Strona główna
Logo unii europejskiej

1.1.1/02/02/2020/Rec dostawa wyposażenia – Sekcji badań procesu wytłaczania płyty płaskiej wraz z głowicą i kalibratorem

Data publikacji: 14.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-03-2020

Numer ogłoszenia

1233034

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

13.03.2020 r.
Do zapytania ofertowego dodano załącznik - pytania i odpowiedzi (Q & A).

Ze względu na fakt przesłania odpowiedzi po 4 dniach od ich otrzymania od potencjalnego Wykonawcy przedłuża się termin składania ofert o ten czas tj. 4 dni robocze.

Powyższa zmiana powoduje konieczność aktualizacji zapytania ofertowego - wykaz zmian:
- termin składania ofert
- miejsce i sposób składania ofert pkt. 1
- załącznik 1.1.1/02/02/2020/Rec zapytanie ofertowe

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26.03.2020 r. do godziny 23:59 osobiście w siedzibie Zamawiającego, przesyłką pocztową na adres Zamawiającego lub drogą elektroniczną.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Przed upływem terminu składania ofert, Oferent może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Zmiana lub wycofanie oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA OFERTY” lub ”WYCOFANIE OFERTY”.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5. Ofertę składa się, pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej lub skanu podpisanej oferty. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru (ewidencji) lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

7. Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania Oferenta.

8. Każdy Oferent może złożyć jedną ofertę.

9. Na ofercie należy podać cenę netto oraz brutto.

10. W przypadku ofert podanych w walucie innej niż polski złoty, wartość oferty zostanie przeliczona przy zastosowaniu średniego kursu sprzedaży ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu sporządzania protokołu wyboru oferty.

11. Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym formularz ofertowy oraz załączniki do zapytania ofertowego, a także jeżeli zostało udzielone - pełnomocnictwo do działania w imieniu Oferenta.
Wszelkie zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Oferentów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla Oferentów.

12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

13. Oferta pozostanie niezmieniona przez cały okres realizacji zamówienia.

14. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na wskazany adres mailowy.

15. Oferty niekompletne, oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.

16. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.

17. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego zapytania ofertowego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

przetargi@cheminstal.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Maciej Onderka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 660 888 321

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę i montaż wyposażenia stanowiska badawczego – Sekcji badań procesu wytłaczania płyty płaskiej z tworzyw pierwotnych i wtórnych zgodnie z przedstawioną specyfikacją.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: mikołowski Miejscowość: Łaziska Górne

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Dostawcy wyposażenia stanowiska badawczego – Sekcji badań procesu wytłaczania przeznaczonego do pracy z tworzywami sztucznymi (PP, PE, PVC – zamiennie), w tym materiałem lekko zabrudzonym zanieczyszczeniami mineralnymi typu CaCO3, wykorzystywanego w ramach realizacji projektu „Opracowanie i wdrożenia innowacyjnej technologii recyklingu elementów zraszalników chłodni kominowych stosowanych w energetyce”.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie obejmuje zakup, dostawę i montaż stanowiska badawczego – sekcji badań procesu wytłaczania płyty płaskiej, w skład którego wchodzą:
- podajnik regranulatu do dozownika wytłaczarki
- wytłaczarka jednoślimakowa o wydajności min. 300 kg/h
- głowica wytłaczarska do płyty płaskiej
- kalibrator wytłaczarski formujący i chłodzący
- nawijarka do płyt
- urządzenie do cięcia płyt z systemem nożowym
- stacja BIG-BAG
- zestaw czujników

Szczegółowe parametry urządzeń podane zostały w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Dodatkowe kody CPV:
38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
42994200-2 Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych
30200000-1 Urządzenia komputerowe
34000000-7 Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu

Kod CPV

42994000-0

Nazwa kodu CPV

Maszyny do obróbki gumy i tworzyw sztucznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia (termin realizacji umowy): max 30 dni od dnia przekazania 100% płatności na rzecz Dostawcy/Wykonawcy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający łącznie wszystkie następujące warunki:

1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie – weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część oferty.

3. Brak powiązań z Zamawiającym – weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część oferty.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Dostawcy/Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie umożliwiające poprawną realizację zamówienia – weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część oferty.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Dostawcy/Wykonawcy, którzy posiadają potencjał techniczny umożliwiający poprawną realizację zamówienia – weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część oferty.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Dostawcy/Wykonawcy, którzy posiadają zasoby kadrowe umożliwiające poprawną realizację zamówienia – weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część oferty.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Dostawcy/Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie zamówienia – weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część oferty.

Dodatkowe warunki

A. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CHEMINSTAL S.A., ul. Wyrska 15a, 43-174 Łaziska Górne, NIP: 6351830776

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień wynikający z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020;

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji oraz trwałości projektu (jeżeli dotyczy);

4. Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą lub innych podmiotów na których zasoby powołują się wykonawcy;

5. Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Zamawiającego w celu udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia;

6. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.

7. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych;

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. Nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

B. Inne postanowienia zapytania ofertowego:
1. Jeżeli podmiot, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

2. W przypadku niewpłynięcia żadnej oferty na przedmiot zamówienia lub wpłynięcia tylko ofert podlegających odrzuceniu, lub w sytuacji gdy wszyscy potencjalni Dostawcy/Wykonawcy zostaną wykluczeni z postępowania, lub nie spełnią warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dokona wyboru dowolnego Wykonawcy przedmiotu zamówienia (z wolnej ręki), spełniającego wszystkie kryteria i warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania, w tym na etapie zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy oraz do unieważnienia postępowania także po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny z wybranym Wykonawcą

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą miały wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy podpisanej z Wykonawcą za obopólnym porozumieniem Stron, w przypadku zaistnienia okoliczności, w wyniku których zmiana będzie konieczna w celu prawidłowej realizacji zamówienia.
3.1 Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić m.in. w następujących przypadkach wystąpienia:
>> siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą Stron umowy - termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas zdarzenia nieprzewidywalnego oraz czas niezbędny na usunięcie jego ewentualnych skutków uniemożliwiających wznowienie prac;
>> stanu nadzwyczajnego (np. stan wyjątkowy, stan wojenny, stan klęski żywiołowej itp.) – termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania stanu nadzwyczajnego oraz czas niezbędny na usunięcie jego ewentualnych skutków uniemożliwiających wznowienie prac.
>> innych przeszkód uniemożliwiających zrealizowanie zamówienia, za które nie odpowiada Wykonawca, w tym będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności opóźnienia w przekazywaniu niezbędnych informacji i dokumentów, odbiorze, opóźnienia w podejmowaniu decyzji przez Zamawiającego ważnych z punktu widzenia realizacji zamówienia itp. - wystąpienie obiektywnych przeszkód uniemożliwiających wykonanie zamówienia, za które nie odpowiada Wykonawca - termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do eliminacji przeszkody, za którą nie odpowiada Wykonawca.
>> konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy – termin realizacji zamówienia zostanie wstrzymany na czas zakończenia niezbędnych zakupów;
>> konieczności wprowadzenia zmian w projekcie wymagających akceptacji Instytucji Pośredniczącej - termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia pisemnego wniosku, o którym mowa w pkt. 4 niniejszego ustępu, do czasu akceptacji zmian przez Instytucję Pośredniczącą.

4. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez Stronę inicjująca zmianę zawierającego między innymi:
4.1 opisu propozycji zmiany,
4.2 uzasadnienia zmiany,
4.3 opisu wpływu zmiany na termin wykonania Umowy.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy może być zmienione, gdy:
5.1 nastąpi zmiana stawki podatku VAT,
5.2 w wyniku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia zaistnieje konieczność wprowadzenie zmian w zakresie przedmiotu zamówienia.

6. W umowie mogą być też dokonywane inne zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszające realizację, obniżające koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie Przedmiotu Umowy bądź zwiększające użyteczność Przedmiotu Umowy, na uzasadniony wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, po uprzednim ich zaakceptowaniu przez obie strony Umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent zobowiązany jest do przedstawienia:
- zał. 1a formularz oferty,
- zał. 1b wykaz kosztów jednostkowych,
- zał. 2 zbiór oświadczeń,
- specyfikacji przedmiotu oferty zawierającą charakterystykę oferowanych urządzeń,
- pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeśli nie wynika z dokumentów rejestrowych).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Kryteria dopuszczające:
>> złożenie oferty w terminie,
>> przygotowanie oferty zgodnie z określonymi wymaganiami,
>> przedstawienie wszystkich wymaganych załączników do zapytania ofertowego,
>> zakres funkcjonalności oferowanych urządzeń jest zgodny z określonymi wymogami.
Niespełnienie choćby jednego powyższego kryterium spowoduje odrzucenie oferty – nie będzie podlegała dalszej ocenie.

Kryteria punktowe:
Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące elementy:
>> cena zamówienia netto (C): 70%
>> czas reakcji serwisowej (S): 10%
>> okres gwarancji (G): 20%.

Cena zamówienia:
a) Wartość oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
b) Cenę należy podać w PLN.
c) Cena podlegająca ocenie będzie łączną ceną netto (bez VAT) za wykonanie zlecenia.
d) Cena przedmiotu zamówienia może być tylko jedna - nie dopuszcza się wariantowości ofert. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w cenie, tak by podana cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.

Czas reakcji serwisowej:
Podany w godzinach, liczony od momentu zgłoszenia usterki.

Okres gwarancji:
Podany w miesiącach, liczony od zakończenia realizacji zlecenia – podpisania końcowego protokołu dostawy i uruchomienia.

Zastosowane kryteria do oceny punktowej ofert:
A. cena zamówienia netto (max 70 pkt.)
Liczba punktów (C) dla badanej oferty zostanie obliczona wg następującego wzoru:
C = (C min / C wskazana na ofercie badanej) x 70 pkt.
C min – najniższa cena zamówienia netto wśród ocenianych ofert
Wartość netto oferty - cena podana jako łączny koszt netto dostawy i uruchomienia przedmiotu zapytania ofertowego.

B. czas reakcji serwisowej (max 10 pkt.)
Liczba punktów (S) dla badanej oferty zostanie obliczona wg następującego wzoru:
S = (S min / S wskazany na ofercie badanej) x 10 pkt.
S min – najkrótszy czas reakcji serwisowej wśród ocenianych ofert

C. okres gwarancji (max 20 pkt.)
Liczba punktów (G) dla badanej oferty zostanie obliczona wg następującego wzoru:
G = (G wskazany na ofercie badanej / G max) x 20 pkt.
G max – najdłuższy okres gwarancji wśród ocenianych ofert

OCENA KOŃCOWA = C + S + G
Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną wg powyższego wzoru zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Wybór Zamawiającego jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu oraz zażaleniu.

Wykluczenia

Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
>> uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
>> posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
>> pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
>> pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W przypadku rażącego odbiegania ceny oferty od szacunkowej wartości zamówienia (różnica większa niż 30%), Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia takiej oferty lub wezwania do przedstawienia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej lub wysokiej ceny. W przypadku wezwania do wyjaśnień Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie przedstawi wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta rażąco odbiega od stawek rynkowych – ustalonych przez Zamawiającego na podstawie szacowania wartości zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CHEMINSTAL SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Wyrska 15 A/brak

43-174 Łaziska Górne

śląskie , mikołowski

Numer telefonu

+48 574 588 413

NIP

6351830776

Tytuł projektu

Opracowanie i wdrożenia innowacyjnej technologii recyklingu elementów zraszalników chłodni kominowych stosowanych w energetyce.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0176/17-00

Inne źródła finansowania

Projekt pn. "Opracowanie i wdrożenia innowacyjnej technologii recyklingu elementów zraszalników chłodni kominowych stosowanych w energetyce", realizowany w ramach działania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa: NAFTO-CONSTRUCT Sp. z o.o.
Adres: ul. Siewna 44, 31-231 Kraków
Data wpływu oferty: 26 marca 2020 r.
Cena: 1 053 800,00 zł netto

W wyniku przeprowadzenia oceny otrzymanych ofert, stanowiących odpowiedź na zapytanie ofertowe 1.1.1/01/02/2020/Rec, oferta przedstawiona przez NAFTO-CONSTRUCT Sp. z o.o. uzyskała największą ilość punktów, a tym samym została uznana jako najkorzystniejsza.
Liczba wyświetleń: 346