Strona główna
Logo unii europejskiej

Wybór dostawcy: Zapytanie ofertowe nr 1/1.2.2/2020

Data publikacji: 14.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-03-2020

Numer ogłoszenia

1233170

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Treść ogłoszenia została zmieniona. Przedłużono termin składania ofert na dzień 27.03.2020r.
W dniu 06.03.2020r. umieszczono pytania i odpowiedzi jakie pojawiły się w postępowaniu.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy złożyć osobiście, za pośrednictwem kuriera, poprzez e-mail lub przesyłać na adres do korespondencji (Ul. Mościckiego 235, 33-100 Tarnów).
2. Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 20.03.2020 r.
3. Decyduje data wpływu do Zamawiającego, otrzymania przesyłki pocztowej, wiadomości e-mail lub dostarczenia osobiście.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

wwozniak@energysolutions.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Weronika Woźniak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

795 535 771

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie środków trwałych określonych w załączniku „Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia” wraz z wszelkimi kartami katalogowymi oraz gwarancyjnymi.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Tarnów Miejscowość: Tarnów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja projektu pt. „Budowa i wyposażenie laboratorium Energy Solutions Sp. z o.o.” o numerze RPMP.01.02.02-12-0149/19 w ramach poddziałania 1.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie następujących środków trwałych wraz z wszelkimi kartami katalogowymi i gwarancyjnymi:
1) Moduł Produkcji Energii Chłodniczej,
2) Moduł Produkcji Energii Cieplnej,
3) Zbiornik buforowy.
Ze względu na obszerność specyfikacji technicznej planowanych do zakupu środków trwałych oraz limity znaków wszelkie wymagania względem urządzeń zostały określone w załączniku „Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia”, który stanowi integralną część przedmiotowego zapytania ofertowego.

UWAGA:
Ewentualne wskazania w dokumentacjach nazw własnych producentów, typów, urządzeń czy materiałów należy traktować jako definiujące minimalne wymagania materiałowe. Zamawiający dopuszcza zmianę systemów, materiałów i producentów urządzeń/materiałów/technologii na równoważne w stosunku do założonych w dokumentacji projektowej oraz przetargowej, pod warunkiem spełnienia wymagań stawianych im w projekcie, niepogorszeniu ich parametrów, zachowania celu, któremu mają służyć. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Kod CPV

45331000-6

Nazwa kodu CPV

Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45331230-7 - Instalowanie urządzeń chłodzących
42513200-7 - Urządzenia chłodnicze
39715200-9 - Urządzenia grzewcze
45332200-5 – Roboty instalacyjne hydrauliczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin wykonania zamówienia – 31.10.2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Oferent powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki techniczno-organizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy.
W ramach niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający będzie stawiał wobec oferentów następujące wymagania:
1. Oferent posiada uprawnienia do wykonywania działalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia.
Dla potwierdzenia spełnienia warunku Oferent musi przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. Oferent nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
Dla potwierdzenia spełnienia warunku oferent musi przedstawić:
a. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.
b. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną, kilka lub wszystkie pozycje zamówienia, przy czym nie dopuszcza się dzielenia poszczególnych pozycji wymienionych w załączniku „Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia”.
2. Dopuszczalne jest złożenie oferty poprzez konsorcjum przedsiębiorstw.
3. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę netto oraz brutto dla poszczególnej pozycji zamówienia oraz jedną cenę całkowitą netto oraz brutto wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe spowoduje jej odrzucenie.
5. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
Cena brutto przedmiotu zamówienia – wynagrodzenie Oferenta obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu zapytania, w tym wszelkie daniny o charakterze publicznoprawnym i inne (w tym w szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie, związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami). Wynagrodzenie (cena) nie będzie podlegało podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu, chyba że co innego wyraźnie postanowi Zamawiający w treści niniejszego zapytania lub w trakcie realizacji przedmiotu zapytania (w formie pisemnej).
Oferent zobowiązany będzie do sporządzenia dokumentu (protokół) potwierdzającego wykonanie przedmiotu zamówienia.
Oferta powinna być przygotowana w sposób jak najbardziej zrozumiały, czytelny i kompletny oraz jednoznacznie odnosić się do przedmiotu zamówienia. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym. Formularz ten ma charakter pomocniczy; w przypadku, gdy formularz nie zawiera wszystkich ww. elementów oferty - Oferent powinien dołączyć do formularza pismo z wymaganymi elementami oferty.
Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu.
Złożona oferta powinna zawierać:
 nazwę i adres Oferenta,
 termin realizacji,
 informację o okresie gwarancji podaną w miesiącach,
 cenę, warunki i termin płatności,
 datę sporządzenia oferty,
 kosztorys ofertowy,
 datę ważności oferty,
 informacja o sprawności i mocy znamionowej kotła biomasowego,
 współczynnik COP dla pompy ciepła,
 pieczęć i podpis oferenta.

Oferta musi być ważna co najmniej do 31.05.2020 r.

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent.

Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym dokumentów potwierdzających podane w ofertach informacje.

Oferta nie spełniająca wymagań niniejszego zapytania, w szczególności formalnych (złożona po terminie, niekompletna oraz do których nie załączono wymaganych załączników) lub merytorycznych (zwłaszcza niebędącą ofertą w rozumieniu przepisów prawa cywilnego) albo zawierająca inne rozpoznane wady sprzeczne z przepisami prawa, zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania.

Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.

Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadkach określonych w ustawie – Prawo zamówień publicznych lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, oraz o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji Projektu lub przedmiotu zapytania (szczególności ze względu na należytą jakość wykonania przedmiotu zapytania oraz jego zgodność z celami Projektu).

Informacja o unieważnieniu postępowania lub zmianie treści zapytania ofertowego zostanie zamieszczona na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl. W przypadku modyfikacji treści zapytania termin składania ofert zostanie przedłużony. O unieważnieniu postępowania lub zmianie treści zapytania ofertowego zostaną poinformowane podmioty, od których Zamawiający otrzymał już ofertę.

Warunki zmiany umowy

Warunkiem ostatecznego wyboru oferty będzie podpisanie umowy z wybranym Oferentem na realizację przedmiotu zamówienia.
Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy we wskazanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie terminu realizacji pod warunkiem wystąpienia obiektywnych i niezależnych od Dostawcy okoliczności powodujących uzasadnione wydłużenie okresu dostawy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy zgodny z załącznikiem nr 1
2. Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym wg załączonego wzoru ("Zał. 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu").
W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub większą ilość oferentów (konsorcja), każdy członek konsorcjum zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w powyższym rozumieniu wg załączonego wzoru.
3. Oferent składa oświadczenie o wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób, których dane osobowe przekazał w związku z udziałem w przetargu. (Załącznik nr 4 Oświadczenie RODO)
Dodatkowo Zamawiający wymaga złożenia w Ofercie następujących oświadczeń i dokumentów, a mianowicie:
- Potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania działalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia tj. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- Potwierdzenie nie zalegania z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne tj.:
a. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.
b. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie merytorycznej, przeprowadzonej w oparciu o kryteria wyboru oferty, będą podlegały wyłącznie kompletne oferty złożone przez Oferentów spełniających wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

KRYTERIA OCENY:
Kryteriami wyboru ofert są:
- KRYTERIUM 1: Cena netto (maksymalna liczba punktów do zdobycia to 80 pkt),
- KRYTERIUM 2: Kompletność oferty (maksymalna liczba punktów do zdobycia to 10 pkt),
- KRYTERIUM 3: Termin płatności (maksymalna liczba punktów do zdobycia to 10 pkt),
Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

KRYTERIUM DODATKOWE (ROZSTRZYGAJĄCE)
Jeżeli w ramach zamówienia kilka ofert otrzyma identyczną liczbę punktów Zamawiający wybierze ofertę dostawcy, którego oferta jest najbardziej korzystna:
- dla Modułu Produkcji Energii Chłodniczej - z punktu widzenia oddziaływania na środowisko i klimat (współczynnik COP dla pompy ciepła).
- dla Modułu Produkcji Energii Cieplnej - z punktu widzenia oddziaływania na środowisko i klimat (sprawność energetyczna kotła biomasowego).
- dla Zbiornika Buforowego - otrzyma największą wartość punktów w ramach kryterium „Cena netto”

SPOSÓB OCENY:

KRYTERIUM 1: Cena netto *
Punkty przyznawane są wg poniższego wzoru:
80 x cena najniższa** / cena badana***.
*W przypadku ofert złożonych w walucie obcej, przyjęty zostanie średni kurs NBP obowiązujący w dniu przeprowadzenia oceny.
**Cena najniższa - oznacza najniższą cenę netto określoną w ofertach złożonych przez Oferentów i niepodlegających odrzuceniu.
*** Cena badana – oznacza cenę netto wskazaną w badanej ofercie dla pozycji wymienionej w przedmiocie zamówienia.
KRYTERIUM 2: Kompletność oferty
Punkty przyznawane są wg poniższego wzoru:
Oferta częściowa – nie zawierająca wszystkich elementów zapytania: 0 pkt.
Oferta całościowa - zawierająca wszystkie elementy zapytania: 10 pkt.
KRYTERIUM 3: Termin płatności
Punkty przyznawane są wg poniższego wzoru:
0-44 dni od dnia wystawienia faktury to 0 pkt,
45-89 dni od dnia wystawienia faktury to 5 pkt,
90 dni i więcej od dnia wystawienia faktury to 10 pkt,


Komisja Konkursowa dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego.
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie 14 dni od upływu terminu składania oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty.
Zamawiający ogłosi wybór Oferenta na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ENERGY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Ignacego Mościckiego 235

33-100 Tarnów

małopolskie , Tarnów

Numer telefonu

146571105

Fax

146571106

NIP

8733087805

Tytuł projektu

Budowa i wyposażenie laboratorium Energy Solutions Sp. z o.o.

Numer projektu

RPMP.01.02.02-12-0149/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1) Moduł Produkcji Energii Chłodniczej
Nazwa i adres firmy: GORDIUS-FILIP ADAMCZYK ul. Bocheńska 29, 32-720 Nowy Wiśnicz
Data wpłynięcia oferty: 26.03.2020r.
Cena: 259128,65 zł netto

2) Moduł Produkcji Energii Cieplnej
Nazwa i adres firmy: GORDIUS-FILIP ADAMCZYK ul. Bocheńska 29, 32-720 Nowy Wiśnicz
Data wpłynięcia oferty: 26.03.2020r.
Cena: 211384,57 zł netto

3) Zbiornik buforowy
Nazwa i adres firmy: GORDIUS-FILIP ADAMCZYK ul. Bocheńska 29, 32-720 Nowy Wiśnicz
Data wpłynięcia oferty: 26.03.2020r.
Cena: 7500,00 zł netto
Liczba wyświetleń: 363