Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa i montaż huśtawki metalowej pojedynczej z siedziskiem płaskim.

Data publikacji: 14.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-02-2020

Numer ogłoszenia

1233220

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

19.02.2020: zamieszczono pytanie z firmy BUGLO oraz zaktualizowano treść zapytania ofertowego w zakresie widełek wymiarów huśtawki oraz strefy bezpieczeństwa.

Miejsce i sposób składania ofert

1) Oferty należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2) Oferty należy złożyć w Biurze Komendy Hufca Szczecinek ZHP lub wysłać na adres: Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Hufiec Szczecinek ZHP,
ul. Wł. Bartoszewskiego 12, 78-400 Szczecinek.
3) Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Oferta w postępowaniu Modernizacja i rozwój Stanicy Harcerskiej im. hm. Marcina Wielochowskiego w Drężnie – huśtawka”, znak sprawy ZHP.ZO.7.2020.
4) Jeśli oferta wysyłana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej, to w kopertę kurierską należy dodatkowo ofertę zapakować w nieprzeźroczystą kopertę i ja opisać zgodnie
z informację opisaną w punkcie 3.
5) Ofertę należy złożyć do dnia 25.02.2020 r. do godz. 16:00

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

phm. Arkadiusz Rosiński HR - Skarbnik Hufca Szczecinek ZHP

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48691037190

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa huśtawki metalowej (wahadłowej) pojedynczej z siedziskiem płaskim oraz montaż jej działce nr 65/10 w miejscowości Drężno 10a, 78-411 Wierzchowo, woj. zachodniopomorskie, powiat szczecinecki, Gmina Szczecinek.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: szczecinecki Miejscowość: Drężno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Doposażenie bazy harcerskiej w huśtawkę dla dzieci w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozwój Stanicy Harcerskiej im. hm. Marcina Wielochowskiego w Drężnie.”zgodnie z umową nr: RPZP.09.03.00-32-0080/18-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, oś: IX Infrastruktura publiczna; działanie 9.3 - Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich

Przedmiot zamówienia

a) dostawa huśtawki metalowej (wahadłowej) pojedynczej z siedziskiem płaskim
charakterystyka:
Wymiary 1,80- 2,4 x 2,0 - 2,4
Strefa bezpieczeństwa 7,0 - 7,5 x 1,6 - 2,5
Wysokość całkowita od 2 m do 2,5 m
Wysokość swobodnego upadku od 1m do 1,5m
b) instalacja przedmiotu zamówienia na działce nr 65/10 w miejscowości Drężno 10a, 78-411 Wierzchowo, woj. zachodniopomorskie, powiat szczecinecki, Gmina Szczecinek.

Kod CPV

37535210-2

Nazwa kodu CPV

Huśtawki (pionowe) do placów zabaw

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie określono

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia to 30.06.2020 ro

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Działalność gospodarcza.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Warunki zmiany umowy

Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. We wzorze umowy określono warunki zmiany umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszego Zapytania Ofertowego;
2) Aktualne na dzień składania ofert - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
3) Pełnomocnictwo (jeżeli umocowanie osoby podpisującej złożoną ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych),
4) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.4.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.419.), które powinny być umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. (jeśli dotyczy)

Zamówienia uzupełniające

-

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (waga kryterium 100%). Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną.

Wykluczenia

Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym – Wykonawca przedłoży oświadczenie według wzoru (załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego).
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CHORĄGIEW ZACHODNIOPOMORSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

Adres

Michała Kleofasa Ogińskiego 15

71-431 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

609776178

Fax

914224471

NIP

8513010025

Tytuł projektu

Modernizacja i rozwój Stanicy Harcerskiej im. hm. Marcina Wielochowskiego w Drężnie.

Numer projektu

RPZP.09.03.00-32-0080/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

SIMBA s.c. M. Ćwierzeń W.Gęsicki
Zębrzyce Tereszyńskie 74, 20-515 Lublin
cena: 1.750,00 zł. (brutto),
Data wpływu: 24.02.2020r. godz. 10:00
Liczba wyświetleń: 174