Strona główna
Logo unii europejskiej

Trening szkoleniowy "Radzenie sobie ze stresem"

Data publikacji: 14.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-02-2020

Numer ogłoszenia

1233222

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Sekretariat Technikum Nr 2 w Tychach, ul. Elfów 9 43-100 Tychy
Osobiście lub listownie w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na realizację szkolenia: Trening szkoleniowy "Radzenie sobie ze stresem"” do dnia 24.02.2020 r. do godz. 10.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Żywczak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

530745266

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Celem treningu szkoleniowego jest nabycie i rozwinięcie praktycznych umiejętności redukowania stresu, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i trudnych, uświadomienie przyszłym pracownikom znaczenia własnych emocji, opanowanie technik ułatwiających kontrolowanie stresu oraz metod pozwalających na długofalowe radzenie sobie ze stresem

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Tychy Miejscowość: Tychy

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem treningu szkoleniowego jest nabycie i rozwinięcie praktycznych umiejętności redukowania stresu, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i trudnych, uświadomienie przyszłym pracownikom znaczenia własnych emocji, opanowanie technik ułatwiających kontrolowanie stresu oraz metod pozwalających na długofalowe radzenie sobie ze stresem.

Przedmiot zamówienia

15-godzininne warsztaty (2 spotkania dla każdej grupy po 7,5 godziny lub 3 spotkania dla każdej grupy po 5 godzin) będą prowadzone w salach lekcyjnych szkoły; adresowane są do 71 uczniów klas technikum kształcących się na kierunkach technik handlowiec, technik ekonomista i technik (organizacji) reklamy, podzielonych na 6 grup szkoleniowych.
Fakt nabycia umiejętności zawodowych będzie weryfikowany na podstawie egzaminu wewnętrznego, potwierdzającego podniesienie kwalifikacji przez Uczestników Projektu certyfikatem/świadectwem uzyskania umiejętności zawodowych. Wszyscy Uczestnicy otrzymają od Wykonawcy następujące materiały szkoleniowe: odpowiedni skrypt lub podręcznik w formie papierowej i elektronicznej, ramowy program szkolenia/sylabus, materiały do robienia notatek papierowych. Zajęcia organizowane będą w dni robocze po zakończonych zajęciach szkolnych, tzn. od poniedziałku do piątku w przedziale czasowym od 13.00-20.00 Możliwa jest organizacja zajęć w innych godzinach i dniach po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

Kod CPV

80570000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia warsztatów treningowych to marzec 2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą wziąć udział:
• nauczyciele wg zasad zatrudniania nauczycieli w projektach EFS – informacje https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zasady_zatrudniania_nauczycieli_efs 12_01_17 oraz
• wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1b pkt. 1 – 3 i nie podlegający wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych,
spełniający warunki dodatkowe wraz z ich znaczeniem
1. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawcy zobowiązani są dostarczyć następujące oświadczenia i dokumenty jako załączniki
do dołączonego do ogłoszenia formularza ofertowego:
a) Wykonawca oświadczy pisemnie, iż jest uprawniony do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, spełnia warunki określone w art. 22 ust.1b pkt. 1 – 3 i nie podlega wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym, zdolnością/osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.
b) Wykonawca przedstawi zaświadczenie o niekaralności trenerów z Krajowego Rejestru Karnego. Zaświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dopuszcza się złożenie oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia z zastrzeżeniem, że przed podpisaniem umowy z wyłonionym wykonawcą ww. ważne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego zostanie przedłożone przez Wykonawcę Zamawiającemu.
c) Trenerzy prowadzący szkolenie muszą posiadać wykształcenie wyższe (zawodowe tematyczne lub inne wraz z certyfikatami/zaświadczeniami umożliwiającymi przeprowadzenie danego szkolenia) dowiedzione skanem dołączonym do oferty; doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia, przy czym minimalne doświadczenie trenerskie w danej dziedzinie nie jest krótsze niż 2 lata, dowiedzione wykazem przeprowadzonych min. dwóch szkoleń przed terminem składania ofert dołączonym do oferty, zawierającego co najmniej nazwę lub przedmiot wykonanej usługi szkoleniowej, termin wykonania usługi, liczbę przeszkolonych osób i/lub liczbę godzin zrealizowanych szkoleń i nazwę podmiotu, na rzecz którego wykonano usługę.

Warunki zmiany umowy

Zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy oraz zmianę ostatecznej liczby uczestników, w przypadku wystąpienia zdarzeń zewnętrznych (zdarzeń uniemożliwiających wykonanie zamówienia, siły wyższej, awarii, nieprzewidzianym przerwaniem uczestnictwa w projekcie przez osoby skierowane na kurs, bądź niemożnością ich uczestniczenia w kursie w pierwotnie zaplanowanym terminie), niewywołanych działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy i Zamawiającego, o czas adekwatny do zaistniałej sytuacji, jednak nie więcej, niż o 30 dni kalendarzowych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oświadczenia i dokumenty opisane jw. w części "Warunki udziału w postępowaniu" w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wypełniony formularz ofertowy wraz z programem szkolenia

Zamówienia uzupełniające

W ramach usług szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego Kod CPV: 80570000-0 przewiduje się w roku 2020 r. następujące szkolenia projektowe :
Szkolenie "Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy" 71 osób

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. 90% Cena: Cena za przeprowadzenie kursu brutto (liczona jako 15h x 71os x cena za osobogodzinę) podlega weryfikacji na podstawie złożonych ofert, jednak nie może przekraczać stawki założonej w szczegółowym budżecie projektu. W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę przewidzianą i dostępną, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający może unieważnić postępowanie.
2. 5% Gotowość do realizacji zamówienia
(1 tydzień od podpisania umowy – 5%, po tym terminie – 0%)
3. 5% Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/kursów z ww. tematyki (powyżej 5 lat – 5%, 3-5 lat 3%, poniżej 3 lat – 0%)


Sposób obliczeń cenowych:
Najniższa cena złożonych ofert
= ------------------------------------------- x 90
Cena Oferenta

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA MIASTA TYCHY

Adres

al. Niepodległości 49

43-100 Tychy

śląskie , Tychy

Numer telefonu

32 776 39 33

Fax

32 776 39 35

NIP

6460013450

Tytuł projektu

Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy

Numer projektu

RPSL.11.02.03-24-02H8/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

SonMar Sonia Michalik ul. Poprzeczna 1, 41-400 Mysłowice; 24 luty 2020 r; 27750 zł
Liczba wyświetleń: 368