Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie kalendarzy ściennych i terminarzy książkowych na rok 2021

Data publikacji: 14.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-02-2020

Numer ogłoszenia

1233002

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki , ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń; Biuro czynne; poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.30-15.30, środy od 7.30- 17.00, piątek od 7.30-14.00
Drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia.zglowiaczka@gmail.com (temat maila: Oferta na wykonanie kalendarzy i terminarzy) lub osobiście bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w formie dokumentu podpisanego przez Wykonawcę. W przypadku ofert przesłanych pocztą lub kurierem decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki. Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie: "Oferta na wykonanie kalendarzy i terminarzy” Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zamowienia.zglowiaczka@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agata Kulik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

542846669

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

2.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na wykonaniu 200 sztuk kalendarzy ściennych oraz 200 sztuk terminarzy książkowych na 2021 rok (w tym projekt graficzny, skład i druk z usługą introligatorską, dostarczenie na adres Zamawiającego).

2.2. Zakres usługi :
2.2.1. Kalendarz ścienny:
• Nakład 200 sztuk,
• Format A3,
• Wydruk dwustronny,
• Kalendarz w kolorze, papier satynowany 160g,
• 15 stron, w tym: 1 strona okładka z nazwą, zdjęciem i logotypami: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki, Funduszy Europejskich, Flagi Polski, Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Unii Europejskiej; 12 stron -po 1 stronie na każdy miesiąc wraz ze zdjęciem, rozmiar zdjęcia ok. 277 mm na 208 mm, (zdjęcia dostarczone przez Zamawiającego); 1 strona ze skróconym kalendarzem na kolejny rok oraz zdjęciem, 1 strona-ostatnia z informacjami o Stowarzyszeniu,
• Imieniny dla każdego dnia,
• Wszystkie święta standardowe,
• Minikalendarz na poprzedni i przyszły miesiąc,
• kalendarze na rok 2021,
• bindowany metalową spiralą z zawieszką po krótszym boku.
Projekt graficzny kalendarza musi uzyskać akceptację Zamawiającego.
2.2.2. Terminarz książkowy:
• Nakład 200 sztuk,
• Format A5- ok. 145 x 205mm,
• układ: dzień na stronie (sobota i niedziela na jednej stronie),
• terminarze miesięczne,
• przed każdym miesiącem strona ze zdjęciem w kolorze- 12 stron (zdjęcia dostarczone przez Zamawiającego),
• podział godzinowy dnia,
• na początku terminarza 6 stron na dodatkowe informacje o Stowarzyszeniu w kolorze (treść dostarczona przez Zamawiającego) wraz z logotypami: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki, Funduszy Europejskich, Flagi Polski, Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Unii Europejskiej,
• dodatkowe miejsce na zapiski 8-10 stron na końcu terminarza,
• blok terminarza szyty i dodatkowo klejony,
• drukowany na białym papierze lub chamois,
• plan roczny na dany rok i kalendarz skrócony na kolejny rok,
• przekładka tasiemkowa,
• oprawa- skóropodobna, zmiękczana gąbką, z nazwą Stowarzyszenia,
• terminarze na rok 2021,
• imieniny, święta,
• wschody i zachody słońca, fazy księżyca, numeracja tygodni roku.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi drukarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: włocławski Miejscowość: Choceń

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest skuteczna realizacja założeń projektu „ Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –Pomorskiego na lata 2014-2020, za pośrednictwem Wykonania kalendarzy ściennych i terminarzy książkowych na rok 2021.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na wykonaniu 200 sztuk kalendarzy ściennych oraz 200 sztuk terminarzy książkowych na 2021 rok (w tym projekt graficzny, skład i druk z usługą introligatorską, dostarczenie na adres Zamawiającego).

Kod CPV

79800000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi drukowania i powiązane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

-

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin złożenia ofert: do 24.02.2020r.
Termin wyboru oferty: do 06.03.2020r.
Termin podpisania umowy: do 20.03.2020r.
Termin realizacji umowy: 01.05.2020r. – 01.10.2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiadanie uprawnień do Wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wiedza i doświadczenie

Posiadanie wiedzy i doświadczenia. W celu spełnienia warunku Wykonawca oświadcza, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem ogłoszenia zapytania ofertowego, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; zrealizował usługę lub usługi polegające na wykonaniu kalendarzy ściennych i terminarzy książkowych.

Potencjał techniczny

Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca wskaże osobę, która będzie z jego ramienia, w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego, koordynowała realizację usługi.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nd

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia. Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

-

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego, o ile te zmiany zostaną zaakceptowane przez obie strony umowy.
2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej.
3. Zakazuje się istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
4. Zmiany umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:
a) Zaistnienia omyłki pisarskiej
b) Zmiany danych teleadresowych
c) Zaistnienia siły wyższej (np. powódź, pożar, zamieszki, ataki terrorystyczne) mającej wpływ na realizację umowy.
5. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania o każdej zmianie danych w dokumentach rejestracyjnych oraz innych danych wymienionych w umowie
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie , bez podawania przyczyny.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 4/02/2020- Oferta
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 4/02/2020 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 4/02/2020- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 4/02/2020- zaakceptowany i podpisany projekt umowy

Zamówienia uzupełniające

-

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny oferty – cena
cena najniższej części oferty
Cena brutto – 100% liczba punktów = x 100
Cena części oferty badanej


Kryterium weryfikowalne będzie na podstawie ceny brutto podanej w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zgodnie z powyższym kryterium uzyska najwyższą liczbę punktów. Oferta może uzyskać 100 punktów

Wykluczenia

1. ZAKRES WYKLUCZENIA : W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego , prokurenta, pełnomocnika
d) Pozostawieniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
2. W przypadku złożenia oferty przez osobę/podmiot spełniający przesłanki określone pkt a-d, zostanie on wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
3. W razie wątpliwości co do informacji zawartych w ofercie, Zamawiający wystąpi z żądaniem ich wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia nie mogą powodować zmiany złożonej oferty.
4. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu poprzez niezłożenie dokumentów potwierdzających ich spełnienie lub z przedłożonych dokumentów wynika fakt istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DORZECZA ZGŁOWIĄCZKI

Adres

Sikorskiego 12

87-850 Choceń

kujawsko-pomorskie , włocławski

Numer telefonu

542846669

NIP

8882967227

Tytuł projektu

WSPARCIE NA RZECZ KOSZTÓW BIEŻĄCYCH I ANIMACJI

Numer projektu

RPKP.11.01.00-04-0010/19-00

Inne źródła finansowania

-

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Drukarnia Laser-Graf Wojciech Włostowski 09-400 Płock Kostrogaj 1, data wpłynięcia oferty 24.02.2020r., cena 7872,00zł.
Liczba wyświetleń: 298