Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa i montaż przemysłowego sprzętu kuchennego - doposażenie kuchni.

Data publikacji: 14.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-02-2020

Numer ogłoszenia

1233215

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

17.02.2020: aktualizacja zapytania w zakresie parametrów technicznych lodówki do przechowywania próbek żywności (wskazano inne parametry) oraz dodano zakres głębokości zmywarki.
18.02.2020: aktualizacja zapytania w zakresie parametrów technicznych lodówki do przechowywania próbek żywności.
19.02.2020: aktualizacja w parametrach patelni - podano widełki w mocy całkowitej i temperaturze urządzenia.

Miejsce i sposób składania ofert

1) Oferty należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2) Oferty należy złożyć w Biurze Komendy Hufca Szczecinek ZHP lub wysłać na adres: Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Hufiec Szczecinek ZHP,
ul. Wł. Bartoszewskiego 12, 78-400 Szczecinek.
3) Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Oferta w postępowaniu Modernizacja i rozwój Stanicy Harcerskiej im. hm. Marcina Wielochowskiego w Drężnie – doposażenie kuchni”, znak sprawy ZHP.ZO.6.2020.
4) Jeśli oferta wysyłana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej, to w kopertę kurierską należy dodatkowo ofertę zapakować w nieprzeźroczystą kopertę i ja opisać zgodnie
z informację opisaną w punkcie 3.
5) Ofertę należy złożyć do dnia 25.02.2020 r. do godz. 16:00

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

phm. Arkadiusz Rosiński HR - Skarbnik Hufca Szczecinek ZHP

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48691037190

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż:
-krajalnica do wędlin i sera z powłoką nieprzywierającą, nóż śr. 250mm
-płuczko obieraczka 8kg (do ziemniaków)
-separator obierzyn
-maszynka do mielenia mięsa, 0.8 kW 230 V
-naświetlacz szufladowy do jaj ze stali nierdzewnej
-stół stalowy z półką
-patelnia duża elektryczna (przechył mechaniczny – korbka)
-zmywarko - wyparzarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego oraz
pompą zrzutową
-szafa chłodnicza 2 drzwiowa ze stali nierdzewnej
-szafa mroźnicza 1 drzwiowa
-lodówka na próbki żywności

(Dostawa i instalacja przedmiotu zamówienia w miejscowości Drężno 10a, 78-411 Wierzchowo, woj. zachodniopomorskie, powiat szczecinecki, Gmina Szczecinek.)

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: szczecinecki Miejscowość: Drężno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Doposażenie kuchni w stanicy harcerskiej w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozwój Stanicy Harcerskiej im. hm. Marcina Wielochowskiego w Drężnie.”zgodnie z umową nr: RPZP.09.03.00-32-0080/18-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, oś: IX Infrastruktura publiczna; działanie 9.3 - Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich

Przedmiot zamówienia

1) DOSTAWA I MONTAŻ:
a) Krajalnica do wędlin i sera z powłoką nieprzywierającą, nóż śr. 250mm
charakterystyka: Napięcie 230V / Wysokość 380mm / Głębokość 490mm / Szer. 380 mm/

b) Płuczko obieraczka 8kg (do ziemniaków)
charakterystyka: wymiary zewnętrzne [mm]: 400x400x750 / wydajność [kg/h]: 160
/ długość cyklu [s]: 120-180 / pojemność [kg]: 8 / moc [kW]: 0,37 / zasilanie [V]: 230
/ waga [kg]: 42

c) Separator obierzyn
charakterystyka: materiał wykonania - stal nierdzewna, / Wysokość - H (mm): 160, / Głębokość - D (mm): 562, / szerokość - W (mm): 315,

d) maszynka do mielenia mięsa, 0.8 kW 230 V
charakterystyka: sitka: 5 i 8 mm (średnica oczek) / średnica sitka - 68 mm / Napięcie - U (V): 230, / Wysokość - H (mm): 410, / Głębokość - D (mm): 328, / Szerokość - W (mm):
517, / Wydajność na godzinę (kg/h): 220,

e) naświetlacz szufladowy do jaj ze stali nierdzewnej
charakterystyka: dezynfekcja jednorazowa 30 sztuk jaj / Napięcie - U (V): 230, / Wysokość - H (mm): 245, / Głębokość - D (mm): 530, / Szerokość - W (mm): 360,

f) stół stalowy z półką
charakterystyka: przyścienny / wymiary: 1200x600x850 mm / Materiał wykonania: stal nierdzewna, / Konstrukcja: spawana, / Wysokość - H (mm): 850, / Głębokość -
D (mm): 600, / Szerokość - W (mm): 1200, / Ilość półek (szt): 1,

g) patelnia duża elektryczna (przechył mechaniczny – korbka)
charakterystyka: długość 700 mm / szerokość 600 mm / wysokość 850 mm / pojemność 37l / moc całkowita 5,0 – 6,5 kW / napięcie: 400 V / zasilanie: elektryczne / powierzchnia robocza 0.25 m² / materiał: stal nierdzewna / temperatura maksymalna 250 - 275 °C /

h) zmywarko - wyparzarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego oraz
pompą zrzutową
charakterystyka: moc (kW): 5.5 / 7.0, / Moc grzałki bojlera (kW): 3 / 4.5, / Moc grzałki komory (kW): 2, / Napięcie - U (V): 230 / 400, / Napięcie - U (V): 400 / 230,
Materiał wykonania: stal nierdzewna, / Wysokość - H (mm): 835, / Głębokość - D (mm): 665, / Szerokość - W (mm): 565,

i) szafa chłodnicza 2 drzwiowa ze stali nierdzewnej
charakterystyka: Klasa energetyczna: C, / Czynnik chłodniczy: R290/145g, / Strefa klimatyczna: 4, / Napięcie - U (V): 230, / Wysokość - H (mm): 2000, / Głębokość - D (mm): 830, / Szerokość - W (mm): 1480, / Pojemność -V (l): od 1300 do 1350, / Pojemność netto (l): 1000 do 1100,

j) szafa mroźnicza 1 drzwiowa
charakterystyka: długość 770-780 mm / szerokość 695 mm / wysokość 1895 mm /
pojemność 500 - 600 l / moc całkowita 0.35 kW / napięcie: 230 V / temperatura minimalna -22 °C / temperatura maksymalna -18 °C / drzwi nieprzeszklone / materiał: stal / ilość półek 6 szt. / waga 90 - 100 kg / wentylator.

k) lodówka na próbki żywności
charakterystyka: długość: 550 -650 mm / szerokość: 550 - 600 mm / wysokość: 800 - 900 mm / pojemność: 110 - 130 L / napięcie: 230V / zakres temp. 2 - 8 / ilość półek: 2 szt. / drzwi nieprzeszklone / materiał: stal nierdzewna / kolor: biały lub siwy / zamek w drzwiach.

(Dostawa i instalacja przedmiotu zamówienia w miejscowości Drężno 10a, 78-411 Wierzchowo, woj. zachodniopomorskie, powiat szczecinecki, Gmina Szczecinek.)

Kod CPV

39314000-6

Nazwa kodu CPV

Przemysłowy sprzęt kuchenny

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie określono

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia to 30.06.2020 roku

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Działalność gospodarcza.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Warunki zmiany umowy

Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. We wzorze umowy określono warunki zmiany umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszego Zapytania Ofertowego;
2) Aktualne na dzień składania ofert - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
3) Pełnomocnictwo (jeżeli umocowanie osoby podpisującej złożoną ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych),
4) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.4.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.419.), które powinny być umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. (jeśli dotyczy)

Zamówienia uzupełniające

-

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (waga kryterium 100%). Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną.

Wykluczenia

Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym – Wykonawca przedłoży oświadczenie według wzoru (załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego).
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CHORĄGIEW ZACHODNIOPOMORSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

Adres

Michała Kleofasa Ogińskiego 15

71-431 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

609776178

Fax

914224471

NIP

8513010025

Tytuł projektu

Modernizacja i rozwój Stanicy Harcerskiej im. hm. Marcina Wielochowskiego w Drężnie.

Numer projektu

RPZP.09.03.00-32-0080/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr ZHP.ZO.6.2020 z dnia 11.02.2020r.
Działając na podstawie punktu 5 rozdziału 10 zapytania ofertowego nr ZHP.ZO.6.20120 (cyt.: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a w szczególności w przypadku, gdy: a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; b) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia istotną wadą; c) nie wpłynie żadna oferta lub jeżeli złożone oferty są niezgodne z warunkami Zapytania Ofertowego..) Zamawiający dokonuje unieważnienia niniejszego postępowania.

W postępowaniu, dotyczącym wyboru wykonawcy na realizację zadania pn. "Modernizacja i rozwój Stanicy Harcerskiej im. hm. Marcina Wielochowskiego w Drężnie" – doposażenie kuchni, zostało złożone dziewięć (9) ofert:
1) Oferent 1 - 31.980,00 zł (brutto)
2) Oferent 2 - 29.387,75 zł. (brutto)
3) Oferent 3 - 27.454,83 zł. (brutto)
4) Oferta 4 - 27.650,00 zł. (brutto)
5) Oferta 5 - 29.927,29 zł. (brutto)
6) Oferta 6 - 29.804,25 zł. (brutto)
7) Oferta 7 - 33.310,82 zł. (brutto)
8) Oferta 8 - 27.260,56 zł. (brutto)
9) Oferta 9 - 22.662,81 zł. (brutto) - nie spełnia wymogów formalnych.

których ceny przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. Cena jednej z ofert nie zawiera pełnego wykazu sprzętu.
Liczba wyświetleń: 225