Strona główna
Logo unii europejskiej

Prowadzenie zajęć na kierunkach: LOGISTYKA I ST., LOGISTYKA II ST., INFORMATYKA I ST.- studia zaoczne

Data publikacji: 14.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-03-2020

Numer ogłoszenia

1233150

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Realizacja zajęć dydaktycznych dotyczy poniższych przedmiotów z programu studiów na kierunkach: LOGISTYKA I ST., LOGISTYKA II ST., INFORMATYKA I ST., na studiach niestacjonarnych (zaocznych) w ramach I roku studiów, sem. 2 w roku akademickim 2019/2020.

Miejsce i sposób składania ofert

Podpisaną przez Wykonawcę ofertę należy przesłać mailem na adres: projekty@wsb.szczecin.pl lub przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie; ul. Wojska Polskiego 128; Szczecin; pok. 507.1, w kopercie z opisem „Oferta – prowadzenie zajęć na kierunkach: LOGISTYKA I ST., LOGISTYKA II ST., INFORMATYKA I ST. w projekcie: „Zintegrowany Program Rozwoju kierunków Informatyka i Logistyka na Wydziałach w Poznaniu Chorzowie i Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu zgodnie z Regionalnymi Strategiami Innowacji województw” do 26.02.2020 do godz.12.00. Oferty złożone po ww. terminie nie będą podlegać ocenie.
Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę jej wpływu do Zamawiającego.
Oferenci mogą otrzymać sylabus przedmiotu po wyrażeniu takiej prośby drogą mailową (osoba do kontaktu podana powyżej).
Nie spełnienie któregokolwiek z elementów dyskwalifikuje oferenta z postępowania z powodu nie spełnienia wymogów formalnych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projekty@wsb.szczecin.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Daria Budner

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

914526967

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów na kierunkach: LOGISTYKA I ST., LOGISTYKA II ST., INFORMATYKA I ST., na studiach niestacjonarnych (zaocznych) w ramach I roku studiów w roku akademickim 2019/2020 w 2 semestrze. Zajęcia odbywać się będą według harmonogramu ustalonego przez Zamawiającego w 2 semestrze roku akademickiego 2019/2020, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie w ramach projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju kierunków Informatyka i Logistyka na Wydziałach w Poznaniu Chorzowie i Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu zgodnie z Regionalnymi Strategiami Innowacji województw” POWR.03.05.00-IP.08-00-REG/18

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Szczecin Miejscowość: Szczecin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja zajęć dydaktycznych na kierunkach LOGISTYKA I ST., LOGISTYKA II ST., INFORMATYKA I ST., na studiach niestacjonarnych (zaocznych) oraz w ramach I roku studiów w roku akademickim 2019/2020 w 2 semestrze.

Przedmiot zamówienia

Realizacja zajęć dydaktycznych dotyczy poniższych przedmiotów z programu studiów na kierunkach: LOGISTYKA I ST., LOGISTYKA II ST., INFORMATYKA I ST., na studiach niestacjonarnych (zaocznych) w ramach I roku studiów. W nawiasie podano liczbę godzin zajęć wynikającą z programu studiów, jednakże ostateczna liczba godzin zajęć uzależniona jest od liczby grup wykładowych, ćwiczeniowych, laboratoryjnych, projektowych.
Semestr 2; kierune LOGISTYKA I ST.
- Język angielski (Ćwiczenia 39 h)
- Język niemiecki (Ćwiczenia 39 h)
- Podstawy zarządzania (Ćwiczenia 35 h )
- Matematyka (Wykład 35 h, Ćwiczenia 108 h)
- Ochrona środowiska w transporcie (Wykład 46 h, Ćwiczenia 70 h )
- Logistyka zaopatrzenia (Ćwiczenia 40h)

Semestr 2; kierunek LOGISTYKA II ST.
- Język angielski (Ćwiczenia 3h, kurs e-learning 30 h )
- Język niemiecki (Ćwiczenia 3h, kurs e-learning 30 h )
- Prawo w transporcie, spedycji i logistyce (Wykład 12 h, Ćwiczenia 15 h, kurs e-learning 25 h)
- Współczesne koncepcje zarządzania w logistyce (Wykład 12 h, Ćwiczenia 25 h, kurs e-learning 25 h)
- Logistyczna obsługa klienta (Wykład 9 h, Ćwiczenia 37 h, kurs e-learning 25 h)
- Zarządzanie relacjami (Wykład 15 h, Ćwiczenia 40 h, kurs e-learning 26 h)
- Logistyka kryzysowa (Wykład 12 h, Ćwiczenia 25 h, kurs e-learning 25 h)
- Metodyka pracy naukowej (Ćwiczenia 12 h)
- Seminarium magisterskie (Ćwiczenia 37 h, kurs e-learning 20 h)
- Modelowanie baz danych SQL (Wykład 12 h, Laboratoria 15 h, Ćwiczenia 9 h, kurs e-learning 13 h)
- Analiza sprawozdań finansowych (Wykład 12 h, Ćwiczenia 9 h, kurs e-learning 13 h)
- Transport intermodalny (Wykład 12 h, Laboratoria 15 h, Ćwiczenia 9 h, kurs e-learning 13 h)
- Green logistics (Wykład 12 h, Ćwiczenia 9 h, kurs e-learning 13 h)

Semestr 2; kierunek INFORMATYKA I ST.
- Matematyka (Wykład 15 h, Ćwiczenia 30 h)
- Matematyka dyskretna (Ćwiczenia 120 h)
- Programowanie obiektowe (Wykład 18 h, Laboratorium 84 h)
- Systemy operacyjne (Wykład 18 h, Laboratorium 57 h)
- Elektrotechnika i elektronika (Laboratorium 108 h)

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zajęcia realizowane będą w trakcie roku akademickiego 2019/2020 w okresie 29.02.2020 – 30.09.2020.
Szczegółowy harmonogram realizacji zajęć dydaktycznych zostanie ustalony z wybranymi Wykonawcami w porozumieniu z Działem Organizacji Dydaktyki WSB w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie oraz Managerami kierunków: LOGISTYKA I ST., LOGISTYKA II ST., INFORMATYKA I ST., na podstawie harmonogramu zajęć roku akademickiego na studiach niestacjonarnych (zaocznych) w ramach I roku studiów.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Warunkiem udziału w zapytaniu ofertowym jest:
Ukończenie studiów wyższych (na poziomie minimum magisterskim) lub posiadanie stopnia lub tytułu naukowego (o ile dotyczy). W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę poniżej opisanych warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz z ofertą przedłoży następujące dokumenty:
- skan dyplomu ukończenia studiów wyższych mgr oraz/lub uzyskania stopnia lub tytułu naukowego (o ile dotyczy).
- dokument potwierdzający doświadczenie zawodowe np. świadectwo pracy, zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający kompetencje w danej branży (o ile dotyczy)

Semestr 2; kierune LOGISTYKA I ST.
- Język angielski - minimum mgr, preferowany dr
- Język niemiecki - minimum mgr, preferowany dr
- Podstawy zarządzania - minimum mgr, preferowany dr
- Matematyka - minimum mgr, preferowany dr
- Ochrona środowiska w transporcie - minimum mgr, preferowany dr
- Logistyka zaopatrzenia - minimum mgr, preferowany dr

Semestr 2; kierunek LOGISTYKA II ST.
- Język angielski - minimum mgr, preferowany dr
- Język niemiecki - minimum mgr, preferowany dr
- Prawo w transporcie, spedycji i logistyce - minimum mgr, preferowany dr
- Współczesne koncepcje zarządzania w logistyce - minimum mgr, preferowany dr
- Logistyczna obsługa klienta - minimum mgr, preferowany dr
- Zarządzanie relacjami - minimum mgr, preferowany dr
- Logistyka kryzysowa - minimum mgr, preferowany dr
- Metodyka pracy naukowej - minimum mgr, preferowany dr
- Seminarium magisterskie - minimum mgr, preferowany dr
- Modelowanie baz danych SQL - minimum mgr, preferowany dr
- Analiza sprawozdań finansowych - minimum mgr, preferowany dr
- Transport intermodalny - minimum mgr, preferowany dr
- Green logistics - minimum mgr, preferowany dr

Semestr 2; kierunek INFORMATYKA I ST.
- Matematyka - minimum mgr, preferowany dr
- Matematyka dyskretna - minimum mgr, preferowany dr
- Programowanie obiektowe - minimum mgr, preferowany dr
- Systemy operacyjne - minimum mgr, preferowany dr
- Elektrotechnika i elektronika - minimum mgr, preferowany dr

Wykonawca posiada doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia - preferowane posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej lub zajęć dydaktycznych dla osób dorosłych powyżej 18. r.ż., przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie, której dotyczy tematyka zajęć nie może być krótsze niż 3 lata lub posiadanie doświadczenia w prowadzeniu szkoleń i kursów z dziedziny, której dotyczy tematyka zajęć, lub doświadczenie zawodowe - praktyka w branży, w dziedzinie której dotyczy tematyka zajęć.

Dodatkowo wymaga się wykazania doświadczenia min. 50 godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych w okresie 3 lat od daty składania ofert z zakresu tematycznego jakiego dotyczy składana oferta (jeśli dotyczy) lub wykazania posiadanego doświadczenia w prowadzeniu kursów i szkoleń, w branży, w dziedzinie której dotyczy tematyka zajęć (jeśli dotyczy) lub wykazania posiadanego doświadczenia zawodowego - praktyki w branży, w dziedzinie której dotyczy tematyka zajęć.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz z ofertą przedłoży wykaz wykonanych zajęć dydaktycznych, wraz z podaniem nazwy przedmiotu, nazwy zamawiającego (np.: uczelni), dat realizacji zamówienia (od-do) i liczby przeprowadzonych zajęć (w godzinach) lub kursów i szkoleń lub przedłoży dokument potwierdzający doświadczenie zawodowe np. świadectwo pracy, zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający kompetencje w danej branży – wg wzoru w załączniku Formularz Oferty.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy którzy wykażą, iż łączne zaangażowanie zawodowe wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięczne.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

-Formularz Oferty wg wzoru, zawierający wykaz wykonanych zajęć dydaktycznych, wraz z podaniem nazwy przedmiotu, nazwy zamawiającego (np.: uczelni), dat realizacji zamówienia (od-do) i liczby przeprowadzonych zajęć (w godzinach)
-Oświadczenie wg wzoru
-CV Wykonawcy
-Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz/lub uzyskania stopnia lub tytułu naukowego (o ile dotyczy)

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia dodatkowego w wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena brutto – waga 100%
Ocenie podlega cena całkowita brutto za 1 godzinę prowadzenia zajęć (45 min).

Zamawiający udzieli zamówienia tym wykonawcom, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów w oparciu o kryterium:
Cena usługi brutto za jedną godzinę dydaktyczną – max 100 punktów
Ocena kryterium:
Najniższa cena - 100 pkt
Ilość punktów = (cena najniższa *100) / cena oferowana
W skład skalkulowanej w złotych ceny wliczyć należy: wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem zajęć, w tym koszty organizacyjne, np. koszty dojazdu na zajęcia, prezentacje, materiały dydaktyczne do prowadzenia danego przedmiotu.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczeni zostają Wykonawcy, którzy: są podmiotem powiązanym z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu lub osobami wykonującymi w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu czynności związane z przygotowywaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
-uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
-posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
-pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
-pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU

Adres

Powstańców Wielkopolskich 5

61-895 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

616553222

Fax

616553227

NIP

7781028941

Tytuł projektu

Zintegrowany Program Rozwoju kierunków Informatyka i Logistyka na Wydziałach w Poznaniu, Chorzowie i Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu zgodnie z Regionalnymi Strategiami Innowacji województw

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-ZR19/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Semestr 2; kierunek LOGISTYKA I ST.
- mgr M. L.: 05.03.2020, Język angielski Ćw - 60 pln,
- mgr K. N.: 10.03.2020, Język niemiecki Ćw - 60 pln,
- dr B. C.: 26.02.2020, Podstawy zarządzania Ćw - 80 pln,
- dr M. O.: 19.02.2020, Matematyka W - 100 pln,
- dr K. W.: 19.02.2020, Matematyka Ćw - 70 pln,
- mgr M. D.: 19.02.2020, Matematyka Ćw - 65 pln,
- brak ofert: Ochrona Środowiska w transporcie W, Ćw
Semestr 2; kierunek INFORMATYKA I ST.
- dr M. O.: 19.02.2020, Matematyka W, Ćw -100 pln,
- mgr M. D.: 19.02.2020, Matematyka Ćw - 65 pln,
- dr L. S.: 09.03.2020, Matematyka dyskretna Ćw. - 80 pln,
- dr W. S.: 28.02.2020, Programowanie obiektowe W,L -100 pln,
- dr J. K.: 15.02.2020, Systemy operacyjne W,L - 100 pln,
- mgr A. N.: 06.04.2020, Elektrotechnika i elektronika L -65 pln,
Semestr 2; kierunek LOGISTYKA II ST.
- mgr M. L.: 05.03.2020, Język angielski Ćw, E-ler - 60 pln,
- mgr K. N.: 10.03.2020, Język niemiecki Ćw, E-ler - 60 pln,
- brak ofert: Prawo w transporcie, spedycji i logistyce W, Ćw, E-ler
- brak ofert: Współczesne koncepcje zarządzania w logistyce W, Ćw, E-ler
- brak ofert: Logistyczna obsługa klienta W, Ćw, E-ler
- mgr A. S.: 27.03.2020,Zarządzanie relacjami W, L, P, E-ler - 94,90 pln,
- brak ofert: Logistyka kryzysowa - przedmiot do wyboru W, Ćw, E-ler
- brak ofert: Metodyka pracy naukowej Ćw
- brak ofert: Seminarium magisterskie Ćw, E-ler
- brak ofert: Modelowanie baz danych SQL W, Ćw, L, E-ler
- mgr A. P.: 23.03.2020, Analiza sprawozdań finansowych W - 75 pln,
- brak ofert: Transport intermodalny W, Ćw, L, E-ler
- brak ofert: Green logistics W, Ćw, E-ler
Liczba wyświetleń: 346