Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie, implementacja i wdrożenie platformy wspomagającej kontakt psychoterapeutów z klientami oraz umożliwiającej zdalne wsparcie psychologiczne

Data publikacji: 15.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-04-2020

Numer ogłoszenia

1233245

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 25.02.2020 opublikowano informację o pytaniach zadanych przez Oferenta oraz udzielonych odpowiedziach.

W dniu 17.03.2020 opublikowano informację o pytaniach zadanych przez Oferenta oraz udzielonych odpowiedziach. W związku z faktem, że zawarte w nich informacje mogą mieć istotne znaczenie dla oferentów chcących złożyć ofertę, aby zapewnić wszystkim wystarczający czas na dostosowanie ofert do wymogów, podjęto decyzję o wydłużeniu terminu naboru ofert do 27.03.2020.
Innych zmian nie wprowadzano.

Dnia 27.03.2020 przedłużono termin naboru ofert do 02.04.2020. Innych zmian w zapytaniu nie wprowadzano.

Miejsce i sposób składania ofert

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi być złożona w formie elektronicznej lub papierowej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania i musi być kompletnie uzupełniona wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami.

2. Wraz z ofertą należy złożyć:
a. Dokumenty potwierdzające doświadczenie (referencje).
b. Potwierdzenie wpłaty wadium.
c. Kopia polisy OC.
d. Dokument potwierdzający upoważnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy, o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych Wykonawcy.
e. Załącznik nr 2_Przeniesienie praw autorskich

4. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę w ramach niniejszego postępowania.

5. oferty częściowe lub wariantowe będą odrzucane.

6. Każdy z Oferentów może zadać Zamawiającemu pytania do zamówienia, jednak w terminie nie późniejszym niż 3 doby przed zakończeniem naboru. Termin ten ma na względzie czas potrzebny Zamawiającemu na udzielenie odpowiedzi oraz czas dla Oferentów na dostosowanie oferty do udzielonej odpowiedzi. Wszystkie zadane pytania i odpowiedzi będą publikowane w treści ogłoszenia na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

7. W przypadku niejasności Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów, do złożenia wyjaśnień/uzupełnień w ciągu 3 dni roboczych. Niedotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty z powodu braku możliwości wyjaśnienia kwestii niezrozumiałych. Uzupełnieniom podlega jedynie zakres wskazany przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.

8. Oferta zostanie odrzucona w przypadku, jeśli jej treść nie odpowiada treści niniejszego Zapytania ofertowego, a zwłaszcza opisu zmówienia.

9. W związku z odrzuceniem oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

10. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

11.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

12. Termin związania ofertą powinien wynosić nie mniej niż 60 dni od upływu terminu składania ofert.

13. Oferent może określić dłuższy termin związania złożoną ofertą.

Dodatkowych informacji udziela Bartosz Gajda pod numerem telefonu 607 499 285 oraz adresem e-mail: projecteu@meetyou.io

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Oferta może być przesłana za pomocą poczty elektronicznej na adres: projecteu@meetyou.io , drogą pocztową jako list polecony lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego:
ul. Związkowa 26, 20-148 Lublin
lub na adres korespondencyjny Zamawiającego:
ul. Krasnowolska 82F, 02-849 Warszawa
(preferowany jest adres korespondencyjny) lub dostarczona osobiście.

2. W przypadku ofert przesłanych pocztą/kurierem lub dostarczonych osobiście oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 1/2020”.

3. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną wskazane jest, aby tytuł maila brzmiał: „Zapytanie ofertowe nr 1/2020”, a skan podpisanej oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy dołączyć do wiadomości jako plik pdf.

4. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej.
Data nadania w placówce pocztowej lub data nadania przesyłki kurierskiej nie będzie traktowana jako termin wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projecteu@meetyou.io

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bartosz Gajda

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

607 499 285

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, implementacja i wdrożenie platformy wspomagającej kontakt psychoterapeutów z klientami oraz umożliwiającej zdalne wsparcie psychologiczne.
2. Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy platformy internetowej wspomagającej kontakt psychoterapeutów z klientami oraz umożliwiającej zdalne wsparcie psychologiczne.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w załączniku do zapytania "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA".

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1) Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami wdrażania Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
2) Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Kod CPV

72210000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi programowania pakietów oprogramowania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania.

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie powinno zostać zrealizowane do 30.11.2020 z zastrzeżeniem sytuacji wymienionych w warunkach zmiany umowy.
realizacja zamówienia może odbywać się w podziale na etapy ustalone z zamawiającym (długość etapu to min. 2 tygodnie).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą brać udział podmioty, które wykażą się :
• wykonaniem lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwóch (2) projektów/usług z zakresu:

-natywnych aplikacji mobilnych z dziedziny lifestyle, health&beauty lub podobnych,
-budowy i wdrożenia internetowych platform działających w formule SaaS,
-budowy i wdrożenia natywnej aplikacji mobilnej dla dostawcy usługi oraz natywnej aplikacji mobilnej dla konsumenta usługi,
-budowie i wdrożeniu internetowych platform świadczenia e-usług (prywatnych lub publicznych podmiotów),

obejmujących następujące obszary zaangażowania w projekt:
• przeprowadzaniem warsztatów dot. funkcjonalności,
• prototypowaniem aplikacji mobilnych,
• badaniem użyteczności aplikacji mobilnych,
• implementacją natywnych aplikacji mobilnych na platformy Android i iOS
• oferent udokumentuje realizację powyższych projektów wskazując wykonane aplikacje mobilne np. w sklepach Google Play Store oraz App Store i strony www tych projektów w taki sposób, aby można było zidentyfikować komercyjne wdrożenie projektu oraz jego aktywne działanie.

Powyższe kryteria będą rozpatrywane na podstawie informacji podanych w Załączniku nr 3 do formularza oferty oraz na podstawie dołączonych Referencji na zasadzie: SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
Oferty nie spełniające jakiegokolwiek z powyższych wymogów podlegają odrzuceniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca musi pokazać, że dysponuje osobami lub zespołem oddelegowanym do realizacji przedmiotu.
Warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania osób zdolnych do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, gdy Oferent wykaże, że dysponuje ma do dyspozycji następujących specjalistów:
1.Specjalista nr 1 - “UX/UI Designer” - doświadczenie w realizacji minimum 2 projektów aplikacji mobilnych spełniających wymagania w zakresie projektowania, prototypowania i prowadzenia badań z użytkownikami.
2.Specjalista nr 2 - “Project manager” - doświadczenie w realizacji minimum 2 projektów aplikacji mobilnych spełniających wymagania w zakresie nadzorowania projektu i realizacji warsztatów np. metodą Design Sprint 2.0.
3.Specjalista nr 3 - “Mobile Developer” - doświadczenie w realizacji minimum 2 projektów aplikacji mobilnych spełniających wymagania w zakresie implementacji natywnych aplikacji mobilnych na platformę Android lub iOS.

Powyższe kryteria będą rozpatrywane na podstawie informacji podanych w Załączniku nr 4 do formularza oferty na zasadzie: SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
Oferty nie spełniające jakiegokolwiek z powyższych wymogów podlegają odrzuceniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty, które wykażą zdolność do realizacji zamówienia w następujący sposób:
-złożą oświadczenie, że nie są podmiotem znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej i finansowej,
-złożą oświadczenie, że nie są podmiotem, w stosunku, do którego otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
-złożą oświadczenie, że nie są podmiotem, który zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
-każdy reprezentant/członek zarządu/ właściciel podmiotu ofertującego podpisze oświadczenie, że nie jest osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

Powyższe kryteria będą rozpatrywane na podstawie złożonych oświadczeń w Załączniku nr 2 do formularza oferty na zasadzie: SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

Oferty nie spełniające jakiegokolwiek z powyższych wymogów podlegają odrzuceniu.

Dodatkowe warunki

Uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty, które:

1. Wpłacą wadium w wysokości 20 000 zł i potwierdzenie zapłaty dołączą do złożonej oferty.
Wadium można wpłacić przelewem lub gotówką. Nr konta do wpłaty wadium przelewem: Santander Bank Polska S.A. 66 1090 1694 0000 0001 4168 8911.

2. Przedłożą ważną polisę OC co najmniej na wartość złożonej oferty brutto (kopię polisy należy potwierdzić za zgodność z oryginałem).

3. Złożą oświadczenia zawarte w Załączniku nr 2 do formularza oferty:
- o zapewnieniu co najmniej 3-letniej bezpłatnej gwarancji licząc od daty podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego.
- o zapewnieniu bezpłatnych aktualizacji oprogramowania, w tym dostosowujących system do bieżących przepisów prawa pośrednictwa kredytowego, prawa dot. produktów kredytowych, RODO w okresie co najmniej 3 lat od daty podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego.

Powyższe kryteria będą rozpatrywane na zasadzie: SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
Oferty nie spełniające jakiegokolwiek z powyższych wymogów podlegają odrzuceniu.

Warunki zmiany umowy

1. Zmiany w zawartej Umowie będą mogły dotyczyć:
a) opóźnień i niedotrzymania terminów spowodowanych wystąpieniem siły wyższej lub wszystkich innych okoliczności, których nie dało się przewidzieć na dzień złożenia oferty i/lub podpisania umowy wykonawczej.
b) zmiany sposobu dokonywania płatności w ramach umowy wykonawczej. W ramach zamówienia możliwe jest zastosowanie zarówno płatności częściowych za poszczególne ustalone między stronami etapy realizacji zamówienia (dopuszcza się etapy trwające min. 2 tygodnie) jak i płatności jednorazowej po wykonaniu całego przedmiotu zamówienia
c) wynagrodzenia należnego Wykonawcy -- może ono ulec zmniejszeniu, jeśli wystąpią okoliczności pozwalające Wykonawcy na obniżenie kosztów wykonania zamówienia (przy tym przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany).
2. Konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązania umowy wykonawczej w przypadku, jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie.
4. Nie stanowi zmiany Umowy: zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu między Stronami.
5. W trakcie trwania Umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o:
a) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
b) zmianie osób reprezentujących,
c) ogłoszeniu o upadłości,
d) ogłoszeniu o likwidacji,
e) zawieszeniu działalności,
f) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca
Wszelkie zmiany i uzupełnienia muszą być zawarte w formie pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.


KARY UMOWNE W UMOWIE WYKONAWCZEJ
Zamawiający informuje, a Wykonawca akceptuje, że w umowie znajdywać się będą następujące zapisy dotyczące kar umownych: W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących wysokościach i przypadkach:
a. za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w terminach realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto umowy.
b. w razie opóźnienia w terminowym usunięciu awarii, błędów, wad i usterek Przedmiotu zamówienia zgłoszonych w okresie gwarancji w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto.
c. za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 25 % wartości wynagrodzenia brutto;

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi być złożona w formie elektronicznej lub papierowej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania i musi być kompletnie uzupełniona wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami.
Wraz z ofertą należy złożyć:
a. Dokumenty potwierdzające doświadczenie (referencje).
b. Potwierdzenie wpłaty wadium.
c. Kopia polisy OC.
d. Dokument potwierdzający upoważnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy, o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych Wykonawcy.
e. Załącznik nr 2_Przeniesienie praw autorskich

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 – Cena netto[w PLN] – znaczenie 60%
2 – Wydłużenie okresu gwarancji na oprogramowanie, wykraczające poza okres obowiązkowej co najmniej 3-letniej bezpłatnej gwarancji licząc od daty podpisania końcowego protokołu zdawczoodbiorczego [w miesiącach] – znaczenie 20%
3 – Czas reakcji serwisu w przypadku awarii oprogramowania [w godzinach] – znaczenie 10%
4 – Wydłużenie okresu bezpłatnych aktualizacji oprogramowania poza okres co najmniej 3 lat od daty podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego, w tym dostosowujące system do bieżących przepisów prawa pośrednictwa kredytowego, prawa dot. produktów kredytowych, RODO [w miesiącach] – znaczenie 10%

KRYTERIUM 1
Punktacja za cenę zostanie obliczona w następujący sposób (wynik zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku zastosowaniem reguł matematycznych):
𝑷1=C/Co * 60
gdzie:
P1 – liczba punktów przyznanych, rozpatrywanej ofercie w kryterium 1 - cena.
C – cena oferty najtańszej.
Co – cena rozpatrywanej oferty.

KRYTERIUM 2
Punktacja za wydłużenie okresu gwarancji na oprogramowanie, wykraczające poza okres obowiązkowej co najmniej 3-letniej bezpłatnej gwarancji licząc od daty podpisania końcowego protokołu zdawczoodbiorczego [w miesiącach] zostanie obliczona w następujący sposób (wynik zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku zastosowaniem reguł matematycznych):
𝑷2=Go/G * 20
gdzie:
P2 – liczba punktów przyznanych, rozpatrywanej ofercie w kryterium 2 – wydłużenie okresu gwarancji na oprogramowanie.
G – największa liczba miesięcy przedłużenia gwarancji na oprogramowanie.
Go – liczba miesięcy przedłużenia gwarancji na oprogramowanie rozpatrywanej oferty.
Do oceny bierze się pod uwagę liczbę miesięcy samego wydłużenia gwarancji bez podstawowego okresu 3-lat licząc od daty podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego.

KRYTERIUM 3
Punktacja za czas reakcji serwisu zostanie obliczona w następujący sposób (wynik zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku zastosowaniem reguł matematycznych):
𝑷3=S/So * 10
gdzie:
P3 – liczba punktów przyznanych, rozpatrywanej ofercie w kryterium 3 – czas reakcji serwisu.
S – najkrótszy czas reakcji serwisu w godzinach.
So – czas reakcji serwisu w godzinach rozpatrywanej oferty.

KRYTERIUM 4
Punktacja za wydłużenie okresu bezpłatnych aktualizacji oprogramowania poza okres co najmniej 3 lat od daty podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego, w tym dostosowujące system do bieżących przepisów prawa pośrednictwa kredytowego, prawa dot. produktów kredytowych, RODO [w miesiącach] zostanie obliczona w następujący sposób (wynik zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku zastosowaniem reguł matematycznych):
𝑷4= Ao/A * 10
gdzie:
P4 – liczba punktów przyznanych, rozpatrywanej ofercie w kryterium 4 – Wydłużenie okresu bezpłatnych aktualizacje oprogramowania
A – największa liczba miesięcy okresu wydłużenia bezpłatnych aktualizacji oprogramowania poza okres co najmniej 3 lat od daty podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego
Ao – liczba miesięcy wydłużenia okresu bezpłatnych aktualizacji oprogramowania poza okres co najmniej 3 lat od daty podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego, w rozpatrywanej ofercie
Do oceny bierze się pod uwagę liczbę miesięcy samego wydłużenia okresu bezpłatnych aktualizacji bez podstawowego okresu 3-lat licząc od daty podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYBORU OFERTY
1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie maksymalnie 5 dni roboczych od terminu składania ofert, z zastrzeżeniem sytuacji w której oferenci zostaną wezwani do uzupełnień formalnych zgodnie z procedurą opisaną w p. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT zapytania ofertowego. W takiej sytuacji termin 5 dni roboczych liczony jest od upływu terminu składania uzupełnionych ofert.
2. Za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo zostanie uznana oferta, która w toku oceny spełni wszystkie kryteria obowiązkowe oraz uzyska najwięcej punktów.
3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
4. Po wybraniu najkorzystniejszej oferty, oferent którego oferta została wybrana jest zobowiązany do podpisania umowy wykonawczej w przeciągu 10 dni roboczych. Nie podpisanie umowy w ww. terminie będzie skutkowało wyborem kolejnej najkorzystniejszej oferty.
5. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odstąpi od podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn, Zamawiający dokona wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania powodu. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wyniki z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku należy podpisać odpowiednie oświadczenie znajdujące się w formularzu oferty - Załącznik nr 1 do formularza oferty.

Powyższe kryterium będzie rozpatrywane na zasadzie: SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
Oferty niespełniające powyższego wymogu podlegają odrzuceniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ISG BARTOSZ GAJDA

Adres

Związkowa 26

20-148 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

607499285

NIP

5631627863

Tytuł projektu

Wdrożenie Innowacyjnej platformy wspomagającej kontakt psychoterapeutów z klientami oraz umozliwiającej zdalne wsparcie psychologiczne

Numer projektu

POIR.02.03.01-06-0088/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

RnDity Sp. z o.o.
ul. Radwańska 56 lok. 2
93-574 Łódź

Data wpływu oferty 2.04.2020
cena netto: 830 200 zł
Liczba wyświetleń: 450