strony Wykonawcy i Zamawiającego. Miejscem spotkań będzie siedziba Zamawiającego.

Kod CPV

79411100-9

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Dodatkowy Kod CPV 79415200-8 – Usługi doradcze w zakresie projektowania

Element przedmiotu zamówienia: Testowanie prototypów oraz optymalizacja powinien uwzględniać min.:
1.Zastosowanie ula z dennicą wielofunkcyjną w hodowli matek. Ul posłuży jako ulik weselny z możliwością zasiedlenia do czterech rodzinek w obrębie jednego ula.
2.Produkcję odkładów w gospodarce rotacyjnej lub na sprzedaż.
3.Zastosowanie powstałych odkładów do szybkiego zasilania rodzin produkcyjnych.
4.Ocenę dynamiki rozwoju rodzin pszczelich, będącej efektem stymulowania czerwienia matek - poprzez łatwość dokarmiania rodzin oraz jeżeli zajdzie potrzeba poprzez szybkie i skuteczne łączenie ich w obrębie jednego ula.
5.Przechowywanie zapasowych matek.
6.Skuteczność metod leczenia pszczół – różnych jednostek chorobowych.
7.Ocenę wentylacji oraz innych czynników istotnych w gospodarce wędrownej i stacjonarnej.
8.Dokarmianie rodzin syropem oraz ciastem.

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia wynosi do 31.08.2020.
2. Najpóźniej umowa z wykonawcą zostanie zawarta w ciągu 14 dni od wybrania Wykonawcy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wiedza i doświadczenie

Wymagania wobec Oferentów:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i wykwalifikowanym personelem zdolnym do wykonania zamówienia
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z ofertą oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i wykwalifikowanym personelem zdolnym do wykonania zamówienia.

Potencjał techniczny

Test powinien się odbyć w gospodarstwie pasiecznym opartym o: produkcje miodu oraz innych produktów pszczelich, gospodarkę wędrowną i stacjonarną, hodowlę matek pszczelich. Dostęp do ww gospodarstwa pasiecznego leży po stronie Zleceniobiorcy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę oraz będą dysponować na etapie realizacji zamówienia odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Realizacja zlecenia powinna powstać jako efekt wspólnej pracy zespołu specjalistów w składzie (lub równoważne):
- designer UX/grafik
- ekspert/programista w zakresie tworzenia interaktywnych makiet
- ekspert w zakresie wzornictwa z doświadczeniem w branży pszczelarskiej
- analityk biznesowy/rynków
- specjalista w zakresie tworzenie koncepcji i definiowania zakresu projektu w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby klienta

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Warunki zmiany umowy

1. Zmiana warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w zakresie realizacji przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego nie może dotyczyć jej istotnych postanowień wynikających z opisu przedmiotu zamówienia zamieszczonego w punkcie I niniejszego zapytania ofertowego,
2. Zmiana warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą może wynikać z konieczności dostosowania tych warunków do postanowień umowy o dofinansowanie projektu nr POIR.02.03.05-12-0103/19 "Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych projektów wzorniczych uli wielofunkcyjnych przez firmę Kornel Burnat Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe”

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Dokumenty powinny zawierać:
a) Oferta na załączonym formularzu, m.in. zwierająca cenę, wskazanie terminu wykonania przedmiotu zapytania, warunki płatności za realizację całości zadania – terminy, kwoty.
b) Aktualny dokument rejestrowy Oferenta wystawiony nie później niż 3 miesiące przed złożeniem Oferty, oraz jeżeli oferta została podpisana przez inną osobę niż wynika to z dokumentu rejestrowego dokument upoważniający do składania ofert.
c) Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i wykwalifikowanym personelem zdolnym do wykonania zamówienia
d) Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
e) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i/lub kapitałowych
f) Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
g) Oświadczenie RODO
2. Wszystkie ww dokumenty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta lub inną osobę umocowaną stosownym dokumentem pod rygorem odrzucenia oferty.
3. Zamawiający może wezwać Oferenta do wyjaśnień/uzupełnień jeżeli:
- oferta nie będzie zawierała dokumentów z podpunkt 1b) i/lub z podpunkt 1c)
- złożone dokumenty będą budziły wątpliwości co do autentyczności.
- złożone dokumenty nie będą pozwalały jednoznacznie odnieść się do treści zapytania ofertowego
4. Oferty, w których proponowane rozwiązanie będzie niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia lub oferta nie będzie zawierała dokumentów wymienionych w podpunkt 1 a-g) zostaną odrzucone
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

a. Cena oferty netto, Waga – 50%
Wynik (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) = Najniższa cena oferty netto / Cena oferty badanej netto x 50% x 100 pkt. Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów w ramach kryterium wynosi 50.
b. Termin realizacji przedmiotu zamówienia w dniach licząc od dnia podpisania umowy z Zamawiającym, Waga - 50%
Wynik (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) = najkrótszy termin realizacji przedmiotu zamówienia w dniach / termin realizacji przedmiotu zamówienia w dniach oferty badanej x 50% x 100 pkt.
Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów w ramach kryterium wynosi 50.
Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
2. Maksymalna możliwa ilość punktów do uzyskania w trakcie oceny wynosi 100.
3. Uwzględniając powyższe kryteria oceny ofert, wybrana zostanie oferta z najwyższa ilością punktów.

Wykluczenia

1. Oferent może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność ze stanem faktycznym przez Oferenta.
4. Kopie dokumentów powinny zostać opatrzone napisem „Za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby uprawnionej do składania oferty. W przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia
5. Oferent poda kwotę oferty w polskich złotych.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
7. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym. W tym zakresie Oferenci zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń
8. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Potwierdzeniem braku powiązań osobowych lub kapitałowych jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania w/w powiązań.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KORNEL BURNAT PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE

Adres

33-180 Chojnik

małopolskie , tarnowski

Numer telefonu

506-864-050

NIP

8732805664

Tytuł projektu

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych projektów wzorniczych uli wielofunkcyjnych przez firmę Kornel Burnat Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe

Numer projektu

POIR.02.03.05-12-0103/19-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy
Liczba wyświetleń: 181