Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa i montaż 5 kompletów zewnętrznej lampy solarnej (lapma, słup, fundament)

Data publikacji: 14.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-02-2020

Numer ogłoszenia

1233183

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

1. Dodano plik zapytania ofertowego - zmieniono nr w stopce dokumentu z 1 na 5
2. Dodano załącznik nr 3 - tzn. karta gwarancyjna - usunięto zbędny/błędny zapis: „Roboty budowlane zrealizowane w ramach umowy nr .......................... z dnia ............................r.”
3. 19.02.2020: zmieniono - sprecyzowano widełki określające lampę solarną zgodna z obowiązującymi normami.

Miejsce i sposób składania ofert

1) Oferty należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2) Oferty należy złożyć w Biurze Komendy Hufca Szczecinek ZHP lub wysłać na adres: Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Hufiec Szczecinek ZHP,
ul. Wł. Bartoszewskiego 12, 78-400 Szczecinek.
3) Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Oferta w postępowaniu Modernizacja i rozwój Stanicy Harcerskiej im. hm. Marcina Wielochowskiego w Drężnie – oświetlenie”, znak sprawy ZHP.ZO.5.2020.
4) Jeśli oferta wysyłana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej, to w kopertę kurierską należy dodatkowo ofertę zapakować w nieprzeźroczystą kopertę i ja opisać zgodnie
z informację opisaną w punkcie 3.
5) Ofertę należy złożyć do dnia 25.02.2020 r. do godz. 16:00

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

phm. Arkadiusz Rosiński HR - Skarbnik Hufca Szczecinek ZHP

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48691037190

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa 5 kompletów ZEWNĘTRZNEJ LAMPY SOLARNEJ wraz ze SŁUPEM OŚWIETLENIOWYM i FUNDAMENT BETONOWYM oraz montaż przedmiotu zamówienia na działce nr 65/10 w miejscowości Drężno 10a, 78-411 Wierzchowo, woj. zachodniopomorskie, powiat szczecinecki, Gmina Szczecinek.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: szczecinecki Miejscowość: Drężno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Oświetlenie linii brzegowej jeziora w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozwój Stanicy Harcerskiej im. hm. Marcina Wielochowskiego w Drężnie.”zgodnie z umową nr: RPZP.09.03.00-32-0080/18-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, oś: IX Infrastruktura publiczna; działanie 9.3 - Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich

Przedmiot zamówienia

2.1 Dostawa i montaż 5 kompletów ZEWNĘTRZNEJ LAMPY SOLARNEJ:
charakterystyka:
panel solarny: 40-50W / 16-18V
luminacja: 1500 – 1900 lm
moc lampy: 10 – 15 W
barwa światła: 3000-6500K
zastosowanie docelowe: oświetlenie ścieżki spacerowej o małym ruchu pieszych na odcinku 120-200m

wraz z elementami stanowiącymi integralna część tj.:
SŁUP OŚWIETLENIOWY:
charakterystyka
- słup wysokości 5-6 m

FUNDAMENT BETONOWY pod słup oświetleniowy dopasowany do słupa oświetleniowego.

2.2 instalacja przedmiotu na działce nr 65/10 w miejscowości Drężno 10a, 78-411 Wierzchowo, woj. zachodniopomorskie, powiat szczecinecki, Gmina Szczecinek.

Kod CPV

31527210-1

Nazwa kodu CPV

Latarnie

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie określono

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia to 30.06.2020 roku

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Działalność gospodarcza.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Warunki zmiany umowy

Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. We wzorze umowy określono warunki zmiany umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszego Zapytania Ofertowego;
2) Aktualne na dzień składania ofert - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
3) Pełnomocnictwo (jeżeli umocowanie osoby podpisującej złożoną ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych),
4) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.4.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.419.), które powinny być umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. (jeśli dotyczy)

Zamówienia uzupełniające

-

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (waga kryterium 100%). Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną.

Wykluczenia

Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym – Wykonawca przedłoży oświadczenie według wzoru (załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego).
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CHORĄGIEW ZACHODNIOPOMORSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

Adres

Michała Kleofasa Ogińskiego 15

71-431 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

609776178

Fax

914224471

NIP

8513010025

Tytuł projektu

Modernizacja i rozwój Stanicy Harcerskiej im. hm. Marcina Wielochowskiego w Drężnie.

Numer projektu

RPZP.09.03.00-32-0080/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr ZHP.ZO.5.2020 z dnia 11.02.2020r.

Działając na podstawie punktu 5 rozdziału 10 zapytania ofertowego nr ZHP.ZO.5.20120 (cyt.: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a w szczególności w przypadku, gdy: a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; b) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia istotną wadą;
c) nie wpłynie żadna oferta lub jeżeli złożone oferty są niezgodne z warunkami Zapytania Ofertowego). Zamawiający dokonuje unieważnienia niniejszego postępowania.

W postępowaniu, dotyczącym wyboru wykonawcy na realizację zadania pn. "Modernizacja i rozwój Stanicy Harcerskiej im. hm. Marcina Wielochowskiego w Drężnie" – dostawa i montaż 5 lamp, została złożona jedna (1) oferta:
1) Oferent 1 – 28.290,00 zł. (brutto)
której cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Liczba wyświetleń: 279